bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості однієї зі складових джерельної бази для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів підрозділам установ (кафедрам, відділам, лабораторіям). Нижче в таблиці наведено наукові установи і вищі навчальні заклади, підрозділи яких створили бібліометричні профілі. Перехід до списків цих підрозділів забезпечується системою гіперпосилань.
Дані станом на серпень 2020 р.

Наукові установи

 1. Інститут вищої освіти НАПН України
 2. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
 3. Інститут еволюційної екології НАН України
 4. Інститут економіки та прогнозування НАН України
 5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 6. Інститут історії України НАН України
 7. Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
 8. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
 9. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 10. Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
 11. Інститут педагогіки НАПН України
 12. Інститут прикладної фізики НАН України
 13. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 14. Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
 15. Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
 16. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
 17. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
 18. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 19. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
 20. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
 21. Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

Вищі навчальні заклади

 1. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Державний економіко-технологічний університет транспорту
 5. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 7. Донецький юридичний інститут МВС України
 8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 9. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 10. Запорізький національний університет
 11. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 13. Київський національний торговельно-економічний університет
 14. Київський національний університет будівництва і архітектури
 15. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 16. Київський університет імені Бориса Грінченка
 17. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 18. Криворізький національний університет
 19. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
 20. Львівський державний університет фізичної культури
 21. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 22. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 23. Миколаївський національний аграрний університет
 24. Міжнародний гуманітарний університет
 25. Національна академія Державної прикордонної служби України

Вищі навчальні заклади

 1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
 2. Національна академія Національної гвардії України
 3. Національний авіаційний університет
 4. Національна металургійна академія України
 5. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 6. Національний лісотехнічний університет України
 7. Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 8. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 9. Національний університет водного господарства та природокористування
 10. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 11. Національний університет «Львівська політехніка»
 12. Національний університет «Одеська морська академія»
 13. Національний університет «Острозька академія»
 14. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 15. Національний університет харчових технологій
 16. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 17. Одеський державний екологічний університет
 18. Одеський національний економічний університет
 19. Одеський національний морський університет
 20. Одеський національний політехнічний університет
 21. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
 22. Сумський державний університет
 23. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 24. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 25. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 26. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
 27. Тернопільський національний економічний університет
 28. Український державний університет залізничного транспорту
 29. Український державний хіміко-технологічний університет
 30. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 31. Уманський національний університет садівництва
 32. Університет банківської справи Національного банку України
 33. Університет державної фіскальної служби України
 34. Університет менеджменту освіти НАПН України
 35. Харківська державна академія культури Мінкультури України
 36. Харківська державна академія фізичної культури
 37. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 38. Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
 39. Харківський національний медичний університет МОЗ України
 40. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 41. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 42. Харківський національний університет внутрішніх справ
 43. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 44. Харківський національний університет радіоелектроніки
 45. Харківський торговельно-економічний інститут
  Київського національного торговельно-економічного університету
 46. Херсонський державний університет
 47. Хмельницький національний університет
 48. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 49. Центральноукраїнський національний технічний університет
 50. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 Наукові установи

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
33
 
Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історико-правових досліджень
33
 
Інститут еволюційної екології НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ динаміки популяцій
16
Відділ екологічного моніторингу
15
Відділ дендрології та паркознавства
14
 
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економічного зростання та структурних змін
14
 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ технологій відкритого навчального середовища
38
Відділ хмаро-орієнтованих систем інформатизації освіти
30
Відділ комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання
30
Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій
29
Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем
27
Відділ мережних технологій і баз даних
17
Науковий центр розробки засобів навчання
15
 
Інститут історії України НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історичної регіоналістики
12
 
Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ надпровідності
48
Відділ фізики наноструктур
46
Відділ теорії металічного стану
45
Відділ обчислювальної фізики
44
Відділ фізичних основ інженерії поверхні
40
Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
38
Відділ фазових перетворень
37
Відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
37
Відділ фізики міцності та руйнування
26
Відділ будови і властивостей твердих розчинів
25
Відділ фізики атомних транспортних процесів
25
Лабораторія евтектичних сплавів
22
Лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних структурах
21
Відділ надпровідникової електроніки
20
Відділ спектроскопії твердого тіла
19
Відділ електронної структури та електронних властивостей
16
Відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
16
Відділ кристалізації
13
Лабораторія технології сплавів
12
Лабораторія фізики магнітних плівок
9
 
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ слов’янських мов
34
 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ біомолекулярної електроніки
56
Відділ молекулярної та квантової біофізики
45
Відділ генетики клітинних популяцій
24
Відділ ензимології білкового синтезу
21
 
Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія біомеханіки
13
 
Інститут педагогіки НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
33
Відділ дидактики
31
 
Інститут прикладної фізики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ квантової електродинаміки сильних полів
25
 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія дистанційного професійного навчання
19
Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
18
Лабораторія професійної кар’єри
18
Лабораторія електронних навчальних ресурсів
17
 
Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ регіональної економічної політики
18
 
Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
54
Відділ нервово-м’язової фізіології
41
Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів
36
Лабораторія сенсорної сигналізації
33
Лабораторія біофізики іонних каналів
29
Відділ цитології
28
Лабораторія молекулярної біофізики
26
Відділ з вивчення гіпоксичних станів
26
Відділ загальної та молекулярної патофізіології
25
Відділ фізіології кровообігу
24
Лабораторія експериментальної бальнеології
24
Відділ клінічної патофізіології
23
Відділ фізіології рухів
23
Відділ імунофізіології
22
Відділ фізіології нейронних мереж
20
Відділ фізіології мозку
16
Лабораторія синаптичної передачі
12
 
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ полімерних композитів
24
Відділ модифікації полімерів
19
 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики
31
Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти
10
 
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ бібліометрії і наукометрії
18
 
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля
21
Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону
5
 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія прикладної психології освіти
14
Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
12
 
Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Математичне відділення ФТІНТ імені Б.І.Вєркіна
86
Відділ теоретичної фізики
85
Відділ математичної фізики
70
Відділ теорії функцій
49
Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
44
Відділ диференціальних рівнянь та геометрії
41
Відділ мікроконтактної спектроскопії
40
Відділ теплових властивостей і структури твердих тіл і наносистем
40
Відділ молекулярної біофізики
36
Відділ фізики реальних кристалів
34
Відділ транспортних властивостей провідних і надпровідних систем
34
Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
30
Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
29
Відділ магнетизму
29
Відділ фізики квантових рідин і кристалів
28
Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
21

Вищі навчальні заклади

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
33
 
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
11
Кафедра менеджменту і туризму
11
Кафедра інформаційних систем і технологій
9
Кафедра галузевих юридичних дисциплін
9
Кафедра обліку і фінансів
8
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
8
Кафедра математики та математичних методів
6
Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
5
Кафедра історії і психології
1
 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
28
Кафедра математики та інформатики
27
Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті
25
Кафедра теорії і методики спорту
23
Кафедра біології
18
Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
18
Кафедра правових наук та філософії
17
Кафедра географії
17
Кафедра дошкільної та початкової освіти
15
Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
13
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
12
Кафедра алгебри і методики навчання математики
11
Кафедра історії та культури України
10
Кафедра педагогіки
10
Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
10
Кафедра методики навчання іноземних мов
10
Кафедра психології та соціальної роботи
9
Кафедра фізичного виховання
9
Кафедра англійської філології
8
Кафедра всесвітньої історії
8
Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти
8
Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
7
Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
7
Кафедра української мови
6
Кафедра вокально-хорової підготовки
5
Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
5
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання
5
Кафедра хімії та методики навчання хімії
3
Кафедра української літератури
2
 
Вінницький національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра метрології та промислової автоматики
15
 
Державний економіко-технологічний університет транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту
11
 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
61
Кафедра інфекційних хвороб
11
 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
ПідрозділІндекс Гірша
Библиотека ДНУЖТ
14
 
Донецький юридичний інститут МВС України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра господарсько-правових дисциплін
18
 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики
29
Кафедра економіки та менеджменту
20
Кафедра психології
17
Кафедра біології та хімії
17
Кафедра анатомії, фізіології та валеології
17
Кафедра української літератури та теорії літератури
16
Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
15
Кафедра математики
15
Кафедра технологічної та професійної освіти
15
Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
15
Кафедра германських мов і перекладознавства
13
Кафедра інформатики та обчислювальної математики
12
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
12
Кафедра практичної психології
12
Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
11
Кафедра української мови
10
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
9
Кафедра романської філології та компаративістики
9
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
8
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
8
Кафедра практики німецької мови
7
Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
7
Кафедра методики музичного виховання і диригування
7
Кафедра музикознавства та фортепіано
7
Кафедра народних музичних інструментів та вокалу
6
Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
6
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
6
Кафедра історії України
6
Кафедра екології та географії
5
Кафедра фізичного виховання
5
Кафедра світової літератури та славістики
4
Кафедра спортивних дисциплін і туризму
3
Кафедра культурології та мистецької освіти
3
Кафедра практики англійської мови
2
Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
2
 
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки
35
Фізико-математичний факультет
29
Кафедра фізики
29
Кафедра соціальної та практичної психології
20
Кафедра прикладної математики та інформатики
20
Кафедра філософії
18
Кафедра фізичного виховання та рекреації
16
Кафедра математичного аналізу
15
Кафедра соціальних технологій
15
Кафедра хімії
14
Кафедра практичної психології та психотерапії
14
Кафедра української мови
13
Кафедра українського літературознавства та компаративістики
12
Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
12
Кафедра теоретичної психології та психології розвитку
12
Кафедра англійської філології та перекладу
11
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
11
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
11
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
10
Кафедра економіки та маркетингу
9
Кафедра менеджменту і адміністрування
8
Кафедра екології, природокористування та біології людини
8
Кафедра англійської мови
8
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
8
Кафедра всесвітньої історії
7
Кафедра історії України
7
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
6
Кафедра олімпійського та професійного спорту
4
 
Запорізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту організацій та управління проектами
28
 
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
9
Кафедра домедичної підготовки
3
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом та економіки праці
50
Кафедра економіки підприємств
39
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
37
Кафедра стратегії підприємств
29
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
21
Кафедра міжнародного обліку і аудиту
11
Кафедра політичної історії
6
 
Київський національний торговельно-економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фінансів
57
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
36
Кафедра обліку та оподаткування
29
Кафедра міжнародних економічних відносин
23
Харківський торговельно-економічний інститут
22
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
20
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
14
Кафедра товарознавства та митної справи
14
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
10
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
9
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
9
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
8
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
6
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
6
 
Київський національний університет будівництва і архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційних технологій
14
Кафедра будівельних технологій (технології будівельного виробництва)
13
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет економіки
59
 
Київський університет імені Бориса Грінченка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та історії педагогіки
38
Факультет інформаційних технологій та управління
38
Науково-дослідна лабораторія освітології
34
Історико-філософський факультет
29
Інститут людини
25
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
25
Інститут філології
25
Педагогічний інститут
24
Кафедра комп’ютерних наук і математики
23
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
22
Кафедра управління
21
Інститут мистецтв
20
Кафедра філософії
19
Інститут післядипломної педагогічної освіти
17
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
17
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
17
Кафедра української літератури і компаративістики
15
Кафедра дошкільної освіти
15
Кафедра публічного та приватного права
15
Інститут журналістики
14
Кафедра спорту та фітнесу
14
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
14
Кафедра музикознавства та музичної освіти
14
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
14
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
13
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки
13
Кафедра початкової освіти
13
Кафедра педагогіки та психології
13
Кафедра практичної психології
12
Кафедра історії України
12
Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
12
Кафедра фінансів та економіки
11
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
11
Кафедра бібліотекознавства та інформології
10
Кафедра української мови
10
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
10
Кафедра англійської філології та перекладу
9
Кафедра германської філології
9
Кафедра всесвітньої історії
9
Кафедра східних мов і перекладу
8
Кафедра дизайну
8
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
7
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
7
Університетський коледж
6
Кафедра журналістики та нових медіа
6
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
6
Кафедра світової літератури
6
Факультет права та міжнародних відносин
6
Кафедра образотворчого мистецтва
5
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
4
Кафедра академічного та естрадного вокалу
4
Кафедра хореографії
3
Кафедра англійської мови
3
Бібліотека
0
Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства
0
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
25
 
Криворізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра моделювання та програмного забезпечення
15
Кафедра технології машинобудування
14
Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін
6
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
28
Навчально-науковий інститут цивільного захисту
27
Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
24
Кафедра екологічної безпеки
20
Кафедра практичної психології та педагогіки
17
Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
17
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
16
Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
14
Кафедра прикладної математики і механіки
10
Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
9
Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
7
Кафедра управління інформаційною безпекою
7
Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
6
Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики
6
Кафедра процесів горіння та загальної хімії
6
Кафедра промислової безпеки та охорони праці
3
Кафедра українознавства
1
 
Львівський державний університет фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет фізичної культури і спорту
61
Факультет педагогічної освіти
47
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
41
Кафедра теорії та методики фізичної культури
37
Факультет фізичної терапії та ерготерапії
33
Науково-дослідний інститут
29
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
26
Факультет післядипломної та заочної освіти
24
Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств
24
Кафедра легкої атлетики
24
Кафедра спортивних та рекреаційних ігор
21
Кафедра інформатики та кінезіології
20
Кафедра гімнастики
18
Факультет туризму
17
Кафедра спортивної медицини, здоров’я людини
17
Кафедра футболу
16
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
16
Кафедра анатомії та фізіології
16
Кафедра фітнесу та рекреації
15
Кафедра водних та неолімпійських видів спорту
14
Кафедра біохімії та гігієни
14
Кафедра економіки та менеджменту
12
Кафедра гуманітарних дисциплін
12
Кафедра олімпійської освіти
12
Кафедра української та іноземних мов
12
Кафедра зимових видів спорту
11
Кафедра атлетичних видів спорту
11
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
11
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
10
Кафедра педагогіки та психології
9
Кафедра туризму
7
Кафедра спортивного туризму
7
 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
20
Кафедра організації і управління охороною здоров’я
9
 
Маріупольський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра культурології та інформаційної діяльності
6
 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра філософії
11
 
Миколаївський національний аграрний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
1
 
Міжнародний гуманітарний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки
25
 
Національна академія Державної прикордонної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін
8
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут публічного управління та кадрової політики
23
Кафедра дизайну середовища
19
Інститут дизайну та реклами
19
Кафедра української та іноземних мов
16
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
16
Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства
14
Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
10
Кафедра мистецтвознавчої експертизи
9
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів
8
Наукова бібліотека
7
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
4
Кафедра дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища
0
 
Національна академія Національної гвардії України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної гвардії України
27
 
Національний авіаційний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
37
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
33
Кафедра авіаційної психології
13
Кафедра філософії
12
Кафедра соціології та політології
12
Кафедрі іноземної філології
11
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
11
Кафедра англійської філології і перекладу
10
Кафедра соціальних технологій
9
Кафедра української мови та культури
8
Кафедра іноземної та прикладної лінгвістики
8
Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки
8
Кафедра базових і спеціальних дисциплін
8
Кафедра історії і докуметознавства
6
Кафедра іноземних мов за фахом
5
Кафедра інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти
2
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
25
Кафедра економіки повітряного транспорту
20
Кафедра кримінального права і процесу
19
Кафедра конституційного і адміністративного права
16
Кафедра маркетингу
15
Кафедра економіки та бізнес-технологій
15
Кафедра економічної теорії
14
Кафедра теорії та історії держави і права
14
Кафедра економічної кібернетики
12
Кафедра міжнародної економіки
11
Кафедра цивільного права і процесу
9
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
8
Кафедра обліку та аудиту
8
Кафедра господарського, повітряного та космічного права
6
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
23
Кафедра екології
12
Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою
12
Кафедра цивільної та промислової безпеки
12
УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР
11
Кафедра хімії і хімічної технології
9
Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
9
Кафедра біотехнології
8
Аерокосмічний факультет
19
Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден
24
Кафедра конструкції літальних апаратів
13
Кафедра авіаційних двигунів
12
Кафедра загальної та прикладної фізики
12
Кафедра Комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій
11
Кафедра машинознавства
10
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
8
Кафедра технологій аеропортів
6
Факультет транспорту, менеджменту і логістики
17
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
17
Кафедра логістики
15
Кафедра організації авіаційних перевезень
6
Кафедра організації авіаційних робіт та послуг
6
Науково-технічна бібліотека НАУ
6
Кафедра містобудування
6
Кафедра основ архітектури та дизайну
3
 
Національна металургійна академія України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова
2
 
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства
11
 
Національний лісотехнічний університет України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра технологій сушіння та захисту деревини
7
Кафедра технології меблів та виробів з деревини
6
 
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПідрозділІндекс Гірша
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ імені Ігоря Сікорського
24
 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики металів та напівпровідників
55
Кафедра матеріалознавства
44
Кафедра прикладної математики
43
Кафедра організації виробництва та управління персоналом
43
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
33
Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови
33
Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
30
Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів
30
Кафедра технічної кріофізики
29
Кафедра менеджменту та оподаткування
24
Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна
24
Кафедра фізичної хімії
23
Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
22
Кафедра економічного аналізу та обліку
22
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
22
Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики
21
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния»
20
Кафедра загальної та експериментальної фізики
20
Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
20
Кафедра електричних апаратів
20
Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології
19
Кафедра ливарного виробництва
19
Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну
19
Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики
18
Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління
18
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
17
Кафедра електричних машин
17
Кафедра двигунів внутрішнього згорання
16
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
16
Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів
15
Кафедра промислової і біомедичної електроніки
15
Кафедра теоретичної механіки
14
Кафедра автомобіле і тракторобудування
14
Кафедра соціології та політології
14
Кафедра загальної електротехніки
14
Кафедра вищої математики
14
Кафедра теоретичних основ електротехніки
14
Кафедра опору матеріалів
13
Кафедра динаміки та міцності машин
13
Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем
13
Кафедра технічної електрохімії
13
Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій
12
Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики
12
Кафедра електричних станцій
11
Кафедра стратегічного управління
11
Кафедра права
11
Кафедра загальної економічної теорії
11
Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій
11
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем
10
Кафедра охорони праці та навколишнього середовища
10
Кафедра гідравлічних машин
10
Кафедра філософії
10
Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин
10
Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів
9
Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання
9
Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем
9
Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування
9
Кафедра парогенераторобудування
9
Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем
8
Кафедра турбінобудування
8
Кафедра передачі електричної енергії
8
Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива
8
Кафедра деталей машин та прикладної механіки
8
Кафедра економіки та маркетингу
8
Кафедра загальної та неорганічної хімії
7
Кафедра хімічної техніки та промислової екології
7
Кафедра природничих наук
7
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем
7
Кафедра радіоелектроніки
7
Кафедра технології жирів та продуктів бродіння
7
Кафедра соціально-економічних наук
7
Кафедра зварювання
6
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
6
Кафедра гуманітарних наук
6
Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю
6
Кафедра історії науки і техніки
6
Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології
6
Кафедра обчислювальної техніки та програмування
5
Кафедра етики, естетики та історії культури
5
Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу
5
Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу
5
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
5
Кафедра систем інформації
3
Кафедра політичної історії
3
Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки
3
Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів
2
 
Національний університет водного господарства та природокористування
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
10
 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зварювального виробництва
12
Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4
 
Національний університет «Львівська політехніка»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра маркетингу і логістики
4
 
Національний університет «Одеська морська академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Судноводiйний факультет
19
Факультет електромеханіки і радіоелектроніки
13
Кафедра технічної експлуатації флоту
9
 
Національний університет «Острозька академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
11
 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
36
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
36
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України
32
Лабораторія олімпійської освіти
25
Кафедра спортивної медицини
25
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
23
Лабораторія фізіології спорту
22
Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті
22
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
21
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
18
Кафедра медико-біологічних дисциплін
17
Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді
16
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
14
Кафедра фізичної реабілітації
14
Кафедра водних видів спорту
13
Кафедра футболу
13
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
12
Кафедра менеджменту і економіки спорту
8
Кафедра спортивних ігор
8
Кафедра туризму
7
 
Національний університет харчових технологій
ПідрозділІндекс Гірша
Проблемна науково-дослідна лабораторія
48
 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра криміналістики
35
Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права
28
Кафедра філософії
23
Кафедра економічної теорії
23
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
4
 
Одеський державний екологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра вищої та прикладної математики
59
 
Одеський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
29
Кафедра банківської справи
26
Кафедра статистики
24
Кафедра інформаційних систем в економіці
23
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
23
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
22
Кафедра маркетингу
21
Кафедра економіки, права та управління бізнесом
20
Кафедра загальної економічної теорії
19
Кафедра економічної кібернетики
19
Кафедра експертизи товарів та послуг
19
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра фінансів
16
Кафедра фінансового менеджменту
14
Кафедра математичних методів аналізу економіки
13
Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
12
Кафедра економічного аналізу
11
Кафедра управління персоналом і економіки праці
10
Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
7
Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
6
Кафедра іноземних мов
5
Кафедра філософії, історії та політології
5
Кафедра правознавства
5
Кафедра фізичного виховання
4
 
Одеський національний морський університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра математики, фізики та астрономії
28
Кафедра управління логістичними системами та проектами
18
Кафедра експлуатації портів і технології вантажних робіт
15
Кафедра менеджменту і маркетингу
13
Кафедра інженерних конструкцій та водних досліджень
12
Кафедра експлуатації флоту і технології морських перевезень
12
Кафедра безпеки життєдіяльності, екології та хімії
6
Кафедра підйомно-транспортних машин та інжинірингу портового технологічного устаткування
6
Кафедра машинознавства
3
 
Одеський національний політехнічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
34
Інститут медичної інженерії
33
Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
31
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку
24
Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
24
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
23
Кафедра менеджменту
20
Кафедра автомобільного транспорту
19
Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж
18
Кафедра економіки підприємств
16
Кафедра теоретичних основ хімії
14
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
14
Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
14
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
13
Кафедра філософії та методології науки
13
Херсонський політехнічний коледж
13
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
12
Кафедра природничо-наукової підготовки
12
Кафедра електричних машин
11
Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
11
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
12
Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням
11
Кафедра системного програмного забезпечення
11
Кафедра фізики
13
Кафедра психології
11
Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
11
Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
10
Кафедра культурології та мистецтвознавства
10
Кафедра технології машинобудування
10
Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки
9
Кафедра природничих наук
9
Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
9
Кафедра технології та управління ливарними процесами
9
Кафедра вищої математики та моделювання систем
9
Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація
8
Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
8
Кафедра історії та етнографії України
8
Кафедра теоретичних основ електротехніки
8
Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях
7
Кафедра теоретичної механіки
6
Кафедра комп’ютерних систем
6
Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
6
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
5
Кафедра машинознавства та деталей машин
5
Кафедра технології неорганічних речовин та екології
5
Кафедра технології води та палива
3
Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
2
Кафедра німецької мови та перекладу
1
 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформатики
20
Кафедра педагогіки
19
Кафедра хімії та методики навчання хімії
15
Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
15
Кафедра теорії і методики фізичної культури
15
Кафедра математики
14
Кафедра української мови
14
Кафедра біології людини і тварин
14
Кафедра філософії
13
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
13
Кафедра психології
13
Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
12
Кафедра загальної біології та екології
10
Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки
9
Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
9
Кафедра загальної та регіональної географії
9
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
9
Кафедра права та методики викладання правознавства
9
Кафедра русского языка и мировой литературы
9
Кафедра дошкільної і початкової освіти
8
Кафедра корекційної та інклюзивної освіти
8
Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу
7
Кафедра фізики
7
Кафедра практики англійської мови
7
Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання
5
Кафедра музично-інструментального виконавства
5
Кафедра української літератури
5
Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства
5
Кафедра теорії та методики спорту
5
Кафедра логопедії
4
Кафедра хорового диригування
4
Кафедра теорії та практики романо-германських мов
3
Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології
3
 
Сумський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра наноелектроніки
67
Кафедра германської філології
16
 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
52
 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра машинобудування та прикладної механіки
27
Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
24
Наукова бібліотека
4
 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра публічного управління, адміністрування та права
18
Наукова бібліотека
1
 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
17
 
Тернопільський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Юридичний факультет
46
Факультет обліку та аудиту
37
Кафедра психології та соціальної роботи
32
Факультет аграрної економіки і менеджменту
32
Кафедра банківської справи
30
Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
26
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
26
Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування
18
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань
16
 
Український державний університет залізничного транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
32
 
Український державний хіміко-технологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної хімії
34
 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
23
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
19
Кафедра психології
18
Кафедра дошкільної освіти
13
Кафедра теорії початкового навчання
12
Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання
11
Кафедра вищої математики та методики навчання математики
11
Кафедра інформатики та ІКТ
11
Кафедра спеціальної освіти
10
Кафедра географії та методики її навчання
10
Кафедра практичного мовознавства
10
Кафедра всесвітньої історії та методик навчання
9
Кафедра української мови та методики її навчання
9
Кафедра біології та методики її навчання
8
Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини
8
Кафедра хімії, екології та методики їх навчання
8
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
8
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
7
Кафедра іноземних мов
7
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
7
Кафедра образотворчого мистецтва
7
Кафедра спортивних дисциплін
6
Кафедра історії України
6
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
5
Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
5
Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури
5
Кафедра хореографії та художньої культури
5
Кафедра інструментального виконавства
3
 
Уманський національний університет садівництва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
14
 
Університет банківської справи Національного банку України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр Університету банківської справи
27
 
Університет державної фіскальної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
45
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
31
Кафедра фінансових ринків
29
Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права
26
Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
26
Кафедра фінансів
26
Навчально-науковий інститут економіки оподаткування та митної справи
25
Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки
24
Кафедра кримінального права та кримінології
23
Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем
22
Кафедра податкової політики
21
Кафедра митної справи
20
Кафедра аудиту та економічного аналізу
20
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
20
Кафедра економіки підприємства
18
Кафедра фінансових розслідувань
15
Кафедра бухгалтерського обліку
15
Кафедра фінансового права
14
Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики
14
Кафедра господарського права та процесу
14
Кафедра економічної теорії
13
Кафедра міжнародної економіки
13
Кафедра товарознавства та техногенно-екологічної безпеки
12
Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
12
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
12
Кафедра цивільного права та процесу
12
Кафедра хортингу та реабілітації
11
Кафедра менеджменту
11
Кафедра вищої математики
10
Кафедра кримінального процесу та криміналістики
10
Навчально-науковий інститут права
9
Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права
9
Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
8
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
8
Кафедра журналістики, української словесності та культури
7
Кафедра інформаційних систем і технологій
7
Кафедра економічної кібернетики
5
Кафедра психології та соціології
3
 
Університет менеджменту освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти
10
 
Харківська державна академія культури Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
20
 
Харківська державна академія фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації
26
Кафедра олімпійського та професійного спорту
21
Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму
16
 
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки та управління
16
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
14
Кафедра фінансів, аналізу та страхування
12
Кафедра економічної теорії та права
9
Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування
8
Кафедра готельного і ресторанного бізнесу
8
Кафедра міжнародної економіки
8
Кафедра іноземних мов
5
 
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зоології та ентомології ім.Б.М.Литвинова
21
Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
16
Кафедра землеробства ім.О.М.Можейка
14
Кафедра менеджменту і адміністрування
13
Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин
11
Кафедра статистики і економічного аналізу
10
Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності
9
Кафедра рослинництва
9
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
9
Кафедра ґрунтознавства
8
Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики
7
Кафедра фізики та вищої математики
7
Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру
6
Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму
6
Кафедра технічного забезпечення агропромислового виробництва
5
Кафедра генетики, селекції та насінництва
4
Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін
4
Кафедра плодоовочівництва і зберігання
3
Кафедра мовних дисциплін
3
Кафедра садово-паркового господарства
2
Кафедра фізичного виховання
1
Кафедра лісових культур і меліорацій
0
Фундаментальна бібліотека
0
 
Харківський національний медичний університет МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра медичної та біоорганічної хімії
14
Наукова бібліотека
5
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури
54
Кафедра спортивних ігор
38
Кафедра практичної психології
16
Кафедра історії України
13
Кафедра політології, соціології і культурології
13
Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування
12
Кафедра математики
8
Кафедра світової літератури
7
Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
6
Кафедра всесвітньої історії
5
Кафедра української і світової літератури
5
Кафедра теорії і методики професійної освіти
4
Кафедра слов’янських мов
3
Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності
2
Кафедра фінансів і обліку
2
Кафедра української мови
2
Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя
1
 
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
20
Кафедра технології будівельного виробництва
14
Кафедра економіки
14
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
14
Кафедра механізації будівельних процесів
13
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
11
Кафедра загальної хїмії
9
Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій
8
Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
8
Кафедра теоретичної механіки
7
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
6
Кафедра образотворчого та декоративного мистецтва
5
Кафедра «Основи архітектури»
5
Кафедра металевих та дерев'яних конструкцій
5
Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
4
Кафедра реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів
4
Кафедра вищої математики
4
Кафедра безпеки життедіяльності та інженерної екології
2
Кафедра іноземних мов
2
 
Харківський національний університет внутрішніх справ
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра кібербезпеки
7
 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра органічної хімії
46
Фізико-технічний факультет
23
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
8
 
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра штучного інтелекту
29
Кафедра інфокомунікаційної інженерії
28
Кафедра інформатики
21
 
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи
16
Кафедра фінансів, обліку і аудиту
12
Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва
10
Кафедра вищої математики та інформатики
6
 
Херсонський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Спеціалізована вчена рада К 67.051.02
32
Кафедра біології людини та імунології
28
Кафедра ботаніки
28
Факультет фізики, математики та інформатики
26
Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
26
Кафедра соціально-економічної географії
16
 
Хмельницький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом і економіка праці
26
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
23
Кафедра менеджменту
24
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики
15
Кафедра телекомунікацій та радіотехніки
15
Кафедра системного програмування
14
Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій
14
Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
13
Кафедра зносостійкості та надійності машин
13
Кафедра фізики і електротехніки
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
11
Кафедра практики іноземної мови та методики викладання
10
Кафедра інженерії програмного забезпечення
10
Кафедра технології і конструювання швейних виробів
9
Кафедра технології машинобудування
8
Кафедра основ проектування
7
Кафедра вищої математики і компютерних застосувань
7
Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри
6
Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
5
 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ПідрозділІндекс Гірша
Науковий центр розробки засобів навчання
15
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
14
Рада молодих вчених
13
 
Центральноукраїнський національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій
10
Кафедра вищої математики та фізики
9
Кафедра автоматизації виробничих процесів
8
Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва
6
Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
3
 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
70
Кафедра кореляційної оптики
65
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
56
Кафедра комп’ютерних наук
36
Кафедра електроніки і енергетики
33
Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства
32
Кафедра обліку і оподаткування
29
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
22
Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
19
Кафедра соціальної роботи та соціального управління
19
Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
19
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
18
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
17
Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
16
Кафедра публічного права
16
Кафедра фізики твердого тіла
14
Факультет фінансів, підприємництва та обліку
14
Кафедра загальної фізики
13
Кафедра історії та культури української мови
13
Кафедра фізичної культури та основ здоров’я
13
Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
13
Кафедра приватного права
13
Кафедра фінансів і кредиту
12
Кафедра правосуддя
12
Кафедра біохімії та біотехнології
12
Кафедра економіко-математичного моделювання
11
Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики
11
Кафедра філософії та теорії права
11
Кафедра економіки підприємства та управління персоналом
11
Кафедра географії України та регіоналістики
11
Кафедра культурології, релігієзнавства та теології
11
Кафедра агротехнологій та грунтознавства
10
Кафедра української літератури
10
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
10
Кафедра математичного аналізу
10
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
9
Кафедра екології та біомоніторингу
9
Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування
9
Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів
8
Кафедра економіки та безпеки підприємства
8
Кафедра географії та менеджменту туризму
7
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
7
Кафедра кримінального права і криміналістики
7
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
7
Кафедра англійської мови
6
Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
6
Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів
6
Кафедра математичного моделювання
6
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
6
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
6
Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів
5
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
5
Кафедра педагогіки та соціальної роботи
5
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
5
Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії
4
Кафедра міжнародної економіки
2


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua

Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в якості однієї зі складових джерельної бази для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів підрозділам установ (кафедрам, відділам, лабораторіям). Нижче в таблиці наведено наукові установи і вищі навчальні заклади, підрозділи яких створили бібліометричні профілі. Перехід до списків цих підрозділів забезпечується системою гіперпосилань.
Дані станом на серпень 2020 р.

Наукові установи

 1. Інститут вищої освіти НАПН України
 2. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
 3. Інститут еволюційної екології НАН України
 4. Інститут економіки та прогнозування НАН України
 5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 6. Інститут історії України НАН України
 7. Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
 8. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
 9. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 10. Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
 11. Інститут педагогіки НАПН України
 12. Інститут прикладної фізики НАН України
 13. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 14. Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
 15. Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
 16. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
 17. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
 18. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
 19. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
 20. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
 21. Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

Вищі навчальні заклади

 1. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 3. Вінницький національний технічний університет
 4. Державний економіко-технологічний університет транспорту
 5. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 7. Донецький юридичний інститут МВС України
 8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 9. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 10. Запорізький національний університет
 11. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 13. Київський національний торговельно-економічний університет
 14. Київський національний університет будівництва і архітектури
 15. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 16. Київський університет імені Бориса Грінченка
 17. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 18. Криворізький національний університет
 19. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
 20. Львівський державний університет фізичної культури
 21. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 22. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 23. Миколаївський національний аграрний університет
 24. Міжнародний гуманітарний університет
 25. Національна академія Державної прикордонної служби України

Вищі навчальні заклади

 1. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
 2. Національна академія Національної гвардії України
 3. Національний авіаційний університет
 4. Національна металургійна академія України
 5. Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 6. Національний лісотехнічний університет України
 7. Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 8. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 9. Національний університет водного господарства та природокористування
 10. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 11. Національний університет «Львівська політехніка»
 12. Національний університет «Одеська морська академія»
 13. Національний університет «Острозька академія»
 14. Національний університет фізичного виховання і спорту України
 15. Національний університет харчових технологій
 16. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 17. Одеський державний екологічний університет
 18. Одеський національний економічний університет
 19. Одеський національний морський університет
 20. Одеський національний політехнічний університет
 21. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
 22. Сумський державний університет
 23. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 24. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 25. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 26. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
 27. Тернопільський національний економічний університет
 28. Український державний університет залізничного транспорту
 29. Український державний хіміко-технологічний університет
 30. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 31. Уманський національний університет садівництва
 32. Університет банківської справи Національного банку України
 33. Університет державної фіскальної служби України
 34. Університет менеджменту освіти НАПН України
 35. Харківська державна академія культури Мінкультури України
 36. Харківська державна академія фізичної культури
 37. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 38. Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
 39. Харківський національний медичний університет МОЗ України
 40. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
 41. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 42. Харківський національний університет внутрішніх справ
 43. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 44. Харківський національний університет радіоелектроніки
 45. Харківський торговельно-економічний інститут
  Київського національного торговельно-економічного університету
 46. Херсонський державний університет
 47. Хмельницький національний університет
 48. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 49. Центральноукраїнський національний технічний університет
 50. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 Наукові установи

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
33
 
Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історико-правових досліджень
33
 
Інститут еволюційної екології НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ динаміки популяцій
16
Відділ екологічного моніторингу
15
Відділ дендрології та паркознавства
14
 
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економічного зростання та структурних змін
14
 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ технологій відкритого навчального середовища
38
Відділ хмаро-орієнтованих систем інформатизації освіти
30
Відділ комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання
30
Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій
29
Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем
27
Відділ мережних технологій і баз даних
17
Науковий центр розробки засобів навчання
15
 
Інститут історії України НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ історичної регіоналістики
12
 
Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ надпровідності
48
Відділ фізики наноструктур
46
Відділ теорії металічного стану
45
Відділ обчислювальної фізики
44
Відділ фізичних основ інженерії поверхні
40
Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
38
Відділ фазових перетворень
37
Відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
37
Відділ фізики міцності та руйнування
26
Відділ будови і властивостей твердих розчинів
25
Відділ фізики атомних транспортних процесів
25
Лабораторія евтектичних сплавів
22
Лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних структурах
21
Відділ надпровідникової електроніки
20
Відділ спектроскопії твердого тіла
19
Відділ електронної структури та електронних властивостей
16
Відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
16
Відділ кристалізації
13
Лабораторія технології сплавів
12
Лабораторія фізики магнітних плівок
9
 
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ слов’янських мов
34
 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ біомолекулярної електроніки
56
Відділ молекулярної та квантової біофізики
45
Відділ генетики клітинних популяцій
24
Відділ ензимології білкового синтезу
21
 
Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І.Ситенка НАМН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія біомеханіки
13
 
Інститут педагогіки НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ економіки та управління загальною середньою освітою
33
Відділ дидактики
31
 
Інститут прикладної фізики НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ квантової електродинаміки сильних полів
25
 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія дистанційного професійного навчання
19
Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання
18
Лабораторія професійної кар’єри
18
Лабораторія електронних навчальних ресурсів
17
 
Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ регіональної економічної політики
18
 
Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран
54
Відділ нервово-м’язової фізіології
41
Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів
36
Лабораторія сенсорної сигналізації
33
Лабораторія біофізики іонних каналів
29
Відділ цитології
28
Лабораторія молекулярної біофізики
26
Відділ з вивчення гіпоксичних станів
26
Відділ загальної та молекулярної патофізіології
25
Відділ фізіології кровообігу
24
Лабораторія експериментальної бальнеології
24
Відділ клінічної патофізіології
23
Відділ фізіології рухів
23
Відділ імунофізіології
22
Відділ фізіології нейронних мереж
20
Відділ фізіології мозку
16
Лабораторія синаптичної передачі
12
 
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ полімерних композитів
24
Відділ модифікації полімерів
19
 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики
31
Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти
10
 
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ бібліометрії і наукометрії
18
 
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля
21
Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону
5
 
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Лабораторія прикладної психології освіти
14
Лабораторія психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами
12
 
Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ПідрозділІндекс Гірша
Математичне відділення ФТІНТ імені Б.І.Вєркіна
86
Відділ теоретичної фізики
85
Відділ математичної фізики
70
Відділ теорії функцій
49
Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
44
Відділ диференціальних рівнянь та геометрії
41
Відділ мікроконтактної спектроскопії
40
Відділ теплових властивостей і структури твердих тіл і наносистем
40
Відділ молекулярної біофізики
36
Відділ фізики реальних кристалів
34
Відділ транспортних властивостей провідних і надпровідних систем
34
Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
30
Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
29
Відділ магнетизму
29
Відділ фізики квантових рідин і кристалів
28
Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
21

Вищі навчальні заклади

 
Інститут вищої освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти
33
 
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
11
Кафедра менеджменту і туризму
11
Кафедра інформаційних систем і технологій
9
Кафедра галузевих юридичних дисциплін
9
Кафедра обліку і фінансів
8
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
8
Кафедра математики та математичних методів
6
Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
5
Кафедра історії і психології
1
 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
28
Кафедра математики та інформатики
27
Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті
25
Кафедра теорії і методики спорту
23
Кафедра біології
18
Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
18
Кафедра правових наук та філософії
17
Кафедра географії
17
Кафедра дошкільної та початкової освіти
15
Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови
13
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
12
Кафедра алгебри і методики навчання математики
11
Кафедра історії та культури України
10
Кафедра педагогіки
10
Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
10
Кафедра методики навчання іноземних мов
10
Кафедра психології та соціальної роботи
9
Кафедра фізичного виховання
9
Кафедра англійської філології
8
Кафедра всесвітньої історії
8
Кафедра художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти
8
Кафедра журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю
7
Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
7
Кафедра української мови
6
Кафедра вокально-хорової підготовки
5
Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
5
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання
5
Кафедра хімії та методики навчання хімії
3
Кафедра української літератури
2
 
Вінницький національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра метрології та промислової автоматики
15
 
Державний економіко-технологічний університет транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту
11
 
Дніпропетровська медична академія МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
61
Кафедра інфекційних хвороб
11
 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
ПідрозділІндекс Гірша
Библиотека ДНУЖТ
14
 
Донецький юридичний інститут МВС України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра господарсько-правових дисциплін
18
 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики
29
Кафедра економіки та менеджменту
20
Кафедра психології
17
Кафедра біології та хімії
17
Кафедра анатомії, фізіології та валеології
17
Кафедра української літератури та теорії літератури
16
Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
15
Кафедра математики
15
Кафедра технологічної та професійної освіти
15
Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
15
Кафедра германських мов і перекладознавства
13
Кафедра інформатики та обчислювальної математики
12
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
12
Кафедра практичної психології
12
Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
11
Кафедра української мови
10
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
9
Кафедра романської філології та компаративістики
9
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
8
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
8
Кафедра практики німецької мови
7
Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
7
Кафедра методики музичного виховання і диригування
7
Кафедра музикознавства та фортепіано
7
Кафедра народних музичних інструментів та вокалу
6
Кафедра мовної та міжкультурної комунікації
6
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
6
Кафедра історії України
6
Кафедра екології та географії
5
Кафедра фізичного виховання
5
Кафедра світової літератури та славістики
4
Кафедра спортивних дисциплін і туризму
3
Кафедра культурології та мистецької освіти
3
Кафедра практики англійської мови
2
Кафедра порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов
2
 
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки
35
Фізико-математичний факультет
29
Кафедра фізики
29
Кафедра соціальної та практичної психології
20
Кафедра прикладної математики та інформатики
20
Кафедра філософії
18
Кафедра фізичного виховання та рекреації
16
Кафедра математичного аналізу
15
Кафедра соціальних технологій
15
Кафедра хімії
14
Кафедра практичної психології та психотерапії
14
Кафедра української мови
13
Кафедра українського літературознавства та компаративістики
12
Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
12
Кафедра теоретичної психології та психології розвитку
12
Кафедра англійської філології та перекладу
11
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
11
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання
11
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття
10
Кафедра економіки та маркетингу
9
Кафедра менеджменту і адміністрування
8
Кафедра екології, природокористування та біології людини
8
Кафедра англійської мови
8
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
8
Кафедра всесвітньої історії
7
Кафедра історії України
7
Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства
6
Кафедра олімпійського та професійного спорту
4
 
Запорізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра менеджменту організацій та управління проектами
28
 
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
9
Кафедра домедичної підготовки
3
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом та економіки праці
50
Кафедра економіки підприємств
39
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
37
Кафедра стратегії підприємств
29
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
21
Кафедра міжнародного обліку і аудиту
11
Кафедра політичної історії
6
 
Київський національний торговельно-економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фінансів
57
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
36
Кафедра обліку та оподаткування
29
Кафедра міжнародних економічних відносин
23
Харківський торговельно-економічний інститут
22
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
20
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
14
Кафедра товарознавства та митної справи
14
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
10
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
9
Кафедра інженерно-технічних дисциплін
9
Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
8
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю
6
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
6
 
Київський національний університет будівництва і архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційних технологій
14
Кафедра будівельних технологій (технології будівельного виробництва)
13
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет економіки
59
 
Київський університет імені Бориса Грінченка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та історії педагогіки
38
Факультет інформаційних технологій та управління
38
Науково-дослідна лабораторія освітології
34
Історико-філософський факультет
29
Інститут людини
25
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
25
Інститут філології
25
Педагогічний інститут
24
Кафедра комп’ютерних наук і математики
23
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
22
Кафедра управління
21
Інститут мистецтв
20
Кафедра філософії
19
Інститут післядипломної педагогічної освіти
17
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
17
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
17
Кафедра української літератури і компаративістики
15
Кафедра дошкільної освіти
15
Кафедра публічного та приватного права
15
Інститут журналістики
14
Кафедра спорту та фітнесу
14
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
14
Кафедра музикознавства та музичної освіти
14
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
14
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
13
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки
13
Кафедра початкової освіти
13
Кафедра педагогіки та психології
13
Кафедра практичної психології
12
Кафедра історії України
12
Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
12
Кафедра фінансів та економіки
11
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
11
Кафедра бібліотекознавства та інформології
10
Кафедра української мови
10
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
10
Кафедра англійської філології та перекладу
9
Кафедра германської філології
9
Кафедра всесвітньої історії
9
Кафедра східних мов і перекладу
8
Кафедра дизайну
8
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
7
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
7
Університетський коледж
6
Кафедра журналістики та нових медіа
6
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
6
Кафедра світової літератури
6
Факультет права та міжнародних відносин
6
Кафедра образотворчого мистецтва
5
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
4
Кафедра академічного та естрадного вокалу
4
Кафедра хореографії
3
Кафедра англійської мови
3
Бібліотека
0
Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства
0
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки
25
 
Криворізький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра моделювання та програмного забезпечення
15
Кафедра технології машинобудування
14
Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін
6
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту
28
Навчально-науковий інститут цивільного захисту
27
Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки
24
Кафедра екологічної безпеки
20
Кафедра практичної психології та педагогіки
17
Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
17
Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи
16
Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
14
Кафедра прикладної математики і механіки
10
Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту
9
Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
7
Кафедра управління інформаційною безпекою
7
Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
6
Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики
6
Кафедра процесів горіння та загальної хімії
6
Кафедра промислової безпеки та охорони праці
3
Кафедра українознавства
1
 
Львівський державний університет фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет фізичної культури і спорту
61
Факультет педагогічної освіти
47
Кафедра теорії спорту та фізичної культури
41
Кафедра теорії та методики фізичної культури
37
Факультет фізичної терапії та ерготерапії
33
Науково-дослідний інститут
29
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
26
Факультет післядипломної та заочної освіти
24
Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств
24
Кафедра легкої атлетики
24
Кафедра спортивних та рекреаційних ігор
21
Кафедра інформатики та кінезіології
20
Кафедра гімнастики
18
Факультет туризму
17
Кафедра спортивної медицини, здоров’я людини
17
Кафедра футболу
16
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
16
Кафедра анатомії та фізіології
16
Кафедра фітнесу та рекреації
15
Кафедра водних та неолімпійських видів спорту
14
Кафедра біохімії та гігієни
14
Кафедра економіки та менеджменту
12
Кафедра гуманітарних дисциплін
12
Кафедра олімпійської освіти
12
Кафедра української та іноземних мов
12
Кафедра зимових видів спорту
11
Кафедра атлетичних видів спорту
11
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
11
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
10
Кафедра педагогіки та психології
9
Кафедра туризму
7
Кафедра спортивного туризму
7
 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра онкології та медичної радіології
20
Кафедра організації і управління охороною здоров’я
9
 
Маріупольський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра культурології та інформаційної діяльності
6
 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра філософії
11
 
Миколаївський національний аграрний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету
1
 
Міжнародний гуманітарний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки
25
 
Національна академія Державної прикордонної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін
8
 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут публічного управління та кадрової політики
23
Кафедра дизайну середовища
19
Інститут дизайну та реклами
19
Кафедра української та іноземних мов
16
Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
16
Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства
14
Спеціалізована вчена рада Д 26.850.01
10
Кафедра мистецтвознавчої експертизи
9
Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів
8
Наукова бібліотека
7
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
4
Кафедра дизайну інтер’єру і візуально-інформаційного середовища
0
 
Національна академія Національної гвардії України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної гвардії України
27
 
Національний авіаційний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
37
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
33
Кафедра авіаційної психології
13
Кафедра філософії
12
Кафедра соціології та політології
12
Кафедрі іноземної філології
11
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
11
Кафедра англійської філології і перекладу
10
Кафедра соціальних технологій
9
Кафедра української мови та культури
8
Кафедра іноземної та прикладної лінгвістики
8
Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки
8
Кафедра базових і спеціальних дисциплін
8
Кафедра історії і докуметознавства
6
Кафедра іноземних мов за фахом
5
Кафедра інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти
2
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
25
Кафедра економіки повітряного транспорту
20
Кафедра кримінального права і процесу
19
Кафедра конституційного і адміністративного права
16
Кафедра маркетингу
15
Кафедра економіки та бізнес-технологій
15
Кафедра економічної теорії
14
Кафедра теорії та історії держави і права
14
Кафедра економічної кібернетики
12
Кафедра міжнародної економіки
11
Кафедра цивільного права і процесу
9
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
8
Кафедра обліку та аудиту
8
Кафедра господарського, повітряного та космічного права
6
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
23
Кафедра екології
12
Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою
12
Кафедра цивільної та промислової безпеки
12
УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР
11
Кафедра хімії і хімічної технології
9
Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
9
Кафедра біотехнології
8
Аерокосмічний факультет
19
Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден
24
Кафедра конструкції літальних апаратів
13
Кафедра авіаційних двигунів
12
Кафедра загальної та прикладної фізики
12
Кафедра Комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій
11
Кафедра машинознавства
10
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
8
Кафедра технологій аеропортів
6
Факультет транспорту, менеджменту і логістики
17
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
17
Кафедра логістики
15
Кафедра організації авіаційних перевезень
6
Кафедра організації авіаційних робіт та послуг
6
Науково-технічна бібліотека НАУ
6
Кафедра містобудування
6
Кафедра основ архітектури та дизайну
3
 
Національна металургійна академія України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова
2
 
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства
11
 
Національний лісотехнічний університет України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра технологій сушіння та захисту деревини
7
Кафедра технології меблів та виробів з деревини
6
 
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПідрозділІндекс Гірша
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ імені Ігоря Сікорського
24
 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізики металів та напівпровідників
55
Кафедра матеріалознавства
44
Кафедра прикладної математики
43
Кафедра організації виробництва та управління персоналом
43
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
33
Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови
33
Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
30
Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів
30
Кафедра технічної кріофізики
29
Кафедра менеджменту та оподаткування
24
Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна
24
Кафедра фізичної хімії
23
Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей
22
Кафедра економічного аналізу та обліку
22
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
22
Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики
21
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния»
20
Кафедра загальної та експериментальної фізики
20
Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
20
Кафедра електричних апаратів
20
Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології
19
Кафедра ливарного виробництва
19
Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну
19
Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики
18
Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління
18
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
17
Кафедра електричних машин
17
Кафедра двигунів внутрішнього згорання
16
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
16
Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів
15
Кафедра промислової і біомедичної електроніки
15
Кафедра теоретичної механіки
14
Кафедра автомобіле і тракторобудування
14
Кафедра соціології та політології
14
Кафедра загальної електротехніки
14
Кафедра вищої математики
14
Кафедра теоретичних основ електротехніки
14
Кафедра опору матеріалів
13
Кафедра динаміки та міцності машин
13
Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем
13
Кафедра технічної електрохімії
13
Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій
12
Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики
12
Кафедра електричних станцій
11
Кафедра стратегічного управління
11
Кафедра права
11
Кафедра загальної економічної теорії
11
Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій
11
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем
10
Кафедра охорони праці та навколишнього середовища
10
Кафедра гідравлічних машин
10
Кафедра філософії
10
Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин
10
Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів
9
Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання
9
Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем
9
Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування
9
Кафедра парогенераторобудування
9
Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем
8
Кафедра турбінобудування
8
Кафедра передачі електричної енергії
8
Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива
8
Кафедра деталей машин та прикладної механіки
8
Кафедра економіки та маркетингу
8
Кафедра загальної та неорганічної хімії
7
Кафедра хімічної техніки та промислової екології
7
Кафедра природничих наук
7
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем
7
Кафедра радіоелектроніки
7
Кафедра технології жирів та продуктів бродіння
7
Кафедра соціально-економічних наук
7
Кафедра зварювання
6
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
6
Кафедра гуманітарних наук
6
Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю
6
Кафедра історії науки і техніки
6
Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології
6
Кафедра обчислювальної техніки та програмування
5
Кафедра етики, естетики та історії культури
5
Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу
5
Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу
5
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
5
Кафедра систем інформації
3
Кафедра політичної історії
3
Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерної графіки
3
Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів
2
 
Національний університет водного господарства та природокористування
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
10
 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зварювального виробництва
12
Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4
 
Національний університет «Львівська політехніка»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра маркетингу і логістики
4
 
Національний університет «Одеська морська академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Судноводiйний факультет
19
Факультет електромеханіки і радіоелектроніки
13
Кафедра технічної експлуатації флоту
9
 
Національний університет «Острозька академія»
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
11
 
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
36
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
36
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України
32
Лабораторія олімпійської освіти
25
Кафедра спортивної медицини
25
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
23
Лабораторія фізіології спорту
22
Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті
22
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
21
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
18
Кафедра медико-біологічних дисциплін
17
Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді
16
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
14
Кафедра фізичної реабілітації
14
Кафедра водних видів спорту
13
Кафедра футболу
13
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
12
Кафедра менеджменту і економіки спорту
8
Кафедра спортивних ігор
8
Кафедра туризму
7
 
Національний університет харчових технологій
ПідрозділІндекс Гірша
Проблемна науково-дослідна лабораторія
48
 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра криміналістики
35
Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права
28
Кафедра філософії
23
Кафедра економічної теорії
23
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
4
 
Одеський державний екологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра вищої та прикладної математики
59
 
Одеський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
29
Кафедра банківської справи
26
Кафедра статистики
24
Кафедра інформаційних систем в економіці
23
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
23
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
22
Кафедра маркетингу
21
Кафедра економіки, права та управління бізнесом
20
Кафедра загальної економічної теорії
19
Кафедра економічної кібернетики
19
Кафедра експертизи товарів та послуг
19
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра фінансів
16
Кафедра фінансового менеджменту
14
Кафедра математичних методів аналізу економіки
13
Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
12
Кафедра економічного аналізу
11
Кафедра управління персоналом і економіки праці
10
Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
7
Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
6
Кафедра іноземних мов
5
Кафедра філософії, історії та політології
5
Кафедра правознавства
5
Кафедра фізичного виховання
4
 
Одеський національний морський університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра математики, фізики та астрономії
28
Кафедра управління логістичними системами та проектами
18
Кафедра експлуатації портів і технології вантажних робіт
15
Кафедра менеджменту і маркетингу
13
Кафедра інженерних конструкцій та водних досліджень
12
Кафедра експлуатації флоту і технології морських перевезень
12
Кафедра безпеки життєдіяльності, екології та хімії
6
Кафедра підйомно-транспортних машин та інжинірингу портового технологічного устаткування
6
Кафедра машинознавства
3
 
Одеський національний політехнічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту
34
Інститут медичної інженерії
33
Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності
31
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку
24
Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні
24
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
23
Кафедра менеджменту
20
Кафедра автомобільного транспорту
19
Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж
18
Кафедра економіки підприємств
16
Кафедра теоретичних основ хімії
14
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
14
Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики
14
Кафедра комп’ютеризованих систем управління
13
Кафедра філософії та методології науки
13
Херсонський політехнічний коледж
13
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
12
Кафедра природничо-наукової підготовки
12
Кафедра електричних машин
11
Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
11
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
12
Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням
11
Кафедра системного програмного забезпечення
11
Кафедра фізики
13
Кафедра психології
11
Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
11
Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій
10
Кафедра культурології та мистецтвознавства
10
Кафедра технології машинобудування
10
Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки
9
Кафедра природничих наук
9
Кафедра органічних і фармацевтичних технологій
9
Кафедра технології та управління ливарними процесами
9
Кафедра вищої математики та моделювання систем
9
Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація
8
Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування
8
Кафедра історії та етнографії України
8
Кафедра теоретичних основ електротехніки
8
Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях
7
Кафедра теоретичної механіки
6
Кафедра комп’ютерних систем
6
Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
6
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
5
Кафедра машинознавства та деталей машин
5
Кафедра технології неорганічних речовин та екології
5
Кафедра технології води та палива
3
Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики
2
Кафедра німецької мови та перекладу
1
 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформатики
20
Кафедра педагогіки
19
Кафедра хімії та методики навчання хімії
15
Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
15
Кафедра теорії і методики фізичної культури
15
Кафедра математики
14
Кафедра української мови
14
Кафедра біології людини і тварин
14
Кафедра філософії
13
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
13
Кафедра психології
13
Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
12
Кафедра загальної біології та екології
10
Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки
9
Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін
9
Кафедра загальної та регіональної географії
9
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури
9
Кафедра права та методики викладання правознавства
9
Кафедра русского языка и мировой литературы
9
Кафедра дошкільної і початкової освіти
8
Кафедра корекційної та інклюзивної освіти
8
Кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу
7
Кафедра фізики
7
Кафедра практики англійської мови
7
Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання
5
Кафедра музично-інструментального виконавства
5
Кафедра української літератури
5
Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства
5
Кафедра теорії та методики спорту
5
Кафедра логопедії
4
Кафедра хорового диригування
4
Кафедра теорії та практики романо-германських мов
3
Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології
3
 
Сумський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра наноелектроніки
67
Кафедра германської філології
16
 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
52
 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра машинобудування та прикладної механіки
27
Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу
24
Наукова бібліотека
4
 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра публічного управління, адміністрування та права
18
Наукова бібліотека
1
 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
17
 
Тернопільський національний економічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Юридичний факультет
46
Факультет обліку та аудиту
37
Кафедра психології та соціальної роботи
32
Факультет аграрної економіки і менеджменту
32
Кафедра банківської справи
30
Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
26
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
26
Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування
18
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань
16
 
Український державний університет залізничного транспорту
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом
32
 
Український державний хіміко-технологічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної хімії
34
 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
23
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
19
Кафедра психології
18
Кафедра дошкільної освіти
13
Кафедра теорії початкового навчання
12
Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання
11
Кафедра вищої математики та методики навчання математики
11
Кафедра інформатики та ІКТ
11
Кафедра спеціальної освіти
10
Кафедра географії та методики її навчання
10
Кафедра практичного мовознавства
10
Кафедра всесвітньої історії та методик навчання
9
Кафедра української мови та методики її навчання
9
Кафедра біології та методики її навчання
8
Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини
8
Кафедра хімії, екології та методики їх навчання
8
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
8
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
7
Кафедра іноземних мов
7
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
7
Кафедра образотворчого мистецтва
7
Кафедра спортивних дисциплін
6
Кафедра історії України
6
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
5
Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
5
Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури
5
Кафедра хореографії та художньої культури
5
Кафедра інструментального виконавства
3
 
Уманський національний університет садівництва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
14
 
Університет банківської справи Національного банку України
ПідрозділІндекс Гірша
Науково-дослідний центр Університету банківської справи
27
 
Університет державної фіскальної служби України
ПідрозділІндекс Гірша
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
45
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
31
Кафедра фінансових ринків
29
Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права
26
Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу
26
Кафедра фінансів
26
Навчально-науковий інститут економіки оподаткування та митної справи
25
Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки
24
Кафедра кримінального права та кримінології
23
Кафедра інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем
22
Кафедра податкової політики
21
Кафедра митної справи
20
Кафедра аудиту та економічного аналізу
20
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
20
Кафедра економіки підприємства
18
Кафедра фінансових розслідувань
15
Кафедра бухгалтерського обліку
15
Кафедра фінансового права
14
Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики
14
Кафедра господарського права та процесу
14
Кафедра економічної теорії
13
Кафедра міжнародної економіки
13
Кафедра товарознавства та техногенно-екологічної безпеки
12
Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
12
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
12
Кафедра цивільного права та процесу
12
Кафедра хортингу та реабілітації
11
Кафедра менеджменту
11
Кафедра вищої математики
10
Кафедра кримінального процесу та криміналістики
10
Навчально-науковий інститут права
9
Кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права
9
Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
8
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
8
Кафедра журналістики, української словесності та культури
7
Кафедра інформаційних систем і технологій
7
Кафедра економічної кібернетики
5
Кафедра психології та соціології
3
 
Університет менеджменту освіти НАПН України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти
10
 
Харківська державна академія культури Мінкультури України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
20
 
Харківська державна академія фізичної культури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації
26
Кафедра олімпійського та професійного спорту
21
Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму
16
 
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра економіки та управління
16
Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі
14
Кафедра фінансів, аналізу та страхування
12
Кафедра економічної теорії та права
9
Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування
8
Кафедра готельного і ресторанного бізнесу
8
Кафедра міжнародної економіки
8
Кафедра іноземних мов
5
 
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра зоології та ентомології ім.Б.М.Литвинова
21
Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва
16
Кафедра землеробства ім.О.М.Можейка
14
Кафедра менеджменту і адміністрування
13
Кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних відносин
11
Кафедра статистики і економічного аналізу
10
Кафедра лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності
9
Кафедра рослинництва
9
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
9
Кафедра ґрунтознавства
8
Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики
7
Кафедра фізики та вищої математики
7
Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру
6
Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму
6
Кафедра технічного забезпечення агропромислового виробництва
5
Кафедра генетики, селекції та насінництва
4
Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін
4
Кафедра плодоовочівництва і зберігання
3
Кафедра мовних дисциплін
3
Кафедра садово-паркового господарства
2
Кафедра фізичного виховання
1
Кафедра лісових культур і меліорацій
0
Фундаментальна бібліотека
0
 
Харківський національний медичний університет МОЗ України
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра медичної та біоорганічної хімії
14
Наукова бібліотека
5
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури
54
Кафедра спортивних ігор
38
Кафедра практичної психології
16
Кафедра історії України
13
Кафедра політології, соціології і культурології
13
Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування
12
Кафедра математики
8
Кафедра світової літератури
7
Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
6
Кафедра всесвітньої історії
5
Кафедра української і світової літератури
5
Кафедра теорії і методики професійної освіти
4
Кафедра слов’янських мов
3
Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності
2
Кафедра фінансів і обліку
2
Кафедра української мови
2
Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя
1
 
Харківський національний університет будівництва та архітектури
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів
20
Кафедра технології будівельного виробництва
14
Кафедра економіки
14
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
14
Кафедра механізації будівельних процесів
13
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових вторинних енергоресурсів
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
11
Кафедра загальної хїмії
9
Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій
8
Кафедра водопостачання, каналізації і гідравліки
8
Кафедра теоретичної механіки
7
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
6
Кафедра образотворчого та декоративного мистецтва
5
Кафедра «Основи архітектури»
5
Кафедра металевих та дерев'яних конструкцій
5
Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян
4
Кафедра реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів
4
Кафедра вищої математики
4
Кафедра безпеки життедіяльності та інженерної екології
2
Кафедра іноземних мов
2
 
Харківський національний університет внутрішніх справ
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра кібербезпеки
7
 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра органічної хімії
46
Фізико-технічний факультет
23
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
8
 
Харківський національний університет радіоелектроніки
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра штучного інтелекту
29
Кафедра інфокомунікаційної інженерії
28
Кафедра інформатики
21
 
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи
16
Кафедра фінансів, обліку і аудиту
12
Кафедра маркетингу та торговельного підприємництва
10
Кафедра вищої математики та інформатики
6
 
Херсонський державний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Спеціалізована вчена рада К 67.051.02
32
Кафедра біології людини та імунології
28
Кафедра ботаніки
28
Факультет фізики, математики та інформатики
26
Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
26
Кафедра соціально-економічної географії
16
 
Хмельницький національний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра управління персоналом і економіка праці
26
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
23
Кафедра менеджменту
24
Кафедра міжнародних економічних відносин
16
Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики
15
Кафедра телекомунікацій та радіотехніки
15
Кафедра системного програмування
14
Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій
14
Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
13
Кафедра зносостійкості та надійності машин
13
Кафедра фізики і електротехніки
12
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
11
Кафедра практики іноземної мови та методики викладання
10
Кафедра інженерії програмного забезпечення
10
Кафедра технології і конструювання швейних виробів
9
Кафедра технології машинобудування
8
Кафедра основ проектування
7
Кафедра вищої математики і компютерних застосувань
7
Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри
6
Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
5
 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
ПідрозділІндекс Гірша
Науковий центр розробки засобів навчання
15
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти
14
Рада молодих вчених
13
 
Центральноукраїнський національний технічний університет
ПідрозділІндекс Гірша
Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій
10
Кафедра вищої математики та фізики
9
Кафедра автоматизації виробничих процесів
8
Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва
6
Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
3
 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ПідрозділІндекс Гірша
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
70
Кафедра кореляційної оптики
65
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
56
Кафедра комп’ютерних наук
36
Кафедра електроніки і енергетики
33
Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства
32
Кафедра обліку і оподаткування
29
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
22
Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
19
Кафедра соціальної роботи та соціального управління
19
Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
19
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
18
Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання
17
Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
16
Кафедра публічного права
16
Кафедра фізики твердого тіла
14
Факультет фінансів, підприємництва та обліку
14
Кафедра загальної фізики
13
Кафедра історії та культури української мови
13
Кафедра фізичної культури та основ здоров’я
13
Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва
13
Кафедра приватного права
13
Кафедра фінансів і кредиту
12
Кафедра правосуддя
12
Кафедра біохімії та біотехнології
12
Кафедра економіко-математичного моделювання
11
Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики
11
Кафедра філософії та теорії права
11
Кафедра економіки підприємства та управління персоналом
11
Кафедра географії України та регіоналістики
11
Кафедра культурології, релігієзнавства та теології
11
Кафедра агротехнологій та грунтознавства
10
Кафедра української літератури
10
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
10
Кафедра математичного аналізу
10
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
9
Кафедра екології та біомоніторингу
9
Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування
9
Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів
8
Кафедра економіки та безпеки підприємства
8
Кафедра географії та менеджменту туризму
7
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
7
Кафедра кримінального права і криміналістики
7
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
7
Кафедра англійської мови
6
Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
6
Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів
6
Кафедра математичного моделювання
6
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
6
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
6
Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів
5
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування
5
Кафедра педагогіки та соціальної роботи
5
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
5
Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії
4
Кафедра міжнародної економіки
2


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua