Майя Іванова, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юрій Іванов, канд. юрид. наук, доц., Національна академія внутрішніх справ

Міжнародно-правові акти у сфері охорони права інтелектуальної власності як частина національного законодавства в діяльності бібліотек

Підкреслено актуальність питань права інтелектуальної власності в бібліотечній сфері. Зазначається, що створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності є одним з найважливіших напрямів стратегії інтеграції України до Європейського Союзу і світового співтовариства в цілому. У контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу розглянуто міжнародно-правові акти з права інтелектуальної власності, ратифіковані Україною, які стосуються діяльності бібліотек. Наголошується, що бібліотечні фонди становлять об’єкти авторського права та суміжного права.

Лариса Литвинова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек

Порушено питання нормативного та правового регулювання діяльності бібліотек з охорони авторського права. Окреслено способи вільного використання творів у процесі надання інформації користувачам бібліотеки, а саме: цитування, репродукування з метою освіти, навчання і приватного дослідження. Розглянуто пільгове право безкоштовного використання друкованих творів шляхом репродукування в одному примірнику для відновлення, заміни втрачених примірників. Зазначено, що сьогодні жоден нормативно-правовий акт в Україні не встановлює правовідносин, що виникають у процесі формування та надання доступу до електронних бібліотек. Наведено деякі аспекти діяльності електронних бібліотек.

Констатовано, що практика застосування положень законодавства України з інтелектуальної власності в бібліотеках тільки починає напрацьовуватися. Тому бібліотеки мають забезпечувати дотримання вимог авторського права шляхом розробки і прийняття локальних нормативних актів.

Олександр Довгань, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Право власності на інформацію та правовий захист баз даних

Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів права власності на інформацію та проблемних питань правового захисту баз даних. Зокрема, розглянуто підходи щодо правового регулювання охорони баз даних, закладені в нормативних актах, укладених між Україною та Європейським Союзом. Обґрунтовано потребу адаптування сучасної вітчизняної правової бази з питань охорони баз даних як об’єктів авторського права та складових інтелектуальної власності до новітніх міжнародних стандартів правового регулювання у цій сфері.

Оксана Збанацька, канд. іст. наук, доц., голов. бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Інформаційний пошук за стандартами інформаційної сфери: термінологічний аспект

Виявлено та наведено дефініції різних видів інформаційного пошуку, відображених у термінологічних стандартах системи «Інформація та документація». Здійснено аналіз тлумачень основних з них – інформаційного та документального пошуку, а також інших поширених видів пошуку – бібліографічного, фактографічного та булів. Відзначено негативні тенденції, що мають місце в термінологічних стандартах, та окреслено шляхи їх подолання.

Наголошено на потребі уніфікації професійної термінології, яку пропонується здійснити у три етапи. Перший етап – спільна праця філолога і фахівця в певній галузі знань (архівіста, бібліотекаря) щодо відбору і тлумачення термінів, другий – створення та видання термінологічних довідкових видань, третій – розробка та видання термінологічних стандартів.

Ольга Посмєтна, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тетяна Клочок, завсектору, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Облік бібліотечного фонду в контексті сучасних нормативних документів

Розглянуто основні підходи до формування показників у бібліотечній статистиці, питання термінології та методики їх визначення. Підкреслено значення стандартизації обліку документів в оптимізації бібліотечної статистики. Надано пропозиції щодо подальшого вдосконалення нормативно-методичних і практичних розробок у вітчизняній статистиці щодо роз’яснення та впровадження показників міжнародних стандартів. Наголошено на потребі уніфікації української термінології базових понять основних показників, що наводяться у стандартах, та методик їх отримання для удосконалення обліку, форм статистичної звітності, що потребує оновлення всього облікового механізму бібліотеки.

Анна Венідиктова, провід. бібліотекар, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування

Розглянуто основні положення міжнародних стандартів у контексті забезпечення якості бібліотечного обслуговування. Розкрито аспекти впливу бібліотек відповідно до положень стандартів. Акцентовано увагу на потребі запровадження системного вивчення інтересів та запитів користувачів, їхніх сподівань та очікувань, а також виявлення можливих конкурентів та потенційних партнерів з метою формування ефективної політики управління якістю бібліотечно-інформаційного обслуговування. Зазначено, що поступове впровадження новітніх методик із оцінювання е-ресурсів та е-сервісів у бібліотеки, організація бібліотечної статистики і вимірювання якості та ефективності роботи бібліотек у контексті міжнародних стандартів та забезпечення пріоритетності клієнтоорієнтованого обслуговування сприятимуть інтеграції бібліотек України у європейське співтовариство.

Галина Безпала, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Організаційні аспекти впровадження міжнародного бібліотечного стандарту RDA в Німеччині, Австрії та німецькомовній Швейцарії.

У статті досліджується досвід організації впровадження міжнародних бібліотечних стандартів, зокрема стандарту каталогізації RDA, у бібліотеках Німеччини, Австрії та німецькомовної Швейцарії. Узагальнюються результати переходу на нові правила каталогізації за розробленою багаторівневою системою та відзначаються національні особливості імплементації RDA.

Розглядаються перспективи використання напрацьованого бібліотеками німецькомовного простору досвіду щодо врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів у процесах трансформації та подальшому інтенсивному розвитку бібліотечної справи України для інтеграції, посередництва та обміну інформацією у сучасному глобальному професійному просторі.

Людмила Дем’янюк, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект

Обґрунтовується запровадження в Україні міжнародного стандарту ISO 2789:2013 Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика, аналізуються особливості перекладу термінологічних дефініцій. У процесі здійснення перекладу нормативного документа з бібліотечної статистики визначено групи термінів, поява яких пов’язана з трансформацією бібліотечної діяльності, зумовленою впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, і потребує подальшої узгодженої співпраці лінгвістів та бібліотечних фахівців з метою їх уніфікації. Відзначено, що уніфікація термінів та визначення понять у сфері бібліотечної статистики сприятиме оптимізації формування оновленої системи статистичних показників та розвиватиме терміносистему бібліотечної справи загалом.

Галина Солоіденко, канд. іст. наук, провід. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стандартизація у бібліотечній галузі: підсумки 26-річної діяльності

Подано інформацію про сучасний стан стандартизації у бібліотечній галузі. Основна увага зосереджена на проблемах стандартизації термінології. Ідеться також про досвід роботи зі стандартизації в СРСР, окремих країнах пострадянського простору, зокрема у країнах Балтії. Серед підкомітетів ТК 144 «Інформація та документація» відзначено діяльність підкомітету з архівної справи та організацію роботи зі стандартизації в архівній галузі України. У статті акцентується увага на тому, що гармонізація та впровадження в Україні міжнародних стандартів є актуальним та важливим завданням, необхідною умовою переходу до формування єдиного інформаційного простору.

Ольга Василенко, канд. іст. наук, директор Інституту бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Імплементація міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України: основні напрями та завдання

Розглянуто сучасний досвід і фактори, які впливають на процес імплементації міжнародних стандартів з бібліотечної діяльності в Україні, та розвиток нормативно-методичної бази в контексті наукового, організаційного і методичного забезпечення.

Обґрунтовано пріоритетність розроблення та поширення методичних рекомендацій до національного стандарту «ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Information and documentation – International library statistics. Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика». Підкреслено важливість дотримання усіма бібліотеками норм, закріплених у нових стандартах, що дає однакове розуміння термінів, понять та методик для отримання статистичних даних і визначення показників ефективності роботи бібліотек. Акцентовано увагу на необхідності поглиблення координації роботи органів стандартизації, співпраці бібліотек та бібліотечних асоціацій.

Надія Стрішенець, д-р іст. наук, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек

Розглядаються особливості стандартизації діяльності бібліотек відповідно до нової редакції Закону України «Про стандартизацію» (2016) та потреби узгодити їх із міжнародною та європейською практикою. На прикладі підготовки міжнародного стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу», призначеного для е-середовища, зокрема в частині пов’язаних даних, звертається увага на розвинуті у зарубіжному бібліотекознавстві підходи до розроблення стандартів. Наведено рекомендації щодо вирішення питань, пов’язаних зі стандартизацією бібліотечно-інформаційних процесів в Україні.

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні додатки в бібліотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

У статті проаналізовано види, особливості та специфіку бібліотечних мобільних додатків, окреслено можливості розширення бібліотечних послуг за їхньою допомогою. Досліджено зарубіжний досвід функціонування бібліотечних мобільних додатків, вивчено та проаналізовано їх затребуваність серед користувачів. Розглянуто підходи до адаптації такого виду бібліотечних послуг у вітчизняних реаліях.

Ліна Чернявська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Формування гендерної толерантності – місія сучасної бібліотеки

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Звернається увага на необхідність активної співпраці між бібліотеками, передусім з тими, що є світовими лідерами в акумулюванні та репрезентації документаційно-інформаційних ресурсів з гендерних питань. Обґрунтовано роль бібліотек у зміні сформованих гендерних стереотипів у суспільстві та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування гендерної свідомості людини у суспільстві знань.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства

Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційних процесів в умовах переходу до інформаційного суспільства. Акцентується увага на трансформації функцій і ролі сучасної бібліотеки. Відзначається, що нові технологічні умови функціонування бібліотек, визначені розвитком інформатизації, створили засади для перетворення цих наукових установ з пасивного інформаційного посередника на продуктивну систему управління знаннями. Обґрунтовано зміни сформованих стереотипів відносин між бібліотекою й суспільством та різноманіття комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань.

Валерія Струнгар, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа

У статті йдеться про методологію дослідження контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на сутності та процедурі cтатистичних методів, контентного (за типами контенту) методу та методу дискурс-аналізу бібліотечних сторінок у інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто шляхи підвищення ефективності бібліотечного представництва в соціальних медіа.

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Використання комп’ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань

У статті розглянуто використання електронних технологій та кооперування в організації роботи бібліотек з періодичними виданнями. Окрему увагу приділено розвитку електронних текстових ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору, а також використання цього ресурсу в роботі бібліотек.

Світлана Спіріна, голов. бібліограф, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору

Відзначається важливість залучення регіональних бібліотек до мережі Інтернет, що дало змогу значно розширити спектр послуг цих установ, допомогти пожвавити контакти бібліотек із владними структурами та бізнесовими колами. Окремо висвітлюється активна участь бібліотек у проектах програми «Бібліоміст». Звертається увага на необхідність розширення технічної бази книгозбірень, що дасть їм змогу ефективно виконувати свої інформаційно-комунікативні функції через створення власних сайтів, більш повне висвітлення своїх послуг у соцмережах тощо.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дослідження партійних засобів масової комунікації України як об’єкта бібліотечно-інформаційної діяльності

Стаття присвячена окресленню основних напрямів дослідження партійних засобів масової комунікації у вітчизняній науці. Акцентовано увагу на специфіці вивчення партійних ЗМК у сучасному українському бібліотекознавстві. Розкрито висвітлення у вітчизняному науковому доробку особливостей функціонування засобів масової комунікації, формування газетних фондів бібліотек, збереження інформації ЗМК для подальшого використання.

Олександр Рябоконь, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід

Стаття присвячена вивченню ролі державних інститутів розвинутих країн у процесі формування інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіка державної політики із забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та соціокультурної сфер. Обґрунтовано важливість державної підтримки й нагляду в процесі розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Сергій Полтавець, ст. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

«Козацький дискурс» як складова інформаційної війни

У статті розглянуто дискурс із козацької проблематики в контексті інформаційного протистояння України та Росії в сучасній політичній історії. Козацький дискурс висвітлено з точки зору його ідеологічних, політичних та соціальних складових у ході інформаційної війни. Проаналізовано наявні факти інформаційної агресії (де-факто війни), яка бере свій початок з часів царської Росії, тривала в СРСР, а нині продовжує здійснюватися РФ. Підтверджено, що укорінена традиція «імперського» сприйняття навколишнього світу продовжує панувати у свідомості політичних еліт сучасної Росії, нав’язується у вигляді міфологем та політичних стереотипів громадськості і як наслідок визначальним чином впливає на геополітичну стратегію РФ, а отже – і на її інформаційне забезпечення та супровід.