Сучасні інформаційні технології

 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского,  МААН, Совет  директоров науч.  б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К., 2014. – Вып. 12. – 370  с.

Двенадцатый выпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научных исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. Первый раздел данного выпуска посвящен 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. В нем помещены статьи украинских и казахских исследователей о жизни и творчестве Кобзаря.

 

Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.

 

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К ., 2014. – 260 с.

У монографії розглянуто соціальні інформаційні мережі як новітні форми інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі. Акцентовано увагу на співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів під час розвитку процесів суспільної самоорганізації, удосконалення якості інформаційного забезпечення діяльності управлінських структур.

 

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.

Видання орієнтоване на науковців і практиків у сфері наукових комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблематикою.

 

Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 208 с.

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.

 

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,  2013. – 180 с. (9,18 обл.-вид. арк.).

У монографії досліджено аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятиріч, у період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, пов’язаних з розвитком української державності, зростаючим значенням інформатизації суспільства, що обумовило розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. У цьому контексті проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Узагальнено досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні науково-інформаційні центри загальнодержавного значення.

 

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 246 с. (13,28 обл.-вид. арк.).

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.

 

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий;  наук. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 360 с. (18,75 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються соціальні інформаційні комунікації, їх зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства. Досліджується джерельна база їх функціонування, як система соціальних інформаційних баз та інфотворчих структур українського суспільства. Розглядаються перспективи розвитку даної соціальної інформаційної системи.

 

Горовий В. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. Горовий; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005.

 

Бібліотекознавство в контексті розвитку інформатизації 

 

Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. –  314 с.

У монографії висвітлено особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у забезпеченні інформаційних потреб органів державної влади. У зв’язку з цим проаналізовано розвиток інформаційної функції сучасних бібліотек та її трансформацію в інформаційно-аналітичну під впливом реалізації запитів владних структур, узагальнено організаційно-методичні засади бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади відповідними структурами бібліотек. Розглянуто перспективи інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сприянні вдосконаленню інформаційно-комунікативної взаємодії органів державної влади всіх рівнів і суспільства, що є важливою умовою розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні.

Орієнтована на науковців, фахівців у сфері соціальних комунікацій, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблематикою.

 

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 184 с. (12,51 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлено участь бібліотек та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб’єкта політичної комунікації.

 

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 с. (10,6 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільно корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.

 

Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с. (25,02 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлено участь бібліотек та їх інформаційно-аналітичних структур у процесах політичної комунікації, проаналізовано можливості бібліотечних установ у оптимізації та підвищенні ефективності цих процесів з метою забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства.

 

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 224 с. (14,13 обл.-вид. арк.).

У монографії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформатизації.

 

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна,  В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 248 с. (14,94 обл.-вид. арк.).

У монографії  розглядаються проблеми функціонування бібліотечних установ  у системі  сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації, шляхи піднесення їх суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації українського суспільства.

Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету

 

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 160 с. (8,39 обл.-вид. арк.).                                     

У монографії розглядається поняття національного інформаційного суверенітету, інфраструктура йо­го забезпечення, організаційно-методологічна база використання, збереження й поповнення суве­ренних інформаційних ресурсів.

Особливості політичних процесів в контексті розвитку глобалізації

 

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 206 c. (11,28 обл.-вид. арк.).                                    

У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, які цікавляться даною проблемою.

 

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 250 c.(12,85 обл.-вид. арк.)

У монографії розглядаються соціальні інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітнє значення, а також питання організації безпеки вітчизняного інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж.

 

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 224 с. (11,99 обл.-вид. арк.).

У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України.

 

Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с. (13,79 обл.-вид. арк.).

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, активізації міжнародних інформаційних обмінів.

Історія політичної думки

 

Полтавець С. Українська політична думка середини XVII століття / C. Полтавець ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008. – 171 с. (8,80 обл.-вид. арк.).

Пропонована монографія є спробою комплексного дослідження особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII ст. Розглядаються внутрішні та зовнішньо-політичні фактори формування ідеології українського козацтва.