Історія політичної думки

 

ISBN 978-966-02-8140-0

27.12.2016

Закіров М. Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с.

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину російського зарубіжжя. Здійснено узагальнення накопиченого мислителями російської післяреволюційної еміграції досвіду осмислення процесів державотворення у контексті проблем становлення української державної ідентичності. Аналізується сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства. Розкрито поняття пореволюційності, досліджено загальні тенденції і відмінні риси різних теоретичних напрямів і ідейно-політичних течій російської пореволюційної політичної думки. З’ясовується роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, розвитку традицій державної ідентичності. Підкреслено ідеологічну наступність російської суспільно-політичної думки. Розкриваються спроби перекрутити ключові положення політичних теорій мислителів-емігрантів на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

Полтавець С. Українська політична думка середини XVII століття / C. Полтавець ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008. – 171 с. (8,80 обл.-вид. арк.).

Пропонована монографія є комплексним дослідженням особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII ст. Розглядаються внутрішні та зовнішньо-політичні фактори формування ідеології українського козацтва.