Н. Тарасенко, провід. бібліотекар НБУВ

Українська національна ідея

Список літератури з фондів НБУВ та електронних ресурсів (2006–2014 рр.)

 

1. Абизова Л. Українська інтелігенція та парадигма національної ідеї у сучасному інтелектуальному контексті [Електронний ресурс] / Л. Абизова // Українознав. альм. – Електрон. дані. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 100–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Ukralm_2013_14_28.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015. 

2. Адамович С. Помаранчева революція: розкол суспільства чи пошук національної ідеї / С. Адамович // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.» : зб. наук. пр. Серія: Політичні науки. – 2008. – Вип. 3. – С. 44–48. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoap_2008_3_6.pdf).

Ж69992 / Політ.

3. Башнянин Г. І. Українська національна ідея як підґрунтя інформаційного переоблаштування суспільства. Проблеми теоретичної постановки і політичної практики / Г. І. Башнянин, П. Й. Мисловський ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. – 90 с. : рис.

Ва755630

4. Безверха Т. В. Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Безверха Тетяна Володимирівна ; Дніпропетров. регіонал. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

Ра361719

5. Безверха Т. В. Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Безверха Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. iн-т держ. упр. – Дніпропетровськ, 2008. – 214 арк. – Бібліогр.: арк. 186–214.

Дс110848

6. Безверха Т. В. Роль соціальної реклами у втіленні української національної ідеї [Електронний ресурс] / Т. В. Безверха // Державне будівництво. – Електрон. дані. – Харків, 2008. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/DeBu_2008_1_13.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

7. Безотосний М. Т. Національна ідея, заповідана Шевченком / М. Т. Безотосний ; відп. ред. С. В. Шейко ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 33 с.

Р122878

8. Белебеха І. О. Нація і Націоналізм: Від Націоналізму до національної  Ідеї / І. О. Белебеха. – Харків : Я. А. Здоровий, 2014. – 238 с. : портр. – Бібліогр.: с. 236.

Ва784050

9. Белебеха І. О. Світоглядні Перлини Української Національної Ідеї / І. О. Белебеха. – Харків : Я. А. Здоровий, 2011. – 148 с.

Ва742994

10. Бєльдюгін В. А. Молодь у контексті боротьби за реалізацію української національної ідеї (друга половина XIX – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бєльдюгін Віталій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.

Ра355537

11. Бєльдюгін В. А. Молодь у контексті боротьби за реалізацію української національної ідеї (друга половина XIX – початок XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бєльдюгін Віталій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 174–189.

Дс99424

12. Бичук І. О. Еволюція української національної ідеї у соціально-філософській думці України на зламі XIX–XX століть : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бичук Ірина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2011. – 16 с.

Ра380200

13. Бичук І. О. Еволюція української національної ідеї у соціально-філософській думці України на зламі XIX–XX століть : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бичук Ірина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2011. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 176–200.

Дс122623

14. Бичук І. Українська національна ідея у віддзеркаленні консервативного світогляду  / І. Бичук // Соціолог. студії. – Луцьк, 2013. – № 1. – С. 5–10. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/socst_2013_1_3.pdf).

Ж100935

15. Вальчук А. М. Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні  / А. М. Вальчук // Університет. наук. зап.  – Хмельницький, 2006. – № 3–4. – С. 511–513. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Unzap_2006_3–4_82.pdf).

Ж23990

16. Вовканич С. Й. Соціогуманістичні засади модернізації економіки в системі реалізації української національної ідеї  / С. Й. Вовканич // Регіон. економіка. – Львів, 2012. – № 2. – С. 7–22. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/regek_2012_2_3.pdf).

Ж15383

17. Воскобійник М. Г. Україна – ХХ: національна ідея і чин: публіцистика, листування / М. Г. Воскобійник ; упоряд. С. Козак ; Фундація ім. І. Багряного. – Київ : Літ. Україна : Ярославів Вал, 2011. – 486 с. – Бібліогр.: с. 472–481.

Ва738604

18. Гелей С. Д. Від національної ідеї до державності: вибрані ст. з історії України, політології, теорії та історії кооперації / С. Д. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 737 с.

Вс51888

19. Голибард Є. І. По-сусідськи. Польський вектор: документальна розповідь про динамічне п’ятнадцятиріччя 1989–2004 рр., про роль і наслідки використання національної ідеї в Україні та Польщі. Суспільно-економічне порівняння на тлі української нерішучості, непевності й невизначеності / Є. І. Голибард. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 432 с. : іл.

Ва659418 ; ФПУ / № 1404

20. Голобородько Я. Речник української національної ідеї: до 140-річчя від дня народження М. Грушевського / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44–52. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vnanu_2006_9_4.pdf).

Ж20611

21. Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця XIX – першої чверті
XX століть : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.05 / Горбань Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2010. – 40 с.

Ра373769

22. Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця XIX – першої чверті
XX століття : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.05 / Горбань Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2010. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 383–427.

Дс118821

23. Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця XIX – першої чверті XX століть : монографія / Т. Ю. Горбань ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 380 с. 

Ва725486

24. Григорук Н. Національна ідея у діяльності Української національно-демократичної партії Галичини на початку ХХ ст. / Н. Григорук // Україна – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – Вип. 11. – С. 290–295. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Ues_2013_11_30.pdf).

Ж73612

25. Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки  / О. Гринів // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С. 4–8. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eine_2001_9_3.pdf).

Ж70494

26. Гула Р. В. Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання «Киевлянин» у 1900–1914 рр.  / Р. В. Гула // Архіви України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 98–106. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ay_2013_1_8.pdf).

Ж27538

27. Дрожжина С. В. Национальная идея как фактор объединения украинского общества  / С. В. Дрожжина // Вісн. Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Серія: Гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 19–28. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vdnuetg_2013_2_4.pdf).

Ж70141 / Гум.

28. Дузь Л. П. Інтелігенція України і формування національної ідеї / Л. П. Дузь // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – Вип. 8. – С. 112–118. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/iiv_2006_8_14.pdf).

Ж71797

29. Духовна-Кравченко О. С. Взаємозв'язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с.

Ра391688

30. Духовна-Кравченко О. С. Взаємозв’язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 214 арк. – Бібліогр.: арк. 193–214.

Дс131786

31. Евзеров Р. Я. Украинская национальная идея / Р. Я. Евзеров // Национальная идея: страны, народы, социумы : монография / Рос. акад. наук, Ин-т социологии. – Москва, 2007. – С. 309–332.

Ва718800

32. Євсєєва Г. П. Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Електрон. дані. – Харків, 2009. – Вип. 1. – С. 445–452. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2009_1_69.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

33. Євсєєва Г. П. Державна мовна політика в контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Євсєєва Галина Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2012. – 42 с.

Ра390168

34. Євсєєва Г. П.  Державна мовна політика в контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади : дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Євсєєва Галина Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ, 2012. – 493. – Бібліогр.: арк. 423–477.

Дс131293

35. Євсєєва Г. П. Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія / Г. П. Євсєєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 335 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 291–323.

Ва734238

36. Євсєєва Г. П. До питання про український менталітет і формування української національної ідеї / Г. П. Євсєєва, Л. М. Архипенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2011. – № 1. – С. 122–133. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/apdy_2011_1_15.pdf).

Ж69634 / Х. ф.

37. Євтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... / В. Євтух. – Київ : Стилос, 2000. – 235 с.

Ва614979

38. Жаборюк А. А. Про літературу, малярство і українську національну ідею: (ст. й есе різних років) / А. А. Жаборюк. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 c. – Бібліогр.: у кінці ст.

Ва708157

39. Іванова Л. Г. Національна ідея в українській суспільно-політичній думці (І половина ХІХ століття) : навч. посіб. / Л. Г. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історії освіти, Каф. історії України. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 172 с. – Бібліогр.: с. 174–184.

Ва730279

40. Іванова Л. Г. Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної ідеї в українській суспільно-політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку (І половина ХІХ ст.) : матеріали до спецкурсу / Л. Г. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 191 с. – Бібліогр.: с. 173–189.

Ва706265

41. Іванова Л. Г.  Україна між Сходом і Заходом: українська національна  ідея в суспільно-політичній думці 50–60-х рр. ХІХ ст. : моногр. дослідж. / Л. Г. Іванова. – Київ : Дніпро, 2008. – 304 с. – Бібліогр.: с. 285–301.

Ва706268

42. Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; наук. ред. І. І. Ярмошик. – Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. – 266 с.

Ва737839

43. Іщенко В. В. Перспективи України у світовому співтоваристві як одна з головних характеристик національної ідеї (на прикладі публікацій журналу «Сучасність» початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. В. Іщенко // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». Серія: Історія. – Електрон. дані. – Миколаїв, 2012. – Т. 171, вип. 159. – С. 30–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npchdui_2012_171_159_9.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

44. Коберник М. О. Національна ідея в Україні : проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М. О. Коберник ; Хмельн. ун-т упр. та права. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://intkonf.org/kobernik-m-o-natsionalna-ideya-v-ukrayini-problemi-ta-perspektivi/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

45. Кобинець А. В. Газета «Громадська думка» / «Рада» (1905–1914 рр.): утвердження національної ідеї на тлі доби : монографія / А. В. Кобинець ; Класич. приват. ун-т. –  Запоріжжя : КПУ, 2010. – 203 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157–172.

Ва731894

46. Кожевніков В. Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? / В. Кожевніков. – Вид. 3-тє, доповн. – Київ : Задруга, 2014. – 60 с.

Ва780145

47. Козловець М. Національна ідея як рефлексія національно-культурної ідентичності  / М. Козловець, Ю. Ковтун // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2013. – № 73. – С. 210–212. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/gileya_2013_73_96.pdf).

Ж25326

48. Колінько В. В. Київ – священний простір. Від філософії та стратегії розвитку Києва до контурів національної ідеї / В. В. Колінько, Г. К. Куровський. – Київ : Ландшафтна ініціатива, 2006. – 232 с. : табл., іл.

Ва751668

49. Котляр Ю. В. Боротьба за українську національну ідею на Миколаївщині в 50–80-х рр. ХХ ст.  / Ю. В. Котляр // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». Серія: Історичні науки. – Миколаїв, 2008. – Т. 83, вип. 70. – С. 154–159. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npchdui_2008_83_70_30.pdf).

Ж69683

50. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2007. – 575 с.

Табачник Д. В. / Ва1089

51. Кубаєвський М. К. Національна ідея: історичні й методологічні засади осмислення : монографія / М. К. Кубаєвський ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185–190.

Ва708886

52. Куташев І. В. Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Куташев Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 446 арк. – Бібліогр.: арк. 421–446.

Дс110050

53. Кушнірук В. М. Українська національна ідея: концепція / В. М. Кушнірук.  – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : [б. в.], 2010. – 188 с. : рис., табл. – Бібліогр. у кінці глав.

ФПУ № 2173

54. Левченко Н. В. Національна державницька ідея як чинник реформування системи державного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Левченко Наталія Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2012. – 20 с. : рис.

Ра389453

55. Левченко Н. В. Національна ідея як чинник державотворення в Україні / Н. В. Левченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – Вип. 2. – С. 66–75. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2009_2_12.pdf).

Ж72481

56. Левченко Н. В. Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні / Н. В. Левченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2010. – Вип. 1. – С. 75–83. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2010_1_13.pdf).

Ж72481

57 Левченко Н. В. Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління  / Н. В. Левченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2011. – № 2. – С. 301–310. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/apdy_2011_2_43.pdf).

Ж69634 / Х. ф.

58. Либанова Э. М. Новая идеология национального развития / Э. М. Либанова // Экономика Украины. –  Київ, 2013. –  № 4.  – С. 90–92. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ekukrr_2013_4_9.pdf).

Ж28369

59. Литвинов А. И. Основы синтеза систем: Научные проблемы национальной идеи и как «измерить» способность кандидата в президенты решить эти проблемы / А. И. Литвинов ; Нац. авиац. ун-т. – Киев : НАУ, 1999. – Вип. 2. – 20 с.

В342753 /2

60. Ліпкан В. А. Українська національна ідея – фундамент національної безпеки / В. А. Ліпкан. // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – 2003. – Вип. 22. – С. 299–305. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/VKhnuvs_2003_22_60.pdf).

Ж69872

61. Лук’яненко Л. Г. Національна ідея і національна воля / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : [б. в.], 2008. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190.

Ва707580

62. Макарова А. Історико-філософське дослідження ідеї соціальної справедливості в контексті національного самовизначення українства / А. Макарова // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Серія: Філософія. – 2010. – Вип. 7. – С. 80–85. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nznuoafs_2010_7_10.pdf).

Ж69992 / Філос.

63. Макаровський І. П. Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі України (до 390-річчя від дня його смерті) : монографія / І. П. Макаровський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Івано-Франків. осередок. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т
ім. В. Стефаника, 2012. – 111 с. : іл. – (Серія «Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації» ; вип. 13). – Бібліогр.: с. 107–111.

Ва756778

64. Мартинюк М. І. Національна ідея в життєтворчості Володимира Самійленка : монографія / М. І. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 192 с. – Бібліогр.: с. 138–161.

Ва721310

65. Мастеренко В. З. Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір: українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 350-річчю блискучої Перемоги укр. армії під проводом гетьмана України І. Виговського під Конотопом над рос. окупац. військами, Одеса, 7–8 груд. 2007 р. / В. З. Мастеренко (кер.), В. О. Шевченко, А. Т. Томкіна [та ін.] ; Всеукр. об-ня ветеранів, Одес. обл. орг., Нац. ін-т стратег. дослідж., Одес. регіонал. філ. – Одеса : Екологія, 2007. – 204 с.

Ва720733

66. Мацура Т. П. Українська національна ідея. Запрошення до діалогу / Т. П. Мацура. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 124 с. : рис.

Ва728627

67. Медвідь Ф. Українська національна ідея як духовна детермінанта державотворчих процесів в Україні / Ф. Медвідь // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : матеріали круглих столів, семінарів та конф., проведених Нац. ін-том проблем міжнар. безпеки впродовж 2008–2009 рр. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ, 2010. – С. 236–247.

Ва726989

68. Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : М. І. Сергійчук, 2012. – 102 с. – Бібліогр.: с. 97–101.

Ва757723

69. Михальченко М. Українська мрія та ідея: генеза, взаємодія / М. Михальченко // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : матеріали круглих столів, семінарів та конф., проведених Нац. ін-том проблем міжнар. безпеки впродовж 2008–2009 рр. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ, 2010. – С. 248–261.

Ва726989

70. Морарь М. В. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства  / М. В. Морарь // Грані. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8. – С. 108–113. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Grani_2014_8_22.pdf).

Ж69893

71. Мосейчук В. В. Українська національна ідея : наук.-попул. розвідка / В. В. Мосейчук. – Тернопіль ; Львів : Вид-во В. В. Мосейчука, 2007. – 79 с. – Бібліогр.: с. 77.

Ва715923

72. Мушкевич О. Громадсько-політичний рух у Галичині ХІХ–ХХ ст. як передумова становлення ідеї національної державності в українському суспільстві новітньої доби  / О. Мушкевич // Studia politologica Ucraino-Polona = Укр.-пол. політол. студії. – Житомир ; Київ ; Краків, 2011. – Вип. 1. – С. 257–262. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Spup_2011_1_39.pdf).

Ж100964

73. Назарова К. В. Ідея «нації» та «націоналізму» в українському політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: на шляху до створення політичної ідеології  / К. В. Назарова // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки. – 2013. – Вип. 3.34. – С. 249–255. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nvmdu_2013_3.34_38.pdf).

Ж72496

74. Національна ідея у сухопутних військах України : досвід, проблеми та перспективи реалізації : матеріали наук.-практ. семінару, 18 лют. 2010 р. / Акад. сухопут. війск ім. гетьмана П. Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. війск, Н.-д. лаб. морал.-психол. забезпечення та війск. традицій ; голова редкол. Б. З. Якимович. – Львів : АСВ, 2010. – 114 с.

Ва729431

75. Павленко В. Ідея української національної державності в радянській історіографії  / В. Павленко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С. 9–13. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eine_2001_9_4.pdf).

Ж70494

76. Павличко Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв’ю, док. : [у 2 т.] / Д. В. Павличко. – Київ : Вид-во С. Павличко «Основи», 2012. Т. 1. – 2012. – 856 с.; Т. 2. – 2012. – 846 с.

В353562 / 1–2

77. Парахонський Б. О. Українська ідентичність і консолідація країни. Національна ідея / Б. О. Парахонський // Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси : у 3 т. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2004. – Т. 3 : Новітній український державотворчий процес. – С. 98–111. – Існує електронна версія (Режим доступу: http:// http://buklib.net/books/24274/).

В348041 / 3

78. Пасічник В. М. Зміст та духовний вимір національної ідеї [Електронний ресурс] / В. М. Пасічник. // Демократичне врядування. – Електрон. дані. – Львів, 2013. – Вип. 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/DeVr_2013_11_6.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

79. Пасічник В. М. Національна ідея в контексті українсько-російських відносин : монографія / В. М. Пасічник. – Львів : Сполом, 2007. – 182 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 162–178.

Ва716739

80. Пасічник В. Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки / В. Пасічник // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 37–44. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Vnadu_2013_2_7.pdf).

Ж15105

81. Пасічник В. М. Цивілізаційний аспект української національної ідеї  / В. М. Пасічник // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2012. – Вип. 32. – С. 99–107. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/efdu_2012_32_13.pdf).

Ж72505

82. Патріотами не народжуються : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. журналістів на тему «Патріотизм, національна ідея і засоби масової інформації», 31 жовт. 2002 р. / упоряд. В. Т. Денисюк ; Упр. у справах преси та інформ. Волин. облдержадмін., Обл. орг. Нац. спілки журналістів України. – Луцьк : Вісн. і К, 2002. – 196 с.

Ва635990

83. Пашкова О. Б. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Пашкова Оксана Брониславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2008. – 20 с.

Ра360220

84. Пашкова О. Б. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Пашкова Оксана Брониславівна ; Європ. ун-т. – Київ, 2008. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 180–198.

ДС109906

85. Погребняк В. Громадське виховання : Українська Національна ідея у творчості Драгоманова М. [Електронний ресурс] / В. Погребняк // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – С. 30–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/pena_2014_60_7.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

86. Полтораков А. Ю. «Украинская идея» : национальная специфика геокультурных (цивилизационных) ценностей [Электронный ресурс] / А. Ю. Полтораков ; Ин-т укр. политики. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://ashpi.asu.ru/ic/?p=2011. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 07.02.2015.

87. Попович М. Українська національна ідея / М. Попович // Вісн. НАН України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 14–20. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vnanu_2005_8_2.pdf).

Ж20611

88. V Культурологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва «Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ, 1–2 черв. 2007 р.] / голова редкол. О. А. Гриценко ; Укр. центр культур. дослідж. – Київ : Міленіум, 2007. – 400 с.

Ва707591

89. Радченко О. В. Національна ідея України – ціннісний підхід / О. В. Радченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – Вип. 2. – С. 23–30. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Tpdu_2009_2_6.pdf).

Ж72481

90. Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини XIX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Райківський Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2014. – 36 с.

Ра410059

91. Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття : монографія / І. Я. Райківський ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т історії, політології і міжнар. відносин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту
ім. В. Стефаника, 2012. – 930 с. – Бібліогр.: с. 831–912.

Ва778888

92. Розумний М. Українська ідея і виклики державного розвитку / М. Розумний // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : матеріали круглих столів, семінарів та конф., проведених Нац. ін-том проблем міжнар. безпеки впродовж 2008–2009 рр. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ, 2010. – С. 271–277.

Ва726989

93. Роль М. Від національної ідеї – до національного ідеалу [Електронний ресурс] / М. Роль. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://volianarodu.org.ua/uk/Strategiya-dlya-Ukrajiny/Vid-natsionalnoji-ideji-do-natsionalnogo-idealu. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

94. Рудакевич О. М. Національна ідея як модель суспільної організації : європейський досвід  / О. М. Рудакевич // Психологія і сусп-во. – Тернопіль, 2013. – № 1. – С. 31–39. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Psis_2013_1_5.pdf).

Ж23016

95. Рум’янцев В. Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.) / В. Рум’янцев // Вісн. нац. Акад. прав. наук України. – Харків, 2013. – № 2. – С. 89–97. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vapny_2013_2_13.pdf).

Ж68574

96. Рум’янцев В. О. Розвиток ідеї національно-державного відродження України в кінці ХVIII – на початку XX ст. / В. О. Рум’янцев // Публ. право. – Київ, 2014. – № 1. – С. 171–178. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/pp_2014_1_25.pdf).

Ж100594

97. Сабадуха В. О. Особистісна парадигма буття людини як концептуальна основа української ідеї : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сабадуха Володимир Олексійович ; НАН України, Донец. від-ня Центру гуманіт. освіти. – Донецьк, 2010. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182–199.

Дс118228

98. Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття / В. Сабадуха // Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – № 6. – С. 4–14. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Mandriv_2012_6_3.pdf).

Ж68729

99. Савойська С. Українська національна ідея в мовно-комунікативному контексті консолідації поліетнічного соціуму / С. Савойська // Віче. – Київ, 2013. – № 12. – С. 28–30. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/viche_2013_12_11.pdf).

Ж14474

100. Сворак С. Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї : історико-правовий вимір  / С. Д. Сворак // Право і безпека. – Харків, 2014. – № 2. – С. 14–18. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Pib_2014_2_5.pdf).

Ж24082

101. Скиба М. Філософсько-аксіологічний вимір національної ідеї в контексті еволюційної динаміки буття / М. Скиба // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С. 44–48. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eine_2001_9_10.pdf).

Ж70494

102. Скловський І. З. Метафізика української ідеї в контексті її етнонаціональних змін на межі тисячоліть : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 19.00.03 / Скловський Ігор Зіновійович ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2013. – 27 с.

Ра402797

103. Скринник Н. М. Аксіологічне підґрунтя української національної ідеї А. Шептицького / Н. М. Скринник // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 367–368.

Ж25326

104. Скринник Н. М. Етнорелігійний фактор становлення національної ідеї у ХVІІІ–ХІХ ст. / Н. М. Скринник // Християнські міжконфесійні взаємини : загальноєвропейській та український досвід : матеріали міжнар. наук. конф. (Галич, 11–12 трав. 2012 р.). – Галич, 2012. – С. 211–218.

Ва776649

105. Скринник Н. М. Релігійна домінанта української національної ідеї: теоретичний аспект / Н. М. Скринник // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук. – Київ, 2010. – Вип. 35. – С. 275–281.

Ж25326

106. Скринник Н. М. Філософсько-релігійний вимір національної ідеї в українському греко-католицизмі (ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Скринник // Гуманитарные научные исследования. – Електрон. дані. – Москва, 2012. – № 12 – Режим доступу: http://human.snauka.ru/2012/12/2103. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

107. Теорія та практика формування української національної ідеї / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін.-т проблем міжнар. безпеки, НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; підгот.: О. М. Андреєва, О. В. Білий, О. С. Власюк [та ін.] ; ред., упоряд. О. К. Шевченко. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с.

Ва710555

108. Українська ідея. Перші речники / Ін-т нац. відносин і політології акад. наук України ; керівник авт. кол. В. Ф. Солдатенко ; голов. ред. І. Ф. Курас. – Київ : Т-во «Знання» України, 1994. – 183 с.

Табачник Д. В. / Ва421

109. Українська національна ідея – вчора, сьогодні і завтра : міжнар. конф. // Україна дипломатична. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 760–764. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ukrdip_2013_14_45.pdf).

Ж70897

110. Українська   національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє (УНІ–ІІ) : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2004 р., Одеса : тези доп. / голов. ред. П. М. Мовчан ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Одес. облдержадмін., Одес. обл. об-ня ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 96 с.

Ва656086

111. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори : матеріали круглого столу / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів : ПП «Арал», 2011. – 62 с. : рис.

Вс52740

112. Фартушний А. А. Українська культура : [в 2 ч.] / А. А. Фартушний ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Держ. ун-т «Львів. політехніка», 1999–2000. –

Ч. 1 : Культура передісторичної доби. – Культура Київської доби. – Культура Галицько-Волинської держави / Каф. філософії та культурології. – 1999. – 112 с. : іл. – (Серія публікацій «Українська національна ідея» ; публ. 5).

Ч. 2 : Культура українських земель у складі Великого князівства Литовсько-Руського та Речі Посполитої / Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Ін-т підприємництва та перспективних технологій. – 2000. – 112 с. : іл. – (Українська національна ідея ; публ. 6).

В342910 / Ч. 1–2

113. Христенко С. С. Национальная идея: «Хлеб – всему голова» : монография / С. С. Христенко. – Одесса : Астропринт, 2012. – 228 с. : рис., табл.

Ва782436

114. Чабала О. Праксеологічні чинники національної ідеї: особливі риси та роль освіти / О. Чабала // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір : матеріали круглих столів, семінарів та конф., проведених Нац. ін-том проблем міжнар. безпеки впродовж 2008–2009 рр. / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ, 2010. – С. 277–280.

Ва726989

115. Червак Б. Наперед українці: до національної ідеї Івана Франка / Б. Червак. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича : Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – 38 с.

Непокупний А. П. / Р10

116. Чернишова М. В. Толерантність як складова національної ідеї та національного інтересу сучасного українського соціуму /
М. В. Чернишова // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. / Нац. аеркосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків, 2012. – № 4. – С. 75–81. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/gumc_2012_4_13.pdf).

Ж72856

117. Чупрій Л. Формування концепту «національна ідея» в умовах сучасних викликів [Електронний ресурс] / Л. Чупрій. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://bulava.info/chupriy-form.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.02.2015.

118. Шведовський С. Є. Екстремалізація суспільної свідомості в контексті проблеми формування української національної ідеї  / С. Є. Шведовський // Гуманіт. вісн. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 20. – С. 138–146. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/znpgvzdia_2005_20_17.pdf).

Ж71781

119. Шейко В. М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / В. М. Шейко, Валерія Лєвіна ; Ін-т культурології, Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 207 с. : іл. – Бібліогр.: с. 156–198.

Табачник Д. В. / Ва2251

120. Шилов Ю. О. Українська національна ідея : збірник / Ю. О. Шилов. – Київ : Аратта, 2007. – 60 с.

Вс48486

121. Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філоc. наук : 09.00.03 / Ющенко Петро Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с.

Ра368012

122. Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філоc. наук : 09.00.03 / Ющенко Петро Андрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 172–192.

Дс114154

123. Безотосний М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіцист. пр. / Микола Трохимович Безотосний ; [авт. вступ. ст. С. В. Шейко] ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – 18 с.

Р124653

124. Державотворення та національна ідея України : бібліогр. покажч. / склад.: А. Г. Вінницька, Є. В. Руденко, Т. С. Астапенко [та ін.] ; Упр. культури Миколаїв. облдержадмін., Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова. – Миколаїв : ВАРТ, 2001. – 24 с.

Р95367

125. Добко Т. Українська національна ідея : список літ. з фондів НБУВ (1994–2007) / Т. Добко, Н. Моісеєнко // Україна : події, факти, коментарі. – Київ – 2008. – № 15. – С. 61–79. – Існує електронна версія (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/401).

Ж70838

126. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / Полтав. держ. аграр. акад. ; авт.-упоряд. М. Т. Безотосний. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 26 с.

Р118051