Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стратегії дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору

Стаття присвячена висвітленню специфіки аналізу дискурсу соціальних медіа та виявленню його основних характеристик. У дослідженні наголошується на особливостях соціальних медіа як середовища формування й трансляції шаблонів індивідуальної та колективної поведінки, дискурсивних стратегій та інтерпретаційних моделей.

Запропоновано критерії визначення українського сегмента інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору. Визначено перелік маркерів – ключових показників для дослідження комунікації в мережі Інтернет.

 Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ольга Саморукова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження ефективності української «культурної дипломатії»: досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ

Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення української проблематики в іноземних ЗМІ, формування баз даних зарубіжних публікацій з української тематики, аналітичного опрацювання зібраних матеріалів для ухвалення оптимальних управлінських рішень і для джерельної бази наукових досліджень. На прикладі висвітлення участі української виконавиці в міжнародному конкурсі Євробачення розкрито специфіку аналізу публікацій з метою дослідження ефективності української «культурної дипломатії».

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії

У статті розглянуто діяльність інформаційних центрів правового спрямування – юридичних бібліотек, юридичних коледжів, видавців, спеціалізованих інформаційно-аналітичних служб. Описано основні типи корпоративної взаємодії правових інформаційних центрів – асоціації та консорціуми юридичних бібліотек. Досліджено найбільш активні корпоративні об’єднання юридичних бібліотек, виявлено спільні завдання, на реалізацію яких спрямована їхня діяльність.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека в розвитку інформаційної взаємодії у сучасному суспільстві

У статті висвітлено розвиток бібліотечно-інформаційної діяльності відповідно до інформаційної політики сфери державного управління на принципах електронного урядування. Розкрито поняття «електронна інформаційна взаємодія електронного урядування», уточнено її зміст у бібліотечно-інформаційній діяльності відповідно до основних стратегій розвитку Української Держави, владних інституцій на принципах електронного урядування. Наведено приклади основних сучасних форм електронної інформаційної взаємодії між суб’єктами електронного урядування, що розвиваються в бібліотечній практиці.

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина

Стаття присвячена визначенню місця наукової бібліотеки серед основних організаційних форм реалізації конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні. Акцентовано увагу на нових можливостях бібліотечних установ в умовах інформаційного суспільства, на перевагах бібліотек у конкурентній боротьбі з аналогічними структурами. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення доступу до наукових знань.

Тетяна Миськевич, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад

У статті розглядається трансформація соціальної місії та інформаційної функції бібліотеки в сучасних умовах, висвітлюється вітчизняний та закордонний досвід розширення бібліотечного обслуговування шляхом впровадження нових послуг та інформаційних продуктів. Розкривається роль і можливості сучасної бібліотеки в запобіганні деструктивним соціальним та інформаційним процесам у суспільстві.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства

У статті досліджуються особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обґрунтовується необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні

У статті розглядаються основні напрями оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину дослідницьких інтересів, налагодження контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. Приділяється увага дослідженням, які спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення оцінювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку вітчизняної науки.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці

У статті обґрунтовується доцільність соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин, з урахуванням трансформаційного характеру українського суспільства, структурним підрозділом наукової бібліотеки. Як методичний прийом дослідження використано моделі комунікації за Шенноном, Якобсоном, Лотманом, модель «брамника». Використання моделей комунікації дало можливість на конкретних прикладах відстежити зв’язок між потоками інформації, кодами, контекстом повідомлень і поведінкою економічних агентів на фінансовому ринку України. У статті показано можливості великих наукових бібліотек як суспільних інститутів соціальної пам’яті в соціально-комунікативному дослідженні фінан- сових відносин.

Оксана Каращук, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотека в сучасному інформаційному просторі

У статті висвітлюється значення бібліотеки в інформаційному просторі. Звертається увага на основні продукти виробництва інформаційного суспільства, а також акцентується увага на трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві. У статті розглянуто основні напрями розвитку бібліотечної справи в інформаційному суспільстві.

Леонід Костенко, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тетяна Симоненко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту

Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються бібліометричними технологіями та наукометричними дослідженнями, до підготовки проектів оновлених нормативних актів, які мають стати складовою наукового кодексу України.

Майя Іванова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні  (на основі аналізу фондів НБВУ)

У статті здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань авторського та суміжного права. Акцентується увага на необхідності змін нормативно-правових положень авторського права у бібліотечній сфері. Особлива увага приділяється положенням дисертаційних досліджень, які схожі з проблемами, що спостерігаються в роботі бібліотек на сучасному етапі.

Наталія Іванова, канд. іст. наук, заввідділу,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні структури громадянського суспільства в процесі розбудови правової держави

Розглянуто проблеми взаємодії інформаційних структур, зокрема бібліотек, із громадянським суспільством у процесі розбудови правової держави, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами. Акцентовано увагу на деяких аспектах участі в цьому процесі соціально-комунікативних інститутів.

Галина Булахова, мол. наук співроб. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook

У статті досліджуються особливості бібліотечної реклами через соціальну мережу Fаcebook. Проаналізовано найбільш поширені форми роботи, присутні в іміджевих стратегіях бібліотек. Проведено аналіз використання соціальних мереж як засобу рекламування бібліотечної діяльності. З’ясовано суть поняття «рекламна стратегія бібліотеки». Наведено приклади рекламних стратегій просування продуктів і послуг у діяльності бібліотек в електронному середовищі.

Світлана Закірова, канд. іст наук, доц., ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам’ятних книжок Катеринославської губернії: XIX – поч. XX ст.)

У статті проаналізовано історію видання пам’ятних книжок у Російській імперії та Катеринославській губернії, наведено відомості про їх укладачів, розглянуто структуру і зміст цього виду історичного джерела. Наголошується на необхідності обов’язкового проведення порівняння щодо достовірності і точності опублікованих відомостей різних джерел для максимально об’єктивного аналізу перебігу соціально-економічних процесів в Україні.

Оксана Желай, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях

Стаття присвячена висвітленню теоретико-прикладних досліджень трансформаційних процесів у інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшенню ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Олександр Жабін, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометрія та альтернативні метрики

У статті проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано, для сприяння незалежності та об’єктивності експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності, спільне використання традиційних бібліометричних показників з альтернативними метриками.

Тетяна Дубас, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі

У статті висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначається місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Розглядаються перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності наукової бібліотеки в соціальних мережах, розвитку нових форм видавничої діяльності. Акцентовано увагу на створенні з впровадженням інтернет-технологій належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала видавничу діяльність у новому комунікаційному середовищі в соціальних медіа.

Тетяна Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, заввідділу, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційно-аналітичні структури як суб’єкти національної інформаційної політики

У статті обґрунтовується функціонування інформаційно-аналітичних структур як суб’єктів національної інформаційної політики, висвітлюються особливості розвитку їхньої діяльності та взаємодії з владою й громадянським суспільством в умовах сучасної України, наголошується на необхідності налагодження між інформаційно-аналітичними структурами корпоративної взаємодії як організаційно-технологічної основи для синергії інтелектуальних капіталів різних інформаційно-аналітичних служб і формування в підсумку потужної інтелектуальної платформи процесу ухвалення управлінських рішень, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики і вирішення питань національної безпеки, ефективної комунікації між державою та громадянським суспільством.

Валерій Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, докторант НБУВ, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства

У статті аналізується термінологія, використовувана для характеристики постіндустріального суспільства, особливістю якого стали глобалізація і перетворення інноваційних інформаційних ресурсів у безпосередню виробничу силу, локомотив прискореного суспільного розвитку. Визначення інформаційних особливостей нинішнього суспільства й окреслення перспектив його трансформації сприяє більш точному застосуванню термінології, що, у свою чергу, дасть змогу забезпечити чіткість в одержанні нових наукових результатів.