Рейтинг університетів і науково-дослідних інститутів за Google Scholar

Дані оновлено у березні 2023 р.

Просимо уповноважених представників надсилати інформацію щодо бібліометричних профілів своїх установ на адресу bibliometrics@ukr.net.


з/п
Університет, науково-дослідний інститутh-індекс
1Інститут ядерних досліджень193
2Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»155
3Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна137
4Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича129
5Інститут фізики127
6Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна123
7НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКА120
8Національний університет «Києво-Могилянська академія»120
9Інститут психології ім.Г.С.Костюка115
10Державний торговельно-економічний університет112
11Інститут археології112
12Головна астрономічна обсерваторія111
13Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова110
14Одеський національний морський університет108
15Інститут молекулярної біології і генетики107
16Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова105
17Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного104
18Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана104
19Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького102
20Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена102
21Західноукраїнський національний університет101
22Інститут держави і права ім.В.М.Корецького99
23Харківський національний університет внутрішніх справ98
24Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова97
25Львівський національний університет імені Івана Франка96
26Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого96
27Київський університет імені Бориса Грінченка95
28Інститут економіки та прогнозування94
29Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова92
30Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського92
31Сумський державний університет90
32Інститут історії України89
33Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди86
34Вінницький національний технічний університет85
35Дніпровський державний медичний університет82
36Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні82
37Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького82
38Університет банківської справи81
39Національний університет фізичного виховання і спорту України80
40Житомирський державний університет імені Івана Франка79
41Одеський національний політехнічний університет79
42Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника78
43Інститут гідробіології76
44Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського76
45Національний авіаційний університет74
46Одеська державна академія будівництва та архітектури73
47Інститут хімії високомолекулярних сполук71
48Інститут вищої освіти70
49Національний університет цивільного захисту України70
50Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського69
51Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна69
52Інститут педагогіки68
53Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка68
54Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»67
55Одеський національний економічний університет67
56Ужгородський національний університет67
57Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи66
58Інститут проблем виховання66
59Інститут соціальної та політичної психології65
60Одеський державний екологічний університет65
61Інститут цифровізації освіти64
62Львівський державний університет безпеки життєдіяльності64
63Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова64
64Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім.В.П.Кухаря63
65Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса63
66Національний університет біоресурсів і природокористування України63
67Харківський національний університет радіоелектроніки62
68Інститут економіки природокористування та сталого розвитку61
69Національний університет «Запорізька політехніка»60
70Чернігівський національний технологічний університет60
71Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова58
72Національна академія статистики, обліку та аудиту58
73Полтавський університет економіки і торгівлі58
74Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського56
75Національний університет «Одеська юридична академія»56
76Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка56
77Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»55
78Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка55
79Національний науково-природничий музей55
80Інститут економіки промисловості54
81Національний фармацевтичний університет54
82Полтавський державний аграрний університет54
83Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини54
84Харківський національний університет будівництва та архітектури54
85Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака53
86Одеська національна академія харчових технологій53
87Державний податковий університет52
88Інститут всесвітньої історії52
89Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього52
90Сумський національний аграрний університет52
91Український державний хіміко-технологічний університет52
92Харківський національний медичний університет52
93Полтавський державний медичний університет51
94Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка51
95Академія фінансового управління50
96Придніпровська державна академія будівництва та архітектури50
97Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського50
98Інститут морської біології49
99Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського48
100Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої48
101Міжрегіональна академія управління персоналом47
102Національний університет харчових технологій47
103Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна46
104Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського46
105Донецький державний університет внутрішніх справ45
106Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського45
107Маріупольський державний університет45
108Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя45
109Український науково-дослідний інститут медицини транспорту45
110Вінницький національний аграрний університет44
111Міжнародний інститут соціоніки44
112Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»43
113Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ43
114Інститут проблем кріобіології і кріомедицини43
115Інститут професійної освіти43
116Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького43
117Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова43
118Херсонська державна морська академія43
119Інститут геохімії навколишнього середовища42
120Харківський національний автомобільно-дорожній університет42
121Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова41
122Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця41
123Інститут прикладної фізики40
124Харківська державна академія культури40
125Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка40
126Херсонський державний університет40
127Інститут генетичної та регенеративної медицини39
128Хмельницький національний університет39
129Білоцерківський національний аграрний університет38
130Дніпровський державний аграрно-економічний університет38
131Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка38
132Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка38
133Харківська державна академія фізичної культури38
134Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка37
135Національний університет «Одеська морська академія»37
136Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка37
137Центральноукраїнський національний технічний університет37
138Інститут педіатрії, акушерства і гінекології36
139Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького36
140Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова35
141Київський національний університет технологій та дизайну34
142Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди34
143Херсонський національний технічний університет34
144Інститут електродинаміки33
145Науково-дослідний інститут інформатики і права33
146Інститут біології тварин32
147Інститут фізики гірничих процесів32
148Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького32
149Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту32
150Інститут проблем реєстрації інформації30
151Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського30
152Інститут фізіології рослин і генетики30
153Миколаївський національний аграрний університет30
154Херсонський державний аграрно-економічний університет30
155Вінницька академія безперервної освіти29
156Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини29
157Національна музична академія України імені П.І.Чайковського29
158Інститут екології Карпат28
159Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія»28
160Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка27
161Подільський державний аграрно-технічний університет27
162Академія муніципального управління26
163Бердянський університет менеджменту і бізнесу26
164Буковинський університет26
165Інститут економіко-правових досліджень26
166Інститут чорної металургії ім.З.І.Некрасова26
167Інститут технічних проблем магнетизму24
168Міжнародний європейський університет24
169Національна наукова сільськогосподарська бібліотека24
170Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія24
171Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського23
172Дніпровський гуманітарний університет22
173Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи22
174Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової21
175Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології21
176Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»20
177Інститут нефрології20
178Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків20
179Криворізький ботанічний сад20
180Український інститут експертизи сортів рослин20
181Інститут гастроентерології19
182Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва19
183Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу17
184Інститут енциклопедичних досліджень17
185Інститут імпульсних процесів і технологій17
186Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту16
187ІТ Степ Університет16
188Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова15
189Інститут тваринництва15
190Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського15
191Інститут культурології13
192Черкаський державний бізнес-коледж13
193Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського12
194Харківський технологічний університет «ШАГ»12
195Інститут водних проблем і меліорації10
196Відділення керамології Інституту народознавства9
197Інститут керамології9
198Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини8
199Національний музей-заповідник українського гончарства7
200Херсонська гідробіологічна станція6
201Інститут помології ім.Л.П.Симиренка4
202Харківський міжнародний медичний університет4
203Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича3