Ірина Терещенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів

Стаття присвячена питанням адаптації бібліотечного сервісу до потреб користувачів в умовах глобалізації й поширення інтернет-технологій. Розглядається досвід інформаційно-аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського з виробництва електронних видань і надання до них широкого доступу.

 

Валерія Струнгар, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Представленість і робота бібліотек у вікі-проектах

Cтаття присвячена дослідженню представленості й роботи бібліотек у вікі-проектах як перспективної форми співробітництва бібліотек з користувачами. Основну увагу зосереджено на виокремленні напрямів використання вікі-технології бібліотеками. Окреслено перспективні напрями діяльності бібліотеки в контексті залучення користувачів до створення бібліотечного й користувацького ресурсів.

Андрій Берегельський, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки

Досліджено специфіку виставкової діяльності бібліотек, у тому числі використання інфографіки як її окремого експоната. Проаналізовано сучасну інформаційно-аналітичну продукцію бібліотек та інших спеціалізованих центрів, зокрема продукцію, що представляється на віртуальних виставках.

Розглянуто конкретні приклади конкурсної і виставкової інфографіки.

Анжеліка Медведєва, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень

Проведено аналіз бібліометричних платформ Web of Science, Scopus, Google Scholar, орієнтованих на створення системи науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності. Виділено й розглянуто аспекти їх використання для бібліометричного моніторингу розвитку науки та експертного оцінювання її результативності.

Сергій Гарагуля, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Основні тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів: типологія і принципи організації

Розглянуто типологію та принципи реалізації інтегрованих електронних ресурсів за принципом їх локалізації й охоплення ними цільової аудиторії. З’ясовано тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів різних концептуальних типів.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб., Національна бібліотека Україн імені В. І. Вернадського

Реформування українських бібліотек: урядова стратегія розвитку

Стаття висвітлює стратегію реформування українських бібліотек, схвалену Кабінетом Міністрів України. Розглянуто основні напрями розвитку бібліотек у сучасних умовах. Висвітлено проблемні питання функціонування всієї бібліотечної системи й роль державної підтримки в цій царині.

Оксана Каращук, мол. наук. співроб., аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечні інформаційно-аналітичні центри в забезпеченні ухвалення управлінських рішень  (на прикладі СІАЗ НБУВ)

У статті доводиться, що роль інформаційно-аналітичної діяльності швидко зростає, а продукована в суспільстві інформація має бути якісною, оперативною, достовірною і відповідати потребам розвитку суспільства. Досліджено також основні напрями й перспективи інформаційно-аналітичної діяльності СІАЗ у процесі інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного урядування.

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., докторант НБУВ,  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційна еволюція. бібліотечні установи та особа

У статті розглянуто основні проблеми впливу на суспільство в цілому, громадські групи або індивіда процесу громадської інформатизації у зв’язку з активним розвитком інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Аналізується розвиток інформатизації, її вплив на суспільство, на його соціальні складові. Обґрунтовується закономірність цього процесу в історії суспільного розвитку, необхідність його для якісного прориву цивілізації в майбутнє. При цьому традиційні бібліотечні установи замість прогнозованого скептиками для них відмирання можуть стати ефективним інструментом цього процесу.

Тетяна Симоненко, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліометричні профілі в наукометрії

Розглянуто появу нового феномену системи наукової комунікації – бібліометричні профілі. Визначено їхні функції: наукового декларування, структурного аналізу й наукометричну. Запропоновано можливості реалізації інформаційно-аналітичної системи, що стане єдиним реєстром наукових декларацій (бібліометричних профілів).

Ігор Перенесієнко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Особливості інтеграції електронних тематичних ресурсів у сучасний інформаційний простір

Стаття присвячена вивченню теоретичних питань розвитку цифрових бібліотек. Розглядаються сфери переробки послуг та інформаційних продуктів, які покликані збільшити значення бібліотечних послуг і задовольнити змінні інформаційні потреби. Особливу увагу приділено окремим специфічним аспектам, на які звертають увагу науковці при вивченні цієї тематики.

Світлана Кириленко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Перспективи розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» в контексті світової наукометричної практики

На основі бібліометричного аналізу баз даних SciVers Scopus і Web of Science досліджено публікаційну активність українських науковців, кількісні показники внеску української науки у світову. Визначено ефективність української науки, яка вища за середньосвітову за рахунок точних наук. Запропоновано задіяти реферативну БД «Україніка наукова» для організованого входження українських наукових видань у міжнародні бази даних.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сучасні аспекти управління діяльністю бібліотек у середовищі соціальних мереж: теоретичне осмислення та узагальнення практичного досвіду

Здійснено огляд сучасної практики управління присутністю бібліотек у соціальних мережах та, спираючись на її аналіз, обґрунтовано доцільність запровадження й переваги використання адміністративних стандартів роботи з обслуговування мережевих представництв, що передбачають наявність визначеного переліку документів і відповідність обслуговуючого персоналу певним кваліфікаційним вимогам.

Леонід Чуприна, канд. наук із соц. комунікацій, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій

Аналізується визначення стратегічних комунікацій, місце аналітичних підрозділів бібліотек у системі стратегічних комунікацій на базі досвіду аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Теоретико-методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки на базі ресурсів наукової бібліотеки

У статті обґрунтовано доцільність соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки на базі ресурсів наукової бібліотеки. Розглянуто теоретико-методичні аспекти такого дослідження з використанням різних моделей комунікації як інструменту аналізу. Представлено досвід соціально-комунікативного дослідження на прикладі фінансового й газового ринків. Розкрито переваги колективної організації роботи наукової бібліотеки для соціально-комунікативного дослідження трансформаційної економіки.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., докторант НБУВ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотека в інформаційному суспільстві

У статті йдеться про нові виклики, що постають перед бібліотечною системою України у зв’язку з розвитком у системі інформаційних обмінів електронних інформаційних ресурсів, про необхідність розроблення інноваційних методик управління в бібліотечних установах цими ресурсами, організації ефективного використання їх користувачами.

Тетяна Коваль, канд. іст. наук, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Леся Туровська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ірина Шевченко, завсектору, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі БД «читачі НБУВ»

Узагальнено досвід нормативно-регламентуючої діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського щодо реєстрації інтелектуальної власності БД «Читачі НБУВ» та організації запису читачів відповідно до міжнародних стандартів із бібліотечної статистики та практики роботи наукової бібліотеки.

Наголошено, що технологічна модернізація запису читачів із застосуванням автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС64», що розпочалася в НБУВ 2012 р., забезпечила, зокрема, автоматизацію технологічних операцій щодо запису та статистичного обліку читачів на базі сформованої 1998 р. БД «Читачі НБУВ».

Ірина Соколова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Розвиток системи інформаційних комунікацій через представлення українських депозитаріїв у міжнародних реєстрах 

Розглянуто роль бібліотечних закладів у вирішенні проблеми введення національного інформаційного ресурсу у світовий інформаційний простір. Висвітлено представлення українських репозитаріїв у міжнародних реєстрах OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) і ROAR (Registry of Open Access Repositories), головна перевага і прогресивна роль яких полягає у зборі, систематизації інформації, а також забезпеченні доступу до відкритих наукових архівів світу.

Відзначено доцільність розгляду питання про реєстрацію «Наукової періодики України» у OpenDOAR і ROAR; створення українських інституціональних репозитаріїв академічних установ з подальшою їх реєстрацією у міжнародних реєстрах. Наголошено на потребі популяризувати інформацію про відкритий доступ і про міжнародні реєстри відкритих наукових архівів у науковому середовищі, наприклад через мережу Інтернет, у тому числі через Вікіпедію, де на сьогодні відсутні статті про цей ресурс українською і російською мовами, а також поширювати відповідну інформацію через сайти бібліотек та безпосередньо під час роботи з читачами в приміщенні бібліотеки.

Альона Берегельська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблеми стандартизації електронних інформаційних ресурсів

Розглядаються проблеми, пов’язані з процесом стандартизації діяльності у сфері електронних інформаційних обмінів. Зокрема щодо узгодження вітчизняної терміносистеми з міжнародною у разі прийняття та впровадження в Україні національних стандартів. Відзначається, що цілі напрями використання електронної інформації ще не мають належної повноти нормування. Так, потребує відповідної регламентації електронна бібліотека в сукупності її основних компонентів, суттєвого вдосконалення потребує нормативна діяльність з регулювання процесу надання громадянам електронних адміністративних послуг тощо.

Лариса Пестрецова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Ірина Шульга, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вітчизняний та зарубіжний досвід формування документного потоку наукових бібліотек у рамках державних видавничих програм

Висвітлено співпрацю Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) та Державного комітету телебачення і радіомовлення України у рамках державної програми «Українська книга», яку було засновано у 2005 р. за ініціативи Президента України В. Ющенка. Представлено динаміку надходжень літератури за програмою «Українська книга» до поточного обмінного фонду НБУВ у 2007–2016 рр. Зазначено, що з 2017 р. всі права на випуск книг за вищезгаданою програмою передані Українському інституту книги. У статті проаналізовано зарубіжний досвід подібних інституцій у Польщі, Франції, Канаді та Фінляндії, діяльність яких спрямована на популяризацію читання, книгорозповсюдження, просування вітчизняної літератури і рідної мови у світі.

Оксана Клименко, канд. іст. наук, доц., ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Базові засади імплементації міжнародних нормативних документів у діяльності наукових бібліотек України: термінологічний аспект

Розглянуто питання імплементації міжнародних стандартів у нормативно-методичну базу діяльності наукових бібліотек України в умовах модернізації та інтенсифікації вітчизняного інформаційно-комунікаційного простору. Визначені дефініції термінів «імплементація», «гармонізація», «адаптація», «уніфікація» та основні властивості цих понять.

Наголошується на соціально-економічній доцільності оновлення національної нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек, оскільки вирішується завдання ефективного забезпечення якісною інформацією фізичних і юридичних осіб як України, так і інших держав, поширення інформаційних ресурсів, створених бібліотеками, у світовому інформаційному просторі, що сприятиме конкурентоспроможності української бібліотечної справи та слугуватиме підвищенню національного престижу України.