Системний аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольніков, В. О. Юрченко. – К.: Університет “Україна”, 2013. – 203 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання системного аналізу інформаційних процесів і явищ, принципи, методи, методики застосування системного підходу для прийняття ефективного управлінського рішення.

 

Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: Монографія. – К: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 572 с.

У монографії висвітлюються проблеми й основні напрями світового розвитку інформаційної сфери і ринку послуг, пов'язані з обігом інформації в глобальному просторі. Саме обіг інформації формує інформаційне суспільство, інтенсивно впроваджуючи досягнення науки і техніки у виробництво і побут людей. Аналізуються організаційно-правові засади і механізми відтворення та захисту науково-технічного потенціалу України у глобальному інформаційному середовищі. Пропонуються шляхи вдосконалення управління системою національних інформаційних ресурсів, які розглядаються як головний ресурс розвитку інноваційної політики Української держави.

 

Вибрані монографії професора кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України Едуарда Андрійовича Афоніна

  1. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз)/ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. - К. : Видавець "Парапан", 2002. - 352 с. - ISBN 966-8210-05-0.
  2. Великая коэволюция: Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ/ Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. - К. : Парламентское изд-во, 2003. - 384 с.
  3. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики/ Е.А. Афонін, Л.В. Гонюкова, Р.В. Войтович. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 160 с. - ISBN 966-8918-06-1.
  4. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід/ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов. - Х.: Вид-во "Титул", 2008. - 504 с. -
  5. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD./ Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 316 с. - [Текст паралельно укр. та англ. мовами].
  6. Great co-evolution. Global problems of contemporaneity: historicosociological analysis / E.A. Afonin, A.M. Bandurka, A.Yu. Martynov. - Kyiv, Parliam. Publ. House, 2003. - 256 p.