С. Горбань, зав. сектору НБУВ

Збройні конфлікти

Література з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2014 рр.)

 

1. Адаменко А. А. Методика формування множини факторів воєнного конфлікту та системи взаємозв’язків між ними / А. А. Адаменко // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України. – 2011. – № 1. – С. 141–145.

Ж100320

2. Антипенко А. В. Антитерористична складова права збройних конфліктів / А. В. Антипенко // Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». – К., 2013. – № 1. – С. 135–139.

Ж73401

3. Антипенко А. В. Кримінально-правові за міжнародним правом оцінки прийнятності регулювання терористичних збройних конфліктів гуманітарним правом / А. В. Антипенко // Митна справа. – 2013. – № 2. – Ч. 2, кн. 1. – С. 336–343.

Ж16417

4. Антипенко А. В. Мирні засоби розв’язання збройної конфліктності: проблеми дієвості / А. В. Антипенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 442–449.

Ж69395

5. Антипенко А. В. Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів / А. В. Антипенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2012. – Вип. 67. – С. 493–502.

Ж69995

6. Антипенко В. Ф. Можливості боротьби з тероризмом, що містяться у праві збройних конфліктів / В. Ф. Антипенко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2002. – Вип. 15. – С. 520–528.

Ж69395

7. Арцибасов И. Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия / И. Н. Арцибасов, С. А. Егоров. – М. : Междунар. отношения, 1989. – 245 с.

Ва500873

8. Бадах Ю. Г. Військові флоти у локальних війнах і збройних конфліктах 1946–2003 рр. / Ю. Г. Бадах ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. НДІ озброєння та військ. техніки збройних сил України. – К. : Варта, 2006. – 492 с.

Со27046

9. Бадах Ю. Г. Флоти у локальних війнах, збройних конфліктах сучасності (1991–2003 рр.) / Ю. Г. Бадах // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 56. – С. 210–214.

Ж69724/Пед., іст. н.

10. Бадах Ю. Г. Флоти у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини 40-х років XX ст. – початку XXI ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Бадах Юрій Гордійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2006. – 575 арк.

Дс98902

11. Бадах Ю. Г. «Холодна війна» та її виміри (1946–1991 рр.) : монографія / Ю. Г. Бадах ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [б. в.], 2009. – 457 c.

Висвітлено погляди, які існували у США, НАТО та СРСР щодо застосування збройних сил у воєнних конфліктах.

Ва717853

12. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 18 с.

Ра309506

13. Балдинюк О. В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990–2000 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 222 арк.

Дс65574

14. Батрименко В. І. Силові засоби врегулювання міжнародних збройних конфліктів / В. І. Батрименко // Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політолог. центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. – К., 2009. –
Вип. 40. – С. 478–494.

Ж68683

15. Батрименко О. В. Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. В. Батрименко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 18 с.

Ра341977

16. Батрименко О. В. Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 185 арк.

Дс94421

17. Білецький І. Г. Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах / І. Г. Білецький, В. В. Андронов // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2010. – Вип. 1. – С. 118–124.

Ж25328

18. Білоцький С. Д. Міжнародне-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Д. Білоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 18 с.

Здійснено правовий аналіз участі НАТО у врегулюванні збройних конфліктів у Південно-Східній Європі.

Ра355823

19. Блищенко И. П. Региональные конфликты и международное право (вторая половина ХХ – начало ХХІ века) / И. П. Блищенко, М. М. Солнцева. – М. : Изд. дом «Городец», 2005. – 496 с.

Ва669135

20. Богданович В. Ю. Конфликты и войны после распада СССР : монография / В. Ю. Богданович, А. Я. Маначинский, С. Г. Бутенко. – Житомир : Полесье, 2006. – 440 c.

Ва677115

21. Бодрук О. С. Системи національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991–2001 роки : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 21.01.01 / О. С. Бодрук ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. – К., 2003. – 24 с.

Висвітлено роль трансрегіональних, регіональних і глобальних організацій у врегулюванні військових криз і збройних конфліктів.

Ра324172

22. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти / О. С. Бодрук ; Рада нац. безпеки і оборони України. – К., 2001. – 299 c.

Висвітлено роль трансрегіональних, регіональних та глобальних організацій у врегулюванні військових криз та збройних конфліктів.

Ва609626

23. Бондар О. М. Деякі проблеми можливого застосування Збройних сил у внутрішніх конфліктах / О. М. Бондар // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2001 р. / Донец. ін-т внутр. справ МВС України при Донец. нац. ун-ті. – Донецьк, 2001. – С. 454–463.

Ва623482

24. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів / В. С. Бруз. – К. : Либідь, 1995. – 111 с.

Ва562116

25. Бруз В. С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму / В. С. Бруз ; Київ. славіст. ун-т. – К. : Експрес-Поліграф, 2010. – 223 с.

Ва737037

26. Булах О. Ю. Лікувально-евакуаційне забезпечення легкопоранених і легкохворих в сучасних збройних конфліктах / О. Ю. Булах // Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. пр. / Голов. військ. клін. госпіталь МО України. – К., 2012. – Вип. 19. – С. 8–15.

Ж71637

27. Бураков Ю. В. Переростання збройного етносепаратистського конфлікту початку 60-х років XX ст. в Бельгійському Конго у міжнародну кризу / Ю. В. Бураков // Військово-науковий вісник / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2004. – Вип. 6. – С. 14–29.

Ж70672

28. Вилко В. М. Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950–2000 рр. (історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / В. М. Вилко ; Нац. акад. оборони України. – К., 2005. – 20 с.

Ра336134

29. Вилко В. М. Інформаційно-психологічне забезпечення збройних сил США в локальних війнах і збройних конфліктах 1950–2000 рр. (історичний аспект) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Вилко Володимир Миколайович ; Нац. акад. оборони України. – К., 2005. – 284 арк.

Дс88395

30. Вовк С. О. Проблема кореляції понять «неміжнародний збройний конфлікт» та «громадянська війна» / С. О. Вовк // Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політолог. центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – Вип. 64. – С. 216–222.

Ж68683

31. Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття : зб. наук. ст. / Ін-т історії НАН України, Нац. акад. оборони України, Укр. ін-т воєн. історії ; ред. С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2004. – 100 c.

Ва650561

32. Вплив досвіду Великої Вітчизняної війни та локальних війн і збройних конфліктів на розвиток теорії і практики бойового застосування зенітних ракетних військ / М. П. Деменко, В. Г. Єрдяков, В. П. Косенко [та ін.] // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2010. – № 1. – С. 101–108.

Ж100320

33. Генеральная Ассамблея. О прогрессе в области предотвращения вооруженных конфликтов : доклад Генерального секретаря / Генеральная Ассамблея ООН. – Нью-Йорк : ООН, 2006. – 93 с. – (Сессия 60 ; 2006).

A/60/891

34. Глущенко В. М. Виникнення міжнародного гуманітарного права (стосовно захисту прав людини) в період війн та збройних конфліктів і періодизація його історії / В. М. Глущенко // Збірник наукових праць. Серія «Військові та технічні науки» / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – № 10, ч. 2. – С. 302–306.

Ж69800

35. Гнатовський М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ / М. М. Гнатовський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2012. – Вип. 65. – С. 139–146.

Ж69995

36. Гончаренко І. О. Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гончаренко Іван Олександрович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. – К., 2009. – 15 с.

Ра366557

37. Гончаренко І. О. Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гончаренко Іван Олександрович ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. – К., 2009. – 228 арк.

Дс113654

38. Гончаренко І. О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) / І. О. Гончаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172–178.

Ж68200

39. Горб Н. О. Особливості правового статусу жінок-комбатантів у міжнародних збройних конфліктах / Н. О. Горб // Держава та регіони. Серія «Право» / Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». – Запоріжжя, 2010. – Вип. 2. – С. 107–111.

Ж23244/пр.

40. Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах / ООН, Совет Безопасности. – Нью-Йорк : ООН, 2004. – 30 c.

S/2004/616

41. Градецька Н. М. Проблеми дітей та захист їх прав у збройних конфліктах / Н. М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право / Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 232–237.

Ж23244/пр.

42. Грицай П. М. Підходи до удосконалення шляхів застосування сил і засобів артилерії за досвідом локальних війн та збройних конфліктів / П. М. Грицай, І. М. Тіхонов // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2010. – Вип. 3. – С. 30–32.

Ж25328

43. Гулиев А. Армяно-Азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: сущность, характер событий и процесс урегулирования / А. Гулиев // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С. 198–208.

Ж69395

44. Гуменюк А. Г. Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гуменюк Алла Германівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 22 с.

Ра307938

45. Гуменюк А. Г. Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гуменюк Алла Германівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2000. – 203 арк.

Дс63171

46. Гусаков В. Війна в Судані як приклад міжцивілізаційного конфлікту ХХІ століття / В. Гусаков // Людина і політика. – 2001. – № 1. – С. 82–85.

Ж16653

47. Гусаков В. Традиційні та сучасні етнополітичні фактори в еволюції центральноафриканської кризи / В. Гусаков // Людина і політика. – 2000. – № 5. – С. 26–29.

Проаналізовано чинники виникнення конфліктів у Центральній Африці на прикладі конфлікту в басейні річки Конго. Вони мають багато рис, притаманних збройним конфліктам в інших частинах світу.

Ж16653

48. Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / В. В. Гутник ; Одес. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 18 с.

Ра376321

49. Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гутник Віталій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 232 арк.

Дс120805

50. Гутник В. Система кримінально-процесуальних гарантій учасників міжнародних збройних конфліктів / В. Гутник // Вісник. Серія «Міжнародні відносини» / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – Вип. 27. – С. 189–194.

Ж28852:Міжнар.відн.

51. Дацюк А. В. Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Дацюк Андрій Васильович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. – К., 2007. – 20 с.

Ра348585

52. Дацюк А. В. Збройні етнополітичні конфлікти та шляхи їх врегулювання в контексті забезпечення національної безпеки держави : дис. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Дацюк Андрій Васильович ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – К., 2006. – 215 арк.

Дс103890

53. Дети в вооруженных конфликтах : докл. Генерального секретаря ООН / Генер. Ассамблея ООН, Совет Безопасности. – Нью-Йорк : ООН, 2000. – 42 с. – (Сессия 55 ; 2000).

A/55/163

54. Дзюба М. Застосування інформаційно-психологічного впливу для досягнення воєнних цілей у локальних війнах і збройних конфліктах на рубежі XX–XXI століть / М. Дзюба, О. Мацагор // Вісник. Серія «Військово-спеціальні науки» / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – Вип. 14/15. – С. 97–100.

Ж28079/ВСН

55. Динис Г. Проблематика ефективності механізму міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів (на прикладі міждержавного збройного конфлікту Росії та Грузії) / Г. Динис // Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. / Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 1. – С. 61–76.

Ж73745

56. Доді К. В. Сучасні проблеми імплементації міжнародних норм, що регулюють неміжнародні збройні конфлікти в деяких країнах СНД / К. В. Доді // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – Вип. 39. – С. 121–132.

Ж69514

57. Дробаха Г. А. Розвиток тактики дій засобів повітряного нападу в локальних конфліктах ХХI століття / Г. А. Дробаха, С. М. Піскунов, І. М. Тихонов // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2010. – Вип. 1. – С. 6–10.

Запропоновано аналіз збройної боротьби ХХI ст., який показує провідну роль повітряних сил у досягненні мети війни, воєнного конфлікту. Це було продемонстровано у війні в Афганістані 2001 р., Іраку 2003 р. та Грузії 2008 р. Панування в повітрі, як видно із аналізу, у сучасних локальних війнах і конфліктах завойовувалося однією з сторін (коаліцією) з початком бойових дій у короткий час, характеризувалося стійкістю і створювало умови для захоплення стратегічної ініціативи та перемоги у війні чи локальному конфлікті.

Ж25328

58. Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів / В. І. Дяченко [та ін]. – К. : КВГІ, 1998. – 103 с.

Ва588676

59. Єрмаков С. Г. Арабо-єврейський конфлікт в Палестині (1947–2003) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / С. Г. Єрмаков ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2011. – 16 с.

Ра383999

60. Жарик О. М. Досвід використання безпілотних авіаційних комплексів для виконання бойових (спеціальних) завдань в арабо-ізраїльських війнах та збройних конфліктах / О. М. Жарик // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. – Харків, 2013. – Вип. 1. – С. 5–15.

Ж70455

61. Жарков Я. М. Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника (1939–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Я. М. Жарков ; Нац. акад. оборони України. – К., 2007. – 20 с.

Розглянуто досвід ведення інформаційної пропаганди у роки Другої світової війни 1939–1945 рр., організації та проведення психологічних операцій США у війнах і збройних конфліктах у 1946–1991 рр. і спецпропаганди СРСР під час бойових дій в Афганістані у 1979–1989 рр. Значну увагу приділено висвітленню розвитку інформаційно-психологічного впливу у локальних війнах і збройних конфліктах 1992–2000 рр.

62. Желєзняк І. С. Основні напрямки модернізації збройних сил США в умовах розвитку конфліктів середньої інтенсивності (90-ті роки XX ст.). // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К., 2012. –
С. 680–684.

Ж25326

63. Жиров Г. Б. Анексія Криму, причини та наслідки / Г. Б. Жиров // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – Вип. 45. – С. 68–72.

Ж73166

64. Журба М. А. Гуманітарна діяльність українського Червоного Хреста під час збройних конфліктів на Балканах (др. пол. XIX – поч. XX ст.) // Проблеми Балканістики, сходознавства та міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К., 2007. – С. 144–152.

Вс43784

65. Зайвий В. В. Інженерне забезпечення бойових дій за досвідом воєнних конфліктів у Демократичній Республіці Афганістан, Перській затоці та Чечні (1979–2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 22.02.22 / В. В. Зайвий ; Нац. акад. оборони України. – К., 2006. – 20 с.

Ра345203

66. Зінько С. Ю. Інформаційно-пропагандистські операції у збройному конфлікті в Південному Лівані у 2006 році / С. Ю. Зінько // Стратегічні пріоритети / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2008. – № 1. – С. 199–208.

Ж25775

67. Іваніщак О. Виникнення етнічних та релігійних конфліктів на території колишнього СРСР та СФРЮ / О. Іваніщак // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 16. – С. 77–81.

Ж28852/міжнар. відн.

68. Іжнін І. І. Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х рр. XX ст. : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Іжнін Ігор Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 169 арк.

Дс88011

69. Іоффе Ю. Водне право в збройному конфлікті / Ю. Іоффе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 84–85.

Ж68200

70. Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енциклопед. довід. / авт.-упоряд. О. І. Гуржій [та ін.]. – К. : Вид-во гуманіт. літ., 2004. – 520 с.

Ва663548

71. Казіміров О. О. Аналіз способів і прийомів застосування тактичної авіації в локальних війнах та збройних конфліктах / О. О. Казіміров, Р. В. Нєвзоров, В. В. Шмаков // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2009. – Вип. 2. – С. 11–13.

Ж25328

72. Карпенко В. В. Застосування повітрянодесантних підрозділів провідними країнами світу у війнах (збройних конфліктах) кінця XX – початку XXI сторіччя / В. В. Карпенко // Збірник наукових праць. Серія «Військові та технічні науки» / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – № 57. – С. 27–31.

Ж69800

73. Каткова Т. Г. Історичний огляд правової регламентації захисту культурних цінностей та об’єктів під час війни та збройних конфліктів / Т. Г. Каткова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – Вип. 39. – С. 570–577.

Ж69514

74. Кіт О. О. Роль експорту озброєнь з України в ескалації збройних конфліктів у сучасному світі / О. О. Кіт // Вісник. Серія «Питання політології» / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1031, вип. 22. – С. 170–176.

Ж29137

75. Климчук Ю. В. Система принципів міжнародного гуманітарного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ю. В. Климчук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2003. – 17 с.

Запропоновано класифікацію джерел принципових положень права війни, визначення міжнародного гуманітарного права та внутрішнього збройного конфлікту, а також заходи для подальшого удосконалення гуманітарного права. Розроблено проект Декларації про принципи міжнародного гуманітарного права.

Ра322930

76. Кобко В. А. Підготовка та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах другої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Кобко Василь Андрійович ; Нац. акад. оборони України. – К., 2004. – 16 с.

Ра339755

77. Кобко В. А. Підготовка та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах другої половини XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Кобко Василь Андрійович ; Черкас. ін-т пожеж. безпеки. – К., 2004. – 214 арк.

Дс85772

78. Ковальчук М. А. Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / М. А. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 19 с.

Досліджено причини виникнення воєнного конфлікту між Українською Народною Республікою (УНР) та Збройними Силами Півдня Росії (ЗСПР) під командуванням генерала Денікіна восени 1919 р. Розглянуто основні етапи боротьби українських збройних сил з білогвардійськими військами Півдня Росії.

Ра339983

79. Ковальчук С. Міжнародно-правова реґламентація збройних конфліктів. Кодекс поведінки учасника бойових дій / С. Ковальчук // Захист Вітчизни – обов’язок громадян України. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 61–73.

Ва588370

80. Колесник В. А. Форми і способи застосування сил швидкого реагування провідних країн світу у збройних конфліктах кінця XX ст. / В. А. Колесник // Воєнні конфлікти другої половини XX століття : зб. наук. ст. / Ін-т історії України, Нац. акад. оборони України, Укр. ін-т воєнної історії. – К., 2004. – С. 50–56.

Ва650561

81. Колесніков В. О. Розвиток поглядів на підготовку та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах / В. О. Колесніков, А. М. Кривошеєв. – 2-ге вид., доп. – Суми : Мрія-1, 2004. – 278 с.

Ва659293

82. Колесов Е. Інформаційна боротьба як засіб досягнення мети в сучасних збройних конфліктах / Е. Колесов // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / Ін-т історії України. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 462–466.

Табачник Д.В./ВА432

83. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи / Нац. коміс. з питань повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України. – К., 1999. – Вип. 13. – С. 110–140.

В340436

84. Корж Г. П. Роль національної ідентичності у вірмено-азербайджанському конфлікті (історико-політологічний аспект) / Г. П. Корж // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К., 2007. – № 4. – С. 143–149.

Ж22799

85. Костиря А. Воєнно-політична спецоперація СРСР в Афганістані (1979–1989 рр.) як кульмінація «холодної війни» / А. Костиря // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 144–157.

Проаналізовано воєнно-політичну спеціальну операцію СРСР в Афганістані 1979–1989 рр., яка стала фінальною у ряді локальних воєн, збройних конфліктів у світі у другій половині ХХ ст. за участі Збройних сил СРСР.

Ж24488

86. Котов О. О. Деякі питання щодо організації взаємодії силових структур у збройному конфлікті / О. О. Котов // Збірник наукових праць. Серія: Військові та технічні науки / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – № 10, ч. 2. – С. 41–47.

Ж69800

87. Коцюба В. П. Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть / В. П. Коцюба, О. П. Федченко // Системи озброєння і військова техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – 2010. – Вип. 3. – С. 48–51.

Ж25328

88. Кравченко С. Р. Припинення міжнародних договорів: теорія і практика : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Р. Кравченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2008. – 21 с.

Розглянуто особливості припинення міжнародних договорів за умов збройних конфліктів та у межах регіональних інтеграційних об’єднань ЄС і СНД.

Ра358224

89. Левченко М. О. Італо-турецький конфлікт в контексті міжнародних відносин початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / М. О. Левченко ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.

Ра323206

90. Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. / Микола Литвин ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 1998. – 486 с.

Вс33183

91. Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття (історико-філософський аспект) : монографія / О. І. Гуржій, С. П. Мосов, В. Д. Макаров [та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – 356 c.

Ва676624

92. Луник О. О. Участь Збройних Сил України у врегулюванні воєнних конфліктів / О. О. Луник // Вісник / Нац. акад. оборони України. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 29–39.

93. Луник О. О. Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992–2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / О. О. Луник ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2003. – 19 с.

РА324327

94. Луник О. О. Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992–2002 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Луник Олег Орестович ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2003. – 238 арк.

Дс78791

95. Ляшенко В. Я. Аналіз застосування високоточної зброї у ході останніх локальних конфліктів та перспективи її подальшого розвитку / В. Я. Ляшенко, І. М. Олійник, П. Ф. Гарнець // Наука і техніка Повітр. сил Збройних сил України / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – 2009. – № 2. – С. 18–24.

Ж100320

96. Мамедов А. Хід бойових дій в Нагірно-Карабахському збройному конфлікті / А. Мамедов // Воєнна історія / Укр. ін-т воєн. історії. – 2011. – № 5. – С. 72–80.

Ж24204

97. Мандрагеля В. Війни (збройні конфлікти) ХХІ ст.: зміна базових парадигм / В. Мандрагеля // Людина і політика. – 2002. – № 5. – С. 84–91.

Ж16653

98. Мандрагеля В. А. Вплив особливостей міжнародної системи держав на війні (збройні конфлікти): світовий досвід / В. А. Мандрагеля // Військово-науковий вісник / Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С. 284–290.

Ж70672

99. Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз / В. А. Мандрагеля ; Нац. акад. оборони України, Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2003. – 570 с.

Ва676913

100. Мандрагеля В. А. Сучасні тенденції удосконалення військової освіти: із практики збройних конфліктів останнього десятиліття / В. А. Мандрагеля // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 31–40.

Ж29126/Філос.Псих.Пед.

101. Международно-правовая защита прав человека в вооруженных конфликтах / ООН, Упр. Верхов. комиссара по правам человека. – Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2011. – iv, 141 с.

HR/PUB/11/01

102. Мелик-Шахназаров А. А. Нагорный Карабах: факты против лжи : информ.-идеол. аспекты нагор.-карабах. конфликта / Арсен Мелик-Шахназаров. – М. : Волшебный фонарь, 2009. – 765, [14] с.

Табачник Д.В./Ва2016

103. Мельник Р. П. Збройний конфлікт: теоретичні основи перспективності продовження боротьби за українську державність (1920–1939 рр.) / Р. П. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 752. – С. 145–149.

Ж29409/А

104. Ментус І. Е. Пропозиції щодо удосконалення організації пересування мобільних прикордонних підрозділів у районах збройних конфліктів / І. Е. Ментус // Збірник наукових праць. Серія : Військові та технічні науки / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – № 52. – С. 31–33.

Ж69800

105. Мережко А. А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / А. А. Мережко. – Київ : Изд. дом Д. Бураго, 2013. – 206 c.

Ва772820

106. Мизак Н. С. Боротьба УПА-«Захід» і збройного підпілля ОУН на західноукраїнських землях (1942–1960 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Н. С. Мизак ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 36 с.

Ра385200

107. Михайлишин О. О. Концептуальні основи боротьби з незаконними збройними формуваннями у прикордонному збройному конфлікті / О. О. Михайлишин // Збірник наукових праць. Серія: Військові та технічні науки / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – № 53. – С. 45–48.

Ж69800

108. Мохаммад Абдель Карім Мусса Аль-Нсур. Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мохаммад Абдель Карім Мусса Аль-Нсур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.

Досліджено міжнародно-правові проблеми захисту прав жінок і дітей за умов кризових ситуацій. Обгрунтовано необхідність такого захисту, розглянуто соціальні детермінанти та сфери дискримінації даних категорій населення за умов кризових ситуацій (збройних конфліктів, економічної кризи) як об'єкт міжнародно-правового регулювання.

Ра319223

109. Машел Г. Последствия вооруженных конфликтов для детей / Граса Машел ; Генер. Ассамблея ООН. – Нью-Йорк : ООН, 1996. – 103 с. – (Сессия 51 ; 1996).

A/51/306

110. Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму : монографія / В. Я. Настюк ; Акад. прав. наук. Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Київ, 2008. – 245 c.

Викладено правові засади забезпечення національної безпеки України за надзвичайних умов (соціально-політичних криз, збройних конфліктів).

Ва697535

111. Обзор событий, касающихся поощрения и защиты прав коренных народов, включая их права человека и основные свободы. Коренные народы и урегулирование конфликтов / Комис. по правам человека, Подкомис. по поощрению и защите прав человека. РГ по коренным народам. – Женева : ООН, 2004. – 33 с. – (Сессия 22 ; 2004).

E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/2

112. Огнєв В. О. Боротьба з іррегулярними формуваннями в локальних війнах і збройних конфліктах XX ст. / В. О. Огнєв // Воєнні конфлікти другої половини XX століття : зб. наук. ст. / Ін-т історії України, Нац. акад. оборони України, Укр. ін-т воєнної історії. – Київ, 2004. – С. 75–87.

Ва650561

113. Онищенко С. І. Особливості застосування авіації в локальних війнах та збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI ст. / С. І. Онищенко, О. О. Волошенко, В. С. Шишкін // Системи озброєння і військ. техніка / Харк. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2010. – Вип. 3. – С. 9–12.

Ж25328

114. Онищук М. І. Інформаційно-психологічне забезпечення застосування збройних контингентів США в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах / М. І. Онищук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки. – Київ, 2010. – Вип. 24/25. – С. 36–38.

Ж28079/ВСН

115. Пасєка В. П. Терористичний акт як передумова збройного конфлікту / В. П. Пасєка // Кримський юридичний вісник / Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімферополь, 2010. – Вип. 2, ч. 1. – С. 185–189.

Ж73488

116. Пасько В. В. Система медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах воєнних конфліктів різної інтенсивності / В. В. Пасько, М. І. Бадюк, А. С. Котуза // Військова медицина України / Укр. військ.-мед. акад. – 2005. – Т. 5, № 1. – С. 5–11.

Ж23657

117. Перепелиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі : монографія / Г. М. Перепелиця ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фоліант, 2003. – 430 c.

Ва652451

118. Підгорецький Ю. В. Застосування ракетних військ і артилерії в особливих умовах за досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця XX – початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Ю. В. Підгорецький ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2004. – 16 с.

Ра339806

119. Пінцак В. І. Позиція України у процесі врегулювання Придністровського конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / В. І. Пінцак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2008. – 20 с.

Ра361202

120. Піскунов С. М. Модель оцінки втрат підрозділів та частин ППО Сухопутних військ при нейтралізації збройного конфлікту / С. М. Піскунов, І. М. Тіхонов, М. С. Рощенко // Зб. наук. пр. Харк. ун-ту Повітр. сил. – Харків, 2010. – Вип. 4. – С. 14–16.

Ж70455

121. Погорилко В. Ф. Нагорный Карабах: какая автономия ему нужна - формальная или реальная? / В. Ф. Погорилко, А. Гулиев // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 206–214.

Ж69395

122. Поєдинок О. Міжнародно-правовий захист біженців, які перебувають під контролем однієї зі сторін міжнародного збройного конфлікту / О. Поєдинок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 93–94.

Ж68200

123. Поєдинок О. Р. Права біженців у контексті фрагментації міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. Р. Поєдинок ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2010. – 20 с.

Визначено особливості міжнародно-правового захисту прав окремих категорій біженців (жінок, дітей і родин), а також захисту біженців за умов надзвичайного стану, збройних конфліктів, стихійних та антропогенних лих. Описано структуру міжнародно-правових зобов'язань держави у сфері захисту біженців. Висвітлено питання відповідності українського законодавства міжнародно-правовим зобов'язанням України щодо захису біженців.

Ра369951

124. Поляшов С. В. Ефективність системи матеріального забезпечення у збройному конфлікті / С. В. Поляшов // Збірник наукових праць. Серія: Військові та технічні науки / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – № 18, ч. 2. – С. 28–35.

Ж69800

125. Права людини в контексті загальної декларації прав людини : матеріали міжвузів. наук. конф., 10 груд. 2008 р., Бердянськ / ред.: В. А. Папанова, Т. К. Захарченко ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ ; Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 181 c.

Наведено характеристику інституту міжнародного захисту прав жінок. На підставі аналізу російсько-грузинського військового конфлікту 2008 р. розглянуто реалізацію та порушення прав людини під час збройних конфліктів.

Ва715216

126. Права ребенка: годовой доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах / ООН, Комис. по правам человека. – Женева : ООН, 2004. – 17 с. – (Сессия 60 ; 2004)

E/CN.4/2004/70

127. Приліпко А. В. Правовий статус іноземних підрозділів військово-морських сил під час конфліктів неміжнародного характеру / А. В. Приліпко // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 636–640.

Досліджено міжнародно-правові аспекти формування правового статусу іноземних підрозділів військово-морських сил під час збройних конфліктів неміжнародного характеру.

Ж69395

128. Процун С. С. До питання про визнання збройного конфлікту в Афганістані після 11 вересня 2001 року збройним конфліктом міжнародного характеру / С. С. Процун // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2011. – Вип. 43. – С. 109–119.

Ж69514

129. Пулим О. В. Збройні Сили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі : автореф. дис. .. канд. іст. наук : 20.02.22 / О. В. Пулим ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2001. – 18 с.

Висвітлено в хронологічній послідовності дії підрозділів Збройних Сил України в миротворчих контингентах ООН під час вирішення конфліктів на теренах колишньої Югославії.

Ра314089

130. Радецький В. Г. Розвиток воєнного мистецтва у війнах періоду другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / В. Г. Радецький ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2006. – 19 с.

Розкрито воєнно-політичні аспекти війн і збройних конфліктів другої половини XX ст., зокрема визначено їх зміст, характер і наслідки.

Ра342626

131. Репешко П. І. Криміналістична методика розслідування торгівлі людьми з метою їх використання у збройних конфліктах / П. І. Репешко // Збірник наукових праць. Серія : Право / Харків. Центр по вивченню організованої злочинності. – Харків, 2002. – Вип. 3. – С. 107–132.

Ж70538

132. Рудинський О. В. Застосування аеромедичної евакуації в сучасних збройних конфліктах / О. В. Рудинський // Проблеми військової охорони здоров’я : зб. наук. пр. / М-во оборони України, Головне військ.-мед. упр., Укр. військ.-мед. акад. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 374–378.

Ж70486

133. Рудіченко Н. В. Польсько-радянський збройний конфлікт на західно-українських землях 1939 року: військово-політичний аспект проблеми / Н. В. Рудіченко // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : зб. матеріалів загальноукр. наук. конф. 24–25 жовт. 2000 р. / Криворіз. техн. ун-т, Каф. історії України. – Кривий Ріг, 2000. – С. 116–119.

Ва613494

134. Савченко В. А. Аналіз досвіду застосування космічних систем у локальних війнах й збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХI століть в інтересах матеріально-технічного забезпечення / В. А. Савченко, Р. І. Рансевич // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2010. – № 1. – С. 206–207.

Ж100320

135. Сазонец И. Л. Современный Азербайджан: геоэкономическое сотрудничество с Украиной : монография / И. Л. Сазонец, В. И. Сарычев, С. А. Кононенко ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 224 c.

Ва755187

136. Саковський Г. А. Комплексна модель оцінки мобілізаційних потреб Об'єднаних сил швидкого реагування при виконанні оперативних завдань по нейтралізації локального збройного конфлікту / Г. А. Саковський, В. П. Городнов // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. – Харків, 2006. – Вип. 6. – С. 9–12.

Ж70455

137. Сергійчук В. І. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В. І. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 140 c.

Ва637469

138. Систематические изнасилования, сексуальное рабство и сходная с рабством практика в период вооруженных конфликтов : докл. Верхов. комиссара ООН по правам человека / Комис. по правам человека, Подкомис. по поощрению и защите прав человека.  – Женева : ООН, 2004. – 20 с. – (Сессия 56 ; 2004).

E/CN.4/Sub.2/2004/35

139. Сірий С. В. Соціально-політичний контекст локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С. В. Сірий ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2008. – 20 с.

Ра355409

140. Слонь Н. П. Виявлення основних причин збройних конфліктів між країнами у другій половині XX ст. статистичним методом / Н. П. Слонь // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : матеріали Всеукр. наук. конф., 27 трав. 2011 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т приклад. математики і фундамент. наук. – Львів, 2011. – С. 90–93.

Ва741894

141. Смірнов О. О. Аналіз бойового застосування авіації в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI ст. / О. О. Смірнов, О. В. Блінов // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2010. – № 1. – С. 67–75.

Ж100320

142. Стасюк В. В. Система соціально-психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / В. В. Стасюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – 34 с.

Ра340873

143. Стасюк В. В. Система соціально-психологічного забезпечення функціонування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Стасюк Василь Васильович ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2006. – 466 арк.

Дс96377

144. Стасюк С. В. Історико-правова традиція регулювання збройних конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Стасюк ; Ін-т законодавства ВР України. – Київ, 2011. – 20 с.

Ра382576

145. Стасюк С. В. Історико-правова традиція регулювання збройних конфліктів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стасюк Сергій Васильович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 202 арк.

Дс127004

146. Сутюшев Т. А. Пріоритетні завдання, проблемні питання застосування авіації у внутрішньому збройному конфлікті / Т. А. Сутюшев // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2012. – № 3. – С. 238–240.

Ж25328

147. Сутюшев Т. А. Сутність, завдання, принципи та побудова пошуково-ударних дій внутрішніх військ у спеціальній операції з локалізації та нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту / Т. А. Сутюшев, П. В. Пістряк // Системи озброєння і військ. техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2009. – Вип. 4. – С. 17–21.

Ж25328

148. Талавиря В. О. До питання оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною окремої механізованої бригади під час планування та прийняття рішення в збройному конфлікті / В. О. Талавиря, В. О. Абрашин, М. М. Ясечко // Системи озброєння і військова техніка / Харків. ун-т Повітр. Сил. – Харків, 2008. – Вип. 1. – С. 21–24.

Ж25328

149. Талавиря В. О. Метод ситуаційного управління протиповітряної оборони окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій в збройному конфлікті / В. О. Талавиря, І. В. Щеголев, В. О. Абрашін // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2007. – Вип. 5. – С. 113–115.

Ж70474

150. Телелим В. М. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX та на початку XXI століття : монографія / В. М. Телелим, О. М. Загорка, В. В. Стрижевський ; Нац. ун-т оборони України, Каф. Сухопут. військ. – Київ : НУОУ, 2012. – 336 с.

Ва758576

151. Ткачов С. І. Значення моральної та політичної культури у відверненні збройних конфліктів між народами / С. І. Ткачов // Мир, война, история : материалы междунар. науч.-практ. конф., 1995 г., Харьков / Харьк. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 1995. – С. 137–139.

Ва562173

152. Ткачук Д. А. Ведення військової розвідки проти іррегулярних збройних формувань у гірських умовах за досвідом збройних конфліктів на Кавказі (1992–2000 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Ткачук Денис Андрійович ; Ін-т держ. упр. у сфері цив. захисту Ун-ту цив. захисту України. – Київ, 2010. – 183 арк.

153. Требін М. Війни століття, що наступає: якими вони можуть бути? / М. Требін // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 62–75.

Ж16653

154. Фесечко Л. І. Пошук осіб, зниклих без вісті внаслідок збройного конфлікту / Л. І. Фесечко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад. ; Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса, 2009. – Вип. 37. – С. 401–410.

Ж69514

155. Фещенко А. Л. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / А. Л. Фещенко ; Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2011. – 20 с.

Ра380913

156. Фурман І. І. Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних дій (1967–1988 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / І. І. Фурман ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2006. – 20 с.

Ра345047

157. Фурман І. І. Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних дій (1967–1988 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Фурман Ігор Іванович ; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2006. – 238 арк.

Дс91666

158. Хміляр О. Ф. Психологічні аспекти збройного конфлікту сторін у секторі Газа (в ході операції армії оборони Ізраїлю «Литий свинець» з 27.12.2008 р. по 19.01.2009 р.) / О. Ф. Хміляр // Вісник / Нац. акад. оборони України : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 193–202.

Ж73167

159. Хращевський Р. В. Авіація в локальних війнах і збройних конфліктах / Р. В. Хращевський // Збірник наукових праць. Серія: Військові та технічні науки / Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2009. – № 48, ч. 2. – С. 52–56.

Ж69800

160. Царенко М. В. Участь громадян України у придністровському збройному конфлікті 1992 року / М. В. Царенко // Наукові записки. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 148–151.

Ж69898/іст.

161. Царенко М. В. Участь російських козаків у Придністровському збройному конфлікті 1992 р. / М. В. Царенко // Наукові записки. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 317–321.

Ж69898/іст.

162. Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр.: українські та польські жертви збройного протистояння: Володимир-Волинський район / Я. Царук ; Ін-т українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2003. – 189 с.

Ва641614

163. Черник П. П. Інформаційно-психологічні операції у війнах та збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI ст. / П. П. Черник, А. В. Шумка // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2008. – № 634. – С. 126–133.

Ж29409/А

164. Шевченко О. Збройні конфлікти та шляхи їх врегулювання / О. Шевченко // Соц. психологія. – 2005. – № 2. – С. 28–37.

Ж24479

165. Шлапаченко Д. М. Внутрішні, регіональні та міжнародні фактори в еволюції Косовського конфлікту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Д. М. Шлапаченко ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2010. – 49 с.

Проаналізовано проголошення у лютому 2008 р. Республікою Косово державної самостійності з усіма бажаними та небажаними наслідками. Показано, що одним з подібних наслідків є свідомі зусилля Російської Федерації (РФ), спрямовані на «розморожування» етнополітичних конфліктів у пострадянському політичному просторі, про що свідчить визнання РФ в односторонньому порядку державної самостійності Південної Осетії й Абхазії.

Ра370785

166. Шумка А. В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / А. В. Шумка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2006. – 20 с.

Ра343331

167. Шумка А. В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Шумка Андрій Володимирович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка. – Львів, 2006. – 180 арк.

Дс93473

168. Ярмакі В. Х. Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів та імплементація його Україною : автореф. дис. ... юрид. наук : 12.00.11 / В. Х. Ярмакі ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2003. – 19 с.

Ра323354

169. Ярош С. П. Аналіз ведення бойових дій, тактики застосування ЗПН і використання нових інформаційних технологій у ході воєнного конфлікту в Лівії в 2011 році / С. П. Ярош // Наука і техніка Повітр. сил Збройн. сил України / М-во оборони України, Харків. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2011. – № 2. – С. 19–25.

Ж100320