Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ
Social Communications Research Center
СІАЗ НЮБ ФПУ

Годлюк А. М. Профілі історичних портретів «рейганізму» (зовнішньополітичний контекст) : монографія / А. М. Годлюк ; наук. ред. І. А. Хижняк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2023. 300 с., 36 арк. іл.

ISBN 978-617-14-0088-7

Годлюк А. М. Профілі історичних портретів рейганізму

The monograph presents the study of new global situation within the context of research of Reaganism as foreign policy and security phenomenon. The very fact of historic and political systemic changes in global policy is stressed. Substantive characteristics of R.Reagan administration global course which turned the world into less confrontational one, with U.S.-Soviet relations transition to cooperation and to a certain extent even cooperation, especially in security issues, are thoroughly studied.

The author’s approach determines the reverse side of global situation which almost wasn’t anticipated and all the more wasn’t yet analyzed by historians and political scientists. It means that Soviet empire potential of resilience wasn’t able to counteract public democracy of totally another type. The latter was consisted of states different in its size, ideologies and religion and most importantly, radically incomparable in life standards which common citizens enjoy.

For students, teachers, researchers, and common readers interested in the history of U.S.

Монографія присвячена вивченню нової глобальної ситуації у контексті дослідження «рейганізму» як зовнішньополітичного, так і безпекового феномену. У роботі концептуально підкреслюється факт історичних і політико-системних змін у глобальній політиці, детально досліджуються змістовні ознаки глобального курсу адміністрації Р. Рейгана, у результаті здійснення яких світ став менш конфронтаційним, із конкретно означеним переходом американо-радянських відносин у русло співробітництва і, певним чином, навіть кооперації (надто, коли йшлося про безпековий аспект).

Поданий у роботі авторський підхід обумовлює зворотний бік глобальної ситуації, яка практично до цього не прогнозувалась, і тим паче не висвітлювалась ані в історичній, ані в політичній науці. Ідеться про те, що потенціал міцності радянської імперії виявився неспроможним вистояти в умовах зіткнень з існуючою на той час суспільною демократією, проте вже зовсім іншого типу. Остання ж складалася зі світ-системи інших держав, різних за розмірами, відмінних із точки зору ідеологій і релігійних віросповідань, а головне – радикально неспівставних за рівнем якості й рівня життя звичайних громадян.

Про нас
Центр досліджень соціальних комунікацій – інформаційна платформа, що репрезентує
інформаційно-аналітичну та наукову діяльність аналітичних підрозділів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

 

Контакти
НЮБ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: nub.naukovipratci@gmail.com
СІАЗ тел: +38 (044) 524-17-70,
e-mail: siaz2014@ukr.net
ФПУ тел: +38 (044) 525-54-70,
e-mail: fpu@nbuv.gov.ua