Галина Солоіденко, канд. іст. наук, провід. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стандартизація у бібліотечній галузі: підсумки 26-річної діяльності

Подано інформацію про сучасний стан стандартизації у бібліотечній галузі. Основна увага зосереджена на проблемах стандартизації термінології. Ідеться також про досвід роботи зі стандартизації в СРСР, окремих країнах пострадянського простору, зокрема у країнах Балтії. Серед підкомітетів ТК 144 «Інформація та документація» відзначено діяльність підкомітету з архівної справи та організацію роботи зі стандартизації в архівній галузі України. У статті акцентується увага на тому, що гармонізація та впровадження в Україні міжнародних стандартів є актуальним та важливим завданням, необхідною умовою переходу до формування єдиного інформаційного простору.

Ольга Василенко, канд. іст. наук, директор Інституту бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання

Розглянуто сучасний досвід і фактори, які впливають на процес імплементації міжнародних стандартів з бібліотечної діяльності в Україні, та розвиток нормативно-методичної бази в контексті наукового, організаційного і методичного забезпечення.

Обґрунтовано пріоритетність розроблення та поширення методичних рекомендацій до національного стандарту «ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Information and documentation – International library statistics. Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика». Підкреслено важливість дотримання усіма бібліотеками норм, закріплених у нових стандартах, що дає однакове розуміння термінів, понять та методик для отримання статистичних даних і визначення показників ефективності роботи бібліотек. Акцентовано увагу на необхідності поглиблення координації роботи органів стандартизації, співпраці бібліотек та бібліотечних асоціацій.

Надія Стрішенець, д-р іст. наук, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек

Розглядаються особливості стандартизації діяльності бібліотек відповідно до нової редакції Закону України «Про стандартизацію» (2016) та потреби узгодити їх із міжнародною та європейською практикою. На прикладі підготовки міжнародного стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу», призначеного для е-середовища, зокрема в частині пов’язаних даних, звертається увага на розвинуті у зарубіжному бібліотекознавстві підходи до розроблення стандартів. Наведено рекомендації щодо вирішення питань, пов’язаних зі стандартизацією бібліотечно-інформаційних процесів в Україні.

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні додатки в бібліотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

У статті проаналізовано види, особливості та специфіку бібліотечних мобільних додатків, окреслено можливості розширення бібліотечних послуг за їхньою допомогою. Досліджено зарубіжний досвід функціонування бібліотечних мобільних додатків, вивчено та проаналізовано їх затребуваність серед користувачів. Розглянуто підходи до адаптації такого виду бібліотечних послуг у вітчизняних реаліях.

Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Формування гендерної толерантності – місія сучасної бібліотеки

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Звернається увага на необхідність активної співпраці між бібліотеками, передусім з тими, що є світовими лідерами в акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних ресурсів з гендерних питань. Обґрунтовано роль бібліотек у зміні сформованих гендерних стереотипів у суспільстві та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування гендерної свідомості людини у суспільстві знань.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Акцентується увага на трансформації функцій і ролі сучасної бібліотеки. Відзначається, що нові технологічні умови функціонування бібліотек, визначені розвитком інформатизації, створили засади для перетворення цих наукових установ з пасивного інформаційного посередника на продуктивну систему управління знаннями. Обґрунтовано зміни сформованих стереотипів відносин між бібліотекою й суспільством та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань.

Валерія Струнгар, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа

У статті йдеться про методологію дослідження контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на сутності та процедурі cтатистичних методів, контентного (за типами контенту) методу та методу дискурс-аналізу бібліотечних сторінок у інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечного представництва в соціальних медіа.

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання комп’ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань

У статті розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору, а також використання цього ресурсу в роботі бібліотек.

Світлана Спіріна, голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору

Відзначається важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що дало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, допомогти пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Окремо висвітлюється активна участь бібліотек у проектах програми «Бібліоміст». Звертається увага на необхідність розширення технічної бази книгозбірень, що дасть їм змогу ефективно виконувати свої інформаційно-комунікативні функції через створення власних сайтів, більш повне висвітлення своїх послуг у соцмережах тощо.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження партійних засобів масової комунікації України як об’єкта бібліотечно-інформаційної діяльності

Стаття присвячена окресленню основних напрямів дослідження партійних засобів масової комунікації у вітчизняній науці. Акцентовано увагу на специфіці вивчення партійних ЗМК у сучасному українському бібліотекознавстві. Розкрито висвітлення у вітчизняному науковому доробку особливостей функціонування засобів масової комунікації, формування газетних фондів бібліотек, збереження інформації ЗМК для подальшого використання.

Олександр Рябоконь, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід

Стаття присвячена вивченню ролі державних інститутів розвинутих країн у процесі формування інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіка державної політики із забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та соціокультурної сфер. Обґрунтовано важливість державної підтримки й нагляду в процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Сергій Полтавець, ст. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

«Козацький дискурс» як складова інформаційної війни

У статті розглянуто дискурс із козацької проблематики в контексті інформаційного протистояння України та Росії в сучасній політичній історії. Козацький дискурс висвітлено з точки зору його ідеологічних, політичних та соціальних складових у ході інформаційної війни. Проаналізовано наявні факти інформаційної агресії (де-факто війни), яка бере свій початок з часів царської Росії, тривала в СРСР, а нині продовжує здійснюватися РФ. Підтверджено, що укорінена традиція «імперського» сприйняття навколишнього світу продовжує панувати у свідомості політичних еліт сучасної Росії, нав’язується у вигляді міфологем та політичних стереотипів громадськості і як наслідок визначальним чином впливає на геополітичну стратегію РФ, а отже – і на її інформаційне забезпечення та супровід.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стратегії дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору

Стаття присвячена висвітленню специфіки аналізу дискурсу соціальних медіа та виявленню його основних характеристик. У дослідженні наголошується на особливостях соціальних медіа як середовища формування й трансляції шаблонів індивідуальної та колективної поведінки, дискурсивних стратегій та інтерпретаційних моделей.

Запропоновано критерії визначення українського сегмента інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору. Визначено перелік маркерів – ключових показників для дослідження комунікації в мережі Інтернет.

 Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ольга Саморукова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження ефективності української «культурної дипломатії»: досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ, формування баз даних зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного опрацювання зібраних матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень і для джерельної бази наукових досліджень. На прикладі висвітлення участі української виконавиці в міжнародному конкурсі Євробачення розкрито специфіку аналізу публікацій з метою дослідження ефективності української «культурної дипломатії».

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії

У статті розглянуто діяльність інформаційних центрів правового спрямування – юридичних бібліотек, юридичних коледжів, видавців, спеціалізованих інформаційно-аналітичних служб. Описано основні типи корпоративної взаємодії правових інформаційних центрів – асоціації та консорціуми юридичних бібліотек. Досліджено найбільш активні корпоративні об’єднання юридичних бібліотек, виявлено спільні завдання, на реалізацію яких спрямована їхня діяльність.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека в розвитку інформаційної взаємодії у сучасному суспільстві

У статті висвітлено розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до інформаційної політики сфери державного управління на принципах електронного урядування. Розкрито поняття «електронна інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнено її зміст у бібліотечно-інформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку Української Держави, владних інституцій на принципах електронного урядування. Наведено приклади основних сучасних форм електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування, що розвиваються в бібліотечній практиці.

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина

Стаття присвячена визначенню місця наукової бібліотеки серед основних організаційних форм реалізації конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні. Акцентовано увагу на нових можливостях бібліотечних установ в умовах інформаційного суспільства, на перевагах бібліотек у конкурентній боротьбі з аналогічними структурами. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення доступу до наукових знань.

Тетяна Миськевич, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад

У статті розглядається трансформація соціальної місії та інформаційної функції бібліотеки в сучасних умовах, висвітлюється вітчизняний та закордонний досвід розширення бібліотечного обслуговування шляхом впровадження нових послуг та інформаційних продуктів. Розкривається роль і можливості сучасної бібліотеки в запобіганні деструктивним соціальним та інформаційним процесам у суспільстві.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства

У статті досліджуються особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обґрунтовується необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні

У статті розглядаються основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. Приділяється увага дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку вітчизняної науки.