Ре­алізація положень Бо­лонсь­кої дек­ларації торкнулася широкого кола питань, пов’язаних, зок­рема, з фор­муван­ням загальноєвро­пейсь­ких принципів підго­тов­ки здо­бувачів наукових сту­пенів. Так, відповідно до поста­нови КМУ від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» необхідною умо­вою для підго­тов­ки здо­бувачів сту­пеня док­тора філософії є наявність у навчаль­них і науко­вих установах ліцензії на виконан­ня освітньо-науко­вої про­гра­ми. Відсутність такої ліцензії поз­бав­ляє установи пра­ва на аспіран­туру та підго­тов­ку здо­бувачів. Про особливості імплемен­тації Болонського процесу в українську науко­ву сфе­ру, зок­рема при­кладних наук, з ура­хуван­ням сформованої в нашій країні сис­теми підго­тов­ки фахівців вищої кваліфікації читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 10 (с. 40–44).