Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, докторант НБУВ, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечний ресурс як розподілена інформаційна база людської діяльності

Розвиток інформаційних ресурсів на всіх рівнях їхнього функціонування, створення обсягів інформації, з якими раніше ніколи не стикалася людська цивілізація, глобальна інформатизація та інтернет-технології обумовили не лише новий якісний рівень розвитку суспільства, а й породили численні проблеми росту, розв’язання яких необхідне в реаліях нового інформаційного суспільства. Таким чином, бібліотечна діяльність не втрачає своїх перспектив з поширенням Інтернету, а сприяє організації інформаційної діяльності та має стати дієвим важелем підтримки соціально активній частині членів суспільства в розвитку інформаційних процесів.

Ігор Гах, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультимедійні технології в бібліотечних мережах

У статті проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

Олена Бусол, ст. наук. співроб. НБУВ, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Способи правового захисту інтелектуальної власності суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності

У статті на основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.

Андрій Берегельський, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності

Досліджено специфіку використання інфографічних продуктів в описі діяльності бібліотек. Проаналізовано існуючі практики застосування візуального супроводу бібліотечних звітів. Описано досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек у використанні інфографічних елементів як складової опису бібліотечної практики. Розглянуто еволюцію таких практик. Виявлено найбільш ефективні форми інфографіки при узагальненні діяльності бібліотек.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України

Стаття висвітлює правову тематику у видавничій діяльності бібліотек, зокрема Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України та інших обласних наукових бібліотек. Охарактеризовано правову діяльність центрів правової інформації бібліотек і пунктів доступу громадян до правової інформації. Визначено основні напрями діяльності з правової тематики мережі обласних наукових бібліотек.

Ірина Беззуб, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурні та комунікативні центри громад

У статті проаналізовано актуальні питання сучасного функціонування сільської бібліотеки, створення й розвиток її нової моделі як соціально-комунікаційного центру, визначено роль у формуванні культурного та інформаційного простору місцевих громад.

Юрій Якименко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку

Стаття присвячена методичним аспектам побудови системи об’єктивного оцінювання інформації соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек.

Галина Булахова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі

У статті акцентовано увагу на формуванні фотоіміджу бібліотечних установ у інтерактивному просторі. Розглянуто систему позиціонування бібліотеки в інтерактивному просторі, складові цієї системи; висвітлено технології бібліотечного позиціонування; систематизовано підходи до бібліотечного іміджмейкінгу.

Проаналізовано специфіку представлення в соціальних мережах бібліотек через візуальний образ.

Оксана Желай, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні аспекти

Стаття висвітлює розвиток перспективних форм і технологій бібліотечної роботи для задоволення інформаційних запитів нової цільової групи бібліотечних користувачів – внутрішньо переміщених осіб. Акцентується увага на інформаційно-аналітичному напрямі досліджень проблематики внутрішньо переміщених осіб, вивченні ефективності застосування нових напрямів роботи бібліотек у процесі допомоги переселенцям і учасникам АТО.

Тетяна Миськевич, аспірант, мол. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України

У статті висвітлюються роль і можливості сучасних бібліотек у поширенні навичок володіння англійською мовою серед населення. Розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід бібліотечної роботи в напрямі популяризації англійської, наводяться приклади системних програм та окремих бібліотечних ініціатив.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: аспекти стандартизації бібліотечного сегмента

У статті обґрунтовано доцільність розробки й запровадження стандартів присутності бібліотек у середовищі соціальних мереж, які б сприяли підвищенню їх ефективності як каналів соціальних інформаційних комунікацій. На основі моніторингу представництв зарубіжних і вітчизняних бібліотек у соціальній мережі Facebook та рекомендацій фахового середовища сформульовано пропозиції щодо орієнтовних стандартів побудови й інформаційного наповнення Facebook-сторінки бібліотеки.

УДК 006.053+930.253

Олена Глушан, канд. іст. наук, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв

Проект стандарту МРА «документи в контекстах» (RIC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування

Розглянуто діяльність та осн овні напрацювання експертної групи Міжнародної ради архівів з архівного описування в період 2012–2016 рр. Висвітлено методологічні засади і технологічний контекст розроблення та основні положення проекту стандарту архівного описування «Документи в контекстах».

Ігор Гах, мол. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж

У статті проаналізовано мультимедійні мережеві технології в контексті сучасних цифрових бездротових (Wi-Fi) бібліотечних мереж, стандарти передачі даних у них. З урахуванням переваг і недоліків цих мереж, архітектурно-планувальних рішень бібліотечних споруд і приміщень, а також вимог користувачів сформульовано висновки щодо доцільності їх розгортання і функціонування в кожному конкретному випадку Wi-Fi-зон для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

УДК 09–049.34(0.034.2)

Ксенія Слюсаренко, бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії,

Київський національний університет культури і мистецтв

Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг

У статті йдеться про інноваційні технології, що застосовуються для створення електронних копій документів, одержання і зберігання зображень у машиночитаній формі. Зокрема розглянуто різні способи оцифровування, у тому числі за допомогою сканера, який діє на основі терагерцового випромінювання і дає змогу оцифрувати манускрипти навіть не торкаючись їх. Розглянуто спроби вчених розв’язати проблему розпізнавання й відновлення втраченої інформації за допомогою методу мультиспектрального зображення. Окреслено основні проблеми вітчизняних бібліотек у цій галузі. Визначено можливі шляхи розв’язання цих проблем. Порушується тема створення баз даних оцифрованих цінних та рідкісних книг.

Людмила Сісіна, голов. бібліограф,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек

Розглянуто принципи, алгоритм та інструменти верифікації інформації. Акцентовано увагу на проблемі маніпулятивних прийомів системних інформаційних впливів, спрямованих на Україну, поширення недостовірної інформації як складової гібридної війни. Відзначено важливість здійснення процесу верифікації інформації під час її відбору в процесі підготовки інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек інформаційно-аналітичного продукту з метою забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах протистояння інформаційній агресії.

Мар’яна Бойчук, студент-магістр кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

Київський національний університет культури і мистецтв

Використання бібліотеками ВНЗ мережі Facebook як платформи наукової комунікації (на прикладі діяльності НБ НаУКМА)

Стаття присвячена розгляду інноваційних тенденцій у бібліотечно-інформаційному виробництві. У контексті функціонування представництва Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на платформі Facebook осмислено та обґрунтовано, що мережеве представництво бібліотеки функціонує як комунікаційний канал, що сполучає науковців усіх рівнів, розширюючи можливості доступу до публікацій зарубіжних учених та вітчизняних дослідників. Аргументовано можливості функціонування бібліотечного представництва в соціальній мережі як ефективного інструменту наукової комунікації.

Юлія Шлапак, провід. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Навігаторська функція бібліотеки в умовах поширення електронних технологій

Стаття присвячена розгляду сучасних підходів до реалізації бібліотеками навігаторської функції в умовах широкого впровадження в суспільну практику електронних технологій, зокрема інтернет-технологій. Розглядається бібліотека як авторитетна документно-інформаційна інституція, яка допомагає людині зорієнтуватися в інформаційних потоках, оскільки володіє необхідним інструментарієм, технологіями і досвідом.

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек)

У статті розглянуто вітчизняний досвід бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами. Визначено найбільш поширені форми й напрями здійснення бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами на прикладі вітчизняних бібліотек, вибір яких для дослідження зумовлений активністю їхньої роботи, системністю представлення їх у інформаційному просторі, актуальністю інформаційного наповнення сайтів.

Олег Рибачок, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії

Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів. Розкриваються особливості проектів, специфіка складу цифрових колекцій і джерел: книги, архівні документи, рукописи, карти, аудіоі відеоматеріали тощо.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні

У статті обґрунтовано доцільність підходу до створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики, що базується на використанні досягнень Інтернету і враховує історичну спадкоємність розвитку економіки. Ця спадкоємність виявляється в інерційному характері трансформації соціально-психологічних механізмів, що обумовлюють функціонування та розвиток економічних явищ і процесів. Представлено досвід створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту із широкого кола економічних проблем.