Наукова діяльністьЗавершено трирічний цикл наукових досліджень, проведених об’єднаним науковим колективом служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів державної влади.

Протягом трьох років науковці служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів державної влади (СІАЗ) займались вивченням інформаційних процесів на постіндустріальному етапі суспільних перетворень. Були проведені дослідження  закономірностей розвитку інформаційного суспільства, висловлені пропозиції  підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів як важливої умови суспільного прогресу, вдосконалення загальносуспільного механізму інформаційних обмінів.

В руслі реалізації  загальноакадемічних програм наукових досліджень «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні», «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії»,  «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні»  підготовлено  об’єднаний цикл монографічних досліджень з питань розвитку ресурсної бази  вітчизняного інформаційного середовища, її інтегративного значення в національному вимірі та в контексті інтеграції до глобального інформаційного простору;  зміцнення національного інформаційного суверенітету та національного інформаційного комплексу; інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства; соціальних мереж як чинника розвитку громадянського суспільства. Загалом за звітний період було підготовлено  11 монографій. Із  повнотекстовим викладом наукова спільнота може ознайомитись на сайті Центру досліджень соціальних комунікацій, в розділі «Монографії».

Об’єднаний науковий колектив Служби інформаційно-аналітичного забезпечення  органів державної влади (СІАЗ) , Фонду Президентів України та Національної юридичної бібліотеки НБУВ  в рамках загальноакадемічних програм проводить дослідження  процесів трансформації  традиційних бібліотечних установ у систему інформаційних центрів  постіндустріального суспільства, активного включення їх в процес української  інформатизації, перетворення в комп’ютеризовані  центри  стаціонарного та дистантного обслуговування   всіх категорій користувачів. Результати досліджень надають  інструментарій для оптимізації інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек в умовах інформаційного забезпечення управлінських структур.

У ході досліджень вивчаються характерні зміни в інформаційному просторі  сучасної України, пов’язані  з  громадським обговоренням проблем формування оновленого суспільства. Такими є  події на Сході України,  інформаційна війна, корупція, створення політичних партій та вплив  їх програм за зобов’язань на суспільство, аналізуються соціально-психологічні механізми  вдосконалення процесів формування  інформаційно–аналітичного ресурсу  протистояння негативним інформаційним впливам.

Підсумки нинішнього етапу  дослідження відображено  в монографіях:

Вони також знайшли своє відображення в циклах наукових праць, що видаються щорічно. Науково прикладний аспект  дослідження постійно у вигляді статей  опубліковано в тематичних циклах інформаційно-аналітичних бюлетенів, орієнтованих на різні категорії користувачів. Із  усіма матеріалами досліджень  користувач може ознайомитись також на сайтах: Центр досліджень соціальних комунікацій,  в розділі «Інформаційно–аналітичні видання видання»

Для одержання  цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, формування джерельної бази експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності та сприяння налагодженню конструктивного діалогу між науковою спільнотою, управлінськими структурами й суспільством у цілому створено систему «Бібліометрика української науки» — реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет консолідовану інформацію про свої публікації; єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських учених і колективів у провідних наукометричних системах (Google Scholar, Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research Centers); інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної структури вітчизняної науки; національна складова міжнародного проекту Ranking of Scientists. Станом на червень 2015 р. у Систему введено інформацію про понад 8 тис. науковців України. Система представлена в мережі Інтернет за адресою: www.nbuviap.gov.ua/bpnu/