bibliometrics

Бібліометрика української науки


РБібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
28
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
22
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
21
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
20
5 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
18
6 Інститут фізики
НАН
18
7 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
16
8 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
15
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
14
10 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
13
11 Інститут математики
НАН
10
12 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
10
13 Інститут ядерних досліджень
НАН
9
14 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
9
15 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
8
16 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
7
17 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
6
18 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
6
19 Сумський державний університет
МОН
6
20 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
21 Інститут монокристалів
НАН
5
22 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
5
23 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
24 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
5
25 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
26 Інститут біології клітини
НАН
4
27 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
4
28 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
4
29 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
4
30 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
4
31 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
32 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
3
33 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
34 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
3
35 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
3
36 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
3
37 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
38 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
3
39 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
40 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
41 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
2
42 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
43 Інститут органічної хімії
НАН
2
44 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
2
45 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
46 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
2
47 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
48 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
2
49 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
2
50 Морський гідрофізичний інститут
НАН
2
51 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
52 Радіоастрономічний інститут
НАН
2
53 Ужгородський національний університет
МОН
2
54 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
55 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
56 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
57 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
58 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
1
59 Донецький національний технічний університет
МОН
1
60 Донецький національний університет
МОН
1
61 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
1
62 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
63 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
64 Інститут електронної фізики
НАН
1
65 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
66 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
1
67 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
68 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
69 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
70 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
71 Інститут прикладної фізики
НАН
1
72 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
73 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
74 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
75 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
76 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
1
77 Київська школа економіки
інші
1
78 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
1
79 Криворізький національний університет
МОН
1
80 Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
81 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
82 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
83 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
84 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
85 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
1
86 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
87 Одеський національний економічний університет
МОН
1
88 Одеський національний морський університет
МОН
1
89 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
90 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua