Сучасні інформаційні технології

 ISBN 978-966-02-9154-6

18.12.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : [монографія] / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна [та ін.] ; відп. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 344 с.

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000‒2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами. 

 

ISBN 978-966-02-9077-8

28.11.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 452 с.

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

 

ISBN 978-966-02-8714-3

04.12.2018

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [монографія] / О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 222 с.

У монографії розглядаються основні напрями спільної культурної еволюції регіонів українського суспільства в умовах становлення євроінтеграційних орієнтирів розвитку об’єднавчих процесів у рамках соціальних перетворень інформаційного суспільства.

 

ISBN 978-966-02-8323-7

25.10.2017

Горова С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення / С. В.Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2017. – 467 с.

У монографії розглядаються  проблеми адаптації  людини  до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми  вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення  ефективності  їх використання в суспільній практиці. Вивчення цієї проблеми розширює перспективи  вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.

 

04.12.2014 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского,  МААН, Совет  директоров науч.  б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К., 2014. – Вып. 12. – 370  с.

Двенадцатый выпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научных исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. Первый раздел данного выпуска посвящен 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. В нем помещены статьи украинских и казахских исследователей о жизни и творчестве Кобзаря.

 

ISBN 978-966-02-7418-1

26.11.2014

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.

 

ISBN 978-966-02-7364-1

09.10.2014

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К ., 2014. – 260 с.

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

 

ISBN 978-966-02-7198-2

13.04.2014

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.

 

ISBN 978-966-02-7261-3

02.07.2014

Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 208 с.

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.

 

ISBN 978-966-02-7008-4

17.11.2013

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,  2013. – 180 с. (9,18 обл.-вид. арк.).

У монографії досліджено аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятиріч, у період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, пов’язаних з розвитком української державності, зростаючим значенням інформатизації суспільства, що обумовило розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. У цьому контексті проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Узагальнено досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні науково-інформаційні центри загальнодержавного значення.

 

ISBN 978-966-02-6658-2

10.12.2012

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 246 с. (13,28 обл.-вид. арк.).

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.

 

ISBN 978-966-02-5689-7

25.07.2010

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий;  наук. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 360 с. (18,75 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються соціальні інформаційні комунікації, їх зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства. Досліджується джерельна база їх функціонування, як система соціальних інформаційних баз та інфотворчих структур українського суспільства. Розглядаються перспективи розвитку даної соціальної інформаційної системи.

 

Горовий В. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005.