bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості однієї зі складових джерельної бази для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів підрозділам установ (кафедрам, відділам, лабораторіям). Нижче в таблиці наведено наукові установи і вищі навчальні заклади, підрозділи яких створили бібліометричні профілі. Перехід до списків цих підрозділів забезпечується системою гіперпосилань.
Дані оновлено в січні 2020 р.

Наукові установи

 1. Інститут вищої освіти НАПН України
 2. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
 3. Інститут еволюційної екології НАН України
 4. Інститут економіки та прогнозування НАН України
 5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 6. Інститут історії України НАН України
 7. Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
 8. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
 9. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 10. Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
 11. Інститут педагогіки НАПН України
 12. Інститут прикладної фізики НАН України
 13. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 14. Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
 15. Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
 16. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
 17. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
 18. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 19. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
 20. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
 21. Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

Вищі навчальні заклади

 1. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Державний економіко-технологічний університет транспорту
 5. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 7. Донецький юридичний інститут МВС України
 8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 9. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 10. Запорізький національний університет
 11. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 13. Київський національний торговельно-економічний університет
 14. Київський національний університет будівництва і архітектури
 15. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 16. Київський університет імені Бориса Грінченка
 17. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 18. Криворізький національний університет
 19. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
 20. Львівський державний університет фізичної культури
 21. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 22. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 23. Миколаївський національний аграрний університет
 24. Міжнародний гуманітарний університет
 25. Національна академія Державної прикордонної служби України

Вищі навчальні заклади

 1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
 2. Національна академія Національної гвардії України
 3. Національна металургійна академія України
 4. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 5. Національний лісотехнічний університет України
 6. Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 8. Національний університет водного господарства та природокористування
 9. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 10. Національний університет «Львівська політехніка»
 11. Національний університет «Одеська морська академія»
 12. Національний університет «Острозька академія»
 13. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 14. Національний університет харчових технологій
 15. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 16. Одеський державний екологічний університет
 17. Одеський національний економічний університет
 18. Одеський національний морський університет
 19. Одеський національний політехнічний університет
 20. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
 21. Сумський державний університет
 22. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 23. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 24. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 25. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
 26. Тернопільський національний економічний університет
 27. Український державний університет залізничного транспорту
 28. Український державний хіміко-технологічний університет
 29. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 30. Уманський національний університет садівництва
 31. Університет банківської справи Національного банку України
 32. Університет державної фіскальної служби України
 33. Університет менеджменту освіти НАПН України
 34. Харківська державна академія культури Мінкультури України
 35. Харківська державна академія фізичної культури
 36. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 37. Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
 38. Харківський національний медичний університет МОЗ України
 39. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 40. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 41. Харківський національний університет внутрішніх справ
 42. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 43. Харківський національний університет радіоелектроніки
 44. Харківський торговельно-економічний інститут
  Київського національного торговельно-економічного університету
 45. Херсонський державний університет
 46. Хмельницький національний університет
 47. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 48. Центральноукраїнський національний технічний університет
 49. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 Наукові установи

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
32
 
Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історико-правових досліджень
29
 
Інститут еволюційної екології НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ екологічного моніторингу
14
Відділ динаміки популяцій
14
Відділ дендрології та паркознавства
13
 
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економічного зростання та структурних змін
13
 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ технологій відкритого навчального середовища
38
Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
29
Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання
29
Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій
28
Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем
26
Відділ мережних технологій і баз даних
18
Науковий центр розробки засобів навчання
15
 
Інститут історії України НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історичної регіоналістики
11
 
Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ надпровідності
47
Відділ фізики наноструктур
45
Відділ теорії металічного стану
43
Відділ обчислювальної фізики
43
Відділ фізичних основ інженерії поверхні
37
Відділ фазових перетворень
37
Відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
36
Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
35
Відділ фізики міцності та руйнування
25
Відділ будови і властивостей твердих розчинів
25
Відділ фізики атомних транспортних процесів
24
Лабораторія евтектичних сплавів
21
Лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних структурах
20
Відділ надпровідникової електроніки
20
Відділ спектроскопії твердого тіла
19
Відділ електронної структури та електронних властивостей
16
Відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
16
Лабораторія технології сплавів
12
Відділ кристалізації
13
Лабораторія фізики магнітних плівок
9
 
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ слов’янських мов
34
 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ біомолекулярної електроніки
56
Відділ молекулярної та квантової біофізики
45
Відділ генетики клітинних популяцій
23
Відділ ензимології білкового синтезу
22
 
Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія біомеханіки
12
 
Інститут педагогіки НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
32
Відділ дидактики
29
 
Інститут прикладної фізики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ квантової електродинаміки сильних полів
23
 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія дистанційного професійного навчання
18
Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
17
Лабораторія професійної кар’єри
16
Лабораторія електронних навчальних ресурсів
16
 
Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ регіональної економічної політики
18
 
Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
52
Відділ нервово-м’язової фізіології
40
Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів
35
Лабораторія сенсорної сигналізації
32
Лабораторія біофізики іонних каналів
29
Відділ цитології
26
Лабораторія молекулярної біофізики
26
Відділ з вивчення гіпоксичних станів
24
Відділ фізіології кровообігу
24
Відділ загальної та молекулярної патофізіології
23
Відділ клінічної патофізіології
22
Відділ фізіології рухів
22
Лабораторія експериментальної бальнеології
21
Відділ імунофізіології
20
Відділ фізіології нейронних мереж
19
Відділ фізіології мозку
16
Лабораторія синаптичної передачі
12
 
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ полімерних композитів
23
Відділ модифікації полімерів
18
 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти
10
 
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ бібліометрії і наукометрії
18
 
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля
20
Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону
4
 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія прикладної психології освіти
15
Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
11
 
Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Математичне відділення ФТІНТ імені Б.І.Вєркіна
87
Відділ теоретичної фізики
81
Відділ математичної фізики
70
Відділ теорії функцій
48
Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
42
Відділ диференціальних рівнянь та геометрії
40
Відділ мікроконтактної спектроскопії
39
Відділ теплових властивостей і структури твердих тіл і наносистем
39
Відділ молекулярної біофізики
36
Відділ фізики реальних кристалів
33
Відділ транспортних властивостей провідних і надпровідних систем
32
Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
30
Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
28
Відділ магнетизму
28
Відділ фізики квантових рідин і кристалів
27
Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
20

Вищі навчальні заклади

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
32
 
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
11
Кафедра менеджменту і туризму
10
Кафедра інформаційних систем і технологій
9
Кафедра обліку і фінансів
8
Кафедра галузевих юридичних дисциплін
8
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
7
Кафедра математики та математичних методів
6
Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
5
Кафедра історії і психології
1
 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
27
Кафедра математики та інформатики
26
Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті
24
Кафедра теорії і методики спорту
22
Кафедра правових наук та філософії
16
Кафедра біології
16
Кафедра географії
16
Кафедра дошкільної та початкової освіти
15
Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
14
Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
13
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
11
Кафедра історії та культури України
11
Кафедра алгебри і методики навчання математики
10
Кафедра педагогіки
10
Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
9
Кафедра методики навчання іноземних мов
9
Кафедра психології та соціальної роботи
8
Кафедра англійської філології
7
Кафедра всесвітньої історії
7
Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
7
Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
6
Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти
6
Кафедра української мови
6
Кафедра фізичного виховання
5
Кафедра вокально-хорової підготовки
5
Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
4
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання
4
Кафедра хімії та методики навчання хімії
3
Кафедра української літератури
1
 
Вінницький національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра метрології та промислової автоматики
14
 
Державний економіко-технологічний університет транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту
10
 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
55
Кафедра інфекційних хвороб
9
 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
ПідрозділІндекс Гірша
Библиотека ДНУЖТ
13
 
Донецький юридичний інститут МВС України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра господарсько-правових дисциплін
17
 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики
27
Кафедра економіки та менеджменту
19
Кафедра української літератури та теорії літератури
17
Кафедра психології
16
Кафедра біології та хімії
16
Кафедра анатомії, фізіології та валеології
15
Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
14
Кафедра математики
14
Кафедра технологічної та професійної освіти
14
Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
14
Кафедра інформатики та обчислювальної математики
12
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
11
Кафедра германських мов і перекладознавства
11
Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
11
Кафедра практичної психології
11
Кафедра української мови
10
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
9
Кафедра романської філології та компаративістики
7
Кафедра практики німецької мови
7
Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
7
Кафедра методики музичного виховання і диригування
7
Кафедра музикознавства та фортепіано
7
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
7
Кафедра народних музичних інструментів та вокалу
6
Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
6
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
6
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
6
Кафедра екології та географії
5
Кафедра фізичного виховання
5
Кафедра історії України
5
Кафедра світової літератури та славістики
5
Кафедра спортивних дисциплін і туризму
4
Кафедра культурології та мистецької освіти
3
Кафедра практики англійської мови
2
Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
1
 
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки
34
Фізико-математичний факультет
28
Кафедра фізики
27
Кафедра соціальної та практичної психології
20
Кафедра прикладної математики та інформатики
19
Кафедра філософії
17
Кафедра математичного аналізу
14
Кафедра хімії
14
Кафедра фізичного виховання та рекреації
14
Кафедра соціальних технологій
13
Кафедра практичної психології та психотерапії
13
Кафедра українського літературознавства та компаративістики
12
Кафедра української мови
12
Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
12
Кафедра теоретичної психології та психології розвитку
11
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
10
Кафедра економіки та маркетингу
10
Кафедра англійської філології та перекладу
9
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
9
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
9
Кафедра менеджменту і адміністрування
8
Кафедра екології, природокористування та біології людини
7
Кафедра всесвітньої історії
7
Кафедра англійської мови
6
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
6
Кафедра історії України
6
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
5
Кафедра олімпійського та професійного спорту
3
 
Запорізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту організацій та управління проектами
25
 
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
9
Кафедра домедичної підготовки
3
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом та економіки праці
49
Кафедра економіки підприємств
37
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
34
Кафедра стратегії підприємств
28
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
17
Кафедра міжнародного обліку і аудиту
11
Кафедра політичної історії
5
 
Київський національний торговельно-економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фінансів
53
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
36
Кафедра обліку та оподаткування
26
Кафедра міжнародних економічних відносин
22
Харківський торговельно-економічний інститут
20
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
17
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
15
Кафедра товарознавства та митної справи
12
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
10
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
8
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
8
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
7
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
6
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
6
 
Київський національний університет будівництва і архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційних технологій
14
Кафедра будівельних технологій (технології будівельного виробництва)
6
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет економіки
58
 
Київський університет імені Бориса Грінченка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та історії педагогіки
36
Факультет інформаційних технологій та управління
36
Науково-дослідна лабораторія освітології
32
Історико-філософський факультет
27
Інститут людини
23
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
23
Інститут філології
23
Кафедра комп’ютерних наук і математики
23
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
22
Педагогічний інститут
22
Кафедра управління
20
Кафедра філософії
19
Інститут мистецтв
17
Інститут післядипломної педагогічної освіти
16
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
16
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
16
Кафедра української літератури і компаративістики
14
Кафедра дошкільної освіти
14
Інститут журналістики
13
Кафедра спорту та фітнесу
13
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
13
Кафедра публічного та приватного права
13
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки
12
Кафедра початкової освіти
12
Кафедра музикознавства та музичної освіти
12
Кафедра педагогіки та психології
12
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
12
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
12
Кафедра практичної психології
12
Кафедра історії України
11
Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
11
Кафедра бібліотекознавства та інформології
11
Кафедра фінансів та економіки
10
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
10
Кафедра української мови
9
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
9
Кафедра англійської філології та перекладу
8
Кафедра германської філології
8
Кафедра всесвітньої історії
8
Кафедра східних мов і перекладу
7
Кафедра дизайну
7
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
7
Університетський коледж
6
Кафедра журналістики та нових медіа
6
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
6
Кафедра світової літератури
5
Факультет права та міжнародних відносин
5
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
5
Кафедра образотворчого мистецтва
5
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
4
Кафедра хореографії
3
Кафедра академічного та естрадного вокалу
2
Кафедра англійської мови
2
Бібліотека
0
Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства
0
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
23
 
Криворізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра моделювання та програмного забезпечення
15
Кафедра технології машинобудування
13
Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін
6
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут цивільного захисту
26
Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
25
Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
22
Кафедра екологічної безпеки
19
Кафедра практичної психології та педагогіки
16
Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
15
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
15
Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
13
Кафедра прикладної математики і механіки
9
Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
8
Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
6
Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
6
Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики
6
Кафедра управління інформаційною безпекою
6
Кафедра процесів горіння та загальної хімії
5
Кафедра промислової безпеки та охорони праці
3
Кафедра українознавства
1
 
Львівський державний університет фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет фізичної культури і спорту
56
Факультет педагогічної освіти
45
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
36
Кафедра теорії та методики фізичної культури
34
Факультет фізичної терапії та ерготерапії
30
Науково-дослідний інститут
27
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
22
Факультет післядипломної та заочної освіти
21
Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств
21
Кафедра легкої атлетики
20
Кафедра інформатики та кінезіології
19
Кафедра спортивних та рекреаційних ігор
17
Кафедра гімнастики
16
Факультет туризму
15
Кафедра футболу
15
Кафедра економіки та менеджменту
14
Кафедра спортивної медицини, здоров’я людини
14
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
13
Кафедра водних та неолімпійських видів спорту
13
Кафедра біохімії та гігієни
13
Кафедра фітнесу та рекреації
12
Кафедра гуманітарних дисциплін
12
Кафедра олімпійської освіти
11
Кафедра анатомії та фізіології
11
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
10
Кафедра зимових видів спорту
9
Кафедра атлетичних видів спорту
9
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
9
Кафедра української та іноземних мов
9
Кафедра педагогіки та психології
8
Кафедра туризму
7
Кафедра спортивного туризму
6
 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
20
Кафедра організації і управління охороною здоров’я
9
 
Маріупольський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра культурології та інформаційної діяльності
6
 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра філософії
10
 
Миколаївський національний аграрний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
1
 
Міжнародний гуманітарний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки
23
 
Національна академія Державної прикордонної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін
8
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут публічного управління та кадрової політики
21
Кафедра дизайну середовища
17
Інститут дизайну та реклами
16
Кафедра української та іноземних мов
15
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
15
Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства
14
Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
10
Кафедра мистецтвознавчої експертизи
8
Наукова бібліотека
7
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів
7
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
4
Кафедра дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища
0
 
Національна академія Національної гвардії України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної гвардії України
25
 
Національна металургійна академія України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова
2
 
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства
10
 
Національний лісотехнічний університет України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра технологій сушіння та захисту деревини
7
Кафедра технології меблів та виробів з деревини
6
 
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПідрозділІндекс Гірша
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ імені Ігоря Сікорського
22
 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики металів та напівпровідників
52
Кафедра прикладної математики
42
Кафедра матеріалознавства
42
Кафедра організації виробництва та управління персоналом
40
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
31
Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови
31
Кафедра технічної кріофізики
29
Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
27
Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів
25
Кафедра менеджменту та оподаткування
23
Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна
23
Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
21
Кафедра економічного аналізу та обліку
21
Кафедра фізичної хімії
21
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния»
20
Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики
20
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
20
Кафедра загальної та експериментальної фізики
19
Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології
19
Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
19
Кафедра електричних апаратів
18
Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну
18
Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики
18
Кафедра ливарного виробництва
17
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
16
Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління
16
Кафедра електричних машин
15
Кафедра двигунів внутрішнього згорання
14
Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів
14
Кафедра теоретичної механіки
14
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
14
Кафедра автомобіле і тракторобудування
14
Кафедра соціології та політології
13
Кафедра загальної електротехніки
13
Кафедра вищої математики
13
Кафедра промислової і біомедичної електроніки
13
Кафедра опору матеріалів
13
Кафедра теоретичних основ електротехніки
12
Кафедра динаміки та міцності машин
12
Кафедра електричних станцій
11
Кафедра стратегічного управління
11
Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій
11
Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики
11
Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем
11
Кафедра права
11
Кафедра технічної електрохімії
11
Кафедра загальної економічної теорії
10
Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій
10
Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів
9
Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання
9
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем
9
Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем
9
Кафедра охорони праці та навколишнього середовища
9
Кафедра гідравлічних машин
9
Кафедра філософії
9
Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин
9
Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем
8
Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування
8
Кафедра турбінобудування
8
Кафедра парогенераторобудування
8
Кафедра передачі електричної енергії
8
Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива
8
Кафедра деталей машин та прикладної механіки
8
Кафедра загальної та неорганічної хімії
7
Кафедра хімічної техніки та промислової екології
7
Кафедра природничих наук
7
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем
7
Кафедра економіки та маркетингу
7
Кафедра зварювання
6
Кафедра радіоелектроніки
6
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
6
Кафедра гуманітарних наук
6
Кафедра технології жирів та продуктів бродіння
6
Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю
6
Кафедра соціально-економічних наук
6
Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології
6
Кафедра обчислювальної техніки та програмування
5
Кафедра етики, естетики та історії культури
5
Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу
5
Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу
5
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
5
Кафедра історії науки і техніки
5
Кафедра систем інформації
3
Кафедра політичної історії
3
Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки
3
Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів
2
 
Національний університет водного господарства та природокористування
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
8
 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зварювального виробництва
11
Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4
 
Національний університет «Львівська політехніка»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра маркетингу і логістики
4
 
Національний університет «Одеська морська академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Судноводiйний факультет
17
Факультет електромеханіки і радіоелектроніки
11
Кафедра технічної експлуатації флоту
9
 
Національний університет «Острозька академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
11
 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
33
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
31
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України
28
Лабораторія олімпійської освіти
24
Кафедра спортивної медицини
22
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
21
Лабораторія фізіології спорту
21
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
19
Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті
18
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
16
Кафедра медико-біологічних дисциплін
15
Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді
14
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
13
Кафедра водних видів спорту
12
Кафедра фізичної реабілітації
11
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
11
Кафедра футболу
11
Кафедра менеджменту і економіки спорту
8
Кафедра спортивних ігор
7
Кафедра туризму
7
 
Національний університет харчових технологій
ПідрозділІндекс Гірша
Проблемна науково-дослідна лабораторія
44
 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра криміналістики
34
Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права
27
Кафедра філософії
22
Кафедра економічної теорії
21
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
4
 
Одеський державний екологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра вищої та прикладної математики
56
 
Одеський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра банківської справи
25
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
23
Кафедра інформаційних систем в економіці
22
Кафедра статистики
22
Кафедра маркетингу
21
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
21
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
19
Кафедра загальної економічної теорії
18
Кафедра економічної кібернетики
18
Кафедра економіки, права та управління бізнесом
18
Кафедра експертизи товарів та послуг
17
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра фінансів
14
Кафедра фінансового менеджменту
14
Кафедра математичних методів аналізу економіки
12
Кафедра економічного аналізу
10
Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
10
Кафедра управління персоналом і економіки праці
9
Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
6
Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
6
Кафедра іноземних мов
5
Кафедра філософії, історії та політології
5
Кафедра правознавства
4
Кафедра фізичного виховання
4
 
Одеський національний морський університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра математики, фізики та астрономії
25
Кафедра управління логістичними системами та проектами
16
Кафедра експлуатації портів і технології вантажних робіт
14
Кафедра інженерних конструкцій та водних досліджень
13
Кафедра менеджменту і маркетингу
12
Кафедра експлуатації флоту і технології морських перевезень
11
Кафедра безпеки життєдіяльності, екології та хімії
6
Кафедра підйомно-транспортних машин та інжинірингу портового технологічного устаткування
5
Кафедра машинознавства
3
 
Одеський національний політехнічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
33
Інститут медичної інженерії
32
Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
29
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку
24
Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
23
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
21
Кафедра менеджменту
19
Кафедра автомобільного транспорту
16
Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж
16
Кафедра економіки підприємств
15
Кафедра теоретичних основ хімії
14
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
13
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
13
Кафедра філософії та методології науки
12
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
12
Херсонський політехнічний коледж
12
Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
12
Кафедра природничо-наукової підготовки
10
Кафедра електричних машин
11
Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
11
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
11
Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням
11
Кафедра системного програмного забезпечення
11
Кафедра фізики
11
Кафедра психології
11
Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
11
Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
10
Кафедра культурології та мистецтвознавства
9
Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки
9
Кафедра технології машинобудування
9
Кафедра природничих наук
9
Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
9
Кафедра технології та управління ливарними процесами
8
Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація
8
Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
7
Кафедра вищої математики та моделювання систем
7
Кафедра історії та етнографії України
7
Кафедра теоретичних основ електротехніки
7
Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях
7
Кафедра теоретичної механіки
6
Кафедра комп’ютерних систем
5
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
5
Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
5
Кафедра машинознавства та деталей машин
5
Кафедра технології неорганічних речовин та екології
5
Кафедра технології води та палива
3
Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
2
Кафедра німецької мови та перекладу
1
 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформатики
19
Кафедра педагогіки
17
Кафедра хімії та методики навчання хімії
15
Кафедра математики
14
Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
14
Кафедра української мови
13
Кафедра біології людини і тварин
13
Кафедра філософії
13
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
13
Кафедра теорії і методики фізичної культури
12
Кафедра психології
11
Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
11
Кафедра загальної біології та екології
10
Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки
9
Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
9
Кафедра загальної та регіональної географії
9
Кафедра права та методики викладання правознавства
8
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
8
Кафедра русского языка и мировой литературы
8
Кафедра дошкільної і початкової освіти
8
Кафедра корекційної та інклюзивної освіти
8
Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу
7
Кафедра фізики
7
Кафедра практики англійської мови
7
Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання
5
Кафедра музично-інструментального виконавства
5
Кафедра української літератури
5
Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства
5
Кафедра логопедії
4
Кафедра хорового диригування
4
Кафедра теорії та методики спорту
4
Кафедра теорії та практики романо-германських мов
3
Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології
3
 
Сумський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра наноелектроніки
65
Кафедра германської філології
16
 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
50
 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
23
Кафедра машинобудування та прикладної механіки
22
Наукова бібліотека
4
 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра публічного управління, адміністрування та права
14
Наукова бібліотека
1
 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
14
 
Тернопільський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Юридичний факультет
43
Факультет обліку та аудиту
36
Кафедра психології та соціальної роботи
31
Факультет аграрної економіки і менеджменту
30
Кафедра банківської справи
29
Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
24
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
24
Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування
17
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань
15
 
Український державний університет залізничного транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
29
 
Український державний хіміко-технологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної хімії
32
 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
22
Кафедра психології
17
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
17
Кафедра дошкільної освіти
12
Кафедра теорії початкового навчання
12
Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання
11
Кафедра вищої математики та методики навчання математики
10
Кафедра інформатики та ІКТ
9
Кафедра спеціальної освіти
9
Кафедра всесвітньої історії та методик навчання
9
Кафедра географії та методики її навчання
9
Кафедра практичного мовознавства
9
Кафедра біології та методики її навчання
8
Кафедра української мови та методики її навчання
8
Кафедра хімії, екології та методики їх навчання
8
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
8
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
7
Кафедра іноземних мов
7
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
7
Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини
7
Кафедра образотворчого мистецтва
6
Кафедра спортивних дисциплін
6
Кафедра історії України
5
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
5
Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
5
Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури
4
Кафедра хореографії та художньої культури
4
Кафедра інструментального виконавства
3
 
Уманський національний університет садівництва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
14
 
Університет банківської справи Національного банку України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр Університету банківської справи
25
 
Університет державної фіскальної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
35
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
30
Кафедра фінансових ринків
27
Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права
27
Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
26
Кафедра фінансів
23
Навчально-науковий інститут економіки оподаткування та митної справи
23
Кафедра кримінального права та кримінології
22
Кафедра податкової політики
21
Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем
21
Кафедра митної справи
18
Кафедра аудиту та економічного аналізу
18
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
18
Кафедра економіки підприємства
17
Кафедра фінансових розслідувань
15
Кафедра бухгалтерського обліку
15
Кафедра фінансового права
13
Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики
13
Кафедра господарського права та процесу
13
Кафедра товарознавства та техногенно-екологічної безпеки
12
Кафедра економічної теорії
12
Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
12
Кафедра міжнародної економіки
12
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
11
Кафедра цивільного права та процесу
11
Кафедра хортингу та реабілітації
11
Кафедра вищої математики
10
Кафедра менеджменту
10
Кафедра кримінального процесу та криміналістики
9
Навчально-науковий інститут права
9
Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права
8
Кафедра журналістики, української словесності та культури
7
Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки
7
Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
7
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
7
Кафедра інформаційних систем і технологій
6
Кафедра економічної кібернетики
5
Кафедра психології та соціології
3
 
Університет менеджменту освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти
10
 
Харківська державна академія культури Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
19
 
Харківська державна академія фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації
23
Кафедра олімпійського та професійного спорту
20
Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму
15
 
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки та управління
14
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
13
Кафедра фінансів, аналізу та страхування
10
Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування
8
Кафедра готельного і ресторанного бізнесу
8
Кафедра економічної теорії та права
8
Кафедра міжнародної економіки
7
Кафедра іноземних мов
5
 
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зоології та ентомології ім.Б.М.Литвинова
21
Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
14
Кафедра менеджменту і адміністрування
13
Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин
11
Кафедра землеробства ім.О.М.Можейка
10
Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності
9
Кафедра статистики і економічного аналізу
9
Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики
7
Кафедра ґрунтознавства
7
Кафедра рослинництва
7
Кафедра фізики та вищої математики
7
Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру
6
Кафедра технічного забезпечення агропромислового виробництва
5
Кафедра генетики, селекції та насінництва
4
Кафедра плодоовочівництва і зберігання
4
Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін
4
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
2
Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму
2
Кафедра мовних дисциплін
2
Кафедра садово-паркового господарства
2
Кафедра фізичного виховання
1
Кафедра лісових культур і меліорацій
0
Фундаментальна бібліотека
0
 
Харківський національний медичний університет МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра медичної та біоорганічної хімії
13
Наукова бібліотека
4
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури
52
Кафедра спортивних ігор
38
Кафедра практичної психології
15
Кафедра української і світової літератури
14
Кафедра історії України
12
Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування
11
Кафедра політології, соціології і культурології
11
Кафедра математики
7
Кафедра світової літератури
6
Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
5
Кафедра всесвітньої історії
5
Кафедра теорії і методики професійної освіти
4
Кафедра слов’янських мов
3
Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності
2
Кафедра фінансів і обліку
2
Кафедра української мови
2
Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя
1
 
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
17
Кафедра технології будівельного виробництва
13
Кафедра економіки
13
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
12
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів
12
Кафедра механізації будівельних процесів
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
11
Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій
8
Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
7
Кафедра теоретичної механіки
7
Кафедра загальної хїмії
7
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
5
Кафедра образотворчого та декоративного мистецтва
5
Кафедра «Основи архітектури»
5
Кафедра металевих та дерев'яних конструкцій
4
Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
4
Кафедра реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів
3
Кафедра вищої математики
3
Кафедра безпеки життедіяльності та інженерної екології
2
Кафедра іноземних мов
2
 
Харківський національний університет внутрішніх справ
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра кібербезпеки
7
 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра органічної хімії
45
Фізико-технічний факультет
22
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
8
 
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра штучного інтелекту
28
Кафедра інфокомунікаційної інженерії
23
Кафедра інформатики
20
 
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи
15
Кафедра фінансів, обліку і аудиту
11
Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва
9
Кафедра вищої математики та інформатики
6
 
Херсонський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Спеціалізована вчена рада К 67.051.02
31
Кафедра біології людини та імунології
27
Кафедра ботаніки
27
Факультет фізики, математики та інформатики
26
Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
25
Кафедра соціально-економічної географії
15
 
Хмельницький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом і економіка праці
24
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
21
Кафедра менеджменту
21
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики
14
Кафедра телекомунікацій та радіотехніки
14
Кафедра системного програмування
13
Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій
13
Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
12
Кафедра зносостійкості та надійності машин
12
Кафедра фізики і електротехніки
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
10
Кафедра практики іноземної мови та методики викладання
10
Кафедра інженерії програмного забезпечення
9
Кафедра технології і конструювання швейних виробів
9
Кафедра технології машинобудування
8
Кафедра основ проектування
7
Кафедра вищої математики і компютерних застосувань
7
Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри
6
Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
5
 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ПідрозділІндекс Гірша
Науковий центр розробки засобів навчання
14
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
14
Рада молодих вчених
11
 
Центральноукраїнський національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій
9
Кафедра вищої математики та фізики
9
Кафедра автоматизації виробничих процесів
8
Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва
5
Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
3
 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
69
Кафедра кореляційної оптики
60
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
53
Кафедра комп’ютерних наук
33
Кафедра електроніки і енергетики
32
Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства
31
Кафедра обліку і оподаткування
26
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
20
Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
19
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
17
Кафедра соціальної роботи та соціального управління
16
Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
16
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
16
Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
16
Кафедра публічного права
15
Кафедра фізики твердого тіла
14
Факультет фінансів, підприємництва та обліку
13
Кафедра загальної фізики
12
Кафедра історії та культури української мови
13
Кафедра фізичної культури та основ здоров’я
12
Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
12
Кафедра фінансів і кредиту
11
Кафедра економіко-математичного моделювання
11
Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики
11
Кафедра філософії та теорії права
11
Кафедра приватного права
11
Кафедра правосуддя
10
Кафедра економіки підприємства та управління персоналом
10
Кафедра агротехнологій та грунтознавства
10
Кафедра географії України та регіоналістики
10
Кафедра біохімії та біотехнології
10
Кафедра культурології, релігієзнавства та теології
10
Кафедра української літератури
9
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
9
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
9
Кафедра екології та біомоніторингу
8
Кафедра математичного аналізу
8
Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування
8
Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів
8
Кафедра географії та менеджменту туризму
7
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
7
Кафедра економіки та безпеки підприємства
7
Кафедра кримінального права і криміналістики
7
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
7
Кафедра англійської мови
6
Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
6
Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів
6
Кафедра математичного моделювання
6
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
6
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
6
Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів
5
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
5
Кафедра педагогіки та соціальної роботи
5
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
5
Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії
4
Кафедра міжнародної економіки
2


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua