Н. Мойсеєнко, наук. співроб. НБУВ

Маніпулювання свідомістю

Список літератури з фондів НБУВ (1980–2013 рр.)

 

Книги

 

1. Антологія християнства [Електронний ресурс] : хрестоматія з релігієзнавства та культурології / за заг. ред. Г. Лозко. – Електрон. дані. – Харків : ДИВ, 2010. – 416 с. – (Пам'ятки релігійної думки України-Русі). – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe. – Назва з екрана.

У глобальних умовах інформаційної війни посібник буде корисним для всіх, хто цікавиться альтернативним поглядом на події двохтисячолітнього періоду маніпулювання людською свідомістю.

2. Бойко О. Д. Анатомія політичного маніпулювання / О. Д. Бойко. – Ніжин : Міланік, 2007. – 223 с.

ВА701227

3. Брижко В. Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин : наук.-методол. посіб. / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець ; Акад. прав. наук України. – Київ, 2009. – 322 с.

4. Становлення прав і свобод людини, інформаційна політика, особливості рефлексивного управління суспільною думкою, види маніпулювання свідомістю громадян.

ВА720492

5. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології : навч.-метод. посіб. / М. Й. Варій. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2003. – 400 с. – (Серія «Новітня психологія» ; вип. 11).

Розкрито політико-психологічні аспекти впливу на електорат.

Ва644224

6. Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ., 16–17 квіт., 2008 р., Луцьк. У 2 т. Т. 1 / Волин. облдержадмін., Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє», міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів (2+ 2008+ Луцьк). – Луцьк, 2008. – 362 с.

Розглянуто питання маніпулювання свідомістю засобами реклами, проблеми мовної культури волинської періодики.

С10783/1

7. Гармаш Н. С. Мас-медіа на демократизаційних процесах перехідного суспільства (на прикладі українських і російських парламентських виборчих кампаній) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гармаш Наталя Сергіївна ; Харк. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 216 арк. : табл.

ДС114093

8. Гармаш Н. С. Мас-медіа на демократизаційних процесах перехідного суспільства (на прикладі українських і російських парламентських виборчих кампаній) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гармаш Наталя Сергіївна ; Харк. нац. ун-т. ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 16 с.

Доведено, що ЗМІ за тривалий час свого існування виробили велику кількість прийомів і методів маніпулювання громадською свідомістю, які дозволяють впливати на електорат, особливо під час виборів.

РА364291

9. Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Городенко Леся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 208 арк.

ДС81661

10. Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Городенко Леся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 19 с.

Форми, методи та прийоми впливу на громадську думку, що використовуються у засобах масової інформації. Розглянуто механізм маніпулювання через пресу під час передвиборних кампаній на електорат.

РА327611

11. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценко. – М. : ЧеРо, 1997. – 344 с.

ВА581440

12. Заріцька В. В. Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Заріцька Віта Володимирівна ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т                      ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 184 арк.

ДС113364

13. Заріцька В. В. Новітня міфологія як елемент соціальних технологій: соціально-філософський аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Заріцька Віта Володимирівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2008. – 20 с.

Доведено, що новітній міф – засіб маніпулювання свідомістю, висвітлено роль у даному процесі ЗМІ, як основного засобу їх поширення у соціально-політичній сфері суспільства.

РА359216

14. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Зірка Віра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ, 2005. – 32 с.

РА337060

15. Зубрицька Л. Й. Міф як феномен сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук / Зубрицька Людмила Йосипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : 23.00.01. – Київ, 2005. – 180 арк.

ДС89208

16. Зубрицька Л. Й. Міф як феномен сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук / Зубрицька Людмила Йосипівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : 23.00.01. – Київ, 2005. – 18 с.

Доведено, що політичний міф є одним з методів маніпулювання масовою свідомістю, з'ясовано роль у цьому процесі засобів масової інформації, які відіграють визначальну роль.

РА337660

17. Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Академ. проект, 2007. – 380 с. – (Социально-политические технологии).

ВА699480

18. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием : учеб. пособие / С. Г. Кара-Мурза. – Київ : Оріяни, 2003. – 500 с.

ВА699220

19. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. - [Изд. юбилейн., доп. послесл., имен. и предмет. указ.]. – М. : Эксмо ; Алгоритм, 2007. – 863 с. – (Политический бестселлер).

ВА701311

20. Коваль О. А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Коваль Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 184 арк.

ДС95756

21. Коваль О. А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Коваль Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім.     Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с.

РА342826

22. Круглашов А. А. Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні у 2004 та 2010 рр. : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Круглашов Андрій Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2012. – 220 арк.

ДС137308 з дод.

23. Круглашов А. А. Політичне маніпулювання у президентських виборчих кампаніях в Україні у 2004 та 2010 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Круглашов Андрій Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2012. – 20 с.

РА394870

24. Кучма Л. О. Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кучма Леся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 210 арк.

ДС107445

25. Кучма Л. О. Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук / Кучма Леся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.

РА354917

26. Лалак О. М. Жорстокі «жарти» або глобальна шахова гра : штучна і цілеспрямована примітивізація мислення і аналітичних здібностей народу. Маніпулювання свідомістю, підсвідомістю і психікою людей / О. М. Лалак. – Київ : [б. в.], 2006. – 45 с. : іл.

Р107320

27. Левченко Л. О. Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні : дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Левченко Леся Олександрівна ; НАН України, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. – Київ, 2002. – 134 арк.

ДС76420

28. Левченко Л. О. Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Левченко Леся Олександрівна ; НАН України, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. – Київ, 2002. – 16 с.

Особливості формування масової політичної свідомості, фактори впливу на її розвиток в Україні об'єктивного та суб'єктивного характеру, а також питання маніпулювання свідомістю.

РА320919

29. Легеза Ю. О. Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Легеза Юлія Олександрівна ; Запоріз. юрид. ін-т МВС України. – Запоріжжя, 2005. – 222 арк.

30. Легеза Ю. О. Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. О. Легеза ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2005. – 20 с.

Послідовний та систематизований аналіз теоретичних і практичних засобів впливу мас-медіа на правосвідомість співробітників ОВС за умов формування правової держави.

РА337781

31. Лісовський П. М. Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному суспільстві (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лісовський Петро Миколайович ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2009. – 191 арк.

ДС112227

32. Лісовський П. М. Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному суспільстві (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лісовський Петро Миколайович ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2009. – 17 с.

РА367242

33. Льовкіна О. Г. Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Льовкіна Олена Геннадіївна ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – К., 2003. – 211 арк.

ДС82993

34. Льовкіна О. Г. Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Льовкіна Олена Геннадіївна ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2003. – 16 с.

Маніпулювання свідомістю за допомогою мас-медіа.

РА328230

35. Мисниченко А. В. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=
20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=
Манипуляция «человеком массы»: философско-культурологический анализ : дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Мисниченко Алексей Владимирович ; Харьковский национальный ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2008. – 240 л.

ДС107880

36. Наріжний Д. Ю. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наріжний Данііл Юрійович ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 264 арк.

ДС81103

37. Наріжний Д. Ю. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наріжний Данііл Юрійович ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 19 с.

Проаналізовано технології маніпулювання, впливу та панування, роль політичного міфу в управлінській діяльності. Виявлено основні різновиди маніпуляцій свідомістю виборців.

РА330425

38. Омельченко Ю. В. Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : автореф.    дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Омельченко Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.

Наведено принципи маніпуляції масовою свідомістю, проаналізовано практику маніпуляцій масами, доведено тотальний характер маніпулювання.

РА317891

39. Онуфрик Я. Б. Психологічні технології виборчої кампанії : настрої суспільства, політичний імідж, чорний піар, моделі управління, маніпуляція свідомістю / Ярослава Онуфрик ; Центр медіа проектів. – Чернівці : Букрек, 2011. – 87 с.

ВА740836

40. Осика Г. О. Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Осика Галина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 193 арк. : табл.

ДС110114

41. Осика Г. О. Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Осика Галина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 20 с.

РА360739

42. Петрик В. М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, О. А. Штоквиш [та ін.]. – Київ : Росава, 2006. – 208 с.

ВА673783

43. Присяжнюк М. М. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш [та ін.] ; ред.: Є. Д. Скулиш ; Нац. акад. СБУ. – Київ, 2010. – 247 с.

Розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю.

ВА738609 

44. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 трав. 2004 р., м. Київ / ред.: М. М. Слюсаревський ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України, Громад. орг. «Спілка захисту сім'ї та особистості», Київ. міськ. пед. ун-т                              ім. Б. Д. Грінченка, Укр. центр політ. менедж. – Київ : Укр. центр політ. менедж., 2005. – 320 с.

ВА665349

45. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб. / В. М. Петрик [та ін.]. – Київ : Росава, 2006. – 208 с.

ВА673783

46. Тепенчак Т. М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Тепенчак Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 194 арк.

ДС108991

47. Тепенчак Т. М. Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Тепенчак Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 15 с.

РА360827

48. Цуладзе А. Политические манипуляции или Покорение толпы / А. Цуладзе. – М. : ООО «Университет», 1999. – 142 с.: ил.

ВА595932

49. Шелестов О. М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. –  183 арк.

ДС131972

50. Шелестов О. М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 c.

Досліджено застосування під час виборів «чистих» і «брудних» технологій, адміністративного ресурсу правлячих політичних сил, методів маніпулювання електоральною свідомістю.

РА389911

51. Шерман О. М. Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Шерман Олена Михайлівна ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2009. – 433 арк.

ДС115302

52. Шерман О. М. Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Шерман Олена Михайлівна ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2009. – 32 с.

Досліджено маніпулятивні засоби впливу на громадську думку у процесі впровадження стереотипів, зокрема, під час проведення електоральних інформаційних кампаній та інформаційних війн.

РА369447

53. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер ; пер. с англ.: В. М. Погостин, А. Н. Бурмистренко ; науч. ред.: Я. Н. Засурский. – М. : Мысль, 1980. – 326 с.

Ва349686

54. Шляхтун П. П. Політологія / П. П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с.

Про сучасні політичні технології, які пов’язані з проведенням виборчих кампаній, формуванням іміджу політичних лідерів, які реалізуються за допомогою електронних засобів масової інформації та створюють широкі можливості для маніпулювання масовою й індивідуальною політичною свідомістю.

ВА625549

55. Шовкун І. В. Політична реклама як комунікативний процес : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шовкун Ігор Васильович ; Львів. нац. ун-т                  ім. І. Франка. – Київ, 2004. – 185 арк.

ДС80816

56. Шовкун І. В. Політична реклама як комунікативний процес : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шовкун Ігор Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2004. – 17 с.

Проаналізовано форми політичної реклами та розглянуто спектр вербальних методик впливу на електорат.

РА331907

57. Щербатых Ю. В. Психология выборов. Манипулирование массовым сознанием: механизмы воздействия : популярная энциклопедия / Ю. В. Щербатых. – М. : Эксмо, 2005. – 399 с. – (Психология общения).

ВА669847

58. Юр’єва О. Г. Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Юр’єва Олена Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 199 арк.

ДС100355 Юр’єва О. Г. Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Юр’єва Олена Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2007. – 18 с.

РА352793

59. Яроцький Л. В. Як умирала ілюзія. (Маніпулювання масовою свідомістю) / Л. В. Яроцький ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2000. – 39 с.

Висвітлено маніпуляцію масовою свідомістю людей. Розкрито суть більшовицької політики. Проаналізовано період до – та післявоєнних років. Охарактеризовано сучасний період розвитку держави.

Р89477

 

Визначення терміну у довідкових виданнях

 

60. Бойко О. Маніпулювання політичне / О. Д. Бойко // Політична енциклопедія / редкол. Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 422.

Вс52358

61. Воронкова В. Г. Маніпулювання політичне / В. Г. Воронкова // Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Київ, 2004. – С. 321–322.

Вс397768

62. Головатий М. Маніпулювання політичне / М. Головатий // Політологічний словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. – Київ, 2005. – С. 455–456.

Вс42115

63. Манипулирование сознанием // Теория управления: социал.-технол. подход : энцикл. словарь / под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева ; Акад. наук социал. Технологий и мест. самоуправления. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С. 206. – ( Энциклопедия управленческих знаний. Муниципальная наука).

Ва670448

64. Маніпулювання політичне // Філософія політики : корот. енцикл. слов. / авт.-упоряд. Андрущенко В. П. [та ін.]. – Київ, 2002. – С. 337–339.

Вс37309

65. Маніпулювання політичне // Філософський словник соціальних термінів / під заг. ред. В. П. Андрущенка. – Київ ; Харків, 2005. – С. 420–423.

Ва664347

66. Маніпулювання свідомістю мас // Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – 2-ге вид. (перероб. і доп.). – Київ, 1986. – С. 344–345.

Ва450496

67. Манипуляция // Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, немецком, французском и чешском языках / ред.-координатор Г. В. Осипов. – М., 1998. – С. 166.

ВС32447

68. Маніпуляція соціальна // Соціологія : корот. енцикл. слов. / уклад.: В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко [та ін.]. – Київ, 1998. – С. 296–298.

69. Піддубний В. А. Маніпулювання політичне / В. А. Піддубний // Соціологія політики : енцикл. слов. / авт.-упоряд.: В. А. Полторак, О. В. Петров, А. В. Толстоухов. – Київ, 2009. – С. 213–214.

Вс49908

70. Староверов В. И. Манипулирование социальное / В. И. Староверов // Социологическая энциклопедия : в 2 т. – М., 2003. – Т. 1. – С. 586–589.

В349215

71. Шепелєв М. Маніпулювання соціальне / М. Шепелєв // Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – Київ, 2008. – С. 215. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).

Вс46032

 

Публікації у збірниках та журналах

 

72. Балабін В. В. Методика виявлення ознак маніпулювання свідомістю в інформаційних текстових повідомленнях ЗМІ / В. В. Балабін, О. М. Бабіч // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки . – 2009. – № 23. – С. 27–31.

Ж28079

73. Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм як метод маніпулювання свідомістю / О. М. Балинська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали II звіт. наук. конф., 29 лют. 2008 р., Львів. – Львів, 2008. – С. 142–146.

ВА696316

74. Балуцька Л. Явище артефакту у трактуванні громадської думки / Л. Балуцька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. – Вип. 24. – С. 32–37.

Розглянуто основні підходи до тлумачення громадської думки як способу маніпулювання свідомістю.

Ж71870

75. Бандальєр Г. Феномен міфу. Прадавні символи у сучасному інтер'єрі / Г. Бандальєр // Вісн. НАН України. – 2006. – № 1. – С. 83–89.

Прийоми маніпулювання масовою свідомістю через ЗМІ, нав'язування стереотипів, ідеї та уявлення, вигідні сильним цього світу. Проблема штучного конструювання міфів.

Ж20611

76.  Бебик В. М. Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування / В. Бебик // Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технологія, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. Бебик. – Київ, 2005. – С. 164–191.

ВА662765

77. Біланчук С. М. Основні характеристики та чинники інформаційної інтенсифікації на телебаченні як засіб впливу на реципієнта / С. М. Біланчук // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 130–133.

Питання маніпулювання свідомістю через засоби масової комунікації.

Ж23244

78. Бойко О. Д. Сучасний політичний міф: як створити потужний інструмент маніпулювання суспільною свідомістю? / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 36 : Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті. – С. 241–253.

Ж72039

79. Бойко Ю. І. PR-дискурс як інструмент маніпулювання / Ю. І. Бойко / Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Філологія. – 2013. – № 73. – С. 118–122.

80. Горбачев А. А. Манипулирование сознанием избирателей: некоторые особенности проведения выборов в Московскую городскую думу 2009 года / А. А. Горбачев // Політичні і правові проблеми становлення і розвитку держави на пострадянському просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 черв. 2009 р. / НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Акад. прав. наук України [та ін.]. – Харків, 2009. – С. 192–198.

ВА732127

81. Грузевич Г. С. Вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю читача (на матеріалах міської преси) / Г. С. Грузевич // Прикладна лінгвістика 2007: проблеми і рішення : тези Всеукр. наук.-метод. конф. студентів і молодих науковців, 17–18 трав., 2007 р., Миколаїв / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – С. 14.

Ва685938

82. Дем’яненко М. Популізм: засоби маніпулятивного впливу на електорат / М. Дем’яненко // Політ. менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 94–102.

Розглянуто популізм як специфічну форму політичної боротьби з використанням широкого набору технологій – від маніпулювання масовою свідомістю до витончених мікротехнологій.

Ж24488

83. Дмитрієнко Ю. Природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи / Ю. Дмитрієнко // Вісн. Львів. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 3–8.

Ж28852

84. Замаруєва І. В. Лінгвістичні засоби маніпулювання свідомістю при висвітленні воєнних подій як складова інформаційних текстових повідомлень ЗМІ / І. В. Замаруєва // Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – Вип. 16/17. – С. 103–105.

Ж28079

85. Застольська В. В. Маніпуляція як засіб формування ціннісно-нормативних уявлень в сучасних демократичних суспільствах / Застольська В. В. // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах. – 2010. – № 16/17. – С. 195–199.

Ж72777

86. Зернецька О. PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика / О. Зернецька, П. Зернецький // Політ. менеджмент: політологія, історія, соціологія, психологія. – 2003. – № 3. – С. 101–113.

Ж24488

87. Зливков В. Українські ЗМІ: проблема маніпулювання свідомістю / В. Зливков // Соц. психологія. – 2007. – Спец. вип. – С. 84–90.

Ж24479

88. Зуб О. Методологічні принципи ведення інформаційної війни – основний шлях маніпулювання свідомістю людей / О. Зуб // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 2003. – Вип. 10. – С. 253–257.

Ж28852

89. Карпенко Н. В. Маніпулювання масовою свідомістю у сучасному суспільстві: український вимір / Н. В. Карпенко // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – Вип. 26. – С. 421–428.

Ж25326

90. Кімакович І. Новітній український анекдот як виклик ХХІ століттю: до питання про сутність сучасних способів обміну інформацією / І. Кімакович // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 88–93.

Показано, які здобутки народного анекдоту використовують сучасні рекламні технології для маніпулювання масовою свідомістю.

Ж27482

91. Клюєва Ю. О. Маніпулювання свідомістю в злочинних цілях як форма психічного насильства / Ю. О. Клюєва // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманіт. ун-ту / Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. – Одеса, 2011. – С. 113–115.

ВА748836

92. Колісник Ю. Преса радянської України як засіб маніпулювання суспільною свідомістю // Вісник Черкас. ун-ту. – Черкаси, 2004. – Вип. 57 : Серія : Філологічні науки. – С. 128–132.

Ж69408

93. Колодкин Б. В. Манипулирование массовым сознанием: социально-философский анализ / Б. В. Колодкин // Вісн. СевНТУ. – Севастополь, 2010. – Вип. 103 : Філософія. – С. 24–26.

Ж69089

94. Кононенко О. В. Маніпулювання суспільною свідомістю як соціокультурний феномен / О. В. Кононенко // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. – 2010. – № 2. – С. 202–206.

Ж70861

95. Кушакова М.К. Маси як об’єкт політичного маніпулювання / М.К. Кушакова // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип. 11. – С.66–73.

96. Лозниця С. А. Маніпуляція свідомістю: історико-культурні засади / С. А. Лозниця // Філос. думка. – 2008. – № 1. – С. 142–155.

Ж61798

97. Лойко В. В. До питання маніпуляції суспільною свідомістю у політичному дискурсі ЗМІ / В. В. Лойко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2011. – № 57. – С. 179–181.

Ж70151

98. Манжосова І. Психотероризм як інструмент маніпулювання масовою свідомістю / І. Манжосова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2006. – Т. 59, вип. 2. – С. 263–267.

Ж68200

99. Марченко В. В. Личностное развитие и рост как необходимое и достаточное условие профилактики насилия над личностью и манипулирования сознанием / В. В. Марченко // Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 трав. 2004 р., м. Київ. – Київ, 2005. – С. 112–113.

ВА665349

100. Михайлов В. І. Політична міфотворчість як феномен впливовості / В. І. Михайлов // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – 2007. – № 2. – С. 157–163.

Розкрито сутність політичного міфу як ефективного засобу маніпулювання суспільною свідомістю, доведено можливість його використання у процесі реалізації сучасних політтехнологій.

Ж22799

101. Орбан-Лембрик Л. Соціально-психологічні уроки передвиборчих маніпуляцій / Л. Орбан-Лембрик // Соц. психологія. – 2009. – № 3. – С. 50–61.

Зазначено, що політики здебільшого прагнуть приховати факт маніпулювання свідомістю громадян.

Ж24479

102. Панченко В. М. Технологічні засади виявлення ознак маніпулювання суспільною свідомістю / В. М. Панченко // Збірник наукових праць Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2008. – Вип. 12. – С. 130–134.

Ж73166

103. Присяжнюк М. Використання нейролінгвістичного програмування для маніпулювання свідомістю / М. Присяжнюк // Соц. психологія. – 2008. – № 5. – С. 137–141.

Розкрито сутність маніпулювання суспільною свідомістю з використанням прийомів нейролігвістичного програмування та основні принципи психологічного захисту від них.

Ж24479

104. Присяжнюк М. М. Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації / М. М. Присяжнюк // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2008. – № 1. – С. 73–76.

Ж100089

105. Рудик І. М Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі / І. М. Рудик, І. С. Муратова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2008. – № 40. – С. 186–189.

Ж70151

106. Рябоконь О. Маніпуляції масовою свідомістю в політичному сегменті соціальних мереж / О. Рябоконь // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – С. 543–553.

Ж70113

107. Соколов М. Ю. Маніпулювання масовою свідомістю через домінування негативної інформації у повідомленнях мас-медіа / М. Ю. Соколов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 109–116.

Ж68200

108. Солонская С. А. Практика манипулирования массовым сознанием в СМИ и способы ее нейтрализации / С. А. Солонская, С. Д. Недбаевский // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2002. – Вип. 36, ч. 1. – С. 105–106.

Ж68200

109. Стельмашов А. К. Виборчі технології як чинник маніпулювання свідомістю / А. К. Стельмашов // Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політол. центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 44. – С. 300–307.

Ж68683

110. Стефанчук У. Політична міфотворчість як різновид маніпулювання масовою свідомістю / У. Стефанчук // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку / НАН України, Ін-т народознавства [та ін.]. – Львів, 2006. – № 17. – С. 140–143.

Ж71870

111. Чайка О. М. Проблема маніпулювання свідомістю людини в антиутопії Е. Берджеса: культурно-літературний дискурс / О. М. Чайка // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Філологічна» / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 2010. – Вип. 15 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 22–23 квіт. 2010 р. – С. 293–296.

Ж69992

112. Черненко Г. А. Імплікатури як засіб маніпулювання свідомістю адресата в текстах ЗМІ / Г. А. Черненко // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Серія, Соціальні комунікації. Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – 2002. – Вип. 1. – С. 132–138.

Ж71862