1. О. V. Мykhailenko, Yu I. Prylutskyy, І. V. Кomarov and А. V. Strungar Structure and Thermal Stability of Co- and Fe - Intercalated Double Silicene Layers / Nanoscale Research Letters - 12:110 DOI 10.1186/s11671-017-1874-6, 2017
 2. О. V. Мykhailenko, Yu I. Prylutskyy, І. V. Кomarov and А. V. Strungar Thermodynamic Complexing of Monocyclopentadienylferrum (II) Intercalates with Double-Walled Carbon Nanotubes / Nanoscale Research Letters (2016) 11:128 DOI 10.1186/s11671-016-1351-7
 3. O. V. Mykhailenko, Y. I. Prylutskyy, I. V. Komarov, A. V. Strungar, N. G. Tsierkezos “Guest-host” intercalate of double-walled carbon nanotube with tricarbonyl (cyclopentadieny) manganese / Nanoscale Research Letters Volume 47, Issue 2-3 March 2016 Pages 203–207
 4. A.V. Strungar Information retrieval features: The relevance and significance of information resources in digital libraries / Humanities and Sciences, IV (15) Issue: 90, 2016
 5. Струнгар А. В. Специфіка організації представлення контенту бібліотечного веб-ресурсу з метою підвищення його ефективності / А. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 41 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2015.
 6. Струнгар А. В. Пертинентність та релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках / А. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 37 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2014.
 7. Струнгар А., Мар’їна Інструментальні методи моделювання поведінки користувачів та критерії ранжування науково-інформаційних порталів у веб-просторі // Бібл. вісник. — 2014. — N 4. — С. 22-26.
 8. Струнгар А., Мар’їна О. Аналітичні технології Yandex Metrika на бібліотечному порталі / А. В. Струнгар // Вісн. Кн. палати. — 2014. — N 6. — С. 23-25.
 9. Strungar A.Features of information retrieval in digital libraries: pertinence and relevance of information resources / A. Strungar Jubilee international scientific and technical conference  XXVI. DIDMATTECH 2013  (Hungary, Győr, 4-7 december 2013).
 10. Струнгар А. В. Формування інформаційної структури сайту бібліотеки як ефективного інструменту взаємодії у веб-середовищі / А. В. Струнгар Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 36 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2013. – С. 385 - 390.
 11. Струнгар А. В. Бібліотека в системі наукової комунікації / А. В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 35 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2013. – С. 318 – 326.
 12. Струнгар А. В., Вітушко А. В. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. В. Струнгар // Вісн. Кн. палати. — 2013. — N 3. — С. 23-25.
 13. Струнгар А. В. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / А. В. Струнгар // Вісн. Кн. палати. — 2013. — N 2. — С. 19-21.
 14. Струнгар А. В. Побудова інформаційно-структурної бази сайту бібліотеки у веб-середовищі / А. В. Струнгар // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери: Зб. матеріалів IV міжнародної конференції молодих учених., Київ, 16 травня 2013 р. – К., 2013. - С.20-22.
 15. Струнгар А. В.Ергономічність і основні помилки при створенні веб-сторінок / А. В. Струнгар // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25 -27 травня 2010 р. — К., 2010. — С. 177-179.
 16. Полункін Є.В., Зубенко С.О., Гайдай О.О., Струнгар А.В., Кузнєцова О.В. Вплив хімічного складу на тиск насиченої пари в паливах моторних біологічних // Вісник НАУ. – 2010. - №1. – с.258-261.
 17. Струнгар А.В., Михайленко О.В., Бабій В.О., Примаченко С.В, Кирпач К.О., Якименко І.І. Комплекси С60 з похідними краун-етерів // Девята всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ. – 2008. – С. 230.
 18. А.В. Струнгар, А.В. Михайленко, В.А. Бабій, С.В. Примаченко, К.А. Кирпач Комплексообразование фуллерена С60 с некоторыми производными 12-краун-6-эфира // VIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “Політ”. – Київ. – 2008. – С. 543.
 19. Струнгар А.В., Михайленко А.В., Бабий В.А. Влияние температурного фактора на стойкость комплексов фулерена С60 с пара-трет-бутилтиа-каликс[4]ареном и пара-(N-метилфениламино)-метилтиакаликс[4]ареном // I Міжнародна (III Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ. – 2008. – С. 340.
 20. Струнгар А.В., Михайленко О.В., Бабій В.О. Температурний аналіз лікувальної дії фулероциклопентану // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 90-річчю Національної академії наук України “Хімія, фізика та технологія поверхні наноматеріалів”. – Київ. – 2008. – С. 249.
 21. А.В. Михайленко, А.В. Струнгар, В.А. Бабий, С.В. Примаченко, К.А. Кирпач. Комплексообразование циклодекстринов и их производных с фуллереном С60 // Химия, физика и технология поверхности. – 2007. – Выпуск 13. – С. 234-238.
 22. О.В.Михайленко, А.В.Струнгар, В.О.Бабій, С.В.Примаченко  Вплив температурного фактору на стійкість комплексів фулерену С60 з пара-трет-бутилтіакалікс[4]ареном та пара-(N-метилфеніламіно)-метилтіака-лікс[4]ареном // Мат. Всеукр. конф. молодих учених з міжнародною участю “Наноматеріали в хімії, біології та медицині”. – К.: ІХП ім. О.О.Чуйка, 2007. – С.125–126.
 23. Михайленко О.В., Струнгар А.В., Бабій В.О. Термодинамика комплексообразования фуллеренов С20, С60 и С70 с некоторыми производными тиакаликс[4]арена // Матер. VIII Всеукр. конфер. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ: КНУ ім. Т.Шевченка, 2007. – С.82.
 24. Струнгар А.В., Михайленко О.В. Моделювання композиційних матеріалів на основі фулеренів і каліксаренів // Перша Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімтехнології. – Київ. – 2006. – С. 155.
 25. Михайленко О.В., Іванов С.В., Струнгар А.В.Дизайн комплексів каліксаренів з фулереном С60 // Вісник Національного авіаційного університету.– 2006.– № 2.– С. 151-154.
 26. Струнгар А.В., Михайленко О.В., Бабій В.О., Примаченко С.В., Кирик Т.І. Моделювання комплексів фулеренів з похідними каліксаренів // Всеукраїнська конференція молодих вчених "Наноматеріали в хімії, біології та медицині". – Київ. – 2006. – С. 117-119.
 27. Струнгар А.В., Михайленко О.В. Дизайн комплексів фулерену С60 з каліксаренами // Сьома всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2006. – С. 129.