bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
53
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
40
3 Інститут фізики
НАН
28
4 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
26
5 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
25
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
25
7 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
24
8 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
22
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
21
10 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
20
11 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
16
12 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
15
13 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
15
14 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
14
15 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
14
16 Інститут математики
НАН
13
17 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
13
18 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
13
19 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
12
20 Інститут ядерних досліджень
НАН
12
21 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
11
22 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
10
23 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
10
24 Інститут монокристалів
НАН
9
25 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
9
26 Сумський державний університет
МОН
9
27 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
8
28 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
8
29 Радіоастрономічний інститут
НАН
7
30 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
6
31 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
6
32 Ужгородський національний університет
МОН
6
33 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
34 Інститут біології клітини
НАН
5
35 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
36 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
5
37 Інститут прикладної фізики
НАН
5
38 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
5
39 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
4
40 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
4
41 Інститут органічної хімії
НАН
4
42 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
43 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
44 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
4
45 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
4
46 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
4
47 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
48 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
3
49 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
50 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
51 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
3
52 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
53 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
54 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
3
55 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
3
56 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
57 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
2
58 Донецький національний технічний університет
МОН
2
59 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
60 Інститут електродинаміки
НАН
2
61 Інститут електронної фізики
НАН
2
62 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
63 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
2
64 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
65 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
66 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
2
67 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
2
68 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
2
69 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
2
70 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
71 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
2
72 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
73 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
2
74 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
75 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
76 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
77 Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
2
78 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
79 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
80 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
81 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
82 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
1
83 Інститут геологічних наук
НАН
1
84 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
85 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
86 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
87 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
88 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
89 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
90 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
91 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
92 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
93 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
94 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
95 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
1
96 Криворізький національний університет
МОН
1
97 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
98 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
1
99 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
100 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
101 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
102 Національний авіаційний університет
МОН
1
103 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
1
104 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
105 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
1
106 Національний університет харчових технологій
МОН
1
107 Національний університет цивільного захисту України
інші
1
108 не визначено
НАН
1
109 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
1
110 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
111 Одеський національний економічний університет
МОН
1
112 Одеський національний морський університет
МОН
1
113 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
114 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
115 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
116 Університет економіки та права «Крок»
МОН
1
117 Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
1
118 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
1
119 Херсонський державний університет
МОН
1
120 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua