Тетяна Симоненко, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометричні профілі в наукометрії

Розглянуто появу нового феномену системи наукової комунікації – бібліометричні профілі. Визначено їхні функції: наукового декларування, структурного аналізу й наукометричну. Запропоновано можливості реалізації інформаційно-аналітичної системи, що стане єдиним реєстром наукових декларацій (бібліометричних профілів).

Ігор Перенесієнко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір

Стаття присвячена вивченню теоретичних питань розвитку цифрових бібліотек. Розглядаються сфери переробки послуг та інформаційних продуктів, які покликані збільшити значення бібліотечних послуг і задовольнити змінні інформаційні потреби. Особливу увагу приділено окремим специфічним аспектам, на які звертають увагу науковці при вивченні цієї тематики.

Світлана Кириленко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Перспективи розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» в контексті світової наукометричної практики

На основі бібліометричного аналізу баз даних SciVers Scopus і Web of Science досліджено публікаційну активність українських науковців, кількісні показники внеску української науки у світову. Визначено ефективність української науки, яка вища за середньосвітову за рахунок точних наук. Запропоновано задіяти реферативну БД «Україніка наукова» для організованого входження українських наукових видань у міжнародні бази даних.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасні аспекти управління діяльністю бібліотек у середовищі соціальних мереж: теоретичне осмислення та узагальнення практичного досвіду

Здійснено огляд сучасної практики управління присутністю бібліотек у соціальних мережах та, спираючись на її аналіз, обґрунтовано доцільність запровадження й переваги використання адміністративних стандартів роботи з обслуговування мережевих представництв, що передбачають наявність визначеного переліку документів і відповідність обслуговуючого персоналу певним кваліфікаційним вимогам.

Леонід Чуприна, канд. наук із соц. комунікацій, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій

Аналізується визначення стратегічних комунікацій, місце аналітичних підрозділів бібліотек у системі стратегічних комунікацій на базі досвіду аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Теоретико-методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки на базі ресурсів наукової бібліотеки

У статті обґрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки на базі ресурсів наукової бібліотеки. Розглянуто теоретико-методичні аспекти такого дослідження з використанням різних моделей комунікації як інструменту аналізу. Представлено досвід соціально-комунікативного дослідження на прикладі фінансового й газового ринків. Розкрито переваги колективної організації роботи наукової бібліотеки для соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., докторант НБУВ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотека в інформаційному суспільстві

У статті йдеться про нові виклики, що постають перед бібліотечною системою України у зв’язку з розвитком у системі інформаційних обмінів електронних інформаційних ресурсів, про необхідність розроблення інноваційних методик управління в бібліотечних установах цими ресурсами, організації ефективного використання їх користувачами.

Тетяна Коваль, канд. іст. наук, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Леся Туровська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ірина Шевченко, завсектору, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі БД «читачі НБУВ»

Узагальнено досвід нормативно-регламентуючої діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського щодо реєстрації інтелектуальної власності БД «Читачі НБУВ» та організації запису читачів відповідно до міжнародних стандартів із бібліотечної статистики та практики роботи наукової бібліотеки.

Наголошено, що технологічна модернізація запису читачів із застосуванням автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС64», що розпочалася в НБУВ 2012 р., забезпечила, зокрема, автоматизацію технологічних операцій щодо запису та статистичного обліку читачів на базі сформованої 1998 р. БД «Читачі НБУВ».

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Розвиток системи інформаційних комунікацій через представлення українських депозитаріїв у міжнародних реєстрах 

Розглянуто роль бібліотечних закладів у вирішенні проблеми введення національного інформаційного ресурсу у світовий інформаційний простір. Висвітлено представлення українських репозитаріїв у міжнародних реєстрах OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) і ROAR (Registry of Open Access Repositories), головна перевага і прогресивна роль яких полягає у зборі, систематизації інформації, а також забезпеченні доступу до відкритих наукових архівів світу.

Відзначено доцільність розгляду питання про реєстрацію «Наукової періодики України» у OpenDOAR і ROAR; створення українських інституціональних репозитаріїв академічних установ з подальшою їх реєстрацією у міжнародних реєстрах. Наголошено на потребі популяризувати інформацію про відкритий доступ і про міжнародні реєстри відкритих наукових архівів у науковому середовищі, наприклад через мережу Інтернет, у тому числі через Вікіпедію, де на сьогодні відсутні статті про цей ресурс українською і російською мовами, а також поширювати відповідну інформацію через сайти бібліотек та безпосередньо під час роботи з читачами в приміщенні бібліотеки.

Альона Берегельська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблеми стандартизації електронних інформаційних ресурсів

Розглядаються проблеми, пов’язані з процесом стандартизації діяльності у сфері електронних інформаційних обмінів. Зокрема щодо узгодження вітчизняної терміносистеми з міжнародною у разі прийняття та впровадження в Україні національних стандартів. Відзначається, що цілі напрями використання електронної інформації ще не мають належної повноти нормування. Так, потребує відповідної регламентації електронна бібліотека в сукупності її основних компонентів, суттєвого вдосконалення потребує нормативна діяльність з регулювання процесу надання громадянам електронних адміністративних послуг тощо.

Лариса Пестрецова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Ірина Шульга, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вітчизняний та зарубіжний досвід формування документного потоку наукових бібліотек у рамках державних видавничих програм

Висвітлено співпрацю Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) та Державного комітету телебачення і радіомовлення України у рамках державної програми «Українська книга», яку було засновано у 2005 р. за ініціативи Президента України В. Ющенка. Представлено динаміку надходжень літератури за програмою «Українська книга» до поточного обмінного фонду НБУВ у 2007–2016 рр. Зазначено, що з 2017 р. всі права на випуск книг за вищезгаданою програмою передані Українському інституту книги. У статті проаналізовано зарубіжний досвід подібних інституцій у Польщі, Франції, Канаді та Фінляндії, діяльність яких спрямована на популяризацію читання, книгорозповсюдження, просування вітчизняної літератури і рідної мови у світі.

Оксана Клименко, канд. іст. наук, доц., ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект

Розглянуто питання імплементації міжнародних стандартів у нормативно-методичну базу діяльності наукових бібліотек України в умовах модернізації та інтенсифікації вітчизняного інформаційно-комунікаційного простору. Визначені дефініції термінів «імплементація», «гармонізація», «адаптація», «уніфікація» та основні властивості цих понять.

Наголошується на соціально-економічній доцільності оновлення національної нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек, оскільки вирішується завдання ефективного забезпечення якісною інформацією фізичних і юридичних осіб як України, так і інших держав, поширення інформаційних ресурсів, створених бібліотеками, у світовому інформаційному просторі, що сприятиме конкурентоспроможності української бібліотечної справи та слугуватиме підвищенню національного престижу України.

Майя Іванова, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юрій Іванов, канд. юрид. наук, доц., Національна академія внутрішніх справ

Міжнародно-правові акти у сфері охорони права інтелектуальної власності як частина національного законодавства в діяльності бібліотек

Підкреслено актуальність питань права інтелектуальної власності в бібліотечній сфері. Зазначається, що створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності є одним з найважливіших напрямів стратегії інтеграції України до Європейського Союзу і світового співтовариства в цілому. У контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу розглянуто міжнародно-правові акти з права інтелектуальної власності, ратифіковані Україною, які стосуються діяльності бібліотек. Наголошується, що бібліотечні фонди становлять об’єкти авторського права та суміжного права.

Лариса Литвинова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек

Порушено питання нормативного та правового регулювання діяльності бібліотек з охорони авторського права. Окреслено способи вільного використання творів у процесі надання інформації користувачам бібліотеки, а саме: цитування, репродукування з метою освіти, навчання і приватного дослідження. Розглянуто пільгове право безкоштовного використання друкованих творів шляхом репродукування в одному примірнику для відновлення, заміни втрачених примірників. Зазначено, що сьогодні жоден нормативно-правовий акт в Україні не встановлює правовідносин, що виникають у процесі формування та надання доступу до електронних бібліотек. Наведено деякі аспекти діяльності електронних бібліотек.

Констатовано, що практика застосування положень законодавства України з інтелектуальної власності в бібліотеках тільки починає напрацьовуватися. Тому бібліотеки мають забезпечувати дотримання вимог авторського права шляхом розробки і прийняття локальних нормативних актів.

Олександр Довгань, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Право власності на інформацію та правовий захист баз даних

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів права власності на інформацію та проблемних питань правового захисту баз даних. Зокрема, розглянуто підходи щодо правового регулювання охорони баз даних, закладені в нормативних актах, укладених між Україною та Європейським Союзом. Обґрунтовано потребу адаптування сучасної вітчизняної правової бази з питань охорони баз даних як об’єктів авторського права та складових інтелектуальної власності до новітніх міжнародних стандартів правового регулювання у цій сфері.

Оксана Збанацька, канд. іст. наук, доц., голов. бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Інформаційний пошук за стандартами інформаційної сфери: термінологічний аспект

Виявлено та наведено дефініції різних видів інформаційного пошуку, відображених у термінологічних стандартах системи «Інформація та документація». Здійснено аналіз тлумачень основних з них – інформаційного та документального пошуку, а також інших поширених видів пошуку – бібліографічного, фактографічного та булів. Відзначено негативні тенденції, що мають місце в термінологічних стандартах, та окреслено шляхи їх подолання.

Наголошено на потребі уніфікації професійної термінології, яку пропонується здійснити у три етапи. Перший етап – спільна праця філолога і фахівця в певній галузі знань (архівіста, бібліотекаря) щодо відбору і тлумачення термінів, другий – створення та видання термінологічних довідкових видань, третій – розробка та видання термінологічних стандартів.

Ольга Посмєтна, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тетяна Клочок, завсектору, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Облік бібліотечного фонду в контексті сучасних нормативних документів

Розглянуто основні підходи до формування показників у бібліотечній статистиці, питання термінології та методики їх визначення. Підкреслено значення стандартизації обліку документів в оптимізації бібліотечної статистики. Надано пропозиції щодо подальшого вдосконалення нормативно-методичних і практичних розробок у вітчизняній статистиці щодо роз’яснення та впровадження показників міжнародних стандартів. Наголошено на потребі уніфікації української термінології базових понять основних показників, що наводяться у стандартах, та методик їх отримання для удосконалення обліку, форм статистичної звітності, що потребує оновлення всього облікового механізму бібліотеки.

Анна Венідиктова, провід. бібліотекар, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування

Розглянуто основні положення міжнародних стандартів у контексті забезпечення якості бібліотечного обслуговування. Розкрито аспекти впливу бібліотек відповідно до положень стандартів. Акцентовано увагу на потребі запровадження системного вивчення інтересів та запитів користувачів, їхніх сподівань та очікувань, а також виявлення можливих конкурентів та потенційних партнерів з метою формування ефективної політики управління якістю бібліотечно-інформаційного обслуговування. Зазначено, що поступове впровадження новітніх методик із оцінювання е-ресурсів та е-сервісів у бібліотеки, організація бібліотечної статистики і вимірювання якості та ефективності роботи бібліотек у контексті міжнародних стандартів та забезпечення пріоритетності клієнтоорієнтованого обслуговування сприятимуть інтеграції бібліотек України у європейське співтовариство.

Галина Безпала, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Організаційні аспекти впровадження міжнародного бібліотечного стандарту RDA в Німеччині, Австрії та німецькомовній Швейцарії.

У статті досліджується досвід організації впровадження міжнародних бібліотечних стандартів, зокрема стандарту каталогізації RDA, у бібліотеках Німеччини, Австрії та німецькомовної Швейцарії. Узагальнюються результати переходу на нові правила каталогізації за розробленою багаторівневою системою та відзначаються національні особливості імплементації RDA.

Розглядаються перспективи використання напрацьованого бібліотеками німецькомовного простору досвіду щодо врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів у процесах трансформації та подальшому інтенсивному розвитку бібліотечної справи України для інтеграції, посередництва та обміну інформацією у сучасному глобальному професійному просторі.

Людмила Дем’янюк, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект

Обґрунтовується запровадження в Україні міжнародного стандарту ISO 2789:2013 Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика, аналізуються особливості перекладу термінологічних дефініцій. У процесі здійснення перекладу нормативного документа з бібліотечної статистики визначено групи термінів, поява яких пов’язана з трансформацією бібліотечної діяльності, зумовленою впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, і потребує подальшої узгодженої співпраці лінгвістів та бібліотечних фахівців з метою їх уніфікації. Відзначено, що уніфікація термінів та визначення понять у сфері бібліотечної статистики сприятиме оптимізації формування оновленої системи статистичних показників та розвиватиме терміносистему бібліотечної справи загалом.