Розділ ІVРозвиток ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинник інтенсифікації їх комунікативної діяльності

УДК 025.4.036:004.77

Олег СЕРБІН,

заввідділу систематизації НБУВ, канд. іст. наук

Світлана ГАЛИЦЬКА,

мол. наук. співроб. відділу систематизації НБУВ

Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку

У статті розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності та пертинентності результату інформаційних запитів користувачів. Визначено та проаналізовано технологічні й методичні особливості процесу систематизації крізь призму умов адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку.

Ключові слова: систематизація, інформаційний пошук, Рубрикатор НБУВ, каталог, індекс, класифікація.

УДК 005.921.1–022.324(73)

Лариса Левченко,

директор державного архіву Миколаївської області, канд. іст. наук

Методи вибіркової експертизи цінності документів для постійного зберігання в архівах Сполучених Штатів Америки

Розглянуто теоретичні питання специфіки вибіркового методу експертизи цінності архівних документів для передачі на постійне зберігання в архівах США, використання різноманітних методів вибіркової експертизи цінності, що забезпечують збереженість різних видів документів, у тому числі тих, які за великого обсягу мають низький коефіцієнт корисної інформації.

Ключові слова: експертизи цінності архівних документів, документи особливої цінності, архівна справа США.

УДК 35.075.5:025.5(477-25):004.775

Тетяна Дубас,

заввідділу НЮБ НБУВ

Розвиток електронних інформаційно- аналітичних продуктів сучасної бібліотеки (з практичного досвіду СІАЗ НБУВ)

У статті висвітлюється питання розвитку електронних інформаційно-аналітичних продуктів сучасної бібліотеки. Аналізуються особливості редагування інформаційних видань.

Ключові слова: електронні інформаційно-аналітичні продукти, видавнича діяльність, електронні інформаційні технології, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ).

УДК 025.5:070:004.77

Наталія Аксьонова,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід)

У статті розглядаються методи та прийоми організації бібліотечного електронного ресурсу газетних видань, висвітлюється світовий досвід упровадження національних газетних проектів.

Ключові слова: газетні проекти, електронний газетний ресурс, онлайновий доступ.

УДК 0.15 (477) «1861–1917»

Ірина Лиханова,

наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

Бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги» (з досвіду створення)

За матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917–1974) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги». У статті проаналізовано напрями роботи відділу національної бібліографії бібліотеки зі створення покажчика.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, національна бібліографія України, ретроспективна національна бібліографія, Український бібліографічний репертуар, україномовна книга, російськомовна книга, українське книгознавство.

УДК 351.9:94(477):050(043.3/.5)

Олена Пастушенко,

голов. спеціаліст департаменту атестації кадрів МОН України,

канд. філол. наук

Питання історії українського державотворення та періодичної преси в сучасних дисертаційних дослідженнях в Україні

Розглянуто коло дисертаційних досліджень, де піднімалися питання щодо історії національної періодичної преси на різних етапах розвитку в ХІХ–ХХ ст., її ролі, функцій, внеску в розвиток суспільно-політичних та культурних питань розвитку державної ідеології та державотворчих процесів.

Ключові слова: українська преса, державотворення України, історичні джерела державності, періодичні видання України.

УДК 004.422.61

Антон Вітушко,

наук. співроб. НЮБ НБУВ

Реалізація і формування інформаційно- моніторингових систем як ІТ-продукту на базі аналітичних служб

У роботі проведено дослідження використання інформаційно-аналітичних систем, їх архітектур і завдань функціонування. Розглянуто перспективи використання інформаційно-моніторингової системи на базі аналітичних служб, як окремої системи, так і в структурі інформаційно-аналітичної системи; її реалізація в IТ-продукт служби інформаційно-аналітичної діяльності.

Ключові слова: інформаційно-моніторингові системи, інформаційно-аналітичні системи, Text Mining, Data Mining, Knowledge Management, OLAP, Oltp-системи, Etl-інструменти, Data Warehouse.

УДК 025.22:061.27:004.7

Наталія Тарасенко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом

Розкриваються особливості формування бібліотечних ресурсів в умовах зростання електронного компоненту в складі інформаційних ресурсів. Розглядається проблема створення електронних фондів бібліотек, їх систематизації та надання доступу до них. Висвітлюється роль бібліотек в інформаційному суспільстві.

Ключові слова: Інформаційне суспільство, електронні ресурси, електронна бібліотека, принципи комплектування, комунікаційне середовище.

УДК 004.775:021.1:316.32

Вікторія Бондаренко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації

Стаття присвячена питанню впровадження та ефективного використання дистантних форм обслуговування користувачів з метою підвищення ролі бібліотек у наповненні національного інформаційного простору та їх співпраці в глобальному інформаційному просторі, висвітлюється участь бібліотечних структур у створенні суверенного інформаційного ресурсу, якого потребують різні сфери системи соціальних комунікацій.

Ключові слова: бібліотека, дистантні послуги, інформація, інформаційний простір, глобалізація, інформаційно-аналітична діяльність.

УДК 027.021(477):004.7

Наталія Автономова,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Формування системи інформаційно-аналітичних видань вітчизняних наукових бібліотек

У статті досліджується формування системи інформаційно-аналітичних видань вітчизняних наукових бібліотек, розглядаються види інформаційно- аналітичних видань наукових бібліотек як складові елементи зазначеної системи, аналізується діяльність вітчизняних наукових бібліотек щодо створення інформаційно-аналітичних видань.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні видання (ІАВ), система ІАВ, види ІАВ, інформаційно-комунікаційні технології, соціальна комунікація, інформаційний документальний потік.

УДК 026[(410)+(73)]:340.136:331.45

Володимир Зуб,

в. о. мол. наук. співроб. Фонду Президентів України НБУВ

Документальні ресурси з питань охорони праці в системі безпеки функціонування бібліотек Великобританії та США

У статті висвітлюються питання стану, особливостей та пропозицій законодавчих актів з питань охорони праці у Великобританії та США, його застосування в законодавчій базі України й бібліотечних установах зокрема.

Ключові слова: закони, підзаконні акти, охорона праці, бібліотека.

УДК 004.775:[021:005.921](94)

Платон Стоян,

аспірант НБУВ

Електронні бібліотечні та архівні документальні ресурси національних державних установ та органів влади Австралії

У статті розглянуто проекти основних архівних установ та Національної бібліотеки Австралії зі створення електронних ресурсів документальної спадщини на колекційному та документальному рівні (архівні джерела та рукописи), у тому числі управлінської документації, охарактеризовано основні підходи, принципи уніфікації опису архівних джерел, організації доступу до архівних електронних ресурсів, подано їх огляд.

Ключові слова: архівні електронні ресурси Австралії, ресурси документальної спадщини, цифрові ресурси, архівні документи.

УДК 004.774:025.22

Ольга Коночкіна,

провід. бібліограф НЮБ НБУВ

Аналіз контенту регіональних інтернет-видань як джерела бібліотечного комплектування

У статті висвітлюється рівень інформаційного наповнення регіональних веб-сайтів, розглядаються основні проблеми виробництва інформаційної продукції регіональних ЗМІ, аналізується контент обласних інтернет-видань.

Ключові слова: регіональні інтернет-видання, веб-сайти, контент.

УДК 004.774:004.775

Галина Покровська,

голов. бібліограф НЮБ НБУВ

Розширення джерельної бази інтернет-ресурсів як шлях підвищення рівня бібліотечних інформаційно-аналітичних досліджень

У публікації порушуються проблеми пошуку нових джерел інформації для наповнення тематичних баз даних з метою піднесення рівня бібліотечних інформаційно-аналітичних досліджень, необхідності адекватного ставлення до пошуків нових джерел в умовах стрімкого збільшення інформації в Інтернеті.

Ключові слова: інтернет-ресурси, джерела інформації, пошук нових джерел.

УДК 028:004.775

Любов Степченко,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет?

У статті розглядаються позиції друкованої, електронної літератури та Інтер- нету в сучасному суспільстві. Досліджуються та аналізуються переваги кожної з форм подачі інформації.

Ключові слова: Інтернет, джерела інформації, читання, друковані видання, електронні бібліотеки, традиційне читання.

УДК 001:004.65:004.738.1

Андрій Жабін,

аспірант НБУВ

Наукова мережева комунікація та юзабіліті

У статті розглянуто особливості юзабіліті в науковій мережевій комунікації, існуючі проблеми юзабіліті в стандартах ІSO, етапи переходу від Веб 1.0 до Веб 2.0 у розвитку наукової комунікації та зони спілкування користувачів на веб-сайті.

Ключові слова: наукова мережева комунікація, юзабіліті, ISO, Edge, інтерфейс сайту, Веб 2.0, зони ієрархічного спілкування з користувачем.