ISBN 978-966-02-8384-8

26.12.2017

Половинчак Ю. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c.

У монографії розглянуто особливості еволюції інформаційних процесів постіндустріального суспільства, тенденції змін у співвідношенні системи горизонтальних і вертикальних інформаційних обмінів у процесі соціального розвитку суспільства, удосконалення якості інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Акцентовано увагу на соціальних інформаційних мережах, новітніх формах інформаційних обмінів, що набувають зростаючого значення в житті сучасної України у зв’язку з успішним перебігом інформатизації, процесом зміцнення внутрішньосуспільних зв’язків на новій технологічній основі.