Н. Тарасенко, провідний бібліотекар НБУВ

Українська ментальність

Список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (1994–2014 рр.)

 

1. Амичба Д. П. Лингвокультурологическое выражение смысла и значения «общечеловеческого» в ментальных образах абхазов, русских, украинцев (на материале фразеологии) : монография / Д. П. Амичба ; Днепропетров. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2012. – 287 с. : табл. – Библиогр.: с. 251–276.

Ва755482

2. Бабина Т. Г. Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу / Т. Г. Бабина // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Т. 20, вип. 22(2). – С. 8–12. – Існує електронна версія (Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdufsp_2012_20_22(2)_4.pdf).

Ж68774 / Соц. Філос. Політ.

3. Бабина Т. Ментальність сучасного українського суспільства в контексті гендерних метаморфоз / Т. Бабина // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Філософія. – 2011. – Вип. 9. – С. 46–54. – Існує електронна версія (Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2011_9_7.pdf).

Ж69992 / Філос.

4. Барбара Н. В. Мовні засоби вираження української ментальності в сучасній російській пресі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Барбара Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. Київ, 2010. – 20 с.

Ра369943

5. Барбара Н. В. Языковые средства выражения украинской ментальности в современной русской прессе : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Барбара Наталия Викторовна ; НАН Украины, Ин-т языковедения им. А. Потебни. – Киев, 2010. – 265 л.  

Дс118002

6. Башкеєва О. М. Особливості генезису категорії «ментальність» (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Башкеєва Олена Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с.

Ра384022

7. Бичко (Неліпович) А. К. Українська ментальність. Джерела становлення : монографія / А. К. Бичко (Неліпович). – Київ : Освіта України, 2014. – 195 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192–195.

Ва777533

8. Більченко Є. В. Міфологема «Схід – Захід» та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм [Електронний ресурс] / Є. В. Більченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – Електрон. дані. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 21–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdufsp_2014_22_24(2)_6.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

9. Більченко Є. В. Мотив чужого як чинник формування етнокультурної ідентичності українства / Є. В. Більченко // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філософські науки. – 2010. – Вип. 75. – С. 84–88.

Ж71858

10. Богиня Д. П. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики / Д. П. Богиня, М. В. Семикіна ; Ін-т економіки НАН України. – Київ : Шторм, 2003. – 382 с. – Бібліогр.: с. 366–379.

Ва645008

11. Бондаренко А. В. Правова ментальність у національній культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бондаренко Альбіна Володимирівна ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2013. – 19 с.

Ра402796

12. Бондаренко О. В. Релігійна духовність в історії України як підґрунтя формування національної економічної ментальності / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інж. акад. – 2006. – Вип. 24. – С. 156–167.  – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2006_24_17.pdf).

Ж71781

13. Бондаренко О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності / О. В. Бондаренко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – 254 с. – Бібліогр.: с. 240–252.

Ва664235

14. Бондаренко О. В. Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Бондаренко Ольга Валеріївна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2007. – 32 с.

Ра353540 ; Ра356460

15. Бондаренко О. В. Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Бондаренко Ольга Валеріївна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 391 арк.

Дс106441

16. Бондаренко О. В. Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн.Запоріз. держ. інж. акад. – 2008. – Вип. 32. – С. 66–78. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2008_32_8.pdf).

Ж71781

17. Бондаренко О. В. Українська національна економічна ментальність і «дух капіталізму» / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн.Запоріз. держ. інж. акад. – 2009. – Вип. 37. – С. 167–179. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2009_37_19.pdf).

Ж71781

18. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн.Запоріз. держ. інж. акад. – 2008. – Вип. 34. – С. 173–180. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2008_34_19.pdf).

Ж71781

19. Бондаренко О. В. Українська національна ментальність як політична цінність / О. В. Бондаренко // Гуманіт. вісн.Запоріз. держ. інж. акад. – 2009. – Вип. 36. – С. 57–67. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2009_36_7.pdf).

Ж71781

20. Борзенко О. І. Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Борзенко Олександр Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 33 с.

Ра352623

21. Борзенко О. І. Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ'яненко) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Борзенко Олександр Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2007. – 405 арк.

Дс105564

22. Будзар М. М. Просторові модулі «ментального картографування» панського маєтку в Україні XIX століття як вияв самоідентифікації власника [Електронний ресурс] / М. М. Будзар // ScienceRise . – Харків, 2015. – № 2(1). – С. 40–45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/texc_2015_2(1)_9.pdf. – Назва з екрана.

23. Буяшенко В. В. Ментальність як парадигма співбуття : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Буяшенко Вікторія Василівна ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.

Ра297695

24. Буяшенко В. В. Ментальність як парадигма співбуття : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Буяшенко Вікторія Василівна ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 170 с.

Дс57377

25. Верховцева І. Г. Соціокультурна спадщина українського Подунав’я: регіон як ментальне утворення / І. Г. Верховцева // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – Вип. 24. – С. 153–164. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2012_24_18.pdf).

Ж71797

26. Вечоркін І. О. Деякі ментальні ознаки українського художнього тексту другої половини ХХ ст. / І. О. Вечоркін // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4. – С. 221–229. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_4_30.pdf).

Ж74382 / Філол. н.

27. Видолоб Н. О. Психолого-педагогічні умови формування української ментальності учнів основної школи (на матеріалі уроків української літератури) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Видолоб Наталія Олексіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2003. – 20 с.: табл.

Ра326013

28. Видолоб Н. О. Психолого-педагогічні умови формування української ментальності учнів основної школи (на матеріалі уроків української літератури) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Видолоб Наталія Олексіївна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2003. – 238 арк.

Дс79436

29. Власевич-Хоркава Т. В. Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Власевич-Хоркава Тетяна Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 18 с.

Ра400213

30. Войцеховська С. Язичництво як фактор формування української культури / С. Войцеховська // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали звіт.-наук. конф., 14–16 квіт. 2010 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 442–444.

Ва741160

31. Гавеля Б. До питання про методологічні засади дослідження політичної культури і ментальності українського народу в XIX столітті  / Б. Гавеля // Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 9. – С. 41–43. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vkp_2010_9_14.pdf).

Ж15184

32. Гедікова Н. П. Риси та характер менталітету українців як визначальний чинник процесу соціокультурної трансформації сучасної України  / Н. П. Гедікова // Політологічні записки : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – Вип. 1(5). – С. 50–58. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Polzap_2012_5_8.pdf).

Ж73937

34. Гетало Т. Е. Онтология ментальности: философско-культурологический анализ : дис. ... канд. филол. наук : 09.00.04 / Гетало Татьяна Евгеньевна ; Харьков. гос. экон. ун-т. – Харьков, 1999. – 159 л.

Дс63818

33. Гетало Т. Є. Онтологія ментальності: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Гетало Тетяна Євгенівна ; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.

Ра306467

35. Глущенко Л. М. Ментальна схема «культура» у носіїв української та грецької національних культур [Електронний ресурс] / Л. М. Глущенко, О. І. Івашків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. – Електрон. дані. – 2013. – Вип. 21. – С. 203–211. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Vlnu_in_mov_2013_21_32.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

36. Гончарук-Чолач Т. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації / Т. Гончарук-Чолач, Н. Джугла // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Філософія. – 2011. – Вип. 8. – С. 28–35. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoafs_2011_8_6.pdf).

Ж69992 / Філос.

37. Демянчук Ю. А.  Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000–2012 рр.) / Ю. А. Демянчук // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Серія: Історія та географія. – 2013. – Вип. 48. – С. 42–47. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ist_2013_48_10.pdf).

Ж69417 / Іст., геогр.

38. Дмитрієнко І. В. Ментальні та інші права суб’єктів української правової свідомості та культури [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – Електрон. дані. – Харків, 2011. – № 2. – С. 239–243. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_39.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

39. Дмитрієнко І. В. Особливості історичної української правової свідомості та культури: нормативна оригінальність, архетипи, правова ментальність [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко // Форум права. – Електрон. дані. – Харків, 2009. – № 3. – С. 210–214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/FP_index.htm_2009_3_33.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

40. Дмитрієнко Ю. М. Становлення і розвиток української правової свідомості: ментальні та ідеологічні права її суб’єктів в аспекті української правової ментальності [Електронний ресурс] / Ю. М. Дмитрієнко //Форум права. – Електрон. дані. – Харків, 2011. – № 2. – С. 244–252. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_40.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

42. Додонов Р. А. Теория ментальности: учение о детерминантах мыслительных автоматизмов / Р. А. Додонов ; Запорож. гос. ун-т. – Запорожье : Тандем-У, 1999. – 264 с.

Ва591316

43. Додонов Р. А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования / Р. А. Додонов. – Запорожье : Тандем-У, 1998. – 191 с.

Ва587491

41. Донець О. М. Застосування сучасних методів мотивації персоналу до українського менталітету / О. М. Донець, В. М. Власенко // Зб. наук. пр. Черкас. держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 31, ч. 1. – С. 56–62. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2012_31(1)_14.pdf).

Ж70822 / Ек. н.

44. Дороніна М. С. Ментальний чинник колективного трудового потенціалу : монографія / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, Т. В. Голубєва ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : О. С. Попов, 2013. – 243 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 184–203.

Ва769826

45. Євсєєва Г. П. До питання про український менталітет і формування української національної ідеї / Г. П. Євсєєва, Л. М. Архипенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2011. – № 1. – С. 122–133. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/apdy_2011_1_15.pdf).

Ж69634 / Х. ф.

46. Ємельянова І. А. Соціально-історичні аспекти формування української ментальності [Електронний ресурс] / І. А. Ємельянова // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». Серія: Соціологія. – Електрон. дані. – Миколаїв, 2008. – Т. 84, вип. 71. – С. 58–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npchdusoc_2008_84_71_11.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана. 

47. Жадько К. Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) / К. Жадько // Українознав. альм. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 36–38. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2009_1_14.pdf).

Ж73942

48. Жигаль А. Ментальні основи української співучості [Електронний ресурс] / З. Жигаль, А. Ковбасюк // Молодь і ринок . – Дрогобич (Львів. обл.), 2014. – № 12. – С. 51–54. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_12_13.pdf).

Ж24982

49. Журавльова Н. М. Відображення ментальних рис української мовної ввічливості ХІХ ст. у творах Марка Вовчка / Н. М. Журавльова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Серія: Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 236–241. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_4_52.pdf).

Ж69658 / Філол.

50. Заблоцький В. В. Світоглядно-ментальні чинники формування української державноуправлінської думки XVI–XVІІI ст. / В. В. Заблоцький // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2012. – Вип. 3. – С. 51–59. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2012_3_9.pdf).

Ж72481

51. Заболоцький В. В. Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та політико-ментальні чинники їх імплементації в українських умовах / В. В. Заблоцький // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2013. – № 2. – С. 146–151. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drdu_2013_2_30.pdf).

Ж23244 / Держав. упр.

52. Захарова В. О. Вітчизняна правова ментальність: можливості впливу на формування сучасної моделі екоправового виховання в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Захарова // Теорія і практика правознавства. – Електрон. дані. – Харків, 2013. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/tipp_2013_1_33.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

53. Зашкільняк Л. Галичина на ментальних мапах українців ХІХ – початку ХХ століття / Л. Зашкільняк // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – 2012. – Вип. 10. – С. 94–105. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ues_2012_10_11.pdf).

Ж73612

54. Зоря О. П. Ментальний чинник сучасного підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Зоря Олександра Павлівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

Ра370284

55. Зоря О. П. Ментальний чинник сучасного підприємництва в Україні : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Зоря Олександра Павлівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 229 арк. : рис.

Дс117724

56. Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства / З. Карпенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. – Вип. 6. – С. 10–13. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vknuppcr_2012_6_5.pdf).

Ж28079 / Психол. Пед. Соц. р.

57. Карпенко Ю. Українська ментальність: палеолінгвістичне декодування / ІІ /. Бог / Ю. Карпенко // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. проблем / Житомир. держ. пед. ін-т ім. І. Франка , Житомир. іст.-філол. ін-т регіон. дослідж. – 2003. – № 10. – С. 162–170. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Vg_2003_10_20.pdf).

Ж70127

58. Ковальков О. Л. Час у структурі традиційної ментальності (на матеріалах української етнології) : монографія / О. Л. Ковальков ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Одеса : Авагард, 2011. – 167 с. – Бібліогр.: с. 148–167.

Ва746700

59. Колісник О. В. Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.

Ра295639

45. Колісник О. В. Категорія ментальності та її прояви в українській культурі: культурологічний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Колісник Олександра Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 186 л.

Дс53241

60. Колісник О. В. Особливості втілення української ментальності в духовному просторі національної культури / О. В. Колісник. – Київ : Наук. світ, 2000. – 57 с. – Бібліогр.: с. 51–56.

Ва595693

61. Копельців-Левицька Є. Д. Ментальність українського народу: філософсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2012. – 18 с.

Ра391949

62. Копельців-Левицька Є. Д. Ментальність українського народу філософсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12    / Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2012. – 187 арк.

Дс130829

63. Костюк Л. Геокультурні умови як один із аспектів філогенетичних закономірностей становлення ментальності українців / Л. Костюк // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Культурологія. – 2014. – Вип. 15, ч. 2. – С. 284–296. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoakl_2014_15(2)_33.pdf).

Ж69992 / Культ.

64. Костюк Л. Етнічна ментальність українців: соціокультурна традиція та проблеми ідентичності / Л. Костюк // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Філософія. – 2012. – Вип. 10. – С. 113–120. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoafs_2012_10_13.pdf).

Ж69992 / Філос.

65. Костюк Л. Б. Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Костюк Лариса Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 21 с.

Ра357027

66. Костюк Л. Б. Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Костюк Лариса Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2008. – 176 арк.

Дс111914

67. Котляр Ю. В. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.) / Ю. В. Котляр // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманіт. ун-ту ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». Серія: Історичні науки. – 2008. – Т. 88, вип. 75. – С. 67–70. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdui_2008_88_75_14.pdf).

Ж69683

68. Котляр Ю. В. Українська ментальність у контексті ведичного пізнання [Електронний ресурс] / Ю. В. Котляр // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». Серія: Історія. – Електрон. дані. – Миколаїв, 2010. – Т. 120, вип. 107. – С. 91–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npchdui_2010_120_107_19.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

69. Крупін В. Є. Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти / В. Є. Крупін, Ю. Р. Злидник // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 778. – С. 238–244. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VNULPM_2013_778_36.pdf).

Ж29409 / А

70. Крячко В. І. Концептуалізація української ментальності в соціодіагностичному аспекті : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Крячко Володимир Іванович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

Ра377359

71. Крячко В. І. Концептуалізація української ментальності в соціодіагностичному аспекті : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Крячко Володимир Іванович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 221 арк.

Дс123533

72. Крячко В. І. Соціодіагностичний ракурс української ментальності : монографія / В. І. Крячко ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та упр. – Київ : Інтерсервіс, 2012. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 207–226.

Ва754507

73. Кудря Г. М. Художні пошуки Валер’яна Підмогильного: концепція людини, риси національної ментальності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кудря Геннадій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2001. – 18 с.

Ра313467

74. Кудря Г. М. Художні пошуки Валер’яна Підмогильного: концепція людини, риси національної ментальності : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Кудря Геннадій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2001. – 187 арк.

Дс71027

75. Кулішенко Л. Мовленнєвий етикет та ментальність українців [Електронний ресурс] / Л. Кулішенко, Т. Чечота // Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. пр. / Держ. ВНЗ «Укр. акад. банк. справи» Нац. банку України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Електрон. дані. – Суми, 2013. – Вип. 4. – С. 269–276. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/sfr_2013_4_28.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

76. Купрін В. Є. Людський капітал в інноваційному розвитку сільських територій України: ментальні аспекти / В. Є. Крупін, Ю. Р. Злидник // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 778. – С. 238–244. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_778_36.pdf).

Ж29409 / А

77. Кутняк І. Ментальність як визначальна характеристика свідомості суб'єкта / І. Кутняк // Молодь і ринок. – Дрогобич (Львів. обл.), 2012. – № 8. – С. 37–41.

Ж24982

78. Лазарева А. О. Національний менталітет як фактор розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лазарева Алла Олексіївна ; ДЗ Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Ушинського. – Одеса, 2014. – 18 с.

Ра411643

79. Лісунова Л. В. Естетико – ментальне вираження антеїзму (любові до природи рідного краю) в українському народному розписі / Л. В. Лісунова, В І. Тимошевський // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. – 2011. – Вип. 5. – С. 123–125. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_5_35.pdf).

Ж71480

80. Літвішко К. Батьківські архетипи як детермінанти української ментальності / К. Літвішко // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали звіт.-наук. конф., 14–16 квіт. 2010 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 461–464.

Ва741160

81. Лютко О. Етноконфесійна ідентичність в розрізі національної ментальності / О. Лютко // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Філософія , 2008. – Вип. 3. – С. 54–63. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoafs_2008_3_7.pdf).

Ж69992 / Філос.

82. Лютко О. М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лютко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 18 с.

Ра373816

83. Лютко О. М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лютко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 180 арк.

Дс118398

84. Макаренко Е. М. Ментальність і формування політичної культури нації (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Макаренко Едуард Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.

Ра307755

85. Макаренко Е. М. Ментальність і формування політичної культури нації (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Макаренко Едуард Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 186 л.

Дс63774

86. Мантуло Н. Ментально-когнітивна парадигма українського PR  / Н. Мантуло // Діалог : медіа-студії : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечнікова. – 2012. – Вип. 15. – С. 390–399. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dialog_2012_15_41.pdf).

Ж72859

87. Мануйлов Є. М. Українська правова ментальність: до проблеми розуміння сутності / Є. М. Мануйлов, О. П. Дзьобань // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. / Нац. аеркосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т».– Харків, 2007. – № 4. – С. 48–52. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/gumc_2007_4_8.pdf).

Ж72856

88. Матвєєв В. Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету / В. Матвєєв, Т. Матвєєва // Українознав. альм. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 60–63. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2009_1_22.pdf).

Ж73942

89. Матвійчук А. В. Викладання європейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А. В. Матвійчук, Ю. Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. / Міжнар. економіко-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. – Рівне. – 2013. – Вип. 1. – С. 74–81. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppog_2013_1_12.pdf).

Ж71968

90. Медведєв  І. А. Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет  / І. А. Медведєв // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2010. – Вип. 2. – С. 50–57. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2010_2_10.pdf).

Ж72481

91. Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей / АН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії ; редкол.: Г. В. Боряк, Я. Д. Ісаєвич, Я. Б. Пеленський [та ін.]. – Київ : Ін-т укр. археографії, 1992–1998.

Т. 1 / ред. Т. А. Кінько. – 1992. – 121 с.

Т. 2 / Республік. асоц. українознавців ; ред.: О. Толочко, Н. Яковенко. – 1993. – 137 с.

Т. 3 / Республік. асоц. Українознавців ; ред.: О. Толочко, Н. Яковенко. – 1994. – 132 с.

Т. 4 / Республік. асоц. українознавців ; ред.: О. Толочко, Н. Яковенко, Л. Довга. – 1995. – 125 с.

Т. 5 / Т-во дослідників Центр.-Сх. Європи ; ред.: О. Толочко, Н. Яковенко, Л. Довга. – Київ : Критика, 1998. – 127 с.

В338966 / 1–5

92. Мельник Л. Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича [Електронний ресурс] / Л. Мельник // Укр. літературознавство: зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Електрон. дані. – 2013. – Вип. 77. – С. 72–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2013_77_6.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

93. Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості : тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 18–23 черв. 1994 р. : у 2 ч. / за ред.: О. В. Киричука, О. П. Колісника, М.-Л. А. Чепи ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, ін-т психології АПН України, Фундація ім. О. Ольжича [та ін.]. – Київ ; Луцьк : Фірма «ВІПОЛ», 1994.

Ч. 1 : Ментальність. – 177 c.

Ч. 2 : Духовність. – 178–345 c.

В339814 / 1–2

94. Ментальність і духовно-політичні проблеми формування Збройних Сил України : наук. зб. / наук. ред. О. І. Фортова ; Київ. військ. гуманіт. ін-т. – Київ : КВГІ, 1997. – 228 с. – Бібліогр.: с. 225.

Ва697695

95. Микольченко В. С. Особливості української ментальності як підґрунтя вибору між vita minima та vita heroicа / В. С. Микольченко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 68–73. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdufsp_2014_22_24(2)_13.pdf).

Ж68774 / Соц. Філос. Політ.

96. Михайлишин Г. Український менталітет в ієрархії цінностей освіти / Г. Михайлишин // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 89–92. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gsuk_2013_10_22.pdf).

Ж25936

97. Михайловська Н. А. Екзистенційний характер української філософської думки як відображення специфіки національної ментальності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Михайловська Наталія Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 34 с.

Ра302245

98. Михайловська Н. А. Екзистенційний характер української філософської думки як відображення специфіки національної ментальності : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Михайловська Наталія Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 375 л.

Дс63307

99. Місевра І. В. Проблеми ментальності та національної самосвідомості: спроби дослідження витоків / І. В. Місевра ; ред. Г. І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 1998. – 47 с. – Бібліогр.: с. 43–46.

Р85912

100. Моісєєва Н. І. Ментальність і місцеве самоврядування: взаємозв'язок, проблеми, протиріччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Моісєєва Наталія Іванівна ; Харків. військ. ун-т. – Харків, 2001. – 16 с.

Ра320782

101. Моісєєва Н. І. Ментальність і місцеве самоврядування: взаємозв'язок, проблеми, протиріччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Моісєєва Наталія Іванівна ; Харків. держ. техн. ун-т с.-г. – Харків, 2001. – 170 арк.

Дс71215

102. Мойсеїв І. К. Числокоди ментальності і логіка семіосфери: таємниця сьомого козеняти (німецька, українська, російська казки) / І. К. Мойсеїв // Храм української культури : посібник-дослідження / І. К. Мойсеїв ; Всеукр. фольклор.-етногр. центр «Рідна хата». – Київ, 1999. Кн. 2 : Логіка семіосфери та числокоди ментальності. – С. 184–187.

В342850 / 2

103. Мотуз В. К. Зміни в ментальності українського селянства в період утвердження тоталітаризму (20–30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мотуз Валерія Костянтинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – 20 с.

Ра401106

104. Назаренко О. В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаренко Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 18 с.

Ра314631

105. Назаренко О. В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаренко Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 192 арк.

Дс70202

106. Народні символи та обереги України: роль у формуванні ментальності людини : матеріали Всеукр. наук. конф., Білоцерк. краєзнав. музей, 10–11 листоп. 2011 р. / Упр. культури і туризму Київ. облдержадмін., КЗ КОР «Білоцерк. краєзнав. музей» ; [редкол.: Л. М. Діденко (голова), В. А. Коломієць]. – Біла Церква : ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 153 с.

Вс53059

107. Національна ментальність і духовно-політичні проблеми формування Збройних Сил України : наук. зб. Кн. 2 / наук. ред. О. І. Фортова ; Київ. військ. гуманіст. ін-т. – Київ : КВГІ, 1997. – 232 с.

В350598 / 2

108. Новоженець Г. Прояви української ментальності в мистецтві української діаспори: світоглядні лінії та позиції / Г. Новоженець // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Мистецтвознавство . – 2008. – Вип. 8. – С. 139–144. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mistec_2008_8_17.pdf).

Ж28852 / Мист.

109. Обушний М. Менталітет українців у цивілізаційному вимірі [Електронний ресурс] / М. Обушний // Українознав. альм. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 119–122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_11_36.pdf. – Назва з екрана.

110. Падалка С. С. Селянство України: соціальна конфігурація та новітні ментальні імперативи самобутності (1990 – 2000 рр.) / С. С. Падалка // Вісн. аграрної історії : зб. наук. пр./ Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова . – Київ, 2013. – Вип. 4–5. – С. 167–180. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vai_2013_4-5_23.pdf).

Ж74280

111. Паніч Ю. В. Стан розвитку громадянського суспільства, як віддзеркалення національної свідомості, менталітету української нації / Ю. В. Паніч // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Серія: Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 3. – С. 16–23. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VKPI_soc_2012_3_4.pdf).

Ж29126 / П. С. Пр.

113. Паньков А. І. Ментальна українізація / A. І. Паньков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – 2004. – Вип. 22. – С. 1015–1023. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2004_22_190.pdf).

Ж69995

112. Паньков А. І. Президентство і український менталітет / A. І. Паньков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2003. – Вип. 21. – С. 144–149. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/apdp_2003_21_28.pdf).

Ж69995

114. Парходько Г. Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Парходько Ганна Юріївна ; Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – 20 с.

Ра362094

115. Парходько Г. Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Парходько Ганна Юріївна ; Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – 267 арк. : рис., табл.

Дс111074

116. Поліщук І. О. Українська ментальність у контексті процесу державотворення : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Поліщук Ігор Олексійович ; Ун-т внутр. справ. – Харків, 1998. – 18 с.

Ра300673

117. Поліщук І. О. Українська ментальність у контексті процесу державотворення : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Поліщук Ігор Олексійович ; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1998. – 168 арк.

Дс69445

118. Полуденко С. В. Історичні відмінності українського та російського менталітетів / С. В. Полуденко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Серія: Історія та географія. – 2013. – Вип. 47. – С. 26–32. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpkhnpu_ist_2013_47_7.pdf).

Ж69417 / Іст., геогр.

119. Полуденко С. Ментальність українського населення через призму сучасних історичних українсько-російських взаємовідносин / С. Полуденко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Укр. акад. наук.  – Київ, 2013. – № 74. – С. 76–80. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/gileya_2013_74_28.pdf).

Ж25326

120. Попко Л. П. Неологизация в языке, как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности : монография / Л. П. Попко ; Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2007. – 360 с. – Библиогр.: с. 309–336.

Ва694818

121. Попов В. Ю. Український господарський менталітет: сутність і трансформації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Попов Володимир Юрійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. – Київ, 2000. – 17 с.

РА311307

122. Попов В. Ю. Український господарський менталітет: сутність і трансформації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Попов Володимир Юрійович ; НАН України, Центр гуманіт. освіти. – Київ, 2000. – 192 арк.

Дс68864

123. Присяжнюк Ю. П. Українське селянство ХІХ–ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : навч. посіб. для студентів іст. ф-тів / Ю. П. Присяжнюк ; Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 119 с. – Бібліогр.: с. 115–117.

Ва624022

124. Проблеми теорії ментальності / М. В. Попович, І. В. Кисляковська, Н. Б. Вяткіна [та ін.] ; відп. ред. М. В. Попович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2006. – 407 с. – (Проект «Наукова книга»).

Ва678460 ; Онищенко О. С. / Ва694

125. Проскурова С Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця / С. Проскурова // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2000. – Вип. 5. – С. 94–99. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_5_22.pdf).

Ж70494

126. П’ятковська Т. Концепти української ментальності в мовному дискурсі паремій / Т. П’ятковська // Рідний край. – Полтава, 2014. – № 1. – С. 94–97. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2014_1_22.pdf).

Ж70363

127. Савич К. Метаморфози роз’єднаності як визначальної ментальної риси українців / К. Савич // Українознав. альм. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 233–234. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2010_2_76.pdf).

Ж73942

128. Сапелкина О. В. Національно-ментальні структури і проблеми переходу від тоталітаризму до демократії : конспект лекції / О. В. Сапелкина, Ю. В. Сапелкин ; Київ. військ. гуманіст. ін-т. – Київ : КВГІ, 1995. – 48 с. – Бібліогр.: с. 43–44.

Р111447

129. Соколіна О. В. Ментальні засади української літературної мови : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Соколіна Ольга Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с.

Ра407825

130. Солодар Л. Хутір – ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури / Л. Солодар // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філологічна. – 2014. – Вип. 60, ч. 1. – С. 87–93. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2014_60(1)_14.pdf).

Ж28852 / Філол.

131. Сошніков А. О. Ментальне покликання української філософії в контексті соціокультурної репрезентації збережених смислів / А. О. Сошніков. – Харків : Майдан, 2003. – 142 с. – Бібліогр.: с. 133–138.

Ва645250

132. Сошніков А. О. Репрезентація української ментальності у соціокультурних синтезах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Сошніков Андрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2000. – 19 с.

Ра309763

133. Сошніков А. О. Репрезентація української ментальності у соціокультурних синтезах : дис.. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Сошніков Андрій Олександрович ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г Сковороди. – Харків, 1999.

Дс66110

134. Стадник І. Б. Українська ментальність у контексті відродження національної духовності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Стадник Ірина Борисівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К. Ушинського. – Одеса, 2003. – 20 с.

Ра328087

135. Стадник І. Б. Українська ментальність у контексті відродження національної духовності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Стадник Ірина Борисівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Ушинського. – Одеса, 2003. – 194 арк.

Дс80345

136. Старовойт І. С. Західноєвропейська і українська ментальність: компаративний аналіз / І. С. Старовойт ; Тернопіл. акад. нар. госп-ва – Тернопіль : СМНВП «Діалог», 1995. – 184 с.

Ва566646

137. Старовойт І. С. Західноєвропейська та українська ментальності: збіг і своєрідності. Філософсько-історичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра. філос. наук : 09.00.03 / Старовойт Іван Сергійович ; НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1997. – 31 с.

Ра299351

138. Старовойт І. С. Західноєвропейська та українська ментальності: збіг і своєрідності. Філософсько-історичний аналіз   : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Старовойт Іван Сергійович ; Тернопіл. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – 406 арк.

Дс69692

139. Стефаненко Н. Цивілізаційний поступ і ментальність українців [Електронний ресурс] / Н. Стефаненко // Українознав. альм. – Електрон. дані. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 234–237. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2012_8_76.pdf. – Дата звернення: 07.03.2015. – Назва з екрана.

140. Супрун Л. В. «Літературно-науковий вістник» на шляху європеїзації української мовної ментальності / Л. В. Супрун // Психолінгвістика : наук.-теорет. зб., Психологія, мовознавство, соціальні комунікації / ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – 2009. – Вип. 3. – С. 229–235. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2009_3_31.pdf).

Ж73578

141. Тагліна Ю. С. Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Тагліна Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2005. – 19 с.

Ра339436

142. Тагліна Ю. С. Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Тагліна Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2005. – 177 арк.

Дс89518

143. Ткаченко О. Б. Мова і національна ментальність: спроба сучасного синтезу / О. Б. Ткаченко. – Київ : Грамота, 2006. – 240 с.

Ва682443 ; Ва709229

144. Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості / А. О. Гурбик, О. І. Гуржій, В. М. Матях [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 317 с. – Бібліогр.: с. 281–317.

Ва614238

145. Фартушний А. А. Українська культура : [в 2 ч.] / А. А. Фартушний ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Держ. ун-т «Львів. політехніка», 1999–2000. –

Ч. 1 : Культура передісторичної доби. – Культура Київської доби. – Культура Галицько-Волинської держави / Каф. філософії та культурології. – 1999. – 112 с. : іл. – (Серія публікацій «Українська національна ідея» ; публ. 5).

Ч. 2 : Культура українських земель у складі Великого князівства Литовсько-Руського та Речі Посполитої / Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою, Ін-т підприємництва та перспективних технологій. – 2000. – 112 с. : іл. – (Українська національна ідея ; публ. 6).

В342910 / Ч. 1–2

146. Філіпова Т. В. Професійний менталітет державних службовців в Україні: технологія формування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Філіпова Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с.

Ра347361

147. Філіпова Т. В. Професійний менталітет державних службовців в Україні: технологія формування : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Філіпова Тетяна Володимирівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2006. – 198 арк.

ДС97916

148. Фурман А. В. Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. – Тернопіль : Екон. думка, 2002. – 131 с. : рис. – Бібліогр.: с.106–111.

Ва621601

149. Фурман А. В. Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : рис. – Бібліогр.: с. 78–82.

Ва747972

150. Хрипко С. А. Духовно-релігійні вияви української ментальності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / С. А. Хрипко ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. – Київ, 2003. – 21 с.

Ра333932

151. Хрипко С. А. Духовно-релігійні вияви української ментальності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Хрипко Світлана Анатоліївна ;  Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2003. – 189 арк.

Дс80424

152. Хрипко С. А. Етнокультурна царина духовно-релігійних обрисів української ментальності: усталеності та інновації : монографія / С. А. Хрипко ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ф-т філософії освіти і науки, Каф. культурології. – Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. – 150 с. – Бібліогр.: с. 140–149.

Ва730277

153. Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» / О. А. Чередніченко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Серія : Літературознавство. – 2010. – Вип. 4, ч. 1. – С. 135–140. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_4.1_20.pdf).

Ж69417 / Літ.

154. Чибісова Н. Ментальне поле як важливий чинник становлення соціокультурного середовища українського суспільства / Н. Чибісова // Вища освіта України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 49–54.

Ж23569

155. Чорномаз Б. Український національний менталітет – остання барикада / Б. Чорномаз. – Київ ; Умань : Талком, 2014. – 636 с.

ВА785952

156. Шаповал В. М. Вплив менталітету нації на характер мотивації праці на українських підприємствах / В. М. Шаповал, М. С. Пашкевич, Д. А. Дратвер // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2012. – № 68. – С. 282–289. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2012_68_33.pdf).

Ж73447

157. Шаргородська А. Ф. Художня своєрідність п’єс О. Довженка, М. Куліша та Ю. Яновського про деформацію ментальності українського селянства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шаргородська Алла Федосіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2004. – 19 с.

Ра329901

158. Шаргородська А. Ф. Художня своєрідність п’єс О. Довженка, М. Куліша та Ю. Яновського про деформацію ментальності українського селянства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шаргородська Алла Федосіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2004. – 196 арк.

Дс81606

159. Шевель А. О. Ментальність українців крізь призму природи / А. О. Шевель // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили. Серія: Політологія. – Миколаїв, 2012. – Т. 204, вип. 192. – С. 83–86. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npchdupol_2012_204_192_20.pdf).

Ж69683

160. Шевченко Л. І. Вербалізація української ментальності в просторі часу і культури: символіка живого одухотвореного світу / Л. І. Шевченко // Актуал. проблеми укр. лінгвістики: теорія і практика. – Київ, 2002. – Вип. 6. – С. 9–26. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/apyl_2002_6_4.pdf).

Ж70671

161. Шугай М. А. Особливості прояву основних властивостей ментальності та життєві орієнтації українців / М. А. Шугай // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Психологія і педагогіка. – 2011. – Вип. 18. – С. 258–262. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2011_18_31.pdf).

Ж69992 / Психол. пед.

162. Якиминська Л. В. Актуалізація ментальної категорії «праця» за матеріалами української фольклорної традиції степового Побужжя в XIX–XXI ст. / Л. В. Якиминська // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Історія. Філософія. Політологія . – Одеса, 2010. – Вип. 1. – С. 27–30. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_ifpo_2010_1_7.pdf).

Ж74042 / Іст. філ. політол.

163. Якиминська Л. В. Історіографічний аналіз ментальності українського селянства [Електронний ресурс] / Л. В. Якиминська // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2012. – Вип. 5. – С. 135–140. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chl_2012_5_23.pdf. – Назва з екрана.

161. Якиминська Л. В. Особливості менталітету українського козацтва / Л. В. Якиминська // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – Вип. 8. – С. 93–97. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/iiv_2006_8_12.pdf).

Ж71797

164. Якубова Т. Історичні впливи турецько-татарського прикордоння на формування ментальності польської шляхти таукраїнського козацтва (XVI– XVII ст.) / Т. Якубова // Українознав. альм. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 166–169. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2009_1_58.pdf).

Ж73942

165. Яремчук О. В. Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Яремчук Оксана Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2004. – 20 с.

Ра331306

166. Яремчук О. В. Міфологічний компонент ментальності особистості (культурно-історичний підхід) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Яремчук Оксана Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2004. – 270 арк.

Дс81872

167. Яцук Н. Є. Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Яцук Наталія Євгенівна ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 16 с.

Ра328189