Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Авторам

Збірник «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» висвітлює роль бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у розвитку науки, культури та соціальних комунікацій.

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Видання індексується Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), WorldCat, CrossRef, Google Scholar, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), BASE, EBSCO, Наукова періодика України, Україніка наукова.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України у галузях історичні науки (наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 р.) та соціальні комунікації (наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 р.) (категорія «Б»)

Наукові праці НБУВ мають DOI 10.15407/np

За тематикою напрямку «Соціальні комунікації» статті просимо надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія приймає до розгляду як фахові лише ті  статті, які відповідають вимогам постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р.  № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (п. 3), а саме  наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Статті мають містити:

  • УДК;
  • ім’я та прізвище автора;
  • відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса установи, де працює автор, ідентифікатор ORCID, е-mail, ідентифікатор Scopus ResearcherID та Web of Science ResearcherID (за наявності),);
  • назву статті;
  • анотацію мовою статті (не менше 500 знаків) та ключові слова (3–8).

Обсяг статті: 12–15 сторінок.

Текст: набраний у форматі rtf у текстовому редакторі Microsoft Word (до версії 7.0).

Гарнітура: Times New Roman, кегль шрифта – 14, інтерліньяж – 1,5.

Рисунки: подавати у форматах .*tif, .*jpg, .*psd. окремими файлами.

Таблиці: набирати у форматі MS Word.

Якщо стаття містить спеціальні шрифти: обов’язково слід надавати файли цих шрифтів.

Посилання на джерело: подавати у квадратних дужках.

Списки бібліографічних посилань: оформлювати згідно із ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI), присвоєні науковим публікаціям, на які дається посилання.

Для міжнародних наукометричних баз даних після Списку бібліографічних посилань окремим списком надати  References – транслітерований латиницею Список бібліографічних посилань.

Для україномовних посилань можна скористатися онлайновим траслітератором: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Стандарт – Паспортна транслітерація, КМУ 2010), для російськомовних: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (Стандарт – загранпаспорт). References має бути оформлений за міжнародним стандартом APA (Americаn Psychological Association Style). Інформація щодо APA на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929, також див.: http://www.library.cornell.edu/research/citation/apa.

Автоматично список бібліографічних посилань відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book та http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual. Вказувати цифрові ідентифікатори об’єкта (DOI).

У кінці статті англійською мовою надати резюме статті (короткий підсумковий виклад статті). Цей блок має містити такі елементи: ім’я та прізвище автора; відомості про автора (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи); назва статті; власне текст резюме (обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (3–8)).

Публікація статей безкоштовна.

Обов’язково надавати для зв’язку з редколегією та редакцією свій номер телефона,  е-mail.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua