НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О.  СУХОМЛИНСЬКОГО

Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В. О. Сухомлинського

 

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського засновано на базі фондів двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України, є науково-дослідною установою  і входить до структури  Академії педагогічних наук України. Головною метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є: інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти, науки і практики, фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України, сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, методики викладання окремих навчальних предметів, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів і їх структурних підрозділів – бібліотек, а також сприяння освіті, самоосвіті педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних кадрів, молоді, що навчається, батьків.

 Асоціація випускників, викладачів і друзів ХНУ

Асоціація випускників ХНУ – громадська організація, яка була заснована у 2001 році випускниками університету з метою сприяти реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних програм розвитку alma mater, працювати заради укріплення його статусу й збереження кращих академічних традицій у контексті повноцінної інтеграції Каразінського університету у світовий науково-освітній простір. Найвідоміші проекти Асоціації: щорічне свято «День випускника Харківського університету», архів відеоспогадів найвідоміших випускників «Відеоісторія: Університет у моєму житті», створення першого в Україні навчального центру «ЛандауЦентр» тощо.

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

Львівський державний університет
внутрішніх справ

 

 

Львівський державний університет внутрішніх справ – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Створений у 1939 р. Готує дипломованих спеціалістів для важливих і відповідальних служб – кримінальної міліції, слідчого апарату, підрозділів кадрового забезпечення та міліції громадської безпеки, а також цивільних юристів, економістів і психологів. На даний час університет надає освітні послуги щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Практична психологія», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», а також «магістр» за спеціальностями «Правознавство», «Психологія», «Практична психологія», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент організацій та адміністрування».

ЛьвДУВС також надає послуги із підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади України, підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ України за акредитованим напрямом «Право», початкову підготовку за професією «Міліціонер» тощо.

Один із основних напрямів діяльності ЛьвДУВС − наукова робота, зокрема підготовка фахівців вищої кваліфікації в докторантурі та адʼюнктурі (аспірантурі), видання наукової та навчальної літератури, забезпечення наукового супроводу практичної діяльності правоохоронних та правозахисних органів і підрозділів, організація та проведення різного рівня наукових форумів для налагодження співпраці теоретиків і практиків у сфері внутрішньої політики держави.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету  

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності 
Одеського національного політехнічного університету

 

 

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету є випускаючою кафедрою у структурі найдавнішого та найвідомішого університету півдня України. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Науково-педагогічна робота кафедри спрямована на вдосконалення концепції спеціальності. Викладачами кафедри розроблено та постійно підтримується в актуальному стані навчально-методичне забезпечення дисциплін документно-інформаційного, аналітично-інформаційного та комунікативного циклів, видаються навчальні посібники.

Науково-практична діяльність кафедри відбувається у декількох напрямах. Пріоритетними з них є створення власної наукової бази і наукове співробітництво з вітчизняними та міжнародними державними, освітніми, бібліотечними, громадськими організаціями й установами, з провідними науковцями України та світу. Одним з результатів співробітництва стало створення «Асоціації документознавців України», яку очолює кандидат мистецтвознавства, завідуючий кафедри ДІД ОНПУ В.Г. Спрінсян.

Міжнародному співробітництву сприяють міжнародні конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» за участю вчених з понад 23 країн світу, які відбуваються щорічно. У 2015 році започатковано наукову конференцію студентів та молодих вчених.

Студенти кафедри з успіхом приймають участь у конференціях, отримують призові місця на олімпіадах та міжнародних конкурсах. Бакалаври, спеціалісти, магістри – випускники кафедри ДІД працюють в інформаційно-аналітичних і PR-відділах українських та зарубіжних компаній, освітніх установах, в бібліотеках, архівах, рекламних службах.