Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографіяКіцул Ю. С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія / Ю. С. Кіцул. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 200 с.

Обґрунтовано адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні, на основі здійсненого аналізу надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення системи правового регулювання їхньої діяльності.

 

Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографіяДашо Т. Ю., Гарасимів Т. З. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т. Ю. Дашо, Т. З. Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.

Розкрито значущість органів внутрішніх справ у процесах становлення громадянського суспільства, виокремлено і проаналізовано роль і місце ОВС в інтеграції України у світове та європейське співтовариство.

 

Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: ор- ганізаційно-правовий аспект: монографіяГурковський М. П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: монографія / М. П. Гурковський. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

Ця робота є першим монографічним дослідженням реєстраційної діяльності публічної адміністрації в організаційно-правовому аспекті. В ній представлено авторську позицію щодо сутності реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розкрито правову природу реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Розглянуто питання щодо місця інституту реєстрації в системі адміністративного права; змісту і особливостей реєстраційної діяльності та її видів; принципів реєстраційної діяльності публічної адміністрації, а також реформування реєстраційної діяльності відповідно до європейських стандартів. Визначено особливості правового регулювання реєстраційної діяльності публічної адміністрації. Окреслено місце реєстраційного провадження у структурі адміністративного процесу. Досліджено зміст і особливості, а також стадії реєстраційного провадження.

 

Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографіяГрищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 248 с.

У монографії розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні.

Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографіяГнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури: монографія / С. С. Гнатюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 156 с.

У монографії сформульовано положення, узагальнення та висновки, рекомендації та пропозиції, обґрунтовані на підставі особистих досліджень проблематики, пов’язаної з вирішенням актуальних питань структури провадження у справах про адміністративні проступки, опрацюванням та аналізом відповідного законодавства, науково-правових джерел, емпіричного матеріалу.

Природні та соціальні детермінанти формування девіантної по- ведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографіяГарасимів Т. З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини: філософсько-правовий вимір: монографія / Тарас Зеновійович Гарасимів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 420 с.

Монографія присвячена філософсько-правовому дослідженню природних та соціальних детермінант формування девіантної поведінки людини. Здійснено огляд літератури з філософсько-правових проблем девіантної поведінки людини; визначено основні аспекти становлення людини як особистості у філософсько-правовому вимірі. Проаналізовано девіантність як одну з форм розвитку складноорганізованих систем. Обґрунтовано соціоприродні причини формування асоціальної поведінки особи. Доведено, що злочинність є крайнім виявом девіантної поведінки людини.

 

Некорисливі злочини проти власності: монографіяГаздайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини проти власності: монографія / І. Б. Газдайка-Василишин. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 212 с.

У монографії розглядаються актуальні проблеми теоретичного і практичного характеру щодо складів некорисливих злочинів проти власності за кримінальним правом України. Проводиться юридичний аналіз складів некорисливих злочинів проти власності, їх відмежування від суміжних складів злочинів, пропонуються окремі правила кваліфікації цієї групи злочинів. Аналізується нормативно-правове регулювання, пропонується низка змін до чинного кримінального законодавства.

Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії: монографіяБліхар В. С. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії : монографія / В. С. Бліхар. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 516 с.

Монографію присвячено дослідженню, в якому відображаються теоретичні й практичні аспекти відносин між державою і церквою в аспекті дихотомії влади та суспільства. Переконливо доводиться, що формування громадянського суспільства не тільки пов’язане з принципами диференціації політики й життєвого світу, свободи віросповідання і віротерпимості (толерантності), але й виявляється їхнім іманентним інтелектуальним і духовним проявом у процесі формування демократичного політичного режиму й врядування. Спираючись на інтелектуальний досвід європейської філософії, пропонується теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між розумінням людиною свого духовного буття та розбудовою свого життєвого простору. Визначальну роль у європейській цивілізаційній історії відіграла ідея поділу влади на земну і «небесну», яка завдяки теоретичній філософії втілилася у принцип диференціації держави і суспільства.

 

Семіотика права: монографіяБалинська О. М. Семіотика права: монографія / О. М. Балинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

У монографії запропоновано новий науковий напрям – семіотику права як філософсько-правову концепцію, що здатна забезпечити дослідження права як системи специфічних функціонально зорієнтованих знаків, кодів, символів тощо. Для цього здійснено лінгвістично-семіологічний аналіз їх суспільного змісту, виникнення, розвитку, функціонування та сприйняття соціальними суб’єктами у процесі правових відносин, а також продемонстровано прикладний аспект застосування семіотичного підходу у праві й розкрито характеристику поняття homo semioticus як знакової одиниці правової дійсності.

Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.

 

Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольніков, В. О. Юрченко. – К.: Університет “Україна”, 2013. – 203 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання системного аналізу інформаційних процесів і явищ, принципи, методи, методики застосування системного підходу для прийняття ефективного управлінського рішення.

 

Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.

У монографії висвітлюються проблеми й основні напрями світового розвитку інформаційної сфери і ринку послуг, пов'язані з обігом інформації в глобальному просторі. Саме обіг інформації формує інформаційне суспільство, інтенсивно впроваджуючи досягнення науки і техніки у виробництво і побут людей. Аналізуються організаційно-правові засади і механізми відтворення та захисту науково-технічного потенціалу України у глобальному інформаційному середовищі. Пропонуються шляхи вдосконалення управління системою національних інформаційних ресурсів, які розглядаються як головний ресурс розвитку інноваційної політики Української держави.

 

Вибрані монографії професора кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України Едуарда Андрійовича Афоніна

 1. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз)/ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. - К. : Видавець "Парапан", 2002. - 352 с. - ISBN 966-8210-05-0.
 2. Великая коэволюция: Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ/ Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. - К. : Парламентское изд-во, 2003. - 384 с.
 3. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики/ Е.А. Афонін, Л.В. Гонюкова, Р.В. Войтович. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 160 с. - ISBN 966-8918-06-1.
 4. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід/ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. - Х.: Вид-во "Титул", 2008. - 504 с. -
 5. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD./ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 316 с. - [Текст паралельно укр. та англ. мовами].
 6. Great co-evolution. Global problems of contemporaneity: historicosociological analysis / E.A. Afonin, A.M. Bandurka, A.Yu. Martynov. - Kyiv, Parliam. Publ. House, 2003. - 256 p.