bibliometrics

Бібліометрика української науки


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
19
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
13
3 Інститут математики
НАН
12
4 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
11
5 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
11
6 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
9
7 Інститут фізики
НАН
8
8 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
8
9 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
5
10 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
5
11 Інститут ядерних досліджень
НАН
5
12 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
5
13 Сумський державний університет
МОН
5
14 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
15 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
4
16 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
4
17 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
18 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
19 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
3
20 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
3
21 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
3
22 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
3
23 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
3
24 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
3
25 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
26 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
27 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
2
28 Інститут аграрної економіки
НААН
2
29 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
2
30 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
31 Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
2
32 Інститут економіки промисловості
НАН
2
33 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2
34 Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
2
35 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
36 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
2
37 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
38 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
2
39 Інститут соціології
НАН
2
40 Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
2
41 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
42 Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
2
43 Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
2
44 Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
2
45 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
2
46 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
2
47 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
48 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
2
49 Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
2
50 Одеський національний політехнічний університет
МОН
2
51 Президія Національної академії наук України
НАН
2
52 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
2
53 Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
2
54 Університет банківської справи
інші
2
55 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
56 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
1
57 Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
1
58 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
59 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
60 Інститут геологічних наук
НАН
1
61 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова
НАМН
1
62 Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
1
63 Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
1
64 Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
1
65 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
66 Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
1
67 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
68 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
69 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
70 Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
1
71 Інститут органічної хімії
НАН
1
72 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
73 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
1
74 Інститут проблем виховання
НАПН
1
75 Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
1
76 Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
1
77 Інститут сорбції та проблем ендоекологiї
НАН
1
78 Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
1
79 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
1
80 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
81 Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
1
82 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
83 Міжнародний інститут менеджменту
інші
1
84 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
1
85 Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
86 Морський гідрофізичний інститут
НАН
1
87 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
88 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
1
89 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
90 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
91 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
92 Одеський національний економічний університет
МОН
1
93 Одеський національний морський університет
МОН
1
94 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
95 Радіоастрономічний інститут
НАН
1
96 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
1
97 Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
1
98 Тернопільський національний економічний університет
МОН
1
99 Ужгородський національний університет
МОН
1
100 Українське теріологічне товариство
НАН
1
101 Університет сучасних знань
МОН
1
102 Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
1
103 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
104 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua