Розділ I Сучасна бібліотека в соціокомунікативному процесі

УДК 027.02.021.6(100)″20″

Олена Воскобойнікова-Гузєва,

провід. наук. співроб. ІБД НБУВ, старш. наук. співроб., канд. іст. наук

Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових 

У статті обґрунтовано необхідність вироблення модернізаційніх моделей розвитку бібліотечно-інформаційних установ України в сучасних умовах соціально-економічної та інформаційно-комунікаційної дійсності. Враховано методологічні підходи до модернізації та побудови модернізаційних моделей в історичній, економічній, соціологічній і політичній науці, концептуальні розробки щодо моделей розвитку бібліотеки в сучасному бібліотекознавстві та соціальних комунікаціях.

Ключові слова: бібліотечно-інформаційна діяльність, модернізаційні моделі розвитку, бібліотекознавство.

УДК 025.5:35.075.5

Валентина Пальчук,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій

Сучасні інформаційно-аналітичні структури бібліотек як інтелектуально-комунікативні підсистеми бібліотечно-інформаційної інфраструктури

У статті розкрито роль інформаційно-аналітичних структур бібліотек як інтелектуально-комунікативних підсистем, що організовують рух знань на основі їх упорядкування та трансформування в аналітичні розробки з метою підвищення рівня їх цільового застосування в будь-якій сфері суспільної діяльності, у тому числі під час вироблення результативних рішень владними структурами.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні структури бібліотек, органи державного урядування, інформація, науково-практичні, науково-експертні знання, інформаційно-аналітичні розробки.

УДК 001:004.77:02

Ірина Соколова,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Тенденції розвитку наукових комунікацій (інформаційний аспект)

У статті йдеться про вплив електронних технологій на розвиток наукових комунікацій, розкриваються нові форми взаємодії науковців у професійній діяльності, акцентовано увагу на роботі науковців з інформаційним ресурсом бібліотек та світової мережі Інтернет.

Ключові слова: наукова комунікація, електронна бібліотека.

УДК 025.5(477):004.7

Олег Ворошилов,

старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи

Стаття висвітлює як основні тенденції розвитку вітчизняних бібліотек, пов’язані з переходом до інформаційного суспільства, так і ті питання, що потребують вирішення вже в найближчій перспективі.

Ключові слова: розвиток бібліотек, інформатизація, інформаційне суспільство.

УДК 336.74:021.9

Сергій Кулицький,

старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. екон. наук

Дослідження фінансових комунікацій на базі ресурсів наукової бібліотеки

У статті висвітлено специфіку сучасних фінансів та наводиться визначення й класифікація фінансових комунікацій. Проведено аналіз механізму їх функ- ціонування на базі семіотичних моделей. Розглянуто досвід та потенційні можливості дослідження фінансових комунікацій на базі ресурсів великої наукової бібліотеки.

Ключові слова: інформація, інформаційний шум, фінанси, гроші, фінансові комунікації, модель комунікації, економічні агенти (суб’єкти економіки), інформаційні відносини, ринкові сигнали, символи.

УДК 025.5:004.77

Валентина Медведєва,

наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

Роль сучасних бібліотечних установ в інфотворчому процесі

У статті сучасний процес комп’ютеризації бібліотечних установ розглядається як засіб забезпечення доступу різних категорій користувачів до інформаційних ресурсів, як один з дієвих важелів впливу на інфотворчий процес українського суспільства.

Ключові слова: бібліотечні інформаційні ресурси, інформатизація суспільства, комп’ютерні технології, інформаційний простір.

УДК 027.021:004.77:371.212

Ірина Беззуб,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента

У статті викладено основні напрями розвитку бібліотек ВНЗ України, які розглядаються як інформаційна підтримка навчального й наукового процесу; висвітлюється роль бібліотек у формуванні інформаційної культури студентів.

Ключові слова: бібліотеки, електронні ресурси, інформаційні технології, інформаційна культура, корпоративні системи.

УДК [02:002.2]:371.212:004

Олексій Кобєлєв,

доцент кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, канд. пед. наук

«Інформаційна аналітика» як дисципліна для підготовки магістрів зі спеціальності «книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство»

Розглядаються роль, форма й зміст навчальної програми дисципліни «Інформаційна аналітика». Визначаються особливості її викладання на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури для магістрів зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство».

Ключові слова: інформаційна аналітика, інформаційно-аналітичні технології, навчальна дисципліна, магістри, бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство.

УДК 025.4.03:004.77

Оксана Желай,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Інформатизація як важливий чинник розвитку бібліотечної діяльності

У статті висвітлюється процес інформатизації бібліотечної галузі, зокрема розвиток електронних інформаційно-бібліотечних технологій. Аналізуються результати їх застосування.

Ключові слова: інформатизація, електронні інформаційно-бібліотечні технології, Інтернет, комп’ютеризація.

УДК 339.138:024

Ірина Терещенко,

мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Маркетинговий підхід як засіб покращання якості обслуговування користувачів сучасної бібліотеки

У статті йдеться про бібліотечний маркетинг, який сприяє покращанню якості обслуговування та надання бібліотеками послуг для задоволення потреб користувачів.

Ключові слова: бібліотечний маркетинг, бібліотечна послуга, платні послуги.

УДК 021.1:004.773.2

Галина Булахова,

мол. наук. співроб. НЮБ НБУВ

Реклама бібліотек як вид соціальної реклами

У статті досліджується реклама бібліотек як інструмент маркетингової комунікаційної політики та як соціальне явище, аналізується державне нормативно- правове регулювання соціальної реклами в Україні.

Ключові слова: бібліотека, соціальна реклама, комерційна реклама, Закон України «Про рекламу», інформація, рекламодавець, рекламорозповсюджувач.

УДК 011/016″19″ Шевченко Т. Г.

Лариса Матвійчук,

спеціаліст I категорії НОВ президії НАН України

Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919–1990)

У статті розглянуто основні етапи становлення бібліографічної діяльності в системі ВУАН, зокрема показано результати щодо створення шевченкіани та перші методичні розробки наукової бібліографії шевченкіани в системі академічної науки.

Ключові слова: бібліографія, шевченкіана, бібліографічний покажчик, наукова бібліографія шевченкіани.

УДК 028:004.77

Юлія Шлапак,

провід. ред. НЮБ НБУВ

Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки

Становлення інформаційної культури як самостійного наукового напряму й освітньої практики в Україні пов’язано з усвідомленням фундаментальної ролі інформації в суспільному розвитку; зростанням обсягів інформації; інформатизацією суспільства, розвитком інформаційної техніки й технології; становленням інформаційного суспільства.

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційний світогляд, культура читання.