Оксана Каращук, аспірант, мол. наук співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Роль бібліотек в оптимізації процесу прийняття управлінських рішень

У статті досліджено роль бібліотек у процесі прийняття управлінських рішень. Доведено, що значущість бібліотечних установ з кожним роком збільшується, а інтенсивний розвиток інтернет-технологій, соціальний попит населення на мережеву інформацію кардинально впливає і змінює місце та роль бібліотек як у суспільстві взагалі, так зокрема і у сфері державного управління, спонукає його до впровадження та широкого використання саме інформаційно-аналітичної складової в процесі своєї діяльності. Інформаційний продукт, який підготовлений підрозділами бібліотеки, дає можливість органам влади визначати причини виникнення та оптимальні шляхи розв’язання будь-яких проблемних ситуацій.

Олена Бусол, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тенденції нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки США

У статті здійснено аналіз стану й сучасних тенденцій забезпечення інформаційної безпеки США.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник Національної юридичної бібліотеки,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій

Стаття присвячена дослідженню явища медіаконвергенції як процесу злиття засобів традиційних масової інформації та комунікації в єдиний інформаційний ресурс. Обґрунтовано тезу про нелінійний характер розвитку сучасних медіа та продукованих текстів. Розглядається трансформація інформаційного простору як площини комунікативних та ширше – соціокультурних практик. Предметом наукового зацікавлення є нові тенденції продукування і трансформації сенсів, репрезентації цінностей.

Майя Іванова, наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях

У статті проводиться огляд дисертаційних досліджень з питань охорони права інтелектуальної власності. Обґрунтовується твердження, що узагальнення висновків у сфері охорони інтелектуальної власності сприятиме адаптації бібліотечного законодавства України до сучасних вимог.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Соціальні інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних центрів

У статті висвітлено розвиток соціальних інформаційних комунікацій відповідно до сучасних тенденцій підтримки стійких інформаційних обмінів на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано роль сучасних інформаційних центрів як важливої складової соціальних інформаційних комунікацій, зокрема бібліотек, інших інформаційних структур ринку медіааналітики, які здебільшого орієнтовані на комерційні структури, розкрито їх організаційно-технологічні, програмно-технологічні, інформаційно-технологічні, інтелектуальні підходи та методики роботи з масивами джерел інформації, що циркулює в соціальних інформаційних комунікаціях.

Дмитро Дубов, д-р політ. наук, ст. наук. співроб., заввідділу,

Національний інститут стратегічних досліджень

Світлана Дубова, канд. іст. наук, викл.,

Київський національний університет культури і мистецтв

Політика культурної дипломатії як механізм реалізації стратегічних комунікацій держави

У статті висвітлюється проблематика розвитку концепту «стратегічні комунікації». Акцентовано увагу на ролі, яку в системі стратегічних комунікацій відіграє публічна дипломатія. З досвіду діяльності США у 80-ті роки наведено приклади ефективного застосування публічної дипломатії в практичній діяльності американського уряду. Відзначено важливість культурної дипломатії як складової публічної дипломатії. Констатовано, що в Україні розвиток культурної дипломатії обмежується фактором нестачі управлінських кадрів із цього напряму.

Марат Закіров, канд. іст. наук, заввідділу,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин

Проведено аналіз впливу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на політичну сферу суспільства. Висвітлено прояви окремих характеристик інформаційного суспільства в еволюції соціально-політичних відносин як у середині сучасних країн, так і у глобальному політичному просторі. Акцентовано увагу на істотному розширенні можливостей і спектра застосування інформаційно-маніпулятивних технологій, які стають знаряддям внутрішньополітичної боротьби і ефективним засобом зовнішньої інформаційної експансії. Підкреслено, що новітні технології стали засобом побудови «нового» тоталітаризму, за якого людина не лише підпадає під повний контроль, а й піддається впливу значно більш ефективних засобів контролю масової свідомості. Відзначено важливість завдання створення в Україні системи ефективної протидії зовнішній інформаційній експансії.

Бібліотека в інформаційному суспільствіВ. Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора НБУВ

Бібліотека в інформаційному суспільстві

У статті йдеться про нові виклики, що постають перед бібліотечною системою України у зв’язку з розвитком у системі інформаційних обмінів електронних інформаційних ресурсів, про необхідність розроблення інноваційних методик управління в бібліотечних установах цими ресурсами, організації ефективного використання їх користувачами.

Ключові слова: інформація, електронні інформаційні ресурси, бібліотечні установи, сучасні фактори впливу на розвиток інформаційних обмінів, проблеми інформатизації, суспільні запити до сучасних бібліотек.

В. Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора НБУВ

Специфіка налагодження  суспільного консенсусу в інформаційному суспільстві

У статті розглядаються сучасні підходи  до розбудови процесу  суспільної єдності  в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Ключові слова: глобалізоване  інформаційне суспільство, державницька ідеологія,українська наука, гуманітарний сегмент, загальноцивілізаційні інтереси, інформаційна агресія.

В. Горовий, д-р іст. наук, проф.

Національна наука і національний інтерес

У статті розглядається значення комплексного розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень як фактора національного розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства.

Ключові слова: глобалізація, загальносуспільні фактори національного розвитку, інформатизація, фундаментальні й прикладні наукові дослідження, інфотворення, міжнародний розподіл праці, українська перспектива.

Термінологічні характеристики постіндустріального  суспільстваЦентр досліджень соціальних комунікацій пропонує взяти участь в обговоренні актуального дослідження Горового Валерія Микитовича, доктора історичних наук, заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства». Нас дуже цікавить ваша думка! Обговорення дослідження 

В. Горовий, заст. гендиректора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук, проф.

Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного  інтересу

У статті розглянуто проблеми пошуку сучасних критеріїв визначення ефективності вітчизняних наукових досліджень з урахуванням інтересів національного розвитку в умовах зростаючих викликів  глобалізації.

Т. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., заввідділу СІАЗ НБУВ

Науково-дослідний напрям діяльності національних бібліотек як стратегічна складова системи національного інформаційного суверенітету

Стаття присвячена розкриттю науково-дослідного напряму діяльності національних бібліотек як чинника формування необхідної інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень у різних сферах суспільного буття, збагачення національного інформаційного простору значущою для динамічного суспільного розвитку інформацією.

Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Інноваційні аспекти бібліотечно-інформаційного виробництва

Стаття присвячена розгляду інноваційних тенденцій у бібліотечно-інформаційному виробництві. У контексті вдосконалення інформаційних продуктів бібліотек висвітлено специфіку бібліотечних веб-сайтів і мережевих сторінок. Обґрунтовано та розкрито такі характеристики веб-сайтів і мережевих сторінок бібліотек, як оперативність, мобільність, різноформатність, регулярність, реагентність, інтерактивність. Аргументовано доречність трактування бібліотечних сайтів і сторінок у соцмережах як багаторівневих комплексних інтегрованих бібліотечно-інформаційних продуктів.

В. Бондаренко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга

Стаття присвячена розгляду віртуальної виставки як дистантної бібліотечної послуги. Досліджуються характерні риси та особливості віртуальної бібліотечної виставки, аналізуються підходи та вимоги щодо її організації. Розкрито суть і специфіку технологічного аспекту функціонування. Визначено значення віртуальної виставки як інструменту представлення та збереження бібліотеками культурних надбань та нових актуальних видань.