В. Горовий, заст. гендиректора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного  інтересу

У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів  глобалізації.

Т. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., заввідділу СІАЗ НБУВ

Науково-дослідний напрям діяльності національних бібліотек як стратегічна складова системи національного інформаційного суверенітету

Стаття присвячена розкриттю науково-дослідного напряму діяльності національних бібліотек як чинника формування необхідної інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень у різних сферах суспільного буття, збагачення національного інформаційного простору значущою для динамічного суспільного розвитку інформацією.

Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного виробництва

Стаття присвячена розгляду інноваційних тенденцій у бібліотечно-інформаційному виробництві. У контексті вдосконалення інформаційних продуктів бібліотек висвітлено специфіку бібліотечних веб-сайтів і мережевих сторінок. Обґрунтовано та розкрито такі характеристики веб-сайтів і мережевих сторінок бібліотек, як оперативність, мобільність, різноформатність, регулярність, реагентність, інтерактивність. Аргументовано доречність трактування бібліотечних сайтів і сторінок у соцмережах як багаторівневих комплексних інтегрованих бібліотечно-інформаційних продуктів.

В. Бондаренко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга

Стаття присвячена розгляду віртуальної виставки як дистантної бібліотечної послуги. Досліджуються характерні риси та особливості віртуальної бібліотечної виставки, аналізуються підходи та вимоги щодо її організації. Розкрито суть і специфіку технологічного аспекту функціонування. Визначено значення віртуальної виставки як інструменту представлення та збереження бібліотеками культурних надбань та нових актуальних видань.