Закіров Марат Борисович

СІАЗ НБУВ 

Завідувач відділу політологічного аналізу

ТЕЛЕФОН, E-mail:  +38 (044) 524-17-70; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 20.09.1965, c. Ситцева, Нязепетрівський р-н, Челябінська обл. (Російська Федерація)

ОСВІТА: Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (нині – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка), історико-педагогічний факультет, вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи (1989).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ: Кандидат історичних наук (2006). Тема дисертації : “Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення”. Доцент (2010). Доктор політичних наук (2018). Тема дисертації : “Політична думка російського зарубіжжя 1920-30-х рр. у контексті осмислення державної ідентичності.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1989–2002 рр. – викладач у навчальних закладах середньої і середньо спеціальної освіти; 2002–2004 рр. – асистент кафедри українознавства Луганського національного аграрного університету; 2004–2012 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри теорії та історії держави та права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; 2012–2015 рр. – докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; з 2015 р. – старший науковий співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу (з 2016) – у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: концептуальні проблеми політичної комунікації, теорія інформаційного впливу; історія політичної думки, історія держави та права; становлення та розвиток організованого соціально-культурного життя української діаспори, політико-правові аспекти захисту прав національних меншин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ: Автор понад 90 публікацій, серед яких:

1. Українська діаспора сходу Росії // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. –  Ізмаїл, 2003. – Вип. 14. – С. 12 – 19

2. Трансформація Російської Федерації в останнє десятиріччя ХХ століття в контексті національно-культурного відродження українців у Росії // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2003. – Вип. 5. – С. 80 – 85

3. До питання формування української діаспори в уральському та сибірському регіонах Російської Федерації // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 1. – Луганськ,  Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2004. – С. 34 – 45

4. Формування української національної меншини в Уральському регіоні Російської Федерації // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 2. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В.Даля, 2004. – С. 56 – 69

5. До питання визначення поняття „східна українська діаспора” та її особливості // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2004. – Вип. 9. – С. 51 – 62

6. До питання заселення українцями Західного Сибіру у ХVІІ – на початку ХХ століття // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2005. – № 4. – С. 36 – 44

7. Історичні шляхи, причини й особливості міграції українців до Росії (в ХV – початку ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. Наукове видання. Вип. 19. – К., 2005. – С. 69 – 81.

8. До питання становлення організованого громадсько-культурного життя українців Урало-Сибірського регіону в останнє десятиліття ХХ століття // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 9. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 81 – 92                             

9. Міграція українців до Західного Сибіру у 1926-1989 рр. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 9. Ч. 2. –  С. 62 – 70

10. Еволюція федералізму в пострадянській Росії // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12. Ч. 2. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В.Даля, 2006. – С. 74 – 80.

11. Формування української меншини Уралу і Західного Сибіру у працях дореволюційних та радянських дослідників // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 9. Ч. 2. – С. 52 – 58.

12. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник для слухачів факультету заочного та дистанційного навчання. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008 – 96 с. (у співавторстві)

13. Еволюція державно-правового статусу суб’єктів Російської Федерації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – № 3. – С. 29 – 36

14. Національно-культурне відродження українців Урало-Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області) // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність „Історія”. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 65 – 74.

15. История государства и права зарубежных стран. Древний мир. Учебное пособие для студентов и курсантов дневной и слушателей заочной форм обучения / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внут. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2009. – 368 с. (у співавторстві)

16. Права національних меншин у контексті національно-державного розвитку Російської Федерації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Правова політика і правова реальність. –Луганськ: РІО ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – № 8. – 264 с. – С. 65-75.

17. Досвід реалізації прав національних меншин (на матеріалах Уральської області // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск: Правова політика і правова реальність. –Луганськ: РІО ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – № 8. – 246 с. – С. 51-61.

18. Русское Зарубежье: опыт осмысления понятия // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 2 (12). – С. 184–192.

19. Юридична компаративістика: навчально-метод. посібник. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012 – 208 с. (у співавторстві)

20. Теорія демократії І. О. Ільїна в контексті соціально політичної трансформації на пострадянському просторі // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, політологія, соціологія / редкол. О.С. Токовенко та ін. = Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2013. - № 9. – С. 78–85.

21. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного університету, Вип.. 5. – 2013. – С. 95–100.

22. Інститут монархії у концепції народної монархії І. Л. Солоневича // Політологічні записки: Збірник наукових праць. Вип. 1 (7). – Луганськ: вид-во СНУ. ім. В. Даля, 2013. – С. 161 – 171.

23. Прошлое и будущее российской государственности в теории народной монархии И. Л. Солоневича // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология, Экономика. Информатика. – Белгород: Издательский дом «Белгород», 2013. – №8 (151). Выпуск 26. – С. 197–202.

24. Політична теорія І.О. Ільїна у дослідженнях сучасних російських вчених // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – №2 (16). – С. 240–250.

25. Фактори становлення державності і проблема аргументації у теоріях монархії І. О. Ільїна та І. Л. Солоневича // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження» Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, К., 2013. – №1–2. – С. 48–53.

26. П. Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри // Науковий журнал «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». – Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2014. – Вип. 7. – С. 271–278.

27. Народ, влада і демократія у політичній теорії Г. П. Федотова // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 18. – Рівне, 2014. – С. 36–40.

28. Концепция геополитического и національно-культурного развития России-Евразии / М.Б. Закиров // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология, Экономика. Информатика. - Белгород: Издательский дом «Белгород», 2014. - №1 (172). Выпуск 29. - С. 192 – 197 (208 с.) (0,6 д.а.)

29. Становлення і перспективи російської державності у політичній теорії євразійства // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. Серія: Політологія. – Вип. 145. – Севастополь, 2013. – С. 67–72.

30. Концепція российской государственности Н. Н. Алексеева // Вестник Университета «Кайнар». – №1. – Алматы, 2014. – С. 34–40.

31. Політична аксіологія М. О. Бердяєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, політологія, соціологія / редкол. О. С. Токовенко та ін. = Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. – Т. 22, Вип. 24(2). – С. 141–147.

32. М. О. Бердяєв: переломлення ідей соціалістичної революції у реаліях російського світосприйняття // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 19. – Рівне, 2014. – С. 115–120.

33. Концепция российской государственности И.Л. Солоневича: компаративистский подход // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і Археологія. Філософія. Паліталогія. – Гродно: Изд-во ГрГу им. Янки Купалы, 2014 – №2 (174) – С. 61–68.

34. Н. А. Бердяев о тайне национальности и миссии России // Философия права. Ростовский юридический институт МВД РФ. – 2014. – №3 (64). – С. 25 – 29.

35. Християнський соціалізм: «позитивне співвідношення» С. Булгакова і господарська свобода у рамках духовності і права С.Франка // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.. 224. Т. 236. Серія «Політологія». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 7–12.

36. Націонал-більшовизм: примирення з непримиренним // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 21. – Рівне, 2014. – С. 56–67.

37. Проблема типології політичної думки Російського Зарубіжжя // European political and Law Discourse. –2015 – Volume 2. – Issue 2. – S. 108 – 113.

38. Політична думка Російського Зарубіжжя: структурування та аналіз досліджень феномену [Електроний ресурс] //  Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current. – Назва з екрана

39. Социальный иерархизм Н.А. Бердяева: политологический аспект // ПОЛИТЭКС: СПбГУ, 2014. – №1. (том 10). – С. 194 – 207.

40. Интегративный характер политической мысли Русского зарубежья // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і Археологія. Філософія. Паліталогія. – Гродно: Изд-во ГрГу им. Янки Купалы, 2015 – №2 (197) – С. 145 – 150.

41. Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.. 248. Т. 260. Серія «Політологія». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 85 – 92.

42. Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності: [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 200 с. (у співавторстві)

43. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності: [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: [б. в.], 2016. – 564 с.