В. Горовий, д-р іст. наук, професор

Сучасна інформатизація: розвиток технологій наукової бібліотеки

У перші роки після створення незалежної Української держави суспільний попит на традиційні послуги бібліотечних закладів, як і всієї системи культурно-освітніх установ, певною мірою знизився. Це було обумовлено кількома чинниками.

Насамперед для суспільства, становлення якого відбувалося на початку 90-х років, стала неприйнятною ідеологічна основа, покладена в основу діяльності цих установ за радянських часів, а також широко використовувані форми роботи серед населення. Роботу бібліотечних закладів ускладнювали наслідки тієї політики комплектування фондів, що чітко була визначена і старанно реалізувалась за радянських часів. Внаслідок цього затребувана раніше ідеологічними структурами інформація у фондах бібліотек у нових умовах набула лише пізнавально-історичного значення, та й то не першочергового.

Майя Іванова, заввідділу баз даних правової інформації НЮБ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Електронні інформаційні ресурси конституційно-правової тематики у фондах НЮБ НБУВ

У статті обґрунтовується роль бібліотечно-інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційного супроводу конституційного процесу та процесу реформування правової сфери. Акцентується увага на створених підрозділами Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НЮБ НБУВ) електронних інформаційних ресурсах конституційно-правової тематики, характеризується зміст оцифрованих ретроспективних конституцій країн світу, які зберігаються в цифровій бібліотеці НЮБ НБУВ.

Ключові слова: електронні інформаційні ресурси, цифрові бібліотечні фонди, юридична бібліотека, конституційна реформа, збереження бібліотечних фондів.

Олег Натаров, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Роль національної бібліотеки у забезпеченні права на інформацію в Україні

У статті розглянуто роль бібліотечних установ у забезпеченні права людини на інформацію, наголошено на конкурентних перевагах бібліотек у цьому процесі. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль національних бібліотек та інформаційно-аналітичних структур бібліотечних установ у процесі забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Ключові слова: право на інформацію, інформаційне суспільство, бібліотеки, національна бібліотека, інформаційно-аналітичне забезпечення, НБУВ.

Лілія Савицька, голов. ред., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Моніторинг сторінок головної наукової бібліотеки у мережі Facebook

Обґрунтовано необхідність репрезентації діяльності бібліотечних установ у соціальних мережах, зокрема у мережі Facebook. Проведено річний моніторинг сторінок Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) з метою визначення взаємозалежності між кількістю підписників і якістю контенту на сторінках НБУВ у мережі Facebook. Проаналізовано основні способи висвітлення інформації про діяльність НБУВ.

Ключові слова: соціальні мережі, національна бібліотека, Facebook, інформаційні ресурси, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ).

Ірина Терещенко, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів

Стаття присвячена питанням адаптації бібліотечного сервісу до потреб користувачів в умовах глобалізації й поширення інтернет-технологій. Розглядається досвід інформаційно-аналітичних підрозділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського з виробництва електронних видань і надання до них широкого доступу.

Ключові слова: інформаційні технології, глобалізація, бібліотека, інформаційно-аналітичні продукти.

Тетяна Коваль, канд. іст. наук, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Леся Туровська, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ірина Шевченко, завсектору, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Впровадження міжнародних стандартів статистичного обліку та захисту інформаційної безпеки користувачів наукової бібліотеки (на прикладі бд «читачі нбув»)

Узагальнено досвід нормативно-регламентуючої діяльності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського щодо реєстрації інтелектуальної власності БД «Читачі НБУВ» та організації запису читачів відповідно до міжнародних стандартів із бібліотечної статистики та практики роботи наукової бібліотеки.

Наголошено, що технологічна модернізація запису читачів із застосуванням автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС64», що розпочалася в НБУВ 2012 р., забезпечила, зокрема, автоматизацію технологічних операцій щодо запису та статистичного обліку читачів на базі сформованої 1998 р. БД «Читачі НБУВ».

Ключові слова: міжнародна організація зі стандартизації, міжнародні стандарти, БД «Читачі НБУВ», нормативно-регламентуючі документи, бібліотечна статистика.

Лариса Пестрецова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Ірина Шульга, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вітчизняний та зарубіжний досвід формування документного потоку наукових бібліотек у рамках державних видавничих програм

Висвітлено співпрацю Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) та Державного комітету телебачення і радіомовлення України у рамках державної програми «Українська книга», яку було засновано у 2005 р. за ініціативи Президента України В. Ющенка. Представлено динаміку надходжень літератури за програмою «Українська книга» до поточного обмінного фонду НБУВ у 2007–2016 рр. Зазначено, що з 2017 р. всі права на випуск книг за вищезгаданою програмою передані Українському інституту книги. У статті проаналізовано зарубіжний досвід подібних інституцій у Польщі, Франції, Канаді та Фінляндії, діяльність яких спрямована на популяризацію читання, книгорозповсюдження, просування вітчизняної літератури і рідної мови у світі.

Ключові слова: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, видавнича діяльність, програма «Українська книга», книгообмін.

Юлія Половинчак, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., керівник НЮБ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Світлана Горова, канд. наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., докторант НБУВ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бібліотека в інформаційному суспільстві

У статті йдеться про нові виклики, що постають перед бібліотечною системою України у зв’язку з розвитком у системі інформаційних обмінів електронних інформаційних ресурсів, про необхідність розроблення інноваційних методик управління в бібліотечних установах цими ресурсами, організації ефективного використання їх користувачами.

Ключові слова: інформація, електронні інформаційні ресурси, бібліотечні установи, сучасні фактори впливу на розвиток інформаційних обмінів, проблеми інформатизації, суспільні запити до сучасних бібліотек.

Тетяна Дубас, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі

У статті висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначається місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Розглядаються перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності наукової бібліотеки в соціальних мережах, розвитку нових форм видавничої діяльності. Акцентовано увагу на створенні з впровадженням інтернет-технологій належної нормативно-правової бази, яка б регламентувала видавничу діяльність у новому комунікаційному середовищі в соціальних медіа.

Валерія Струнгар, мол. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз

Cтаття присвячена дослідженню контенту бібліотечних представництв у соціальних медіа. Основну увагу зосереджено на змістовому аналізі бібліотечного контенту в інтерактивному медіа-середовищі. Розглянуто, як саме використання інструментів соціальних медіа сприяє реалізації завдань бібліотек.

Леонід Костенко, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тетяна Симоненко, канд. наук із соц. комунікацій, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту

Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються бібліометричними технологіями та наукометричними дослідженнями, до підготовки проектів оновлених нормативних актів, які мають стати складовою наукового кодексу України.

Андрій Потіха, наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вивчення і збереження інформації партійних засобів масової комунікації (преса 1991–2002 рр.) у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

Проаналізовано процес наповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями політичних партій, вивчення й підходи до збереження інформації цих видань. Наголошується на особливостях функціонування партійної преси в період 1991–2002 рр.

В. Горовий, д-р іст. наук, проф., заст. гендиректора НБУВ

Бібліотека в інформаційному суспільстві

У статті йдеться про нові виклики, що постають перед бібліотечною системою України у зв’язку з розвитком у системі інформаційних обмінів електронних інформаційних ресурсів, про необхідність розроблення інноваційних методик управління в бібліотечних установах цими ресурсами, організації ефективного використання їх користувачами.

Ключові слова: інформація, електронні інформаційні ресурси, бібліотечні установи, сучасні фактори впливу на розвиток інформаційних обмінів, проблеми інформатизації, суспільні запити до сучасних бібліотек.

Майя Іванова, заввідділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні  (на основі аналізу фондів НБВУ)

У статті здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань авторського та суміжного права. Акцентується увага на необхідності змін нормативно-правових положень авторського права у бібліотечній сфері. Особлива увага приділяється положенням дисертаційних досліджень, які схожі з проблемами, що спостерігаються в роботі бібліотек на сучасному етапі.