Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Формування гендерної толерантності – місія сучасної бібліотеки

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Звернається увага на необхідність активної співпраці між бібліотеками, передусім з тими, що є світовими лідерами в акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних ресурсів з гендерних питань. Обґрунтовано роль бібліотек у зміні сформованих гендерних стереотипів у суспільстві та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування гендерної свідомості людини у суспільстві знань.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Акцентується увага на трансформації функцій і ролі сучасної бібліотеки. Відзначається, що нові технологічні умови функціонування бібліотек, визначені розвитком інформатизації, створили засади для перетворення цих наукових установ з пасивного інформаційного посередника на продуктивну систему управління знаннями. Обґрунтовано зміни сформованих стереотипів відносин між бібліотекою й суспільством та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань.

Валерія Струнгар, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа

У статті йдеться про методологію дослідження контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на сутності та процедурі cтатистичних методів, контентного (за типами контенту) методу та методу дискурс-аналізу бібліотечних сторінок у інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечного представництва в соціальних медіа.

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання комп’ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань

У статті розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору, а також використання цього ресурсу в роботі бібліотек.

Світлана Спіріна, голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору

Відзначається важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що дало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, допомогти пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Окремо висвітлюється активна участь бібліотек у проектах програми «Бібліоміст». Звертається увага на необхідність розширення технічної бази книгозбірень, що дасть їм змогу ефективно виконувати свої інформаційно-комунікативні функції через створення власних сайтів, більш повне висвітлення своїх послуг у соцмережах тощо.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження партійних засобів масової комунікації України як об’єкта бібліотечно-інформаційної діяльності

Стаття присвячена окресленню основних напрямів дослідження партійних засобів масової комунікації у вітчизняній науці. Акцентовано увагу на специфіці вивчення партійних ЗМК у сучасному українському бібліотекознавстві. Розкрито висвітлення у вітчизняному науковому доробку особливостей функціонування засобів масової комунікації, формування газетних фондів бібліотек, збереження інформації ЗМК для подальшого використання.

Олександр Рябоконь, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід

Стаття присвячена вивченню ролі державних інститутів розвинутих країн у процесі формування інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіка державної політики із забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та соціокультурної сфер. Обґрунтовано важливість державної підтримки й нагляду в процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Сергій Полтавець, ст. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

«Козацький дискурс» як складова інформаційної війни

У статті розглянуто дискурс із козацької проблематики в контексті інформаційного протистояння України та Росії в сучасній політичній історії. Козацький дискурс висвітлено з точки зору його ідеологічних, політичних та соціальних складових у ході інформаційної війни. Проаналізовано наявні факти інформаційної агресії (де-факто війни), яка бере свій початок з часів царської Росії, тривала в СРСР, а нині продовжує здійснюватися РФ. Підтверджено, що укорінена традиція «імперського» сприйняття навколишнього світу продовжує панувати у свідомості політичних еліт сучасної Росії, нав’язується у вигляді міфологем та політичних стереотипів громадськості і як наслідок визначальним чином впливає на геополітичну стратегію РФ, а отже – і на її інформаційне забезпечення та супровід.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стратегії дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору

Стаття присвячена висвітленню специфіки аналізу дискурсу соціальних медіа та виявленню його основних характеристик. У дослідженні наголошується на особливостях соціальних медіа як середовища формування й трансляції шаблонів індивідуальної та колективної поведінки, дискурсивних стратегій та інтерпретаційних моделей.

Запропоновано критерії визначення українського сегмента інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору. Визначено перелік маркерів – ключових показників для дослідження комунікації в мережі Інтернет.

 Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ольга Саморукова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження ефективності української «культурної дипломатії»: досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ, формування баз даних зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного опрацювання зібраних матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень і для джерельної бази наукових досліджень. На прикладі висвітлення участі української виконавиці в міжнародному конкурсі Євробачення розкрито специфіку аналізу публікацій з метою дослідження ефективності української «культурної дипломатії».

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії

У статті розглянуто діяльність інформаційних центрів правового спрямування – юридичних бібліотек, юридичних коледжів, видавців, спеціалізованих інформаційно-аналітичних служб. Описано основні типи корпоративної взаємодії правових інформаційних центрів – асоціації та консорціуми юридичних бібліотек. Досліджено найбільш активні корпоративні об’єднання юридичних бібліотек, виявлено спільні завдання, на реалізацію яких спрямована їхня діяльність.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека в розвитку інформаційної взаємодії у сучасному суспільстві

У статті висвітлено розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до інформаційної політики сфери державного управління на принципах електронного урядування. Розкрито поняття «електронна інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнено її зміст у бібліотечно-інформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку Української Держави, владних інституцій на принципах електронного урядування. Наведено приклади основних сучасних форм електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування, що розвиваються в бібліотечній практиці.

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина

Стаття присвячена визначенню місця наукової бібліотеки серед основних організаційних форм реалізації конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні. Акцентовано увагу на нових можливостях бібліотечних установ в умовах інформаційного суспільства, на перевагах бібліотек у конкурентній боротьбі з аналогічними структурами. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення доступу до наукових знань.

Тетяна Миськевич, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад

У статті розглядається трансформація соціальної місії та інформаційної функції бібліотеки в сучасних умовах, висвітлюється вітчизняний та закордонний досвід розширення бібліотечного обслуговування шляхом впровадження нових послуг та інформаційних продуктів. Розкривається роль і можливості сучасної бібліотеки в запобіганні деструктивним соціальним та інформаційним процесам у суспільстві.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства

У статті досліджуються особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обґрунтовується необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні

У статті розглядаються основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. Приділяється увага дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку вітчизняної науки.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці

У статті обґрунтовується доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі комунікації за Шенноном, Якобсоном, Лотманом, модель «брамника». Використання моделей комунікації дало можливість на конкретних прикладах відстежити зв’язок між потоками інформації, кодами, контекстом повідомлень і поведінкою економічних агентів на фінансовому ринку України. У статті показано можливості великих наукових бібліотек як суспільних інститутів соціальної пам’яті в соціально-комунікативному дослідженні фінан- сових відносин.

Оксана Каращук, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотека в сучасному інформаційному просторі

У статті висвітлюється значення бібліотеки в інформаційному просторі. Звертається увага на основні продукти виробництва інформаційного суспільства, а також акцентується увага на трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві. У статті розглянуто основні напрями розвитку бібліотечної справи в інформаційному суспільстві.

Леонід Костенко, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тетяна Симоненко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту

Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються бібліометричними технологіями та наукометричними дослідженнями, до підготовки проектів оновлених нормативних актів, які мають стати складовою наукового кодексу України.

Майя Іванова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні  (на основі аналізу фондів НБВУ)

У статті здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань авторського та суміжного права. Акцентується увага на необхідності змін нормативно-правових положень авторського права у бібліотечній сфері. Особлива увага приділяється положенням дисертаційних досліджень, які схожі з проблемами, що спостерігаються в роботі бібліотек на сучасному етапі.