Сучасні інформаційні технології 

 

Горовий В. Соціальна  інформатизація і розвиток національного  інформаційного  комплексу: короткий курс лекцій / В. Горовий. Київ, 2020. 191 с.

У короткому  курсі   лекцій  розглядаються  проблеми  розвитку соціальних  інформаційних  комунікацій під  впливом  трансформації бібліотечної діяльності в  процесі її  комп’ютеризації, впровадження  електронних  інформаційних  технологій в процеси обслуговування  користувачів в умовах  інформатизації.

 

ISBN 978-966-02-9154-6

18.12.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : [монографія] / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна [та ін.] ; відп. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 344 с.

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000‒2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами.

 

ISBN 978-966-02-9077-8

28.11.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 452 с.

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

 

ISBN 978-966-02-8714-3

04.12.2018

Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України : [монографія] / О. Онищенко, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 222 с.

У монографії розглядаються основні напрями спільної культурної еволюції регіонів українського суспільства в умовах становлення євроінтеграційних орієнтирів розвитку об’єднавчих процесів у рамках соціальних перетворень інформаційного суспільства.

 

ISBN 978-966-02-8323-7

25.10.2017

Горова С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення / С. В.Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2017. – 467 с.

У монографії розглядаються  проблеми адаптації  людини  до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми  вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення  ефективності  їх використання в суспільній практиці. Вивчення цієї проблеми розширює перспективи  вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.

 

26.11.2014 

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.

 

ISBN 978-966-02-7364-1

09.10.2014

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К ., 2014. – 260 с.

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

 

ISBN 978-966-02-7198-2

13.04.2014

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.

 

ISBN 978-966-02-7261-3

02.07.2014 

Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 208 с.

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.

 

ISBN 978-966-02-7008-4

17.11.2013

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,  2013. – 180 с. (9,18 обл.-вид. арк.).

У монографії досліджено аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятиріч, у період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, пов’язаних з розвитком української державності, зростаючим значенням інформатизації суспільства, що обумовило розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. У цьому контексті проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Узагальнено досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні науково-інформаційні центри загальнодержавного значення.

 

ISBN 978-966-02-6658-2

10.12.2012

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 246 с. (13,28 обл.-вид. арк.).

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.

 

ISBN 978-966-02-5689-7

25.07.2010

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий;  наук. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 360 с. (18,75 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються соціальні інформаційні комунікації, їх зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства. Досліджується джерельна база їх функціонування, як система соціальних інформаційних баз та інфотворчих структур українського суспільства. Розглядаються перспективи розвитку даної соціальної інформаційної системи.

 

Горовий В. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005.

 

Бібліотекознавство в контексті розвитку інформатизації  

 

ISBN 978-966-02-9154-6

18.12.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : [монографія] / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна [та ін.] ; відп. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 344 с.

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000‒2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами.

 

ISBN 978-966-02-9077-8

28.11.2019

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 452 с.

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

 

ISBN 978-966-02-8870-6

04.04.2019

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / В. Горовий (кер. проекту), М. Закіров, Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 319 с.

У монографії розглянуто особливості процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками в умовах впливу на національний інфопростір глобальних інформаційних ресурсів, питання вдосконалення методик використання національних інформаційних комунікацій і оптимізації бібліотечної діяльності як чинника підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних процесів національного інформаційного середовища.

 

ISBN 978-966-02-8384-8

26.12.2017

Половинчак Ю. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c.

У монографії розглянуто особливості еволюції інформаційних процесів постіндустріального суспільства, тенденції змін у співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів у процесі соціального розвитку суспільства, удосконалення якості інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Акцентовано увагу на соціальних інформаційних мережах, новітніх формах інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі.

 

ISBN 978-966-02-8152-3

20.12.2016

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 410 с.

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань. Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства. Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

 

ISBN 978-966-02-8155-4

27.12.2016

Арсеєнко Т. І. Світові наукові інформаційні ресурси у забезпеченні інформаційно-знаннєвих потреб користувачів наукової бібліотеки : наук.- метод. вид. / Т. І. Арсеєнко, Г. І. Безпала, Л. М. Дем’янюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. О. М. Василенко. – Київ, 2016. – 167 с.

У науково-методичному виданні розглядаються питання світових наукових інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційно-знаннєвих потреб користувачів наукової бібліотеки, організаційно-методичного забезпечення доступу установ НАН України до зарубіжних баз даних наукової інформації. Висвітлено досвід організації локальних наукових інформаційних ресурсів іноземними мовами у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, увагу акцентовано на особливостях їх створення та функціонування. Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

 

ISBN 978-966-02-8141-7

27.02.2017

Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : [монографія] / Вікторія Бондаренко ; наук. ред. Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 278 с.

У монографії комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем. Проаналізовано наукові погляди на питання функціонування інтернет-обслуговування користувачів у системі бібліотечної діяльності. Досліджено поняттєвий і термінологічний апарат досліджуваної теми. Висвітлено досвід використання форм інтернет-обслуговування користувачів у діяльності провідних бібліотек світу й України на сучасному етапі. Проаналізовано та узагальнено досвід впровадження в систему інтернет-обслуговування інтерактивних інформаційних технологій. Окреслено перспективні напрями розвитку форм інтернет-обслуговування в контексті сучасної трансформації бібліотек в універсальні інформаційно-комунікаційні центри в умовах глобалізації.

 

ISBN 978-966-02-7910-0

16.05.2016

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики: [монографія] / [Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 339 с.

У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліотечних установ та їх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державотворчої інформаційної політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння. Окреслюється участь бібліотек в організації електронного урядування, інформаційному забезпеченні потреб економічного розвитку, формуванні інформаційної основи здійснення ефективної регіональної політики. З урахуванням наявних інформаційних викликів висвітлюються підходи і напрями управління інформаційно-комунікаційними потоками та особливості використання у зв’язку з цим бібліотечно-інформаційного потенціалу.

 

ISBN 978-966-02-7136-4

13.02.2014

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 с. (12,51 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлено участь бібліотек та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб’єкта політичної комунікації.

 

ISBN 978-966-02-7497-6

22.02.2015

Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. –  314 с.

У монографії висвітлено особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у забезпеченні інформаційних потреб органів державної влади. У зв’язку з цим проаналізовано розвиток інформаційної функції сучасних бібліотек та її трансформацію в інформаційно-аналітичну під впливом реалізації запитів владних структур, узагальнено організаційно-методичні засади бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади відповідними структурами бібліотек. Розглянуто перспективи інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сприянні вдосконаленню інформаційно-комунікативної взаємодії органів державної влади всіх рівнів і суспільства, що є важливою умовою розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні.

 

ISBN 978-966-02-6983-5

07.10.2013

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 с. (10,6 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільно корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.

 

ISBN 978-966-02-6368–0

12.03.2012

Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с. (25,02 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства.

 

ISBN 978-966-02-6229-4

21.11.2011

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 224 с. (14,13 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформатизації.

 

ISBN 978-966-02-6284-3

27.12.2011

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна,  В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 248 с. (14,94 обл.-вид. арк.).

У монографії  розглядаються проблеми функціонування бібліотечних установ  у системі  сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації, шляхи піднесення їх суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації українського суспільства.

 

Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету

 

ISBN 978-966-02-6166-2

23.10.2011

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 160 с. (8,39 обл.-вид. арк.).                                     

У монографії розглядається поняття національного інформаційного суверенітету, інфраструктура йо­го забезпечення, організаційно-методологічна база використання, збереження й поповнення суве­ренних інформаційних ресурсів.

 

Особливості політичних процесів в контексті розвитку глобалізації

 

ISBN 978-966-02-7613-0

Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації: монографія / В. М. Горовий; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 334 с.

У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі розвитку суспільства.

 

ISBN 978-966-02-7042-8

14.11.2013

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 250 c.(12,85 обл.-вид. арк.)

У монографії розглядаються соціальні інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітнє значення, а також питання організації безпеки вітчизняного інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж.

 

ISBN 978-966-02-6947-7

15.09.2013

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 224 с. (11,99 обл.-вид. арк.).

У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України.

 

ISBN 978-966-02-7073-2

10.12.2013

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 206 c. (11,28 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться даною проблемою.

 

ISBN 978-966-02-6642-1

26.11.2012

Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с. (13,79 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, активізації міжнародних інформаційних обмінів.

 

Історія політичної думки

 

ISBN 978-966-02-8140-0

27.12.2016

Закіров М. Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М. Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 с.

У монографії досліджено ідейно-теоретичну спадщину російського зарубіжжя. Здійснено узагальнення накопиченого мислителями російської післяреволюційної еміграції досвіду осмислення процесів державотворення у контексті проблем становлення української державної ідентичності. Аналізується сутність пропонованих вченими-емігрантами моделей посттоталітарного розвитку держави і суспільства. Розкрито поняття пореволюційності, досліджено загальні тенденції і відмінні риси різних теоретичних напрямів і ідейно-політичних течій російської пореволюційної політичної думки. З’ясовується роль мислителів-емігрантів у збереженні ідейно-політичної спадщини, відновленні традиційних форм соціально-політичної комунікації, розвитку традицій державної ідентичності. Підкреслено ідеологічну наступність російської суспільно-політичної думки. Розкриваються спроби перекрутити ключові положення політичних теорій мислителів-емігрантів на догоду сучасним геополітичним амбіціям.

 

Полтавець С. Українська політична думка середини XVII століття / C. Полтавець ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008. – 171 с. (8,80 обл.-вид. арк.).

Пропонована монографія є комплексним дослідженням особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII ст. Розглядаються внутрішні та зовнішньо-політичні фактори формування ідеології українського козацтва.

 

Інформаційна безпека

 

Горовий В. Соціальна  інформатизація і розвиток національного  інформаційного  комплексу: короткий курс лекцій / В. Горовий. Київ, 2020. 191 с.

У короткому  курсі   лекцій  розглядаються  проблеми  розвитку соціальних  інформаційних  комунікацій під  впливом  трансформації бібліотечної діяльності в  процесі її  комп’ютеризації, впровадження  електронних  інформаційних  технологій в процеси обслуговування  користувачів в умовах  інформатизації.

 

ISBN 978-966-02-9154-6 

18.12.2019 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : [монографія] / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна [та ін.] ; відп. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 344 с. 

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000‒2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами.

 

ISBN 978-966-02-8384-8

26.12.2017

Половинчак Ю. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c.

У монографії розглянуто особливості еволюції інформаційних процесів постіндустріального суспільства, тенденції змін у співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів у процесі соціального розвитку суспільства, удосконалення якості інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Акцентовано увагу на соціальних інформаційних мережах, новітніх формах інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі.

 

ISBN 978-966-02-8375-6

11.12.2017

Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст: [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко,  Ю. Половинчак та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2017.

У монографії розглядаються процеси вдосконалення організації інформаційного ресурсу для ефективного використання в суспільній  еволюції, зростаючого значення наративних інформаційно-аналітичних продуктів, у тому числі й тих, що пов’язані з використанням  в антагоністичних протистояннях  між державами в інформаційному суспільстві.

 

ISBN 978-966-02-8373-2

05.12.2017

Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, Ю. Половинчак та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2017. – 277 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку інформаційної культури постіндустріального суспільства, деструктивний вплив на цей процес гібридної війни, розв’язаної РФ проти  України, та  шляхи  нейтралізації негативних інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір, пов’язані з удосконаленням організаційних, правових та технологічних аспектів сучасної інформаційної діяльності.

 

ISBN 978-966-02-8323-7

25.10.2017

Горова С. В. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення / С. В.Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-каУкраїни ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2017. – 467 с.

У монографії розглядаються  проблеми адаптації  людини  до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми  вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення  ефективності  їх використання в суспільній практиці. Вивчення цієї проблеми розширює перспективи  вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.

 

ISBN 978-966-02-7737-3

03.11.2015

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / [О. Онищенко (кер. проекту), В. Горовий, В. Попик та ін.] ; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2015. –  296 с.

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов’язані з утвердженням інформаційного суспільства  в глобалізованому світі,  їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього протистояння.

 

ISBN 978-966-02-7724-3

14.10.2015

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України: [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 228 с.

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

 

ISBN 978-966-02-7794-6

13.12.2015

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [ монографія] / [В. Попик (кер. проекту), В. Горовий, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 202 c.

У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв’язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

 

ISBN 978-966-02-8111-0

13.12.2016

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : [монографія] / [В. Попик (керівник проекту, О. Они­ще­н­ко, В. Го­ро­вий та ін.]; НАН Укра­ї­ни, Нац. б-ка Укра­ї­ни ім. В. І. Ве­р­над­сь­ко­го. – Київ, 2016. – 220 с.

У монографії розглядаються проблеми  розвитку національного консенсусу в Україні  в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу  цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни.

 

ISBN 978-966-02-8109-7

20.12.2016

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : [монографія] / [В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 202 c.

У монографії розглядаються актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.

 

ISBN 978-966-02-7981-01 

01.12.2016

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с.

У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що висвітлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено документи, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.