Артур Федорчук, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Можливості ретроспективних досліджень бібліотечних інформаційно-аналітичних ресурсів

У статті проаналізовано вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на соціально-політичний стан суспільства та значення моніторингу ЗМІ як для дослідження змін у соціальній та політичній сфері і вивчення домінантних соціально-політичних настроїв суспільства, так і для формування джерельної бази ретроспективних досліджень з метою переосмислення історичних подій.

Олена Симоненко, канд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів

У статті розглянуто питання інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в процесі інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів. Розглядаються нові підходи до організації інформаційно-бібліотечного середовища, увага приділяється змінам, що відбуваються в організації роботи бібліотек, які зумовлені глобальними процесами інформаційного оновлення.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доц., ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Аналіз економіко-інформаційних аспектів гібридної війни на базі ресурсів наукової бібліотеки

У статті розглянуто досвід використання ресурсів наукової бібліотеки для дослідження економіко-інформаційних аспектів гібридної війни. Визначено переваги наукової бібліотеки для вивчення феномену гібридної війни. Емпіричною базою дослідження є інформація з бібліотечних фондів та Інтернет щодо гібридної агресії Росії проти України.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник Національної юридичної бібліотеки, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Діяльність бібліотек із збереження цифрової спадщини інтерактивного простору

У статті висвітлюються питання розширення меморіальної та кумулятивної функції сучасних бібліотек у зв’язку з актуалізацією проблеми збирання, зберігання та надання доступу до зростаючого обсягу інформації, створеної в інтерактивному інтернет-середовищі. Наголошено на впливі на процеси інфотворення зростання залученості аудиторії в процес виробництва інформації та розвитку нових видів масових комунікацій – соціальних медіа. Обґрунтована актуальність фіксації інформації соціальних медіа, що відбиває сучасні соціокультурні процеси за межами офіційного дискурсу. За результатами вивчення існуючих проектів, спрямованих на збір, архівування та зберігання інформації інтерактивного інтернет-простору, визначено особливості архівування в інтерактивному інформаційному середовищі, що передбачає фіксацію інформаційних потоків, виходячи з принципів значущості, інформативності, репрезентативності, релевантності. Зроблено висновок про посилення в сучасних умовах інформаційної, меморіальної, кумуляційної та аксіологічної функцій бібліотек.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Роль сучасних бібліотек як соціально-комунікаційних  інституцій в умовах реформи з децентралізації влади

У статті висвітлено роль бібліотек як універсальних соціально-комунікаційних, соціокультурних центрів в умовах кардинальних реформ, зокрема таких як децентралізація влади. Узагальнено досвід сучасних бібліотек, які реалізують інформаційно-аналітичні проекти щодо дослідження інформаційних потоків, наповнення соціальних комунікацій інформацією з питань реформи з децентралізації влади в Україні; впроваджують нові підходи до розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, пов’язаної із створенням і функціонуванням у бібліотеках інформаційно-комунікаційних майданчиків громад тощо.

Дмитро Бєлов, аспірант,  Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, Київ

Комікс як продукт інформаційної культури

Стаття присвячена розкриттю поняття «комікс» як продукту інформаційної культури, мальованої історії або розповіді в картинках. Акцентовано увагу на тому, що графічні історії можна розглядати не лише як підвид (доповнення) одного з жанрів літератури, а і як повноцінний інформаційний продукт та окремий вид мистецтва. Проаналізовано різні визначення поняття «комікс» і простежено метаморфози їх видозмінення.

Виявлено, що сьогодні комікси стали предметом наукового вивчення в різних галузях знань. Особливу увагу приділено спробам виявити, що важливіше в коміксі: графічна частина чи текстово-вербальна. Розглянуто, яке місце посідає графічний роман в інформаційному середовищі України та чи має він перспективи вийти на широкий ринок і знайти свого читача.

Юлія Шлапак, провід. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні

У праці зроблено спробу проаналізувати стан і перспективи стосовно складання і видання е-підручників (е-посібників) в Україні. Оскільки покращенню навчального процесу сприяють інформаційні технології, зокрема електронні підручники (електронні посібники), створення і використання яких є актуальним для сучасної школи. Однак нині в Україні економічна й технологічна ситуація така, що вибір засобів залежить не стільки від інформаційного та педагогічного потенціалу, скільки від їх вартості та розповсюдженості. Також зроблено порівняльний аналіз ситуації щодо видання е-підручників (посібників) в Україні на сьогодні та трьома роками раніше.

Тетяна Черпак, канд. політ. наук, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні

Проаналізовано практику владно-політичних комунікацій у сучасній Україні, виявлено їх проблемні аспекти, які потребують свого вирішення особливо в кризових ситуаціях у державі. Акцентовано специфіку та потенціал інтернет-медіа для налагодження ефективної політичної комунікації.

Платон Стоян, канд. іст. наук, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Участь архівістів Канади у створенні міжнародного стандарту архівного опису

Стаття присвячена історії співпраці міжнародних організацій у галузі створення електронних ресурсів, зокрема в розробці Міжнародного стандарту архівного опису. Визначено внесок канадських архівістів у розвиток цього актуального напряму сучасного архівознавства.

Світлана Польовик, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Іміджеві характеристики України на шпальтах зарубіжних видань: контент-аналіз

Аналізується імідж України, конструйований зарубіжними газетними виданнями як джерелами формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у відгуках зарубіжної преси» Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Виділено основні тематичні конструкції, які формують контури позитивних і негативних сторін іміджу України на шпальтах зарубіжних газетних видань.

Світлана Закірова, канд. іст наук, доц., ст. наук. співроб. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Київ

Полемологічні виміри інформаційних стратегій минулого

У статті розглядаються особливості використання інформації в підготовці і проведенні військових кампаній державами стародавнього світу. Виділена актуальність використання полемологічного підходу до дослідження інформаційних стратегій минулого. Проводиться аналіз способів і методів використання інформації під час проведення воєн державними діячами і полководцями минулого. Зазначено, що вплив на суспільство через створення та поширення певної інформації як явище суспільного життя виникло ще за часів держав стародавнього світу. У стародавньому світі інформаційні дії під час проведення військових кампаній вважалися військовими хитрощами. Як і в сучасних інформаційних війнах головними руйнівними компонентами військових хитрощів минулого було використання інформації у формі дезінформації, пропаганди чи агітації. Показано, що військові начальники держав стародавнього світу через інформаційні стратегії впливу практично втілювали в життя сучасну методику рефлексивного управління як засіб ведення війни.

Марат Закіров, д-р політ. наук, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І.  Вернадського, Україна, Київ

Взаємозв’язок політичного міфу і суспільного наративу в контексті еволюції соціальних комунікацій

Сучасний світ характеризується парадоксальним поєднанням стрімкого технологічного прогресу з архаїзацією суспільно-політичної свідомості, що формує певні електоральні настрої і зумовлює проведення цілеспрямованих масових політичних акцій. Аналіз політичного міфу ґрунтується на встановленому взаємозв’язку суспільного наративу і міфу як віддзеркалення ментальних і світо- глядних уподобань. Міф і суспільний наратив як особлива форма осмислення та інтерпретації історико-політичної реальності перебувають у діалектичному зв’язку. За своєю комунікативною функцією міф і наратив виконують завдання визначення сенсів, а не пошуку і встановлення істини. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій сприяв перетворенню політичних міфів і наративів в ефективний засіб реалізації геополітичних проектів.

Олег Кривецький, голов. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах

Розглянуто діяльність бібліотек у боротьбі за інформаційний простір, у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах. Висвітлено соціальний імідж бібліотеки як некомерційного постачальника інформації у боротьбі за духовні цінності. Зроблено акцент на культурно-освітньому потенціалі бібліотеки, запропоновано шляхи підвищення якості діяльності і професійної компетентності бібліотечного персоналу на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовується роль публічної бібліотеки як культурного, соціального та інформаційного, багатофункціонального центру.

Андрій Селецький, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., заввідділу, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі

Висвітлено перебіг становлення та проаналізовано особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі з досвіду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто здобутки, проблеми та запропоновано деякі шляхи вирішення перспективних завдань бібліотечної інформаційної аналітики. Акцентовано увагу фахівців у галузі науково-інформаційної діяльності бібліотек педагогічного профілю на алгоритмі запровадження інформаційно-аналітичного напряму роботи, що має забезпечувати якісний супровід наук про освіту, розвитку психолого-педагогічної теорії та практики. Зокрема, висвітлено процес визначення пріоритетних напрямів і перспективних завдань аналітичного підрозділу науково-педагогічної бібліотеки, його роль і місце в організаційній структурі закладу, права, відповідальність та взаємовідносини з іншими підрозділами.

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект

У статті досліджено вплив індивідуальних мобільних пристроїв на обслуговування освітніми інформаційними ресурсами, окреслено можливості розширення освітніх послуг за їх допомогою. Розглянуто сучасний стан та розвиток мобільних застосунків як одного із сучасних засобів комунікації в суспільстві знань. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних застосунків як перспективного та дієвого інструмента поширення освітніх інформаційних ресурсів, а також популяризації наукових, освітніх та самоосвітніх процесів у суспільстві.

Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблема недопущення ксенофобії та дискримінації як складова інформаційної безпеки сучасного інформаційного простору

Стаття присвячена ролі бібліотек у проблемі формування толерантних установок у суспільстві, спрямованих на недопущення розпалювання ксенофобії, дискримінації, пропаганди міжгрупової ворожнечі. Акцентується увага на тому, що толерантність у діяльності бібліотек є складовою частиною забезпечення інформаційної безпеки сучасного суспільства, спрямована на гармонізацію не лише міжнаціональних і культурних відносин, а й соціально-економічних, міжпоколінних, міжполітичних взаємин. Розкриваються форми і методи бібліотечної роботи в цій сфері.

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Відображення діяльності бібліотек із правового інформування у сучасному бібліотекознавстві

У статті розглянуто історіографію проблем здійснення бібліотеками правового інформування в умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій як систему праць і досліджень (теоретичне напрацювання та узагальнення практичного досвіду).

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Роль національної бібліотеки у забезпеченні права на інформацію в Україні

У статті розглянуто роль бібліотечних установ у забезпеченні права людини на інформацію, наголошено на конкурентних перевагах бібліотек у цьому процесі. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль національних бібліотек та інформаційно-аналітичних структур бібліотечних установ у процесі забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Тетяна Полтавець, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Етнолінгвістичні процеси у вітчизняному інформаційному просторі як фактор суспільної безпеки

У статті взаємодія політики та суспільства представлена як визначальний фактор впливу на розвиток мови. Поширення українсько-російського білінгвізму в сучасній Україні розглядається в контексті інформаційного протистояння з Російською Федерацією. Сучасний вітчизняний інформаційний простір характеризується наявністю в ньому складних соціолінгвістичних процесів, що охоплюють механізми впливу соціально-політичних чинників на мову, культуру спілкування та розвиток білінгвізму. Під впливом сучасних інформаційних і телекомукаційних технологій мова стала найпотужнішим засобом маніпулювання. Етнолінгвістичні процеси в інформаційному просторі сучасної України залежать від багатьох факторів. Перш за все слід враховувати факт відкритої військової агресії Росії проти нашої держави та агресивну інформаційну війну як її важливу складову. По-друге, розв’язання проблеми російсько-українського білінгвізму може відбуватися за рахунок консолідації суспільства для протидії діям Росії у вітчизняному інформаційному просторі та загальнодержавної політики популяризації україномовного медіа-продукту.

Тетяна Миськевич, аспірант, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотеки в системі безперервної освіти: реалізація завдань інформаційної соціалізації через неформальну освіту

У статті висвітлено основні тенденції суспільного розвитку, що демонструють посилення ролі неформальної освіти як суттєвої складової безперервного навчання. Зосереджено увагу на необхідності адаптації суспільства до динаміки інформаційних процесів, у зв’язку з чим відзначено важливість розвитку сучасної освітньої галузі у напрямі розв’язання проблеми особистісно-соціального аспекту інформаційної нерівності. Проаналізовано вітчизняну та зарубіжну практику організації бібліотечної роботи з впровадження освітніх програм для дорослого населення. Зокрема, обґрунтовано важливість реалізації моделі відкритої освіти, у якій бібліотеки ставатимуть вузлами, що з’єднують локальну систему навчання з глобальними ресурсами інформації і знань.