Полтавець С. Українська політична думка середини XVII століття / C. Полтавець ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008. – 171 с. (8,80 обл.-вид. арк.).

Пропонована монографія є комплексним дослідженням особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII ст. Розглядаються внутрішні та зовнішньо-політичні фактори формування ідеології українського козацтва.