Розділ III. Ресурсно-технологічна база інформаційної діяльності в умовах пощирення електронних технологій

УДК 021.6:004.63:002.1:004.75:004.451

Наталія Вітушко,

заввідділу технологій електронної обробки інформації НЮБ НБУВ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ

У роботі розглядаються питання ефективності співпраці органів державної влади та бібліотечних аналітичних структур, особливості організації початкового етапу процесу підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного дослідження – етапу визначення його мети й підготовки інформаційної бази з використанням джерел електронного інформаційного простору (на прикладі практики СІАЗ і Національної юридичної бібліотеки НБУВ).

Ключові слова: бібліотека, інформаційно-аналітичне дослідження, інфор- маційна база, тематичний запит, інформація, джерело інформації, критерії інформації.

УДК 021.1–028.27:34:027.021(477–25)

Майя Іванова,

заввідділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ФОРМА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО РЕСУРСУ НЮБ НБУВ

У статті висвітлюються питання створення електронної бібліотеки з метою збереження юридичних ретроспективних джерел у Національній юридичній бібліотеці. Вказується, що перенесена на електронні носії інформації юридичного напряму стає більш доступною за допомогою комп’ютерних засобів і мереж зв’язку загального користування, насамперед дистанційних. Зокрема, зазначається, що існуюча практика формування електронних ресурсів бібліотеки говорить про те, що важливим чинником при цьому є вплив соціокультурних процесів, які обов’язково необхідно враховувати.

Ключові слова: юридична бібліотека, інформаційні ресурси, електронна бібліотека, культурні цінності, історична спадщина, збереження бібліотечних фондів.

УДК 329:004.738.1:004.9

Андрій Потіха,

наук. співроб. СІАЗ НБУВ

САЙТИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

У статті розглядається роль електронних засобів масової комунікації (ЗМК) при підготовці та поширенні інформації політичними партіями в сучасних умовах. Висвітлюється використання цієї інформації при підготовці наукових робіт та аналітичних матеріалів. Простежується динаміка трансформації партійних ЗМІ від друкованих видань до електронних.

Ключові слова: сайти політичних партій, засоби масової комунікації (ЗМК), інформаційні ресурси, поширення інформації політичними партіями.

УДК 021.6:004.63:340.136

Оксана Желай,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

БІБЛІОТЕКА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

У статті йдеться про необхідність юридичних змін у співпраці бібліотек та інтернет-ресурсів, зокрема надання певних повноважень бібліотечним аналітичним підрозділам щодо кумуляції та аналізу ресурсів нових медіа, включення їхніх матеріалів у бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт для інформаційного супроводу суспільно значущих процесів, активізації інформатизації і гідної репрезентації України у світовій мережі завдяки традиційним і новим формам бібліотечного сервісу.

Ключові слова: інтернет-ресурси, нові медіа, мережеві видання, бібліотечний інформаційно-аналітичний продукт, вільний доступ, авторське право.

УДК 004.7:025.2:004.9

Наталія Тарасенко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБОРУ ТА АРХІВУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

Стаття присвячена аналізу теоретичної основи та практичного досвіду сучасних бібліотек щодо відбору, архівування та надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів. Закцентовано увагу на аналітичних аспектах роботи з ресурсами Інтернет у бібліотеці. Розглянуто досвід зарубіжних країн зі збору та архівування мережевих інформаційних ресурсів.

Ключові слова: мережеві інформаційні ресурси, бібліотечні фонди, електронний документ, комплектування, архівування, Інтернет, аналітична обробка мережевих ресурсів.

УДК 026:34:025.2–028.42

Юрій Іванов,

доцент Національної академії внутрішніх справ, канд. юрид. наук

Майя Іванова,

завідувач відділу баз даних правової інформації НЮБ НБУВ

КАНОНІЧНІ НОРМИ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО РЕСУРСУ НЮБ НБУВ

У статті висвітлюються питання джерел права, зокрема канонічних норм. Зазначається, що вивчення канонічних норм дає змогу більш повно уявити процес формування нашої правової культури, правового менталітету, правових традицій, усього того, що має найменування правової спадщини.

Ключові слова: юридична бібліотека, культурні цінності, історична спадщина, збереження бібліотечних фондів, канонічні норми.

УДК 025.5:004.74

Оксана Пригорницька,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКОВА СЛУЖБА ЯК ФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

У статті розглядаються складові дистанційного інформаційного обслуговування користувача сучасної бібліотеки. Проаналізовано надання провідними бібліотеками послуги «Віртуальна довідка».

Ключові слова: дистанційне інформаційне обслуговування, дистанційні бібліотечні послуги, віртуальна довідкова служба.

УДК 001.102(082.22):620.9(477)

Оксана Сандул,

мол. наук. співроб. відділу реферування наукової інформації НБУВ

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ (НА ОСНОВІ РЕФЕРАТИВНИХ РЕСУРСІВ НБУВ)

Проведено бібліометричний аналіз публікацій з питань альтернативної енергетики, що відображені в реферативній базі даних «Україніка наукова». Розкрито динаміку, визначено основні напрями й тенденції дослідної роботи щодо можливостей використання альтернативних джерел енергії. Висвітлено вплив удосконалення законодавчої бази України на активізацію наукових досліджень у цій сфері.

Ключові слова: бібліометричний аналіз, наукометричні дослідження, реферативна інформація, база даних «Україніка наукова», традиційна енергетика, альтернативна енергетика.

УДК 004.7–004.247:021.1

Ігор Гах,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті проаналізовано принципи та технологію функціонування цифрових мереж інтегрального обслуговування, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням сучасних протоколів для передачі мультимедійної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі.

Ключові слова: бібліотеки, інформаційно-бібліотечне середовище,мультимедійна інформація, цифрові мережі інтегрального обслуговування, стандарти передачі даних, потоки даних, мережеві протоколи, безпека даних.

УДК 340.136(477)’’2011»:002.1–021.161

Ольга Коночкіна,

провід. бібліограф НЮБ НБУВ

ВПЛИВ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» НА РОЗШИРЕННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА БІБЛІОТЕК

У статті йдеться про заходи органів виконавчої влади щодо забезпечення доступу до публічної інформації, аналізується наявна звітна інформація, яка може використовуватися в інформаційно-аналітичній діяльності відповідних служб і структурних підрозділів бібліотек.

Ключові слова: інформація, доступ до публічної інформації, права громадян, звіти, органи виконавчої влади.

УДК 004.738.1:021.1:004.777

Артур Струнгар,

провід. бібліотекар НБУВ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ САЙТУ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ВЗАЄМОДІЇ У ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглянуто різні підходи й можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайту бібліотеки.

Ключові слова: інформаційний простір, комунікації, технології, веб-сайт, wiki-портали, сайти, інтерфейс.

УДК 004.73:504(477.61)

Катерина Троїцька,

провід. бібліограф НЮБ НБУВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ РЕГІОНАЛЬНИМИ ЗМІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті окреслюється екологічний стан Луганської області, досліджується повнота висвітлення електронними регіональними ЗМІ Луганської області існуючих екологічних проблем. Подано також матеріали, які відображають ставлення до цих проблем відповідальних чиновників (позитивне чи негативне), а також інформують про участь жителів краю в покращенні екологічної ситуації.

Ключові слова: екологічні проблеми, екологічна ситуація, забруднення річок, забруднення повітря, боротьба з відходами.

УДК 930.25(71):006–047.29

Платон Стоян,

аспірант Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНОЇ ДЕСКРИПТИвНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ АРХІВНОГО ОПИСУ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ: РОЗВИТОК І СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ

Розглянуто розвиток уніфікації та стандартизації архівного опису в Канаді у 80-х – 90-х років
ХХ ст. Зроблений порівняльний аналіз принципів і підходів у Канаді, США і Великій Британії. Розглянуто Загальний міжнародний стандарт архівного опису та Міжнародний стандарт для створення архівних авторитетних записів для організацій, осіб і сімей.

Ключові слова: архівна справа Канади, електронні ресурси архівної справи, стандартизація архівного опису, міжнародні дескриптивні архівні стандарти.