Розділ IV. Тенденції розвитку бібліотек в умовах цифрового середовища

УДК 027.021:025.5:004(477)

Тетяна Добко,

заввідділу НБУВ, старш. наук. співроб.,

канд. іст. наук

ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто довідково-бібліографічну діяльність як пріоритетний напрям розвитку наукових бібліотек інформаційного суспільства, наголошено на небхідності розвитку співпраці головних наукових бібліотек країни у створенні корпоративних довідково-бібліографічних ресурсів, знаннєвих бібліотечно-інформаційних систем.

Ключові слова: наукові бібліотеки, довідково-бібліографічна діяльність, довідково-бібліографічне обслуговування, довідково-пошуковий апарат.

УДК 001.102:33:004.7(0.034.2)

Сергій Кулицький,

старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. екон. наук, доцент

Проблеми підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з економічної тематики в умовах поширення цифрових технологій

У статті розглядаються можливості підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з економічної тематики з використанням цифрових технологій. Проаналізовано проблеми, які виникають у процесі такої роботи у працівників інформаційно-аналітичних служб великої наукової бібліотеки Розглянуто практичний досвід і потенційні можливості підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з економічної тематики з використанням цифрових технологій ресурсів великої наукової бібліотеки.

Ключові слова: інформація, інформаційний продукт, інформаційний шум, інформаційно-аналітична діяльність (робота), інформаційно-аналітичні матеріали з економічної тематики, інформаційно-технологічний процес (цикл), метод «ключових слів», цифрові технології.

УДК 027.21:021.1:004.7

Наталія Захарова,

старш. наук. співроб. НЮБ НБУВ,

канд. іст. наук

КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті йдеться про трансформацію функцій наукових бібліотек, зокрема соціальних, а також розвиток культурно-інформаційної функції як частини соціокультурної в сучасних умовах.

Ключові слова: наукова бібліотека, соціальні функції, соціокультурна функція, інформаційна функція, культурно-інформаційна функція.

УДК 027.021(477–25):655.4/.5:004.7

Тетяна Дубас,

заввідділу НЮБ НБУВ

РОЗВИТОК ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті висвітлюється питання розвитку видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) в умовах цифрового середовища. Розкривається роль видавничої діяльності НБУВ у поліпшенні інформаційного забезпечення користувачів.

Ключові слова: видавнича діяльність, інформаційно-аналітичні продукти, електронні інформаційні технології, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

УДК 021:004.63

Наталія Аксьонова,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК

У статті приділяється увага питанням створення бібліотечних електронних ресурсів як одного з пріоритетних напрямів розвитку бібліотек, що істотно впливає на оперативність задоволення інформаційних потреб користувачів з метою підвищення якості наукових досліджень.

Ключові слова: бібліотека, вільний доступ, електронні ресурси, інформаційні ресурси.

УДК 027.021(477–25):332.143

Лілія Присяжна,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена розгляду ролі бібліотек як складової інформаційної інфраструктури України. Висвітлено процес формування інформаційних матеріалів з економічної проблематики для обслуговування органів державної (місцевої) влади та управління, а також здійснено аналіз еволюції бібліотечно-інформаційних матеріалів з економічної тематики.

Ключові слова: інформаційний ресурс, бібліотечно-інформаційні продукти, електронні інформаційні технології, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, інфраструктури НБУВ, СІАЗ.

УДК 027.08:004.7

Валентина Медведєва,

наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК

У статті розглядаються особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек. Визначаються основні моменти такої діяльності, а також роль і місце наукових бібліотек у формуванні інформаційного суспільства. Обґрунтовується, що бібліотека повинна зазнати докорінних змін під впливом інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-аналітичні продукти, інформаційні технології, інформаційне суспільство.

УДК 004.9:027.08:342.5:004.7

Валентина Пальчук,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ФУНКЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БІБЛІОТЕК

У статті розкрито тенденції розвитку інформаційної функції бібліотечних структур, її трансформацію в інформаційно-аналітичну в процесі інформаційного забезпечення органів державної влади в період інформатизації суспільної діяльності.

Ключові слова: інформаційна функція, інформаційно-аналітична функція, бібліотека, органи державної влади, інформатизація, інформаційні технології.

УДК 027.8:025.5:004.7(4 Укр)

Вікторія Бондаренко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

ДИСТАНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ

У статті досліджується сучасне бачення дистантного обслуговування користувачів бібліотек дослідниками в галузі бібліотекознавства. Проаналізовано науковий доробок з цієї тематики провідних бібліотекознавців. Висвітлено ступінь розробленості питання дистантного інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів бібліотек у науковому колі.

Ключові слова: бібліотека, дистантні послуги, інформація, інформаційно-аналітична діяльність, Україна.

УДК 027.7:021.6–048.87(477)

Ірина Беззуб,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

КООПЕРАЦІЯ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СПІВПРАЦІ БІБЛІОТЕК ВНЗ

У статті розглянуто проблеми координації і кооперації діяльності вузівських бібліотек щодо формування єдиного інформаційного простору на основі об’єднання і взаємовикористання ресурсів.

Ключові слова: вузівські бібліотеки, бібліотечна кооперація, електронні ресурси, інформаційні технології, корпоративні системи.

УДК 026:34

Ольга Пестрецова,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

БІБЛІОТЕЧНІ ЦЕНТРИ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано діяльність бібліотечних центрів правової інформації (ЦПІ) і розглянуто основні напрями, форми та принципи забезпечення бібліотеками правового інформування.

Ключові слова: бібліотека, центри правової інформації (ЦПІ), правове інформування, правові форми, правова інформація.

УДК 025.5–048.57:351

Євгенія Войцеховська,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Формування рубрикатора як технологія підготовки бібліотечного інформаційно-аналІтичного продукту для управлінських структур

У статті розкрито роль інформаційно-аналітичних структур бібліотек як інтелектуально-комунікативних центрів, що організовують рух інформації на основі її упорядкування та трансформування в аналітичні розробки з метою підвищення рівня її цільового застосування в будь-якій сфері суспільної діяльності, у тому числі під час вироблення результативних управлінських рішень органами державної влади.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні структури бібліотек, органи державного урядування, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітичні розробки.