Національні університети України

 1. Білоцерківський національний аграрний університет

 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 4. Вінницький нацiональний технічний університет

 5. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 7. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 8. Донбаська національна академія будівництва і архітектури(Макіївка)
 9. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
 10. Донецький національний технiчний університет
 11. Донецький національний університет
 12. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 13. Житомирський національний агроекологічний університет

 14. Запорізький національний технічний університет
 15. Запорізький національний університет

 16. Івано-Франківський національний медичний університет
 17. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 18. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 19. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 20. Київський національний лінгвістичний університет
 21. Київський національний торговельно-економічний університет
 22. Київський національний університет будівництва і архітектури
 23. Київський національний університет внутрішніх справ
 24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 25. Київський національний університет культури і мистецтв
 26. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
 27. Київський національний університет технологій і дизайну
 28. Кіровоградський національний технічний університет
 29. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 30. Криворізький національний університет

 31. Луганський національний аграрний університет
 32. Луцький національний технічний університет
 33. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 34. Львівська національна академія мистецтв
 35. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 36. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
 37. Львівський національний університет імені Івана Франка

 38. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 39. Національна академія внутрішніх справ України(Київ)
 40. Національна академія державного управління при Президентові України(Київ)
 41. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького(Хмельницький)
 42. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв(Київ)
 43. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури(Київ)
 44. Національна академія природоохоронного і курортного будівництва(Сімферополь)
 45. Національна академія прокуратури України(Київ)
 46. Національна академія статистики, обліку та аудиту(Київ)
 47. Національна академія управління(Київ)
 48. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика(Київ)
 49. Національна металургійна академія України(Дніпропетровськ)
 50. Національний авіаційний університет(Київ)
 51. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 52. Національний гірничий університет(Дніпропетровськ)
 53. Національний лісотехнічний університет України(Львів)
 54. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця(Київ)
 55. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова(Київ)
 56. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
 57. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 58. Національний транспортний університет(Київ)
 59. Національний університет біоресурсів і природокористування України(Київ)
 60. Національний університет водного господарства та природокористування(Рiвне)
 61. Національний університет державної податкової cлужби України(Ірпінь)
 62. Національний університет "Києво-Могилянська академія"(Київ)
 63. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова(Миколаїв)
 64. Національний університет "Львівська політехніка"
 65. Національний університет оборони України
 66. Національний університет "Одеська юридична академія"
 67. Національний університет "Острозька академія"
 68. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого(Харків)
 69. Національний університет фізичного виховання і спорту України(Київ)
 70. Національний університет харчових технологій(Київ)
 71. Національний університет цивільного захисту України(Харків)
 72. Національний фармацевтичний університет (Харків)

 73. Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
 74. Одеська національна академія харчових технологій
 75. Одеська національна морська академія
 76. Одеський національний економічний університет
 77. Одеський національний медичний університет
 78. Одеський національний морський університет
 79. Одеський національний політехнічний університет
 80. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 81. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського(Одеса)
 82. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 83. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 84. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

 85. Севастопольский национальный технический университет
 86. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности
 87. Сумський національний аграрний університет
 88. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки(Луцьк)
 89. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)

 90. Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского(Симферополь)
 91. Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
 92. Тернопільський національний економічний університет
 93. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 94. Ужгородський національний університет
 95. Уманський національний університет садівництва

 96. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 97. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 98. Харківський національний економічний університет
 99. Харківський національний медичний університет
 100. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 101. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 102. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 103. Харківський національний університет внутрішніх справ
 104. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 105. Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
 106. Харківський національний університет радіоелектроніки
 107. Херсонський національний технічний університет
 108. Хмельницький національний університет

 109. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 110. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 111. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
 112. Чернігівський національний технологічний університет

Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua