bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


РБібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
31
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
23
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
21
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
20
5 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
20
6 Інститут фізики
НАН
19
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
18
8 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
18
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
17
10 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
15
11 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
13
12 Інститут математики
НАН
12
13 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
12
14 Інститут ядерних досліджень
НАН
11
15 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
9
16 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
8
17 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
8
18 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
8
19 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
7
20 Інститут прикладної фізики
НАН
7
21 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
7
22 Сумський державний університет
МОН
7
23 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
6
24 Інститут монокристалів
НАН
6
25 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
26 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
5
27 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
5
28 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
29 Ужгородський національний університет
МОН
5
30 Інститут біології клітини
НАН
4
31 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
4
32 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
4
33 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
3
34 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
35 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
36 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
3
37 Інститут органічної хімії
НАН
3
38 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
39 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
3
40 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
41 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
3
42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
3
43 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
3
44 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
3
45 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
46 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
47 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
48 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
2
49 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
2
50 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
51 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
2
52 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
53 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
2
54 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
2
55 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
56 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
2
57 Радіоастрономічний інститут
НАН
2
58 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
59 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
60 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
61 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
62 Донецький національний технічний університет
МОН
1
63 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
1
64 Інститут геологічних наук
НАН
1
65 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
66 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
67 Інститут електронної фізики
НАН
1
68 Інститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм.А.В.Думанського
НАН
1
69 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
70 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
71 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
72 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
73 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
74 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
75 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
76 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
77 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
1
78 Київська школа економіки
інші
1
79 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
1
80 Криворізький національний університет
МОН
1
81 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
82 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
83 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
84 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
85 Національний авіаційний університет
МОН
1
86 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
87 Національний університет харчових технологій
МОН
1
88 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
1
89 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
90 Одеський національний економічний університет
МОН
1
91 Одеський національний морський університет
МОН
1
92 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
93 Університет економіки та права «Крок»
МОН
1
94 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
1
95 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua