Матеріали з бібліометрії та наукометрії

  Нормативні акти

 1. Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469
 2. Методика оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1176
 3. Порядок оцінки розвитку діяльності наукової установи : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 399

Монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій

 1. Анализ цитирования в библиометрии / С. В. Бредихин, А. Ю. Кузнецов, Н. Г. Щербакова. – Новосибирск : ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН, 2013. 344 с.
 2. Информетрическое моделирование процесса обращения к электронным информационным ресурсам : дис... канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 / В. В. Писляков ; Казанский государственный университет, НИИ математики и механики им.Н.Г. Чеботарева. – Казань, 2008. – 155 с.
 3. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 173 c.
 4. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса : [монография] / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
 5. Россия в мировой науке : библиометрический анализ [монография] / И. В. Маршакова-Шайкевич; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2008. – 227 с.
 6. Управление большими системами / Сб. тр. Спец. вып. 44. – Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / [под ред. Д. А. Новикова, А. И. Орлова, П. Ю. Чеботарева]. – М.: ИПУ РАН, 2013. – 568 с.

Статті з періодичних видань

 1. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. – 2015. – № 2, том 85. – С. 115-122.
 2. Библиометрические системы в поддержку научных исследований [Электронный ресурс] / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: Труды XXII международной конференции (Крым, Судак, 6-14 июня 2015 г.)
 3. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 8-12.
 4. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива / Л. Костенко, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – С. 29-32.
 5. Вебометрические показатели научной периодики Украины / Е. А. Копанева // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 5. – С. 75-82.
 6. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – Вип. 23. – С. 115-126.
 7. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14.
 8. Интернет-активность как обязанность ученого [Электронный ресурс] / М. М. Горбунов-Посадов.
 9. Как оценивать результативность работы институтов ФАНО. Частный взгляд участника процесса [Электронный ресурс] / М. Фейгельман // Троицкий вариант. – 2015. – № 13 (182)
 10. Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л. И. Костенко, О. И. Жабин, Е. А. Кухарчук, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2014. – Вип. 12. – С. 70-78.
 11. Наука України у світовому інформаційному просторі / І. Мриглод, О. Мриглод // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. – С. 3-18.
 12. Наукоемкие технологии в библиотеке / Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Копанева, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 70-81.
 13. Наукометрия: новые функции и проблемы адекватности / Б. Малицкий, В. Рыбачук, А. Попович, А. Корецкий // Наука и инновации. – 2013. – № 1. – С. 11-17.
 14. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – С. 285-295.
 15. Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко та ін. // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 25-29.
 16. Наукометрія проти інсинуацій / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня. – 2013. – № 38, 18 жовтня 2013.
 17. Національні індекси наукового цитування / Є. О. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – С. 29-35.
 18. Негауссово распределение как свойство сложных систем, организованных по типу ценозов / Н. И. Делас, В. А. Касьянов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3(4). – С. 27-32.
 19. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Scіence та ScіVerse Scopus / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-21.
 20. Предельно гиперболический закон распределения в самоорганизованных системах / Н. И. Делас, В. А. Касьянов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. - № 4/4. - С. 13-18.
 21. Про вимірювання наукової ефективності / О. І. Мриглод, Р. Кенна, Ю. В. Головач, Б. Берш // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 10. – С. 76-85.
 22. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 86-91.
 23. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7-11
 24. Синергетическая парадигма закономерностей социальных коммуникаций / Л. И. Костенко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2013. – Вып. 11. – С. 103-111.
 25. Формализованные методы анализа документальных информационных потоков / Н С. Редькина // Библиосферв. – 2005. – № 2. – С. 51-59.
 26. Управління ризиками фінансування грантових проектів соціально-гуманітарного напряму в класичних університетах з урахуванням індексування в міжнародних бібліометричних базах даних / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2015. – С. 111-113.
 27. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / D. Hicks, P. Wouters, L. Waltman, S. de Rijcke, I. Rafols // Nature, April 23, 2015 (vol. 520), pp. 429-431.
 28. Comparing source coverage, citation counts and speed of indexing in Google Scholar and Scopus / Henk F. Moed, Judit Bar-Ilan, Gali Halevi [arXiv.org]
 29. Google-декларація оцінить роботу науковця / Л. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2016. – № 232 (5852), 9 грудня 2016. – С. 8.
 30. San Francisco Declaration on Research Assessment

Загальнодоступні бібліометричні бази даних та наукометричні системи

 1. Бібліометрика української науки / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 2. Вебометричний рейтинг бібліотек України / Biblio Webometrics [Кіровоград]
 3. Карта российской науки / Министерство образования и науки Российской Федерации
 4. Российский индекс научного цитирования / Научная электронная библиотека
 5. Український індекс наукового цитування / Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»
 6. О создании библиометрических систем академий наук – членов МААН и их интеграцию в единую информационно-аналитическую систему [проект]
 7. Index Copernicus [Польща]
 8. Ranking Web [Іспанія] :
  Research Centers   |   Universities   |   Business Schools   |   Hospitals   |   Repositories
 9. Research Excellence Framework [система оцінювання наукових досліджень у Великобританії]
 10. SCImago Journal & Country Rank [Іспанія]
 11. Scopus   [безкоштовний сервіс для визначення показників цитування науковця в системі Scopus]


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua/