Олена Островська, аспірантка НБУВ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ефективність сайтів українських військових бібліотек і інтернет-ресурсів військової тематики

У статті проаналізовано сайти військових бібліотек та інтернет-ресурси військової тематики, їхні особливості, структуру, зміст. Дано оптимальну характеристику сайтам, проведено порівняльний аналіз інформаційних ресурсів веб-сайтів, виявлено їх ролі та місця в системі традиційних інформаційних ресурсів.

Сайт має стати органічною частиною бібліотеки. При його вдалому розвитку військові книгозбірні можуть серйозно заявити про себе як про повноправних учасників системи інформаційних комунікацій завтрашнього дня.

Світлана Спіріна, голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження діяльності регіональних бібліотек у сучасному законодавчому просторі

У статті подаються деякі аспекти впливу на бібліотечні структури нових реформаторських змін, таких, зокрема, як проведення децентралізації, процес об’єднання територіальних громад, надання адміністративних послуг. Висвітлюється вже напрацьований досвід реформування в умовах ОТГ окремих регіональних бібліотек та порушуються проблемні питання, які можуть відчути книгозбірні у цьому процесі.

Звертається увага і на законодавчі ініціативи з боку Міністерства культури України та інших відповідних структур для забезпечення децентралізації повноважень і побудови ефективної моделі управління у сферах, віднесених до компетенції відомства. Відзначається необхідність розширення соціально-комунікаційної сфери діяльності бібліотечних інституцій, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, завдяки широким впровадженням у практику бібліотечної діяльності інтернет-технологій.

Наталія Олейніченко, голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналіз блогосфери правового спрямування як фактор вивчення суспільної думки про правотворення

У статті розглянуто блогосферу, як засіб комунікації та впливу на громадську думку. Приділено увагу професійним блогам, зокрема юридичного спрямування. Відзначається, що популярність блогів обумовлена такими чинниками як мобільність та доступність і може бути сферою вивчення суспільної думки.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Значення сучасних веб-технологій в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ

У статті досліджуються процеси впровадження веб-технологій у діяльність бібліотечних установ. Висвітлюється питання адаптації сучасних бібліотек до умов поширення та використання веб-технологій в обслуговуванні користувачів.

Наталія Онищенко, провід. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Питання достовірності новинної інформації в умовах зовнішніх негативних інформаційних впливів

Мета статті – дослідити специфіку роботи аналітика в умовах інформаційної війни з новинною інформацією, акцентуючи увагу на її достовірності. Розглянуто питання особливостей пошуку новинної інформації для підготовки аналітичних продуктів в умовах інформаційного протистояння. Подальший розвиток інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек і особливо робота аналітиків в умовах зовнішніх негативних інформаційно-психологічних впливів, зумовлених гібридною агресією РФ, актуалізують питання особливостей відбору новинної інформації для підготовки аналітичних продуктів наукових бібліотек. Аналізується досвід роботи аналітиків СІАЗ НБУВ щодо відбору достовірної інформації.

Лілія Савицька, голов. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Моніторинг сторінок головної наукової бібліотеки у мережі Facebook

Обґрунтовано необхідність репрезентації діяльності бібліотечних установ у соціальних мережах, зокрема у мережі Facebook. Проведено річний моніторинг сторінок Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) з метою визначення взаємозалежності між кількістю підписників і якістю контенту на сторінках НБУВ у мережі Facebook. Проаналізовано основні способи висвітлення інформації про діяльність НБУВ.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків

У статті висвітлено особливості вдосконалення інноваційних підходів до обробки постійно оновлюваної інформації, що циркулює в соціальних інформаційних комунікаціях, активне використання методик контент-моніторингу, контент-аналізу в цьому процесі. Узагальнено досвід сучасних інформаційних центрів, які використовують та удосконалюють методики контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків, вирішують завдання сучасної інформаційної діяльності щодо систематичного відстежування суспільних тенденцій і процесів, явищ у постійно оновлюваному мережевому інформаційному середовищі.

Ольга Саморукова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Маніпулятивні технології у висвітленні зарубіжними ЗМІ ситуації в Україні

Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ, зокрема, виявленню та аналізу маніпулятивних технологій, що використовуються засобами масової інформації з метою впливу та формування громадської думки. Метою роботи є визначення засобів цілеспрямованого впливу ЗМІ на громадську думку, основних методів та прийомів, спрямованих на зміну свідомості та поведінки громадян задля досягнення політичних цілей. Також виокремлено та описано основні маніпулятивні технології, що використовуються сучасними ЗМІ. Обґрунтовано важливість створення та формування баз даних зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного опрацювання зібраних матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень та як джерельної бази наукових досліджень.

Наталія Аксьонова, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження впливу мас-медіа в умовах інформаційної війни

У статті розглядаються питання медіа-впливу та ставлення населення до ЗМІ. Наведено дані соціологічних досліджень, які проводилися в південних і східних областях України провідними українськими установами та медіа-компаніями, дані моніторингу інтернет-видань окупованих районів Донецької та Луганської областей, також приклади маніпулятивного впливу на суспільну думку з застосуванням лінгвістичної тактики.

Олена Симоненко, канд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечно-інформаційний ресурс як складник системи прийняття управлінських рішень політичними лідерами

У статті розкриваються особливості прийняття управлінських рішень на основі використання бібліотечно-інформаційного ресурсу. Основна увага приділена дослідженню вимогам до якості такої інформації. Висвітлюються практичні аспекти оптимізації збору, зберігання та обробки інформації, необхідної для прийняття ефективних управлінських рішень політичними лідерами.

Мета статті полягає в аналізі сутності бібліотечно-інформаційного ресурсу в процесі реалізації політичного лідерства в державному управлінні. А також в обґрунтуванні необхідності вдосконалення процесів прийняття рішень у державному управлінні на основі бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Артур Федорчук, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів

У статті розглянуто питання актуальності та загальних принципів моніторингу інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів. Наведено технологію й методологію роботи з базою даних «Україна у відгуках зарубіжної преси» в програмному середовищі для зберігання та обробки результатів моніторингу мережевих періодичних видань закордонної преси, що присвячені Україні.

Оксана Пригорницька, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія

Слово – зброя. Як усю зброю, його треба чистити й доглядати

(М. Рильський).

У статті розглянуто поняття неправдивої і фейкової інформації; з’ясовано їхні відмінності. Запропоновано класифікацію фейків за різними ознаками, з’ясовано методи поширення фейкової інформації в мережі Інтернет. Наведено типові приклади фейкової інформації в соціальних медіа, з’ясовано вплив таких повідомлень на користувачів соціальних мереж і запропоновано методи боротьби з поширенням фейкової інформації в соціальних медіа.

Ірина Терещенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів

Стаття присвячена питанням адаптації бібліотечного сервісу до потреб користувачів в умовах глобалізації й поширення інтернет-технологій. Розглядається досвід інформаційно-аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського з виробництва електронних видань і надання до них широкого доступу.

 

Валерія Струнгар, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах

Cтаття присвячена дослідженню представленості й роботи бібліотек у вікі-проектах як перспективної форми співробітництва бібліотек з користувачами. Основну увагу зосереджено на виокремленні напрямів використання вікі-технології бібліотеками. Окреслено перспективні напрями діяльності бібліотеки в контексті залучення користувачів до створення бібліотечного й користувацького ресурсів.

Андрій Берегельський, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки

Досліджено специфіку виставкової діяльності бібліотек, у тому числі використання інфографіки як її окремого експоната. Проаналізовано сучасну інформаційно-аналітичну продукцію бібліотек та інших спеціалізованих центрів, зокрема продукцію, що представляється на віртуальних виставках.

Розглянуто конкретні приклади конкурсної і виставкової інфографіки.

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень

Проведено аналіз бібліометричних платформ Web of Science, Scopus, Google Scholar, орієнтованих на створення системи науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності. Виділено й розглянуто аспекти їх використання для бібліометричного моніторингу розвитку науки та експертного оцінювання її результативності.

Сергій Гарагуля, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Основні тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів: типологія і принципи організації

Розглянуто типологію та принципи реалізації інтегрованих електронних ресурсів за принципом їх локалізації й охоплення ними цільової аудиторії. З’ясовано тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів різних концептуальних типів.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб., Національна бібліотека Україн імені В. І. Вернадського

Реформування українських бібліотек: урядова стратегія розвитку

Стаття висвітлює стратегію реформування українських бібліотек, схвалену Кабінетом Міністрів України. Розглянуто основні напрями розвитку бібліотек у сучасних умовах. Висвітлено проблемні питання функціонування всієї бібліотечної системи й роль державної підтримки в цій царині.

Оксана Каращук, мол. наук. співроб., аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечні інформаційно-аналітичні центри в забезпеченні ухвалення управлінських рішень  (на прикладі СІАЗ НБУВ)

У статті доводиться, що роль інформаційно-аналітичної діяльності швидко зростає, а продукована в суспільстві інформація має бути якісною, оперативною, достовірною і відповідати потребам розвитку суспільства. Досліджено також основні напрями й перспективи інформаційно-аналітичної діяльності СІАЗ у процесі інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного урядування.

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., докторант НБУВ,  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційна еволюція. бібліотечні установи та особа

У статті розглянуто основні проблеми впливу на суспільство в цілому, громадські групи або індивіда процесу громадської інформатизації у зв’язку з активним розвитком інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Аналізується розвиток інформатизації, її вплив на суспільство, на його соціальні складові. Обґрунтовується закономірність цього процесу в історії суспільного розвитку, необхідність його для якісного прориву цивілізації в майбутнє. При цьому традиційні бібліотечні установи замість прогнозованого скептиками для них відмирання можуть стати ефективним інструментом цього процесу.