bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг університетів і науково-дослідних інститутів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів університетам і науково-дослідним інститутам. Нижче в таблиці наведено значення індексів Гірша* цих інституцій. Дані оновлено 30.03.2018.


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
0 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України
123
0 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України
107
0 Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
95
0 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України
88
0 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
86
0 Інститут археології НАН України
78
0 Тернопільський національний економічний університет МОН України
79
0 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
78
0 Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України
75
0 Сумський державний університет МОН України
73
0 Інститут економіки та прогнозування НАН України
72
0 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
68
0 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
67
0 Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
66
0 Університет банківської справи Національного банку України
66
0 Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
65
0 Дніпропетровська медична академія МОЗ України
60
0 Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
60
0 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України
60
0 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
58
0 Одеський національний політехнічний університет МОН України
58
0 Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
57
0 Львівський державний університет фізичної культури МОН України
57
0 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
56
0 Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
55
0 Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України
54
0 Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України
54
0 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
52
0 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
50
0 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
50
0 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
50
0 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
49
0 Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
47
0 Вінницький національний технічний університет МОН України
46
0 Інститут вищої освіти НАПН України
46
0 Інститут економіки промисловості НАН України
46
0 Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України
44
0 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України
44
0 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
43
0 Інститут проблем виховання НАПН України
42
0 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України
41
0 Одеський національний економічний університет МОН України
41
0 Академія фінансового управління МОН України
40
0 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
40
0 Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
40
0 Університет менеджменту освіти НАПН України
40
0 Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
40
0 Одеський національний морський університет МОН України
40
0 Запорізький національний технічний університет МОН України
40
0 Чернігівський національний технологічний університет МОН України
39
0 Університет державної фіскальної служби України
39
0 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
39
0 Маріупольський державний університет МОН України
38
0 Одеський державний екологічний університет МОН України
38
0 Запорізький державний медичний університет МОЗ України
38
0 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
37
0 Інститут педагогіки НАПН України
37
0 Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
36
0 Сумський національний аграрний університет МОН України
36
0 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України
36
0 Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України
36
0 Полтавська державна аграрна академія МОН України
35
0 Інститут всесвітньої історії НАН України
35
0 Міжнародний інститут соціоніки
34
0 Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
34
0 Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
34
0 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
33
0 Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
33
0 Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України
32
0 Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
32
0 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України
32
0 Інститут прикладної фізики НАН України
31
0 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
31
0 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України
31
0 Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України
30
0 Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
30
0 Донецький юридичний інститут МВС України
30
0 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України
29
0 Українська медична стоматологічна академія МОЗ України
29
0 Хмельницький національний університет МОН України
29
0 Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
28
0 Одеська національна академія харчових технологій МОН України
27
0 Херсонський державний університет МОН України
27
0 Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
27
0 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України
27
0 Кіровоградський національний технічний університет МОН України
26
0 Харківська державна академія культури Мінкультури України
26
0 Харківська державна академія фізичної культури МОН України
26
0 Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України
26
0 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького МОН України
25
0 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
25
0 Вінницький національний аграрний університет МОН України
24
0 Інститут біології тварин НААН України
24
0 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
24
0 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
24
0 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
23
0 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України
23
0 Національний університет «Одеська морська академія» МОН України
23
0 Інститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України
22
0 Харківський національний медичний університет МОЗ України
22
0 Інститут економіко-правових досліджень НАН України
21
0 Академія муніципального управління МОН України
20
0 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту МОН України
19
0 Національний фармацевтичний університет МОЗ України
19
0 Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами (громадська організація)
19
0 Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
18
0 Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
18
0 Подільський державний аграрно-технічний університет МОН України
18
0 Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
17
0 Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
17
0 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України
17
0 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України
17
0 Буковинський університет, приватний вищий навчальний заклад
16
0 Інститут морської біології НАН України
16
0 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України
16
0 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
16
0 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Мінкультури України
16
0 Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
13
0 Криворізький ботанічний сад НАН України
13
0 Інститут модернізації змісту освіти МОН України
12
0 Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
12
0 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
12
0 Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
10
0 Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової Мінкультури України
10
0 Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
9
0 Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України
8
0 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
8
0 Харківська державна зооветеринарна академія МОН України
7
0 Інститут водних проблем і меліорації НААН України
6
0 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
4
0 Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОН України
4
0 Інститут помології імені Л.П.Симиренка НААН України
3

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо університет або наукова-дослідний інститут має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо інституції створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua