Л. Чуприна, заввідділу СІАЗ НБУВ, канд. наук. із соц. комунікацій

Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек

У статті розглядаються особливості використання оперативної інтернет-інформації при створенні інформаційно-аналітичної продукції. Аналізуються, зокрема, основні вимоги до якості такої інформації, оптимальні методи організації виробничого процесу, шляхи вдосконалення форм і методів надання управлінським структурам релевантної інформації.

Л. Чуприна, канд. соц. ком., зав. відділу оперативної інформації СІАЗ

Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив

Висвітлюються практичні аспекти використання соціальних мереж у формуванні й розвитку громадянського суспільства, зокрема як інструменту реалізації громадських ініціатив. Аналізується взаємодія в мережевому середовищі органів державної влади та громадськості, роль інформаційно-аналітичних структур бібліотек у цих процесах.

Максим Хилько, старш. наук. співроб. Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. філос. наук

МАСОВО- ТА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ХХІ СТ.

Аналізується використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Зазначено, що особливу увагу використанню сучасних можливостей таких технологій Росія почала приділяти з кінця першого десятиліття ХХІ ст., що знайшло відображення в офіційних документах, які визначають цілі зовнішньої політики РФ. Показано, як саме Росія застосовує технології масових і соціальних комунікацій для реалізації своїх цілей щодо України.

Ю. Половинчак, канд. іст. наук, зав. відділу НБУВ

Мобілізаційний та маніпулятивний потенціал дискурсу соціальних медіа в умовах перехідного суспільства

Стаття присвячена висвітленню специфіки дискурсу соціальних медіа та виявленню його основних характеристик. Розглянуто потенціал соціальних медіа як простору формування та функціонування громадянського суспільства і досягнення суспільного консенсусу. Досліджуються ризики деструктивних впливів на комунікації в мережі Інтернет у перехідному суспільстві.

Тетяна Гранчак, заввідділу СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,  д-р соц. ком., старш. наук. співроб.

ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Стаття присвячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах інформаційного протистояння. Здійснено порівняльний аналіз досвіду в цій сфері Президентської бібліотеки ім. Б. М. Єльцина та вітчизняних національних бібліотек.

Т. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, заввідділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ

Управління інформаційно-комунікаційними потоками в контексті виникнення і врегулювання політичних конфліктів у перехідних суспільствах

У статті аналізується інформаційно-комунікаційний компонент у виникненні й розв’язанні конфліктів у перехідних суспільствах, розглядаються «маніпулятивний» і «продуктивний» підходи до управління інформаційно-комунікативними потоками, на прикладі Росії розкривається специфіка використання інформаційних маніпулятивних технологій з метою реалізації інформаційних впливів на інфопростір інших держав, обґрунтовується доцільність використання продуктивного підходу як інструменту сприяння стабільному розвитку суспільства та запобіганню і розв’язанню конфліктів.

Т. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., заввідділу СІАЗ НБУВ

Науково-дослідний напрям діяльності національних бібліотек як стратегічна складова системи національного інформаційного суверенітету

Стаття присвячена розкриттю науково-дослідного напряму діяльності національних бібліотек як чинника формування необхідної інформаційної бази для ухвалення управлінських рішень у різних сферах суспільного буття, збагачення національного інформаційного простору значущою для динамічного суспільного розвитку інформацією.

В. Горовий, д-р іст. наук, проф.

Правові перспективи національного розвитку

Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу у ХХІ ст. обумовлює постійно зростаюче ускладнення внутрішньосуспільних інформаційних обмінів. Особливо суперечливо це ускладнення виявляється на рівні загальнодержавному. Останнє є важливим, зважаючи на особливе значення держави в сучасному глобалізованому світі. Адже лише держава на сьогодні має реальні інструменти для протистояння негативним проявам глобалізації, пов’язаним з насадженням в усіх регіонах світу тотальної уніфікації. Вона має або ж відстояти право нації на самобутній розвиток і таким чином забезпечити багатоваріантність реагування нашої цивілізації на виклики сучасності, зміцнюючи таким чином її стійкість і життєздатність, або ж зникнути, гарантувавши цим самим зростаючу вразливість національного розвитку.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р  іст. наук, проф.

Національні інформаційні ресурси в контексті посилення глобальних інформаційних впливів

У статті розглядаються трансформації загальноцивілізаційного інформаційного простору в контексті розвитку глобалізації і посилення  глобальних впливів на національні інформаційні ресурси.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Формування  інформаційної системи як принцип організації інформаційної діяльності в умовах глобалізації

Відповідно до загальноцивілізаційної закономірності будь-яке суспільство протягом усього періоду свого історичного розвитку проявляє себе як соціальна система, що самореалізується. Формування всіх необхідних відносин в його соціальній сфері, її упорядкування, у цілому, є  неминучим, до певного етапу розвитку спонтанним, стихійним процесом. Реалізація цього процесу відбувається на базі функціонування  відповідної інформаційної системи, що формується під  запити суспільства.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф. 

Інфотворче середовище України в контексті прояву національних ментальних особливостей

Характерною особливістю вітчизняного інформаційного виробництва протягом останніх десятиліть є робота в умовах хронічного недофінансування поряд із серйозними економічними проблемами трансформаційного періоду переходу до ринкової системи господарювання й нових ідеологічних орієнтирів. Значущість національного інформаційного виробництва як важлива умова достойного позиціювання України в міжнародній спільноті на етапі розвитку інформаційного суспільства [18] обумовлює необхідність особливої уваги до вивчення національної специфіки інфотворення, визначення ресурсу ментальних особливостей українців як джерела оптимізації інфотворчої діяльності.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Ментальні фактори організації сучасної інформаційної діяльності

Активне посилення глобальних впливів на суспільне життя в усіх регіонах світу обумовило нові виклики процесам розвитку сучасних держав і націй. Тенденції до загальної уніфікації створили реальні загрози розвитку ментальних особливостей сучасної людини і сучасних націй. При цьому слід зазначити, що процеси глобалізації в наш час  спираються на розвиток інформаційних технологій, насамперед електронних, і суспільна інформатизація обумовлює не лише доступ усіх членів суспільства до наявних інформаційних ресурсів, але й забезпечує можливість усім людям для творення нової інформації. Даний процес є основним фактором  забезпечення значного піднесення творчого потенціалу нового інформаційного суспільства порівняно з індустріальним і виводить питання ефективного виробництва нової інформації та використання наявної в розпорядженні людства на передній план сучасної людської діяльності.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Особливості політичного процесу інформаційного суспільства

Трагічні для України події останніх днів, окроплені кров’ю національної міжусобиці, дають підстави для ряду висновків.

По-перше, відсутність необхідної для національного лідера далекоглядності, відчуття і внутрішніх мотивів для врахування при керівництві державою національних інтересів і життєвих інтересів власного народу й жадібне накопичення статків широковідомої своєю поведінкою в бізнесових колах «сім’ї» і, нарешті, зовсім непрезидентська втеча з «нацарьованим» – швидше навіть без нього – після повної капітуляції перед Майданом дає підстави констатувати, що зроблений на минулих президентських виборах народом України вибір був черговою його  помилкою.

В. Горовий, заст. гендиректора НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Національне інформаційне виробництво в контексті глобальних викликів

Характерною особливістю будь-якого суспільного розвитку і його інформаційного етапу в особливій мірі є постійне інформаційне виробництво як основа всіх видів суспільної діяльності. Однак нинішній етап цього виробництва істотно відрізняється від усіх минулих кількома характерними рисами.

Світлана Горова, старш. наук. співроб. Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, канд. наук із соц. комунікацій

Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій

У статті розглядається значення електронних ЗМІ як соціального інструменту забезпечення електронною інформацією суспільства на етапі його інформатизації та засобу вдосконалення безпеки національного інформаційного простору.

Н. Вітушко, заввідділу технологій електронної обробки інформації НЮБ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння

У статті розглянуто роль інформації у формуванні системи національної безпеки в умовах інформаційного протистояння, особливості подання інформації в електронному інформаційному просторі, роль електронних ЗМІ в поширенні  недостовірної інформації, причини цього явища.  Досліджено особливості організації в цих умовах одного з етапів  процесу підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного дослідження – етапу перевірки інформації на достовірність (на прикладі практики Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади – СІАЗ  і Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Наталія Аксьонова, наук. співроб. відділу технологій електронної обробки інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій

У статті розглянуто методи ефективного пошуку та відбору електронної інформації, яка в подальшому підлягає аналітичній обробці, шляхи та джерела визначення її достовірності та вплив сучасних інтернет-технологійна діяльність інформаційно-аналітичних  служб.