bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів кафедрам, відділам і лабораторіям. Нижче в таблиці наведено значення індексів Гірша* цих наукових колективів. Дані оновлено 17.02.2018.


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
0 Математичне відділення ФТІНТ ім.Б.І.Вєркіна Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
82
0 Кафедра фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
77
0 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
63
0 Кафедра наноелектроніки Сумський державний університет
57
0 Кафедра кореляційної оптики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
56
0 Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
52
0 Факультет економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка
51
0 Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
49
0 Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
49
0 Кафедра фінансів Київський національний торговельно-економічний університет
48
0 Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
46
0 Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
45
0 Відділ надпровідності Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
44
0 Відділ теорії металічного стану Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
42
0 Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
42
0 Відділ фізики наноструктур Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
42
0 Кафедра органічної хімії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
39
0 Відділ мікроконтактної спектроскопії Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
39
0 Відділ обчислювальної фізики Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
38
0 Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
37
0 Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
36
0 Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
36
0 Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
35
0 Юридичний факультет Тернопільський національний економічний університет
35
0 Факультет спорту Львівський державний університет фізичної культури
35
0 Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
34
0 Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
34
0 Факультет фізичного виховання Львівський державний університет фізичної культури
34
0 Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
33
0 Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
33
0 Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
32
0 Відділ фізичних основ інженерії поверхні Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
32
0 Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
32
0 Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
32
0 Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
31
0 Кафедра організації виробництва та управління персоналом Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
31
0 Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
30
0 Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
29
0 Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
29
0 Кафедра теоретичної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
29
0 Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інститут вищої освіти НАПН України
28
0 Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
28
0 Кафедра електроніки і енергетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
28
0 Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
28
0 Кафедра теорії спорту та фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
28
0 Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інститут педагогіки НАПН України
28
0 Кафедра комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
28
0 Кафедра криміналістики Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
28
0 Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
27
0 Кафедра теорії та методики фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
27
0 Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
27
0 Кафедра біології людини та імунології Херсонський державний університет
27
0 Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
27
0 Кафедра біомеханіки та спортивної метрології Національний університет фізичного виховання і спорту України
27
0 Науково-дослідна лабораторія освітології Київський університет імені Бориса Грінченка
26
0 Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
26
0 Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
26
0 Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
26
0 Кафедра теорії і методики фізичного виховання Національний університет фізичного виховання і спорту України
26
0 Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
0 Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
25
0 Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
25
0 Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
25
0 Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
25
0 Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
25
0 Кафедра фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України
25
0 Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Університет державної фіскальної служби України
25
0 Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
24
0 Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
24
0 Кафедра обліку і оподаткування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
24
0 Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
24
0 Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
24
0 Кафедра ботаніки Херсонський державний університет
24
0 Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
23
0 Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
23
0 Відділ квантової електродинаміки сильних полів Інститут прикладної фізики НАН України
23
0 Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Український державний університет залізничного транспорту
23
0 Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
23
0 Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
23
0 Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
22
0 Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
22
0 Кафедра психології та соціальної роботи Тернопільський національний економічний університет
22
0 Кафедра управління персоналом і економіка праці Хмельницький національний університет
22
0 Факультет аграрної економіки і менеджменту Тернопільський національний економічний університет
22
0 Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка
21
0 Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
21
0 Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Кафедра математики та інформатики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
21
0 Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
0 Відділ з вивчення гіпоксичних станів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Кафедра менеджменту та оподаткування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
21
0 Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
21
0 Відділ загальної та молекулярної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
21
0 Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
21
0 Відділ клінічної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Науково-дослідний інститут Львівський державний університет фізичної культури
21
0 Факультет фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури
21
0 Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
21
0 Відділ імунофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
0 Інститут публічного управління та кадрової політики Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
20
0 Кафедра телекомунікаційних систем Харківський національний університет радіоелектроніки
20
0 Фізико-технічний факультет Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
20
0 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільський національний економічний університет
20
0 Лабораторія олімпійської освіти Національний університет фізичного виховання і спорту України
20
0 Кафедра банківської справи Одеський національний економічний університет
20
0 Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
20
0 Кафедра економічної теорії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
20
0 Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
20
0 Кафедра економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
20
0 Кафедра фінансів Університет державної фіскальної служби України
20
0 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка
19
0 Кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет
19
0 Кафедра міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет
19
0 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький національний університет
19
0 Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
19
0 Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
19
0 Кафедра філософії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
19
0 Кафедра менеджменту Хмельницький національний університет
19
0 Кафедра статистики Одеський національний економічний університет
19
0 Кафедра загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
19
0 Кафедра загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
19
0 Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка
18
0 Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
0 Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільський національний економічний університет
18
0 Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
18
0 Кафедра кримінального права та кримінології Університет державної фіскальної служби України
18
0 Кафедра термоелектрики та медичної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
18
0 Кафедра менеджменту Одеський національний політехнічний університет
18
0 Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
18
0 Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
18
0 Кафедра онкології та медичної радіології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
18
0 Кафедра економічного аналізу та обліку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
18
0 Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації Національний університет фізичного виховання і спорту України
18
0 Лабораторія експериментальної бальнеології Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
18
0 Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
18
0 Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
18
0 Кафедра фізичної реабілітації та рекраації Харківська державна академія фізичної культури
18
0 Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
18
0 Кафедра теорії і методики спорту Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
18
0 Кафедра спортивної медицини Національний університет фізичного виховання і спорту України
18
0 Кафедра олімпійського та професійного спорту Харківська державна академія фізичної культури
18
0 Відділ регіональної економічної політики Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
17
0 Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
0 Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
0 Кафедра електричних апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
0 Кафедра менеджменту організацій та управління проектами Запорізька державна інженерна академія
17
0 Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівський державний університет фізичної культури
17
0 Кафедра інформатики та кінезіології Львівський державний університет фізичної культури
17
0 Лабораторія фізіології спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
17
0 Кафедра екологічної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
17
0 Кафедра економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет
17
0 Кафедра фізичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
0 Відділ фізіології мозку Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
16
0 Кафедра інформатики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
16
0 Кафедра молекулярної генетики та біотехнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
16
0 Кафедра соціальної та практичної психології Житомирський державний університет імені Івана Франка
16
0 Кафедра маркетингу Одеський національний економічний університет
16
0 Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
0 Відділ мережних технологій і баз даних Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
16
0 Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
0 Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеський національний економічний університет
16
0 Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківська державна академія культури Мінкультури України
16
0 Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
16
0 Відділ бібліометрії і наукометрії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
15
0 Кафедра автомобільного транспорту Одеський національний політехнічний університет
15
0 Кафедра соціальної роботи та соціального управління Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
15
0 Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
15
0 Кафедра міжнародних економічних відносин Одеський національний економічний університет
15
0 Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
15
0 Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеський національний економічний університет
15
0 Кафедра економічної кібернетики Одеський національний економічний університет
15
0 Кафедра медико-біологічних дисциплін Національний університет фізичного виховання і спорту України
15
0 Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
15
0 Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
15
0 Лабораторія професійної кар’єри Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
15
0 Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
15
0 Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України
15
0 Харківський торговельно-економічний інститут Київський національний торговельно-економічний університет
15
0 Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14
0 Кафедра ливарного виробництва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
0 Інститут дизайну та реклами Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
14
0 Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
0 Кафедра ландшафтного мистецтва та міського середовища Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
14
0 Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницький національний університет
14
0 Кафедра прикладної математики та інформатики Житомирський державний університет імені Івана Франка
14
0 Кафедра теоретичних основ хімії Одеський національний політехнічний університет
14
0 Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств Львівський державний університет фізичної культури
14
0 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
0 Лабораторія електронних навчальних ресурсів Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
14
0 Лабораторія дистанційного професійного навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
14
0 Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
0 Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
0 Кафедра педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
14
0 Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет
14
0 Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеський національний економічний університет
14
0 Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
0 Кафедра господарсько-правових дисциплін Донецький юридичний інститут МВС України
13
0 Кафедра фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури
13
0 Кафедра філософії Житомирський державний університет імені Івана Франка
13
0 Факультет туризму Львівський державний університет фізичної культури
13
0 Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет
13
0 Кафедра економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет
13
0 Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет
13
0 Кафедра електричних станцій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
0 Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення Університет державної фіскальної служби України
13
0 Лабораторія прикладної психології освіти Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
13
0 Науковий центр розробки засобів навчання Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
13
0 Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань Тернопільський національний економічний університет
13
0 Кафедра фармакології з клінічною фармакологією Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
13
0 Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
13
0 Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка
13
0 Кафедра готельно-ресторанного бізнесу Київський національний торговельно-економічний університет
13
0 Кафедра економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі
13
0 Кафедра електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
0 Кафедра математичного аналізу Житомирський державний університет імені Івана Франка
13
0 Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
13
0 Кафедра дошкільної та початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
13
0 Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківська державна академія фізичної культури
13
0 Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
0 Лабораторія евтектичних сплавів Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
13
0 Кафедра природничо-наукової підготовки Одеський національний політехнічний університет
12
0 Відділ динаміки популяцій Інститут еволюційної екології НАН України
12
0 Кафедра екології та безпеки життєдіяльності Уманський національний університет садівництва
12
0 Кафедра загальної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
12
0 Кафедра математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
12
0 Кафедра телекомунікацій та радіотехніки Хмельницький національний університет
12
0 Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів Одеський національний політехнічний університет
12
0 Кафедра інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури
12
0 Кафедра легкої атлетики Львівський державний університет фізичної культури
12
0 Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
12
0 Лабораторія синаптичної передачі Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
12
0 Кафедра географії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
12
0 Кафедра теоретичної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Кафедра філософії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
12
0 Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Кафедра практичної психології та педагогіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
12
0 Кафедра промислової і біомедичної електроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Кафедра двигунів внутрішнього згорання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Відділ кристалізації Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
12
0 Відділ економічного зростання та структурних змін Інститут економіки та прогнозування
12
0 Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
0 Кафедра фізичного виховання та рекреації Житомирський державний університет імені Івана Франка
12
0 Кафедра метрології та промислової автоматики Вінницький національний технічний університет
12
0 Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
12
0 Кафедра практичної психології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
11
0 Кафедра математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
0 Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
0 Кафедра української і світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
11
0 Кафедра фізики твердого тіла Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
11
0 Кафедра зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет
11
0 Кафедра публічного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
11
0 Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеський національний політехнічний університет
11
0 Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільський національний економічний університет
11
0 Кафедра української мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
0 Кафедра системного програмування Хмельницький національний університет
11
0 Библиотека ДНУЖТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
11
0 Кафедра біохімії та гігієни Львівський державний університет фізичної культури
11
0 Кафедра практичної психології та психотерапії Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
0 Кафедра технології машинобудування Криворізький національний університет
11
0 Кафедра товарознавства та митної справи Київський національний торговельно-економічний університет
11
0 Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницький національний університет
11
0 Кафедра соціології та політології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
0 Кафедра водних видів спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
11
0 Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницький національний університет
11
0 Кафедра комп’ютеризованих систем управління Одеський національний політехнічний університет
11
0 Кафедра стратегічного управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
0 Кафедра філософії та методології науки Одеський національний політехнічний університет
11
0 Кафедра футболу Львівський державний університет фізичної культури
11
0 Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
11
0 Лабораторія дидактики фізики Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
11
0 Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
11
0 Відділ дендрології та паркознавства Інститут еволюційної екології НАН України
11
0 Кафедра опору матеріалів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
0 Кафедра водних та неолімпійських видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
11
0 Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
11
0 Кафедра моделювання та програмного забезпечення Криворізький національний університет
11
0 Кафедра біології людини і тварин Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
0 Кафедра медичної та біоорганічної хімії Харківський національний медичний університет
11
0 Кафедра стрільби та технічних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
11
0 Кафедра загальної економічної теорії Одеський національний економічний університет
11
0 Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
0 Кафедра соціальних технологій Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
0 Кафедра економіки Бердянський університет менеджменту і бізнесу
11
0 Кафедра економічної теорії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
11
0 Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеський національний політехнічний університет
11
0 Кафедра української мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
0 Кафедра анатомії, фізіології та валеології Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
10
0 Кафедра фізики Одеський національний політехнічний університет
10
0 Кафедра українського літературознавства та компаративістики Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
0 Кафедра автомобіле і тракторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Відділ екологічного моніторингу Інститут еволюційної екології НАН України
10
0 Кафедра гімнастики Львівський державний університет фізичної культури
10
0 Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів Одеський національний політехнічний університет
10
0 Кафедра загальної економічної теорії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Кафедра історії та культури української мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
0 Кафедра олімпійської освіти Львівський державний університет фізичної культури
10
0 Кафедра фінансів Одеський національний економічний університет
10
0 Факультет електромеханіки і радіоелектроніки Національний університет «Одеська морська академія»
10
0 Кафедра англійської філології та перекладу Київський університет імені Бориса Грінченка
10
0 Кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеський національний політехнічний університет
10
0 Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвистики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Кафедра експертизи товарів та послуг Одеський національний економічний університет
10
0 Кафедра електричних машин Одеський національний політехнічний університет
10
0 Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеський національний політехнічний університет
10
0 Кафедра системного програмного забезпечення Одеський національний політехнічний університет
10
0 Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді Національний університет фізичного виховання і спорту України
10
0 Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
10
0 Кафедра фізики і електротехніки Хмельницький національний університет
10
0 Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури
10
0 Кафедра фінансового менеджменту Одеський національний економічний університет
10
0 Кафедра загальної електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
0 Кафедра інформатики та обчислювальної математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
10
0 Кафедра фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
10
0 Кафедра здоров’я людини Львівський державний університет фізичної культури
10
0 Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумський державний університет
10
0 Кафедра фінансів, обліку і аудиту Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
10
0 Кафедра обліку і фінансів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
10
0 Кафедра бібліотекознавства та інформології Київський університет імені Бориса Грінченка
9
0 Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
9
0 Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Кафедра зварювального виробництва Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
9
0 Кафедра теоретичних основ електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Відділ історичної регіоналістики Інститут історії України НАН України
9
0 Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
9
0 Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра гуманітарних дисциплін Львівський державний університет фізичної культури
9
0 Кафедра економіки підприємства та управління персоналом Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра економічної теорії Університет державної фіскальної служби України
9
0 Кафедра історії України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
9
0 Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Кафедра психології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
0 Кафедра спортивних та рекреаційних ігор Львівський державний університет фізичної культури
9
0 Кафедра теорії і методики фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
0 Факультет фінансів, підприємництва та обліку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра економіко-математичного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
9
0 Кафедра математичних методів аналізу економіки Одеський національний економічний університет
9
0 Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
0 Кафедра менеджменту Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)
9
0 Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
0 Кафедра статистики та математичних методів в економіці Університет державної фіскальної служби України
9
0 Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Кафедра теоретичної психології та психології розвитку Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
0 Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
9
0 Кафедра футболу Національний університет фізичного виховання і спорту України
9
0 Кафедра географії України та регіоналістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Кафедра біології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
0 Кафедра культурології та мистецтвознавства Одеський національний політехнічний університет
9
0 Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
9
0 Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
0 Кафедра динаміки та міцності машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
0 Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
9
0 Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницький національний університет
9
0 Кафедра технології машинобудування Одеський національний політехнічний університет
9
0 Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій Кіровоградський національний технічний університет
9
0 Кафедра психології Одеський національний політехнічний університет
9
0 Кафедра філософії та теорії права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
0 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
8
0 Кафедра вищої математики та моделювання систем Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра технології та управління ливарними процесами Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра менеджменту і туризму Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
0 Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
0 Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра вищої математики та фізики Кіровоградський національний технічний університет
8
0 Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра технології і конструювання швейних виробів Хмельницький національний університет
8
0 Кафедра автоматизованих електромеханічних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра міжнародного обліку і аудиту Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
0 Кафедра політології, соціології і культурології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
0 Кафедра технічної електрохімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра торговельного підприємництва та логістики Київський національний торговельно-економічний університет
8
0 Кафедра української мови та методики її навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
8
0 Кафедра хореографії та мистецтвознавства Львівський державний університет фізичної культури
8
0 Кафедра англійської філології та перекладу Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
0 Кафедра загальної біології та екології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
0 Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра організації і управління охороною здоров’я Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
8
0 Кафедра правосуддя Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
0 Кафедра практики іноземної мови та методики викладання Хмельницький національний університет
8
0 Кафедра приватного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
0 Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеський національний політехнічний університет
8
0 Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
0 Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
0 Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
8
0 Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
8
0 Кафедра економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівський державний університет фізичної культури
8
0 Кафедра історії та культури України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
0 Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
0 Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра фізичної реабілітації Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
0 Кафедра правових наук та філософії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
0 Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеський національний економічний університет
8
0 Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра вищої математики і компютерних застосувань Хмельницький національний університет
8
0 Кафедра культурології, релігієзнавства та теології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
0 Кафедра фізичної культури та основ здоров’я Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8
0 Кафедра інформаційних систем і технологій Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
0 Кафедра алгебри і методики навчання математики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
0 Кафедра атлетичних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
8
0 Кафедра права Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
0 Кафедра анатомії та фізіології Львівський державний університет фізичної культури
7
0 Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національний університет «Острозька академія»
7
0 Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
0 Кафедра географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра гідравлічних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра математики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
0 Кафедра менеджменту Університет державної фіскальної служби України
7
0 Кафедра менеджменту і економіки спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
0 Кафедра органічних і фармацевтичних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
0 Кафедра прикладної математики і механіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
0 Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка
7
0 Кафедра технологій сушіння та захисту деревини Національний лісотехнічний університет України
7
0 Кафедра української літератури Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
0 Кафедра біохімії та біотехнології Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра екології та біомоніторингу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра економіки та маркетингу Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
0 Кафедра загальної та неорганічної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра інженерії програмного забезпечення Хмельницький національний університет
7
0 Кафедра кібербезпеки Харківський національний університет внутрішніх справ
7
0 Кафедра методики навчання іноземних мов Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
0 Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національна академія Державної прикордонної служби України (Хмельницький)
7
0 Кафедра передачі електричної енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра технічної експлуатації флоту Національний університет «Одеська морська академія
7
0 Кафедра технології машинобудування Хмельницький національний університет
7
0 Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра філософії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Кафедра інженерно-технічних дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет
7
0 Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
0 Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
7
0 Рада молодих вчених Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
7
0 Кафедра управління персоналом і економіки праці Одеський національний економічний університет
7
0 Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем Київський національний торговельно-економічний університет
7
0 Кафедра історії та етнографії України Одеський національний політехнічний університет
7
0 Кафедра педагогіки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
0 Кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирський державний університет імені Івана Франка
7
0 Кафедра технології неорганічних речовин та екології Одеський національний політехнічний університет
7
0 Кафедра математичного аналізу Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
0 Кафедра туризму Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
0 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
7
0 Кафедра спортивних ігор Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
0 Кафедра теоретичних основ електротехніки Одеський національний політехнічний університет
7
0 Кафедра фізики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
0 Кафедра економічного аналізу Одеський національний економічний університет
7
0 Кафедра теоретичної механіки Одеський національний політехнічний університет
7
0 Кафедра турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Кафедра англійської філології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
0 Кафедра кримінального права і криміналістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
0 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка
6
0 Кафедра математичних проблем управління і кібернетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
0 Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
0 Кафедра основ проектування Хмельницький національний університет
6
0 Кафедра автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
6
0 Кафедра ґрунтознавства Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
6
0 Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
6
0 Кафедра зимових видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
6
0 Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем Університет державної фіскальної служби України
6
0 Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях Одеський національний політехнічний університет
6
0 Кафедра мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
0 Кафедра педагогіки та психології Львівський державний університет фізичної культури
6
0 Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Кафедра спортивного туризму Львівський державний університет фізичної культури
6
0 Кафедра української та іноземних мов Львівський державний університет фізичної культури
6
0 Кафедра хімічної техніки та промислової екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
0 Кафедра економіки та безпеки підприємства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
0 Кафедра економічної теорії та права Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
0 Кафедра корекційної та інклюзивної освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
0 Кафедра менеджменту і адміністрування Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
0 Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київський національний торговельно-економічний університет
6
0 Кафедра парогенераторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Криворізький національний університет
6
0 Кафедра природничих наук Одеський національний політехнічний університет
6
0 Кафедра психології та соціальної роботи Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
0 Кафедра технології меблів та виробів з деревини Національний лісотехнічний університет України
6
0 Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницький національний університет
6
0 Кафедра туризму Львівський державний університет фізичної культури
6
0 Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
6
0 Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
0 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
0 Кафедра загальної та регіональної географії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
0 Кафедра дошкільної і початкової освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
0 Кафедра обліку, аналізу і аудиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
0 Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
6
0 Кафедра галузевих юридичних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
0 Кафедра міжнародної економіки Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
0 Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
0 Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Кафедра математики та математичних методів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
0 Кафедра радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра русского языка и мировой литературы Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
0 Кафедра математичного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра автоматизованих систем безпеки та інформаційних технологій Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
0 Кафедра автоматики та управління в технічних системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет
5
0 Кафедра економіки та маркетингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Одеський національний політехнічний університет
5
0 Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
0 Кафедра історії України Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра комп’ютерних систем Одеський національний політехнічний університет
5
0 Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка
5
0 Кафедра слов’янських і германських мов Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова Національна металургійна академія України
5
0 Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра української та іноземних мов Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
5
0 Кафедра хімії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра англійської мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра англійської мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра етики, естетики та історії культури Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра журналістики та нових медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
5
0 Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
0 Кафедра зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж Хмельницький національний університет
5
0 Кафедра машинознавства та деталей машин Одеський національний політехнічний університет
5
0 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеський національний економічний університет
5
0 Кафедра обчислювальної техніки та програмування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра гуманітарних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра практики англійської мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
0 Кафедра природничих наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Кафедра процесів горіння та загальної хімії Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
0 Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю Київський національний торговельно-економічний університет
5
0 Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
0 Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
0 Кафедра світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Кафедра всесвітньої історії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
0 Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки Одеський національний економічний університет
5
0 Кафедра фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Кафедра технології і організації ресторанного господарства Київський національний торговельно-економічний університет
5
0 Кафедра анатомії та фізіології людини Київський університет імені Бориса Грінченка
4
0 Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра музично-інструментального виконавства Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
0 Університетський коледж Київський університет імені Бориса Грінченка
4
0 Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
4
0 Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва Кіровоградський національний технічний університет
4
0 Кафедра української літератури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
0 Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра всесвітньої історії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Кафедра всесвітньої історії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
0 Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
4
0 Кафедра іноземних мов Одеський національний економічний університет
4
0 Кафедра історії науки і техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка"
4
0 Кафедра теорії і методики професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Кафедра української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Кафедра управління інформаційною безпекою Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
0 Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
0 Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
0 Кафедра філософії, історії та політології Одеський національний економічний університет
4
0 Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
4
0 Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Харківський національний медичний університет
4
0 Кафедра деталей машин та прикладної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра іноземних мов Харківський державний університет харчування та торгівлі
4
0 Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
0 Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
0 Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавствау Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
0 Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
0 Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Кафедра технології води та топлива Одеський національний політехнічний університет
4
0 Кафедра вищої математики та інформатики Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
4
0 Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Кафедра педагогіки та соціальної роботи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
0 Кафедра філософії Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
0 Кафедра політичної історії Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
4
0 Кафедра соціально-економічних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Кафедра вокально-хорової підготовкия Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
0 Кафедра логопедії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
0 Кафедра правознавства Одеський національний економічний університет
3
0 Кафедра систем інформації Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
0 Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
0 Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
3
0 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
3
0 Кафедра слов’янських мов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
3
0 Кафедра фізичного виховання Одеський національний економічний університет
3
0 Кафедра теорії та практики романо-германських мов Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
0 Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
3
0 Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
3
0 Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
0 Кафедра фінансів і обліку Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
0 Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
0 Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Кіровоградський національний технічний університет
2
0 Кафедра міжнародної економіки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
0 Кафедра олімпійського та професійного спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
2
0 Кафедра промислової безпеки та охорони праці Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
2
0 Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеський національний політехнічний університет
2
0 Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
0 Кафедра української мови Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
0 Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
0 Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
0 Кафедра політичної історії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
0 Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
1
0 Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету Миколаївський національний аграрний університет
1
0 Кафедра історії і психології Бердянський університет менеджменту і бізнесу
1
0 Кафедра німецької мови та перекладу Одеський національний політехнічний університет
1
0 Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
1
0 Кафедра українознавства Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
1
0 Кафедра української літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
0 Наукова бібліотека Таврійський державний агротехнологічний університет
1
0 Кафедра дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
0

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua