Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства

Термінологічні характеристики постіндустріального  суспільстваЦентр досліджень соціальних комунікацій пропонує взяти участь в обговоренні актуального дослідження Горового Валерія Микитовича, доктора історичних наук, заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства». Нас дуже цікавить ваша думка! Обговорення дослідження

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету  проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Інформаційні технології ХХI ст. створили нові можливості для загальноцивілізаційної еволюції, зростаючого значення інформаційних ресурсів у суспільному прогресі, для соціального розвитку, формування нової системи суспільних взаємовідносин, підвищення  якості інформаційних обмінів і взаємовпливів, у тому числі на міждержавному рівні. Ці обміни і взаємовпливи можуть мати  як позитивне, так і негативне значення, що не збігається з романтичними уявленнями про перспективи нового  інформаційного суспільства.

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Розвиток і захист національного інформаційного простору в умовах становлення сучасного інформаційного суспільства є основою вдосконалення соціальної структуризації суспільства на постіндустріальному етапі його  розвитку, джерелом суспільного прогресу. Утвердження нової організації  суспільства приносить державам і націям як нові стимули для еволюції, пов’язані  з розвитком глобального інформаційного простору, міжнародних інформаційних обмінів, можливістю оперативного використання передового досвіду, нових наукових здобутків, так і нові суперечності, що  виникають у суспільних відносинах між відживаючими й новими соціальними структурами, зумовлює нові проблемні ситуації у міждержавних  відносинах. Такі суперечності особливо загострюються у зв’язку з нерівномірним розвитком  націй і держав у сучасному світі і водночас утвердженням на основі  електронних інформаційних технологій  глобальної інформатизації, що стала спільним знаменником для всіх показників цього  розвитку, для формування нової ієрархії в міждержавних відносинах, властивої  інформаційному суспільству.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж(Наукова доповідь за темою дослідження)                             

Глобальна інформатизація стрімко прискорила інтегративні процеси  у світовому масштабі з їх позитивними  й негативними  впливами на всі держави і нації.  Цивілізація увійшла в  інформаційний етап свого розвитку, при якому технологічна система  та енергетична база  трансформуються в нову техно- та інфосферу, здійснюється перехід від сировини і енергії як основного виробничого ресурсу до інформації (Д. Белл). Усе це   призводить до різкого прискорення всіх процесів самоорганізації суспільства.

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного просторуВ. Попик

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору

1.  Зміни, які відбуваються у інформаційному просторі, настійно вимагають пошуку нових дієвих стратегій інформаційно-бібліотечної діяльності. Сьогодні одним з найважливіших напрямів у цій справі виступає розвиток координації, кооперації та інтеграції зусиль не лише між самими бібліотеками, але й з іншими учасниками комунікативних процесів.

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культуриПроблемою проблем розвитку бібліотечної галузі є її адаптація до умов цифрової культури. Процес переходу на електронні технології і носії інформації йде прискореними темпами і недалекий той час, коли цифрова культура стане панівною. Вона визначатиме характер суспільних і міжлюдських відносин, інформаційних обмінів. Звичайно, це викликає необхідність суттєвих змін у діяльності бібліотек як історично сформованих центрів накопичення, збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань.

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»Секція 3. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Активізації  національних процесів у сучасному світі сприяє розвиток інформатизації, збагачення  інформаційної основи соціокультурних процесів новою інформацією. Однак інтересам національного розвитку відповідає  насамперед інформація, створена у відповідній національній традиції  або ж необхідним чином адаптована до цієї традиції із-за меж національного інформаційного простору. У зв’язку з цим при розгляді трансформації  сучасної  інформаційної основи, на якій  відбувається  еволюція держави й нації, набувають  вагомого  значення як  особливості організації  власного  виробництва та використання інформаційних ресурсів в інтересах національного розвитку, так і врахування   зовнішніх  факторів, пов’язаних   із впливами глобального інформаційного простору на національний інформаційний процес. При цьому слід зазначити, що в умовах сучасної України саме зовнішні фактори в розбудові національного інформаційного простору на сьогодні є превалюючими, що не завжди позитивно впливає на процес розвитку українського суспільства.

 

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі

Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі

(Наукова доповідь за темою дослідження)

У процесі свого розвитку глобальний інформаційний простір забезпечив охоплення всіх сфер життя суспільства. На базі прискореного розвитку техніко-технологічних засобів в інформаційній діяльності він збагачується все більш ефективними можливостями проникнення в інформаційний простір кожної нації, держави, об’єктивно сприяючи культурній  асиміляції, уніфікації розвитку за виробленими в процесі глобалізації шаблонами. У стратегічній перспективі такий розвиток інформаційної сфери сучасної цивілізації не є перспективним, оскільки одноманітним розв’язанням наявних проблем збіднює загальний арсенал можливостей для реагування на нові виклики, що надалі поставатимуть перед цивілізацією. Сучасні інтереси серед держав-лідерів сьогодення, провідних ініціаторів глобалізації, що насамперед відображаються на цьому етапі розвитку в характеристиках глобального інформаційного простору, закривають перед цими можливостями перспективу, і негативні впливи на інформаційний простір держав і націй посилюються.

 

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства

Соціальні мережі як інструмент  взаємовпливу  влади та громадянського суспільства 

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Розвиток горизонтальних форм обміну інформацією – соцмереж  особливо динамічно й наочно проявився в останні десятиріччя в постсоціалістичних країнах, регіонах кардинальних суспільних перетворень, у тому числі в новій Українській державі. У політичній сфері на зміну однопартійній системі в Україні прийшла ціла плеяда партій, громадських об’єднань і рухів,  що об’єктивно створюють умови для багатоваріантних можливостей розв’язання проблем, які постають перед Україною, а також із  захопленням змагаються між собою за власні інтереси та владу. У сфері економіки державна власність, колективне господарювання в аграрному секторі втратили традиційну для соціалістичного періоду розвитку монополію і  замінені  ринковими формами господарювання з усією різноманітністю форм цієї діяльності, що також відображена в інформаційній сфері, у національному інформаційному просторі.

 

«Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства»

«Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства»  

Глобальна інформатизація як технологічна основа  активізації глобальних процесів в усіх регіонах світу не лише забезпечує доступ  всім категоріям членів сучасного суспільства до його інформаційних ресурсів, але  й залучає їх також до активної участі в інформаційних обмінах, до масового розвитку процесів інфотворення. Інформаційні технології сучасності сприяють  зростанню соціальної активності членів суспільства. Ця активність виражається сьогодні в реалізації можливостей для самовираження, для обміну соціальним досвідом, для діяльності, спрямованої на особисте вдосконалення і прогресивний  розвиток суспільства. При цьому в останні роки з розвитком інформаційних технологій, загальносуспільної системи соціальних інформаційних комунікацій в Україні ми спостерігаємо характерний також і для інших країн світу  процес самоорганізації вітчизняного інформаційного простору в напрямі формування  системи соціальних інформаційних мереж. Детальніше

 

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища  на соціокультурну  сферу  України

(Аналітична доповідь)

 Процес глобальних перетворень в масштабах сучасної цивілізації  здійснюється на основі  розвитку глобальних інформаційних ресурсів і засобів їх  використання в усіх регіонах світу. В сукупності ці ресурси і засоби їх використання складають глобальний інформаційний простір ,  що знаходиться в процесі прискореного розвитку і задає загальний темп перетворень в інформаційній сфері  кожної нації і держави.  Структуризація даного виду ресурсів у відповідності із загальносуспільними потребами сприяє формуванню на їх основі загальноцивілізаційної інформаційної бази, що посилює свій комплексний вплив на всі сторони життя людей у планетарному вимірі. В контексті розвитку процесу структуризації цієї бази  вже вирізняються певні групи  інформаційних ресурсів зі своїми характерними ознаками. Детальніше

 

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток

Інформатизація і модернізація  соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток

( Наукова доповідь)

У період входження до постіндустріального, інформаційного етапу розвитку суспільства особливістю основних загальноцивілізаційних процесів є раніше невідома активізація двох основних діалектично взаємопов’язаних тенденцій еволюції інформаційних процесів. Одна з них полягає у збільшенні кількості та  зміцненні інформаційних зв’язків глобального значення, що у своїй сукупності створюють умови для функціонування глобального інфор-маційного простору. Сьогодні цей простір, доступний     завдяки наявним технічним можливостям для будь-якої людської спільності і є основою зрос-таючої єдності, цілісності людства. Детальніше