bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
53
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
40
3 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
26
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
25
5 Інститут фізики
НАН
24
6 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
24
7 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
23
8 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
22
9 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
21
10 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
20
11 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
16
12 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
15
13 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
14
14 Інститут математики
НАН
13
15 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
13
16 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
12
17 Інститут ядерних досліджень
НАН
12
18 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
12
19 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
11
20 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
10
21 Сумський державний університет
МОН
10
22 Інститут монокристалів
НАН
9
23 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
9
24 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
9
25 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
8
26 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
7
27 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
7
28 Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
6
29 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
6
30 Радіоастрономічний інститут
НАН
6
31 Ужгородський національний університет
МОН
6
32 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
33 Інститут біології клітини
НАН
5
34 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
5
35 Інститут прикладної фізики
НАН
5
36 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
5
37 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
4
38 Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
4
39 Інститут органічної хімії
НАН
4
40 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
4
41 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
4
42 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
4
43 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
4
44 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
4
45 Вінницький національний технічний університет
МОН
3
46 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
3
47 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
3
48 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
3
49 Інститут магнетизму
НАН і МОН
3
50 Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
3
51 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
3
52 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
53 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
3
54 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
3
55 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
2
56 Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
2
57 Донецький національний технічний університет
МОН
2
58 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
59 Інститут електродинаміки
НАН
2
60 Інститут електронної фізики
НАН
2
61 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
62 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
2
63 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
64 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
2
65 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
66 Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
2
67 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
2
68 Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН
2
69 Інститут харчової біотехнології та геноміки
НАН
2
70 Львівський державний університет фізичної культури
МОН
2
71 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
72 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
2
73 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
2
74 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
2
75 Iнститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
76 Академія праці, соціальних відносин і туризму
інші
1
77 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
78 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
79 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
1
80 Інститут геологічних наук
НАН
1
81 Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
НАН
1
82 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
83 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
84 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
85 Інститут педіатрії акушерства і гінекології
НАМН
1
86 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
1
87 Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
1
88 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
89 Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
1
90 Інститут технічної теплофізики
НАН
1
91 Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
92 Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
1
93 Київська школа економіки
інші
1
94 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
1
95 Криворізький національний університет
МОН
1
96 Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
1
97 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
інші
1
98 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького
МОН
1
99 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
100 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
101 Національний авіаційний університет
МОН
1
102 Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка
НАН
1
103 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
1
104 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
1
105 Національний університет харчових технологій
МОН
1
106 Національний університет цивільного захисту України
інші
1
107 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
1
108 не визначено
НАН
1
109 Одеська національна академія харчових технологій
МОН
1
110 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
111 Одеський національний економічний університет
МОН
1
112 Одеський національний морський університет
МОН
1
113 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
114 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МОН
1
115 Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
1
116 Університет економіки та права «Крок»
МОН
1
117 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
1
118 Херсонський державний університет
МОН
1
119 Чернігівський національний технологічний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua