Історико-правові засади становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини у 1848–1939 рр.Церковник С. І. Історико-правові засади становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини у 1848–1939 рр.: монографія / С. І. Церковник. - Львів: «Галицька видавнича спілка», 2020. - 148 с.

Монографію присвячено актуалізації питань повʼязаних із значимістю історико-правового аналізу засад становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини у 1848–1939 рр., які пройшли декілька етапів розвитку, кожен із яких характеризувався політичними, економічними, соціальними та правовими чинниками, що загалом зумовлювали історико-правовий розвиток на західноукраїнських землях у досліджуваний період. У цей період у Східній Галичині існувала низка наукових, громадських, культурно-освітніх, молодіжних, спортивних, студентських та інших установ, організацій, товариств, спілок тощо, які відрізнялись між собою сферою діяльності, структурою, правовою специфікою утворення та функціонування. Їх позначено терміном «інституції», оскільки дане поняття має узагальнюючий характер для аналізу досліджуваних об’єднань.

Реагування на кризові ситуації, що загрожую національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвідуХитра О. Л. Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду: монографія / О. Л. Хитра // Львів: Растр-7, 2019. – 398 с.

У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду України та країн Європейського Союзу, комплексних наукових досліджень в сфері діяльності правоохоронних органів та військових формувань розкрито сучасну юридичну природу адміністративно-правових засад реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Приділено значну увагу дослідженню організаційно-правових засад адміністративних, інформаційних, інноваційних, економічних та інших аспектів забезпечення національної безпеки держави, правовим механізмам адміністративно-правового регулювання у цій сфері та напрямкам удосконалення адміністративно-правових засад реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Призначається для широкого кола читачів: для вчених у галузі правових наук, докторантів, аспірантів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою, що досить актуальна в світлі адміністративних процесів, що відбуваються в Україні.

Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності як функція економічної безпеки України: теоретико-прикладні аспектиФранчук В. І. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності як функція економічної безпеки України: теоретико-прикладні аспекти: монографія / В. І. Франчук, Н. В. Шупрудько. – Львів : «Растр-7», 2020. – 240 с.

Монографія присвячена дослідженню взаємозв’язків та впливу механізму фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності на економічну безпеку України. Запропоновано авторське визначення дефініції «фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та зауважено на важливості фіскального регулювання ЗТД як видової функції економічної безпеки держави. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності України. Вивчено вплив інструментів фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності, зокрема ПДВ та податку на прибуток, на такі індикатори економічної безпеки України, як динаміка ВВП, зміна торговельного сальдо, динаміка платіжного балансу, розмір державного боргу, рівень безробіття, індекс споживчих цін. Науково обґрунтовано матричну методику визначення стратегічних зовнішньоторговельних партнерів України. Запропоновано підходи щодо вдосконалення механізму фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності України. Розрахована на наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.

Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографія / Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. – Львів : Сполом, 2020. – 418 с.

Комплексне дослідження проблематики у сфері державної політики щодо забезпечення національної безпеки. Системно і детально проаналізовано стан і розвиток системи національної безпеки з врахуванням міжнародного досвіду і перспектив європейського та євроатлантичного вибору України. Актуальність монографії полягає в тому, що вона охоплює період від початку проголошення незалежності України до сьогодення, розкриваючи динаміку, зміну пріоритетів, основних цілей, які ставила перед собою наша держава на шляху зміцнення національної безпеки. Розрахована на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студентів, курсантів, державних службовців, а також всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.

Становлення і розвиток сімейного права Польщі (1918–1939 рр.)Онишко О. Становлення і розвиток сімейного права Польщі (1918–1939 рр.): монографія / Оксана Онишко. - Львів: ЛьвДУВС, 2020. - 240 с.

Комплексно розглядається проблема становлення і розвитку сімейного права Другої Речі Посполитої у 1918–1939 рр. З’ясовано особливості застосування шлюбно-сімейних правових норм, відповідно до чинних нормативних актів, залежно від об’єднаних регіонів. Охарактеризовано основні інститути сімейного права, такі як шлюб, розлучення, сепарація, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, батьків та дітей. Виявлено особливості укладення, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним залежно від віросповідання подружжя. Проаналізовано основні умови укладення шлюбних договорів, охарактеризовано права та обов’язки батьків та дітей, що виникали зі шлюбної та позашлюбної спорідненості.

Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практикаМельник С. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Степан Мельник. - Львів: «Растр-7», 2020. – 384 с.

Монографія присвячена вирішенню науково-практичної проблеми, пов’язаної із розробленням теоретико-методологічних підходів, методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств. Досліджено історичні аспекти та сучасну сутність фінансової безпеки для українських підприємств. Уточнено понятійно-термінологічний апарат категорії «безпека». Розвинуто теоретичні положення щодо управління фінансовою безпекою підприємств. Розроблено концептуальну модель формування та розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємств. Визначено та охарактеризовано чинники впливу на процес управління фінансовою безпекою підприємств. Запропоновано теоретичний підхід до діагностування процесу управління фінансовою безпекою підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання управління фінансовою безпекою підприємств. Запропоновано теоретико-методичний підхід до діагностування готовності системи управління фінансовою безпекою підприємства до зміни впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Розглянуто прикладні аспекти адаптивного управління фінансовою безпекою промислових підприємств. Розроблено технологію антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до багатокритеріального вибору захисних заходів в процесі управління фінансовою безпекою підприємства. Розроблено програму інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємства.

Cамоорганізація народу як фактор формування громадянського суспільства в УкраїніКельман М. С. Cамоорганізація народу як фактор формування громадянського суспільства в Україні: монографія / Кельман М. С., Мельник Н. В. - Львів: Растр-7, 2018. - 212 с.

Монографія присвячена вирішенню наукових завдань, пов’язаних з дослідженням умов розвитку самоорганізації народу в контексті сучасного етапу формування громадянського суспільства в Україні. Досліджено процеси виникнення та еволюція самоорганізації народу. Визначено сутність та основні рівні самоорганізації народу в Україні. Проаналізовано співвідношення та особливості взаємовідносин самоорганізації народу та громадянського суспільства. Охарактеризовано сучасний стан та основні тенденції самоорганізації народу у процесі формування громадянського суспільства. Розкрито механізм взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади. Визначено основні принципи, функції та можливості самоорганізації народу та проаналізовано її правові підстави регулювання. З’ясовано основні стратегічні пріоритети державного сприяння розвитку самоорганізації народу. Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам, а також усім хто цікавиться проблемами самоорганізації народу в Україні.

Акти тлумачення норм права: питання теорії та практикиЛепіш Н. Я. Акти тлумачення норм права: питання теорії та практики : монографія / Н. Я. Лепіш. – Львів: Сполом, 2018. – 250 с.

У монографії проведено комплексне дослідження актів тлумачення норм права. Розкрито структуру актів офіційного та неофіційного тлумачення норм права, під якою пропоновано розуміти їхню будову, тобто розташування основних елементів і зв’язків, які забезпечують збереження їхніх (актів) необхідних властивостей та функцій при впливі на них різноманітних внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників правової дійсності. Виявлено та схарактеризовано особливості процесу оприлюднення актів тлумачення норм права. Комплексно проаналізовано дію актів тлумачення норм права в часі, просторі та за колом осіб з докладним висвітленням найбільш дискусійних теоретичних і практичних аспектів проблеми. Розглянуто питання забезпечення ефективності актів тлумачення норм права, з огляду не лише на їхню формальну (юридичну) ефективність, а й на економічність, корисність, істинність, соціальну цінність та інші характеристики.

Неюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарюванняНеюрисдикційні форми захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання: монографія / Н. В. Ільків, М. С. Долинська та ін.; за заг. ред. д. ю. н. М. С. Долинської. - Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. - 174 с.

У колективній монографії розглянуто окремі неюрисдикційні форми захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, серед них нотаріальна та переговірна форми, медіація. Визначено проблеми та перспективи захисту господарських інтересів у третейських судах, арбітражах та інших неюрисдикційних органах. Видання буде цікавим для викладачів, здобувачів вищої освіти,юристів-науковців та юристів-практиків, керівників та учасників господарських товариств і підприємств, а також усіх тих, кого цікавлять різні форми захисту прав суб’єктів господарювання.

Державно-правові погляди Євгена ПетрушевичаМашталір Х. В. Державно-правові погляди Євгена Петрушевича: монографія / Х. В. Машталір, Д. Є. Забзалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 178 с.

Досліджено формування державно-правових поглядів Євгена Петрушевича. У роботі розглядаються та аналізуються історіографія, джерела, теоретичні та методологічні підходи до вивчення професійної діяльності, формування суспільно-політичних поглядів. Досліджується політична та законодавча діяльність Ю. Петрушевича у сеймі Галичини та Лодомерії та парламенті Австрії. Роль Євгена Петрушевича в українському державотворенні та проаналізовано законотворчість у період національно-визвольної боротьби на землях Західної України. Вивчено внесок Ю. Петрушевича у розвиток українського конституціоналізму. Викладені особливості державно-правових поглядів Ю. Петрушевича в еміграційний період. Досліджено міжнародно-правові та соціально-політичні аспекти діяльності уряду Ю. Петрушевича в еміграції. Узагальнено дослідження та розробка державно-правових концепцій та українських моделей розвитку державності у 20–30-х роках 20 століття. На основі отриманих теоретичних висновків сформульовано основні етапи становлення та розвитку державно-правових поглядів Євгена Петрушевича та проаналізовано його місце в історії української політичної та правової думки.

Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економікиВоронка О. З. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки: монографія / О. З. Воронка. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. - 231 с.

Монографія спрямована на теоретичне обґрунтування та розробку науково-прикладних засад формування механізму забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. У монографії запропоновано модель системи кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. Сформовано методичний підхід до оцінювання кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. Запропоновано теоретико-методичний підхід до розробки та застосування захисних заходів для протидії загрозам кадровій безпеці підприємств високотехнологічного сектору економіки. Розроблено механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. Сформовано технологію забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. Обґрунтовано науково-практичні положення щодо вибору стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки. Для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.

Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносинБутинська Р. Я. Правовий статус учасників колективно-трудових правовідносин: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. – 234 с.

Монографія присвячена дослідженню проблем правого забезпечення та реалізації правового статусу суб’єктів колективно-трудових правовідносин. Визначено поняття колективно-трудових правовідносин; досліджено коло їхніх суб’єктів та окреслено законодавчі умови правосуб’єктності; узагальнено теоретичні висновки про юридичні ознаки їхнього правового статусу; охарактеризовано роботодавця, організації роботодавців (їхні об’єднання) як суб’єктів колективно-трудових правовідносин; розкрито правовий статус профспілок у цих правовідносинах; з’ясовано специфіку сучасного правого статусу колективу працівників; охарактеризовано суб’єктів, що беруть участь у вирішенні колективно-трудових спорів. Книга адресована науковцям, викладачам і студентам юридичних ЗВО, а також всім, хто цікавиться розвитком сучасного трудового права.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюБратковський В. М. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: монографія / В. М. Братковський. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 204 с.

Монографія містить комплексний науково-теоретичний аналіз правового інституту адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У книзі досліджено основні історичні етапи становлення та розвитку цього інституту. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регламентують правові засади мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні та провадять її охорону за допомогою адміністративно-деліктних норм. У монографії визначено місце адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у системі юридичної відповідальності та окреслено ознаки адміністративного порушення у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації. Досліджено склад адміністративних проступків за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку й мобілізацію та сформульовані напрями вдосконалення адміністративно-деліктних норм, що регулюють відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Книга адресована науковцям, викладачам, студентам юридичних закладів вищої освіти, а також працівникам військових комісаріатів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та практикуючим юристам.

Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використанняБлагута Р. І. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія / Благута Р. І., Мовчан А. В. - Львів: ЛьвДУВС, 2020. - 256 с.

Досліджено актуальні проблеми використання новітніх технологій у розслідуванні злочинів. Викладені теоретичні висновки, практичні рекомендації та інші результати дослідження ґрунтуються на працях учених у галузі криміналістики, кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, а також законодавчих і відомчих нормативно-правових актах і матеріалах практичної діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України. Для працівників правоохоронних органів, зокрема слідчих та оперативних підрозділів, викладачів і наукових працівників, курсантів, слухачів, а також тих, хто досліджує проблеми криміналістики, кримінального процесу та оперативнорозшукової діяльності.

Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майноТуркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно: монографія / О. А. Туркот – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 200 с.

У монографії комплексно досліджено правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно. Було наведено погляди вчених щодо шляхів захисту акціонерних товариств від «рейдерських» посягань. Розглянуто судовий та досудовий захист при протидії посяганням на майно суб’єктів господарювання. Проаналізовано захист акціонерних товариств органами державної влади, органами управління та акціонерами від посягань на майно товариства. Запропоновано на законодавчому рівні закріпити поняття «рейдерство», визначити ознаки, форми посягань для ефективної протидії вказаному явищу і формування повноцінної системи захисту вітчизняної економіки. Також, запропоновано збільшити міру кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Право особи на безоплатну правову допомогу: колективна монографія / Ю. О. Данилевська, Л. В. Павлик, З. З. Петрович, У. О. Цмоць. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 136 с.

У монографії досліджено актуальні питання надання безоплатної правової допомоги в Україні. Зокрема, розглянуто історичні аспекти реалізації права на безоплатну правову допомогу в Україні, проаналізовано міжнародні стандарти у сфері реалізації права особи на безоплатну правову допомогу, охарактеризовано систему суб’єктів надання безоплатної правової допомоги, досліджено особливості реалізації права особи на безоплатну правову допомогу в цивільному, адміністративному та кримінальному процесі тощо. Матеріали колективної монографії мають важливе значення для професійної підготовки майбутніх правоохоронців та підвищенні фахових якостей поліцейських, та можуть бути використані в освітньому процесі для курсантів вищих навчальних закладів із специфічними формами навчання при вивченні навчальних дисциплін «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Адміністративний процес». Також монографія може бути корисною для юридичних клінік і громадських організацій, що спеціалізуються на наданні безоплатної правової допомоги.

Майорчак Н. М. Брехливість особистості в соціально-психологічному контексті: монографія / Майорчак Н. М. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 193 с.

У монографії розкривається соціально-психологічні особливості брехливості особистості. Брехливість особистості передбачає розгляд функціональної єдності мотиваційних, емоційних, когнітивних, динамічних, регуляторних та результативних складових її прояву. Автор показала, що брехливість має своє вираження в поведінці особистості у вигляді сукупності вербальних і невербальних ознак, які можуть бути помічені та визначені у процесі комунікації. Монографічне дослідження може бути цікавим для практикуючих психологів, викладачам відповідного напрямку та усім, хто цікавиться даною проблемою.

Кримінально-правова оцінка використання захисних засобів, що вражають автономноЛащук Н. Р. Кримінально-правова оцінка використання захисних засобів, що вражають автономно: монографія / Н. Р. Лащук. – Львів: Видавництво «БОНА», 2018. – 254 с.

У монографії розкривається поняття захисних засобів, що вражають автономно. Розглянуто питання доцільності кримінально-правової оцінки використання таких засобів з позицій вчення про необхідну оборону, розроблено правила кримінально-правової кваліфікації заподіяння шкоди захисними засобами, що вражають автономно. Висунуто та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону у вирішенні питань кримінально-правової оцінки використання захисних засобів, що вражають автономно. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних факультетів і закладів освіти юридичного профілю, а також працівників органів системи кримінальної юстиції.

Формування системи національної продовольчої безпеки УкраїниКурляк М. Д. Формування системи національної продовольчої безпеки України: монографія / М. Д. Курляк. - Львів: "Растр-7", 2018. - 232 с.

Монографія присвячена вирішенню наукових завдань, пов'язаних з формуванням системи національної продовольчої безпеки України. Розглянуто теоретичні, понятійні, організаційні та нормативно-правові проблеми національної продовольчої безпеки. Наведено структурно-функціональну характеристику структури формування національної продовольчої безпеки, а також проаналізовано основні класифікації загроз продовольчій безпеці держави. Оцінено стан та ефективність функціонування системи національної продовольчої безпеки. Запропоновано концептуально-методичний підхід до вдосконалення системи національної продовольчої безпеки та доведено доцільність його використання у практичній діяльності. Підготовлено й обгрунтовано теоретичну модель системи національної продовольчої безпеки, яка має бути органічною складовою продовольчої системи України. Розрахована на наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Кіржецька М. С. Економічна безпека підсистем харчової промисловості України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / М. С. Кіржецька, Ю.І. Кіржецький. – Львів: Ліга-Прес, 2018. - 214 с.

Монографія спрямована на теоретичне обґрунтування та розробку прикладних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму зміцнення економічної безпеки харчової промисловості України, шляхом зміцнення економічної безпеки її підсистем. Для досягнення поставленої мети у монографії : ідентифіковно сутнісні характеристики забезпечення економічної безпеки харчової промисловості та виокремлено роль держави в цьому процесі; узагальнено методичні підходи до оцінювання безпеки функціонування окремих галузей національної економіки; систематизовано основні елементи організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки цукрової галузі як підсистеми харчової промисловості; виокремлено основні внутрішньогалузеві загрози економічній безпеці харчової промисловості; проведено компаративний аналіз організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки цукрової галузі України, Польщі, Німеччини та Франції; оцінено рівень економічної безпеки вітчизняної цукрової галузі; обґрунтовано заходи підвищення рівня економічної безпеки цукрової галузі; розроблено пропозиції щодо взаємодії державних і недержавних галузевих інститутів задля підвищення рівня економічної безпеки галузей харчової промисловості України. Для науковців, практиків, аспірантів, викладачів, студентів, зацікавлених проблематикою зміцнення економічної безпеки національної економіки.