Ольга Пестрецова, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек)

У статті розглянуто вітчизняний досвід бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами. Визначено найбільш поширені форми й напрями здійснення бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами на прикладі вітчизняних бібліотек, вибір яких для дослідження зумовлений активністю їхньої роботи, системністю представлення їх у інформаційному просторі, актуальністю інформаційного наповнення сайтів.

Олег Рибачок, аспірант, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії

Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів. Розкриваються особливості проектів, специфіка складу цифрових колекцій і джерел: книги, архівні документи, рукописи, карти, аудіоі відеоматеріали тощо.

Сергій Кулицький, канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні

У статті обґрунтовано доцільність підходу до створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики, що базується на використанні досягнень Інтернету і враховує історичну спадкоємність розвитку економіки. Ця спадкоємність виявляється в інерційному характері трансформації соціально-психологічних механізмів, що обумовлюють функціонування та розвиток економічних явищ і процесів. Представлено досвід створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту із широкого кола економічних проблем.

Валерія Струнгар, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз

Cтаття присвячена дослідженню контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на змістовому аналізі бібліотечного контенту в інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто, як саме використання інструментів соціальних медіа сприяє реалізації завдань бібліотек.

Вікторія Бондаренко, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек

У статті досліджено вплив індивідуальних мобільних пристроїв на обслуговування інформаційними ресурсами, окреслено можливості розширення інформаційних послуг за їх допомогою. Розглянуто сучасний стан та розвиток мобільних застосунків як одного із сучасних засобів комунікації. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних застосунків як перспективного та дієвого інструменту поширення й популяризації соціокультурних інформаційних ресурсів.

Тетяна Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Стаття присвячена висвітленню питання модернізації сучасної бібліотечної освіти, розробки освітніх програм у рамках підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з досвіду кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Київського національного університету культури і мистецтв. Обґрунтовано актуальність і перспективність посилення аналітичного компонента в програмі підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті необхідності кадрового забезпечення інформаційно-аналітичного напряму діяльності наукових бібліотек.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вивчення і збереження інформації партійних засобів масової комунікації (преса 1991–2002 рр.) у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

Проаналізовано процес наповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями політичних партій, вивчення й підходи до збереження інформації цих видань. Наголошується на особливостях функціонування партійної преси в період 1991–2002 рр.

Альона Кисіль, ст. лаборант кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

Київський національний університет культури і мистецтв

Гуманістичний підхід як інтегрувальний чинник бібліотечно-інформаційного обслуговування

У статті обґрунтовується взаємодоповнення і взаємовплив традиційного та інноваційного обслуговування користувачів бібліотек, визначається інтегрувальний компонент традиційного та інноваційного напрямів у бібліотечному обслуговуванні. Акцентовано увагу на трансформації традиційних форм обслуговування в інноваційні, їх співіснуванні та впровадженні нових видів бібліотечної інформаційної діяльності, адаптованих до мережевого електронного середовища.

Запропоновано модель бібліотечно-інформаційного обслуговування, центральним елементом якої є користувач як інтегрувальний компонент систем традиційного та інноваційного бібліотечного обслуговування.

Андрій Блажкевич, канд. іст. наук, наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеках у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства

Стаття висвітлює особливості надання бібліотеками інформаційно-правових послуг у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства. Приділено увагу обласним і районним бібліотекам, які допомагають одержати безкоштовні юридичні консультації, зокрема, бійцям АТО, проводять виставки літератури з питань права, а також надають допомогу користувачам у пошуках інформації правового характеру.

Валентина Медведєва, канд. іст. наук, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства

У статті розглянуто напрями запровадження новітніх технологій в інформатизації сучасного суспільства, а також певні проблеми, пов’язані з необхідністю активізації бібліотечних установ у процесі розвитку інформатизації сучасного інформаційного суспільства.

Тетяна Дубас, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Видавнича діяльність наукової бібліотеки в контексті інтенсифікації інформаційних обмінів: методичні аспекти

У статті розглянуто питання науково-методичного забезпечення видавничої діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах, висвітлено особливості видавничої діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Наголошено на необхідності узгодження формату вітчизняних галузевих періодичних наукових видань з вимогами наукових видань, представлених у світових наукометричних базах даних. Зокрема акцентовано увагу на доцільності розробки методичних рекомендацій щодо підготовки та редагування пристатейних бібліографічних списків у публікаціях для видань, що індексуються в наукометричних базах даних.

Світлана Закірова, канд. іст. наук, доц., ст. наук. співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ціннісний потенціал символізму у правовій міжкультурній комунікації стародавніх суспільств

У статті розглянуто сутність правової комунікації як різновиду соціальної комунікації, зазначено структурні елементи правової комунікації. На ранніх етапах розвитку суспільства і держави соціально-правова комунікація мала високий рівень символізму. У роботі проведено дослідження універсального характеру правового символізму у часи становлення права як соціального явища. Обґрунтовано значення символів і особливостей їх використання у соціально-правовій комунікації стародавніх суспільств. Підкреслюється, що завдяки застосуванню символів відбувалася не тільки міжособистісна групова комунікація сучасників певних подій, а й комунікація різних поколінь і народів світу.

Cвітлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційні потреби людини і розвиток сучасної бібліотечної діяльності

Процеси інформатизації українського суспільства, інтенсифікація в ньому інформаційних обмінів, істотні зміни у свідомості членів суспільства, яке на сьогодні вже значною мірою відповідає ознакам інформаційного, є важливими факторами оновлення сучасної бібліотечної діяльності. У зв’язку із цим є необхідним і важливим виокремлення, прогнозування характерних рис майбутнього користувача, що спричиняє коригування підготовки бібліотечних технологій.

Оксана Федоренко, мол. наук. співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Науково-інтелектуальні аспекти інформаційної безпеки України в умовах інформаційної війни

У статті розглядаються основні науково-інтелектуальні аспекти інформаційної безпеки в умовах інформаційної війни. Аналізуються основні причини виникнення таких негативних явищ, що посилюють інформаційні загрози, як відплив наукових кадрів, зменшення інформаційного потенціалу та зниження конкурентоспроможності національних інформаційних технологій.

Олена Симоненко, канд. політ. наук, наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інформаційно-аналітичний супровід у забезпеченні ефективності функціонування політичного лідерства: роль бібліотек

Статтю присвячено аналізу політико-комунікативних практик політичного лідерства. Акцентовано увагу на значенні забезпечення за допомогою інформаційно-аналітичних ресурсів, зокрема бібліотек, ефективного інформаційно-комунікаційного підґрунтя політичного лідерства. Науково обґрунтовано необхідність підтримки функціонування у структурі бібліотек інформаційно-аналітичних служб як спеціальних підрозділів для створення інформаційно-аналітичного продукту, здатного сприяти поглибленню демократичних перетворень.

Оксана Каращук, аспірант, мол. наук співроб.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Роль бібліотек в оптимізації процесу прийняття управлінських рішень

У статті досліджено роль бібліотек у процесі прийняття управлінських рішень. Доведено, що значущість бібліотечних установ з кожним роком збільшується, а інтенсивний розвиток інтернет-технологій, соціальний попит населення на мережеву інформацію кардинально впливає і змінює місце та роль бібліотек як у суспільстві взагалі, так зокрема і у сфері державного управління, спонукає його до впровадження та широкого використання саме інформаційно-аналітичної складової в процесі своєї діяльності. Інформаційний продукт, який підготовлений підрозділами бібліотеки, дає можливість органам влади визначати причини виникнення та оптимальні шляхи розв’язання будь-яких проблемних ситуацій.

Олена Бусол, д-р юрид. наук, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тенденції нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки США

У статті здійснено аналіз стану й сучасних тенденцій забезпечення інформаційної безпеки США.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник Національної юридичної бібліотеки,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій

Стаття присвячена дослідженню явища медіаконвергенції як процесу злиття засобів традиційних масової інформації та комунікації в єдиний інформаційний ресурс. Обґрунтовано тезу про нелінійний характер розвитку сучасних медіа та продукованих текстів. Розглядається трансформація інформаційного простору як площини комунікативних та ширше – соціокультурних практик. Предметом наукового зацікавлення є нові тенденції продукування і трансформації сенсів, репрезентації цінностей.

Майя Іванова, наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях

У статті проводиться огляд дисертаційних досліджень з питань охорони права інтелектуальної власності. Обґрунтовується твердження, що узагальнення висновків у сфері охорони інтелектуальної власності сприятиме адаптації бібліотечного законодавства України до сучасних вимог.

Валентина Пальчук, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Соціальні інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних центрів

У статті висвітлено розвиток соціальних інформаційних комунікацій відповідно до сучасних тенденцій підтримки стійких інформаційних обмінів на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано роль сучасних інформаційних центрів як важливої складової соціальних інформаційних комунікацій, зокрема бібліотек, інших інформаційних структур ринку медіааналітики, які здебільшого орієнтовані на комерційні структури, розкрито їх організаційно-технологічні, програмно-технологічні, інформаційно-технологічні, інтелектуальні підходи та методики роботи з масивами джерел інформації, що циркулює в соціальних інформаційних комунікаціях.