Оксана Желай, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні аспекти

Стаття висвітлює розвиток перспективних форм і технологій бібліотечної роботи для задоволення інформаційних запитів нової цільової групи бібліотечних користувачів – внутрішньо переміщених осіб. Акцентується увага на інформаційно-аналітичному напрямі досліджень проблематики внутрішньо переміщених осіб, вивченні ефективності застосування нових напрямів роботи бібліотек у процесі допомоги переселенцям і учасникам АТО.

Тетяна Миськевич, аспірант, мол. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України

У статті висвітлюються роль і можливості сучасних бібліотек у поширенні навичок володіння англійською мовою серед населення. Розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід бібліотечної роботи в напрямі популяризації англійської, наводяться приклади системних програм та окремих бібліотечних ініціатив.

Наталія Тарасенко, мол. наук. співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: аспекти стандартизації бібліотечного сегмента

У статті обґрунтовано доцільність розробки й запровадження стандартів присутності бібліотек у середовищі соціальних мереж, які б сприяли підвищенню їх ефективності як каналів соціальних інформаційних комунікацій. На основі моніторингу представництв зарубіжних і вітчизняних бібліотек у соціальній мережі Facebook та рекомендацій фахового середовища сформульовано пропозиції щодо орієнтовних стандартів побудови й інформаційного наповнення Facebook-сторінки бібліотеки.

УДК 006.053+930.253

Олена Глушан, канд. іст. наук, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв

Проект стандарту МРА «документи в контекстах» (RIC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування

Розглянуто діяльність та осн овні напрацювання експертної групи Міжнародної ради архівів з архівного описування в період 2012–2016 рр. Висвітлено методологічні засади і технологічний контекст розроблення та основні положення проекту стандарту архівного описування «Документи в контекстах».

Ігор Гах, мол. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж

У статті проаналізовано мультимедійні мережеві технології в контексті сучасних цифрових бездротових (Wi-Fi) бібліотечних мереж, стандарти передачі даних у них. З урахуванням переваг і недоліків цих мереж, архітектурно-планувальних рішень бібліотечних споруд і приміщень, а також вимог користувачів сформульовано висновки щодо доцільності їх розгортання і функціонування в кожному конкретному випадку Wi-Fi-зон для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

УДК 09–049.34(0.034.2)

Ксенія Слюсаренко, бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії,

Київський національний університет культури і мистецтв

Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг

У статті йдеться про інноваційні технології, що застосовуються для створення електронних копій документів, одержання і зберігання зображень у машиночитаній формі. Зокрема розглянуто різні способи оцифровування, у тому числі за допомогою сканера, який діє на основі терагерцового випромінювання і дає змогу оцифрувати манускрипти навіть не торкаючись їх. Розглянуто спроби вчених розв’язати проблему розпізнавання й відновлення втраченої інформації за допомогою методу мультиспектрального зображення. Окреслено основні проблеми вітчизняних бібліотек у цій галузі. Визначено можливі шляхи розв’язання цих проблем. Порушується тема створення баз даних оцифрованих цінних та рідкісних книг.

Людмила Сісіна, голов. бібліограф,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек

Розглянуто принципи, алгоритм та інструменти верифікації інформації. Акцентовано увагу на проблемі маніпулятивних прийомів системних інформаційних впливів, спрямованих на Україну, поширення недостовірної інформації як складової гібридної війни. Відзначено важливість здійснення процесу верифікації інформації під час її відбору в процесі підготовки інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек інформаційно-аналітичного продукту з метою забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах протистояння інформаційній агресії.

Мар’яна Бойчук, студент-магістр кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

Київський національний університет культури і мистецтв

Використання бібліотеками ВНЗ мережі Facebook як платформи наукової комунікації (на прикладі діяльності НБ НаУКМА)

Стаття присвячена розгляду інноваційних тенденцій у бібліотечно-інформаційному виробництві. У контексті функціонування представництва Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на платформі Facebook осмислено та обґрунтовано, що мережеве представництво бібліотеки функціонує як комунікаційний канал, що сполучає науковців усіх рівнів, розширюючи можливості доступу до публікацій зарубіжних учених та вітчизняних дослідників. Аргументовано можливості функціонування бібліотечного представництва в соціальній мережі як ефективного інструменту наукової комунікації.

Юлія Шлапак, провід. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Навігаторська функція бібліотеки в умовах поширення електронних технологій

Стаття присвячена розгляду сучасних підходів до реалізації бібліотеками навігаторської функції в умовах широкого впровадження в суспільну практику електронних технологій, зокрема інтернет-технологій. Розглядається бібліотека як авторитетна документно-інформаційна інституція, яка допомагає людині зорієнтуватися в інформаційних потоках, оскільки володіє необхідним інструментарієм, технологіями і досвідом.

Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек)

У статті розглянуто вітчизняний досвід бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами. Визначено найбільш поширені форми й напрями здійснення бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами на прикладі вітчизняних бібліотек, вибір яких для дослідження зумовлений активністю їхньої роботи, системністю представлення їх у інформаційному просторі, актуальністю інформаційного наповнення сайтів.

Олег Рибачок, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії

Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів. Розкриваються особливості проектів, специфіка складу цифрових колекцій і джерел: книги, архівні документи, рукописи, карти, аудіоі відеоматеріали тощо.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні

У статті обґрунтовано доцільність підходу до створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики, що базується на використанні досягнень Інтернету і враховує історичну спадкоємність розвитку економіки. Ця спадкоємність виявляється в інерційному характері трансформації соціально-психологічних механізмів, що обумовлюють функціонування та розвиток економічних явищ і процесів. Представлено досвід створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту із широкого кола економічних проблем.

Валерія Струнгар, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз

Cтаття присвячена дослідженню контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на змістовому аналізі бібліотечного контенту в інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто, як саме використання інструментів соціальних медіа сприяє реалізації завдань бібліотек.

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек

У статті досліджено вплив індивідуальних мобільних пристроїв на обслуговування інформаційними ресурсами, окреслено можливості розширення інформаційних послуг за їх допомогою. Розглянуто сучасний стан та розвиток мобільних застосунків як одного із сучасних засобів комунікації. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних застосунків як перспективного та дієвого інструменту поширення й популяризації соціокультурних інформаційних ресурсів.

Тетяна Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Стаття присвячена висвітленню питання модернізації сучасної бібліотечної освіти, розробки освітніх програм у рамках підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з досвіду кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв. Обґрунтовано актуальність і перспективність посилення аналітичного компонента в програмі підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті необхідності кадрового забезпечення інформаційно-аналітичного напряму діяльності наукових бібліотек.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вивчення і збереження інформації партійних засобів масової комунікації (преса 1991–2002 рр.) у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

Проаналізовано процес наповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями політичних партій, вивчення й підходи до збереження інформації цих видань. Наголошується на особливостях функціонування партійної преси в період 1991–2002 рр.

Альона Кисіль, ст. лаборант кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

Київський національний університет культури і мистецтв

Гуманістичний підхід як інтегрувальний чинник бібліотечно-інформаційного обслуговування

У статті обґрунтовується взаємодоповнення і взаємовплив традиційного та інноваційного обслуговування користувачів бібліотек, визначається інтегрувальний компонент традиційного та інноваційного напрямів у бібліотечному обслуговуванні. Акцентовано увагу на трансформації традиційних форм обслуговування в інноваційні, їх співіснуванні та впровадженні нових видів бібліотечної інформаційної діяльності, адаптованих до мережевого електронного середовища.

Запропоновано модель бібліотечно-інформаційного обслуговування, центральним елементом якої є користувач як інтегрувальний компонент систем традиційного та інноваційного бібліотечного обслуговування.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеках у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства

Стаття висвітлює особливості надання бібліотеками інформаційно-правових послуг у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства. Приділено увагу обласним і районним бібліотекам, які допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема, бійцям АТО, проводять виставки літератури з питань права, а також надають допомогу користувачам у пошуках інформації правового характеру.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства

У статті розглянуто напрями запровадження новітніх технологій в інформатизації сучасного суспільства, а також певні проблеми, пов’язані з необхідністю активізації бібліотечних установ у процесі розвитку інформатизації сучасного інформаційного суспільства.

Тетяна Дубас, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Видавнича діяльність наукової бібліотеки в контексті інтенсифікації інформаційних обмінів: методичні аспекти

У статті розглянуто питання науково-методичного забезпечення видавничої діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах, висвітлено особливості видавничої діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Наголошено на необхідності узгодження формату вітчизняних галузевих періодичних наукових видань з вимогами наукових видань, представлених у світових наукометричних базах даних. Зокрема акцентовано увагу на доцільності розробки методичних рекомендацій щодо підготовки та редагування пристатейних бібліографічних списків у публікаціях для видань, що індексуються в наукометричних базах даних.