Наталія Іванова, канд. іст. наук, заввідділу,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні структури громадянського суспільства в процесі розбудови правової держави

Розглянуто проблеми взаємодії інформаційних структур, зокрема бібліотек, із громадянським суспільством у процесі розбудови правової держави, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами. Акцентовано увагу на деяких аспектах участі в цьому процесі соціально-комунікативних інститутів.

Галина Булахова, мол. наук співроб. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook

У статті досліджуються особливості бібліотечної реклами через соціальну мережу Fаcebook. Проаналізовано найбільш поширені форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях бібліотек. Проведено аналіз використання соціальних мереж як засобу рекламування бібліотечної діяльності. З’ясовано суть поняття «рекламна стратегія бібліотеки». Наведено приклади рекламних стратегій просування продуктів і послуг у діяльності бібліотек в електронному середовищі.

Світлана Закірова, канд. іст наук, доц., ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам’ятних книжок Катеринославської губернії: XIX – поч. XX ст.)

У статті проаналізовано історію видання пам’ятних книжок у Російській імперії та Катеринославській губернії, наведено відомості про їх укладачів, розглянуто структуру і зміст цього виду історичного джерела. Наголошується на необхідності обов’язкового проведення порівняння щодо достовірності і точності опублікованих відомостей різних джерел для максимально об’єктивного аналізу перебігу соціально-економічних процесів в Україні.

Оксана Желай, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях

Стаття присвячена висвітленню теоретико-прикладних досліджень трансформаційних процесів у інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшенню ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Олександр Жабін, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометрія та альтернативні метрики

У статті проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано, для сприяння незалежності та об’єктивності експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності, спільне використання традиційних бібліометричних показників з альтернативними метриками.

Тетяна Дубас, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі

У статті висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначається місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Розглядаються перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності наукової бібліотеки в соціальних мережах, розвитку нових форм видавничої діяльності. Акцентовано увагу на створенні з впровадженням інтернет-технологій належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала видавничу діяльність у новому комунікаційному середовищі в соціальних медіа.

Тетяна Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, заввідділу, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційно-аналітичні структури як суб’єкти національної інформаційної політики

У статті обґрунтовується функціонування інформаційно-аналітичних структур як суб’єктів національної інформаційної політики, висвітлюються особливості розвитку їхньої діяльності та взаємодії з владою й громадянським суспільством в умовах сучасної України, наголошується на необхідності налагодження між інформаційно-аналітичними структурами корпоративної взаємодії як організаційно-технологічної основи для синергії інтелектуальних капіталів різних інформаційно-аналітичних служб і формування в підсумку потужної інтелектуальної платформи процесу ухвалення управлінських рішень, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики і вирішення питань національної безпеки, ефективної комунікації між державою та громадянським суспільством.

Валерій Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, докторант НБУВ, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства

У статті аналізується термінологія, використовувана для характеристики постіндустріального суспільства, особливістю якого стали глобалізація і перетворення інноваційних інформаційних ресурсів у безпосередню виробничу силу, локомотив прискореного суспільного розвитку. Визначення інформаційних особливостей нинішнього суспільства й окреслення перспектив його трансформації сприяє більш точному застосуванню термінології, що, у свою чергу, дасть змогу забезпечити чіткість в одержанні нових наукових результатів.

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, докторант НБУВ, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечний ресурс як розподілена інформаційна база людської діяльності

Розвиток інформаційних ресурсів на всіх рівнях їхнього функціонування, створення обсягів інформації, з якими раніше ніколи не стикалася людська цивілізація, глобальна інформатизація та інтернет-технології обумовили не лише новий якісний рівень розвитку суспільства, а й породили численні проблеми росту, розв’язання яких необхідне в реаліях нового інформаційного суспільства. Таким чином, бібліотечна діяльність не втрачає своїх перспектив з поширенням Інтернету, а сприяє організації інформаційної діяльності та має стати дієвим важелем підтримки соціально активній частині членів суспільства в розвитку інформаційних процесів.

Ігор Гах, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультимедійні технології в бібліотечних мережах

У статті проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

Олена Бусол, ст. наук. співроб. НБУВ, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Способи правового захисту інтелектуальної власності суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності

У статті на основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.

Андрій Берегельський, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності

Досліджено специфіку використання інфографічних продуктів в описі діяльності бібліотек. Проаналізовано існуючі практики застосування візуального супроводу бібліотечних звітів. Описано досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек у використанні інфографічних елементів як складової опису бібліотечної практики. Розглянуто еволюцію таких практик. Виявлено найбільш ефективні форми інфографіки при узагальненні діяльності бібліотек.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України

Стаття висвітлює правову тематику у видавничій діяльності бібліотек, зокрема Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України та інших обласних наукових бібліотек. Охарактеризовано правову діяльність центрів правової інформації бібліотек і пунктів доступу громадян до правової інформації. Визначено основні напрями діяльності з правової тематики мережі обласних наукових бібліотек.

Ірина Беззуб, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри громад

У статті проаналізовано актуальні питання сучасного функціонування сільської бібліотеки, створення й розвиток її нової моделі як соціально-комунікаційного центру, визначено роль у формуванні культурного та інформаційного простору місцевих громад.

Юрій Якименко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку

Стаття присвячена методичним аспектам побудови системи об’єктивного оцінювання інформації соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек.

Галина Булахова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі

У статті акцентовано увагу на формуванні фотоіміджу бібліотечних установ у інтерактивному просторі. Розглянуто систему позиціонування бібліотеки в інтерактивному просторі, складові цієї системи; висвітлено технології бібліотечного позиціонування; систематизовано підходи до бібліотечного іміджмейкінгу.

Проаналізовано специфіку представлення в соціальних мережах бібліотек через візуальний образ.

Оксана Желай, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні аспекти

Стаття висвітлює розвиток перспективних форм і технологій бібліотечної роботи для задоволення інформаційних запитів нової цільової групи бібліотечних користувачів – внутрішньо переміщених осіб. Акцентується увага на інформаційно-аналітичному напрямі досліджень проблематики внутрішньо переміщених осіб, вивченні ефективності застосування нових напрямів роботи бібліотек у процесі допомоги переселенцям і учасникам АТО.

Тетяна Миськевич, аспірант, мол. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України

У статті висвітлюються роль і можливості сучасних бібліотек у поширенні навичок володіння англійською мовою серед населення. Розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід бібліотечної роботи в напрямі популяризації англійської, наводяться приклади системних програм та окремих бібліотечних ініціатив.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: аспекти стандартизації бібліотечного сегмента

У статті обґрунтовано доцільність розробки й запровадження стандартів присутності бібліотек у середовищі соціальних мереж, які б сприяли підвищенню їх ефективності як каналів соціальних інформаційних комунікацій. На основі моніторингу представництв зарубіжних і вітчизняних бібліотек у соціальній мережі Facebook та рекомендацій фахового середовища сформульовано пропозиції щодо орієнтовних стандартів побудови й інформаційного наповнення Facebook-сторінки бібліотеки.

УДК 006.053+930.253

Олена Глушан, канд. іст. наук, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв

Проект стандарту МРА «документи в контекстах» (RIC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування

Розглянуто діяльність та осн овні напрацювання експертної групи Міжнародної ради архівів з архівного описування в період 2012–2016 рр. Висвітлено методологічні засади і технологічний контекст розроблення та основні положення проекту стандарту архівного описування «Документи в контекстах».