bibliometrics

Бібліометрика української науки


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів. Нижче у таблиці 1 наведено профілі, створені університетами та науково-дослідними установами, а в таблиці 2 – кафедрами, відділами, лабораторіями. Їх упорядкування проведено за індексом Гірша*, а в межах одного індексу – в алфавітному порядку. Наступне оновлення даних – у другій половині грудня 2016 р.

Таблиця 1


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
80
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України
74
  Сумський державний університет МОН України
64
  Інститут економіки та прогнозування НАН України
58
  Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
58
  Університет банківської справи Національного банку України
58
  Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
54
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
53
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
52
  Тернопільський національний економічний університет МОН України
52
  Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
51
  Одеський національний політехнічний університет МОН України
51
  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
48
  Житомирський державний технологічний університет МОН України
45
  Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
45
  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України
44
  Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
43
  Дніпропетровська медична академія МОЗ України
43
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
41
  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
40
  Вінницький національний технічний університет МОН України
38
  Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
38
  Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України
38
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
37
  Львівський державний університет фізичної культури МОН України
35
  Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
35
  Інститут проблем виховання НАПН України
34
  Одеський національний економічний університет МОН України
34
  Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
32
  Сумський національний аграрний університет МОН України
32
  Університет державної фіскальної служби України
32
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
31
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
30
  Інститут всесвітньої історії НАН України
30
  Запорізький державний медичний університет МОЗ України
29
  Одеський національний морський університет МОН України
29
  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
28
  Чернігівський національний технологічний університет МОН України
28
  Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
27
  Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
27
  Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України
27
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
26
  Хмельницький національний університет МОН України
26
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України
24
  Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
24
  Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
23
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
23
  Міжнародний інститут соціоніки
23
  Херсонський державний університет МОН України
23
  Харківська державна академія культури Мінкультури України
22
  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
21
  Кіровоградський національний технічний університет
21
  Одеська національна академія харчових технологій МОН України
20
  Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
19
  Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
18
  Академія муніципального управління МОН України
17
  Харківський національний медичний університет МОЗ України
16
  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
15
  Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
15
  Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
14
  Інститут економіко-правових досліджень НАН України
10
  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
9
  Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
9
  Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
7
  Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
7
  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
6
  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
6
  Інститут водних проблем і меліорації НААН України
5
  Університет менеджменту освіти НАПН України
5
  Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОН України
4
  Інститут помології імені Л.П.Симиренка НААН України
3

Таблиця 2


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
  Кафедра фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
53
  Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
48
  Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
47
  Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
40
  Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
36
  Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
35
  Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
31
  Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
31
  Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
30
  Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
30
  Кафедра наноелектроніки Сумський державний університет
30
  Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
29
  Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
29
  Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
29
  Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
28
  Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
27
  Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
27
  Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
27
  Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
27
  Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
26
  Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
  Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
25
  Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
25
  Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
24
  Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
24
  Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
  Кафедра криміналістики Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
23
  Кафедра фінансів Київський національний торговельно-економічний університет
23
  Кафедра теоретичної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
23
  Кафедра теорії та методики фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
23
  Кафедра теорії спорту та фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
23
  Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
  Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
22
  Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
22
  Науково-дослідна лабораторія освітології Київський університет імені Бориса Грінченка
22
  Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
22
  Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
22
  Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інститут педагогіки НАПН України
21
  Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
21
  Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
  Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
21
  Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
21
  Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
21
  Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
20
  Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
20
  Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
20
  Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
20
  Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
20
  Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
20
  Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
20
  Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
19
  Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Український державний університет залізничного транспорту
19
  Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
19
  Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
18
  Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ з вивчення гіпоксичних станів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Кафедра телекомунікаційних систем Харківський національний університет радіоелектроніки
18
  Кафедра управління персоналом і економіка праці Хмельницький національний університет
18
  Відділ загальної та молекулярної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
17
  Відділ клінічної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
17
  Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
17
  Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільський національний економічний університет
17
  Кафедра банківської справи Одеський національний економічний університет
17
  Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
17
  Кафедра менеджменту та оподаткування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра філософії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
17
  Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
17
  Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка
17
  Відділ імунології і цитотоксичних сироваток Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
16
  Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
16
  Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка
16
  Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Університет державної фіскальної служби України
16
  Кафедра менеджменту Одеський національний політехнічний університет
16
  Кафедра онкології і радіології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
16
  Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка
16
  Лабораторія експериментальної бальнеології Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
16
  Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
16
  Кафедра екологічної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
15
  Кафедра електричних апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет
15
  Кафедра статистики Одеський національний економічний університет
15
  Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Відділ регіональної економічної політики Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
14
  Відділ фізіології мозку Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
14
  Кафедра економічної кібернетики Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
14
  Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
14
  Кафедра маркетингу Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет
14
  Кафедра обліку та аудиту Житомирський державний технологічний університет
14
  Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра психології та соціальної роботи Тернопільський національний економічний університет
14
  Кафедра соціальної та практичної психології Житомирський державний університет імені Івана Франка
14
  Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький національний університет
14
  Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
14
  Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
13
  Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра економічного аналізу та обліку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
13
  Кафедра ливарного виробництва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра менеджменту Хмельницький національний університет
13
  Кафедра міжнародних економічних відносин Одеський національний економічний університет
13
  Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницький національний університет
13
  Кафедра термодинаміки та фізики Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
13
  Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
13
  Харківський торговельно-економічний інститут Київський національний торговельно-економічний університет
13
  Відділ бібліометрії та наукометрії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
12
  Кафедра германської філології Сумський державний університет
12
  Кафедра економіки та управління туризмом Одеський національний економічний університет
12
  Кафедра загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
12
  Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Харківська державна академія фізичної культури
12
  Кафедра практичної психології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
12
  Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеський національний політехнічний університет
12
  Кафедра фізичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Лабораторія дистанційного професійного навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
12
  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра географії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
11
  Кафедра економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет
11
  Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет
11
  Кафедра інформатики та кінезіології Львівський державний університет фізичної культури
11
  Кафедра інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури
11
  Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет
11
  Кафедра організації виробництва та управління персоналом Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
  Кафедра прикладної математики та інформатики Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра теоретичних основ хімії Одеський національний політехнічний університет
11
  Кафедра товарознавства та митної справи Київський національний торговельно-економічний університет
11
  Кафедра української і світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
11
  Лабораторія синаптичної передачі Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
11
  Кафедра системного програмування Хмельницький національний університет
11
  Науково-дослідний інститут Львівський державний університет фізичної культури
11
  Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра біохімії та гігієни Львівський державний університет фізичної культури
10
  Відділ економічного зростання та структурних змін Інститут економіки та прогнозування
10
  Кафедра готельно-ресторанного бізнесу Київський національний торговельно-економічний університет
10
  Кафедра економіки підприємства Одеський національний економічний університет
10
  Кафедра економіки та управління національним господарством Одеський національний економічний університет
10
  Кафедра електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра електричних станцій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківська державна академія фізичної культури
10
  Кафедра інженерної електрофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра інтегрованих технологій машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра промислової і біомедичної електроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра публічного управління та гуманітарних наук Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
10
  Кафедра телекомунікацій та радіотехніки Хмельницький національний університет
10
  Кафедра української мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра фізики Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра філософії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Лабораторія професійної кар’єри Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
10
  Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет
10
  Библиотека ДНУЖТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
9
  Кафедра автомобіле і тракторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра анатомії, фізіології та валеології Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
9
  Кафедра економіки Бердянський університет менеджменту і бізнесу
9
  Кафедра загальної економічної теорії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра загальної економічної теорії Одеський національний економічний університет
9
  Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівський національний технологічний університет
9
  Кафедра медичної та біоорганічної хімії Харківський національний медичний університет
9
  Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
  Кафедра опору матеріалів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра практичної психології та педагогіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
9
  Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра природничо-наукової підготовки Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницький національний університет
9
  Кафедра соціології та політології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра стратегічного управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра стрільби та технічних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра телекомунікацій і радіотехніки Хмельницький національний університет
9
  Кафедра теоретичної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра фізики і електротехніки Хмельницький національний університет
9
  Кафедра філософії та методології науки Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури
9
  Лабораторія дидактики фізики Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
9
  Відділ історичної регіоналістики Інститут історії України НАН України
8
  Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Кафедра автомобільного транспорту Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра аудиту, ревізії та аналізу Тернопільський національний економічний університет
8
  Кафедра гуманітарних дисциплін Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра двигунів внутрішнього згорання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницький національний університет
8
  Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
8
  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Кафедра здоров’я людини Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницький національний університет
8
  Кафедра культурології та мистецтвознавства Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Кафедра менеджменту Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)
8
  Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра обліку і фінансів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумський державний університет
8
  Кафедра системного програмного забезпечення Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра теорії і методики фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Кафедра технічної електрохімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технології і конструювання швейних виробів Хмельницький національний університет
8
  Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвистики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра футболу Львівський державний університет фізичної культури
8
  Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення Університет державної фіскальної служби України
8
  Кафедра англійської філології Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра вищої математики та фізики Кіровоградський національний технічний університет
7
  Кафедра водних та неолімпійських видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
7
  Кафедра динаміки та міцності машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра експертизи товарів та послуг Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра електричних машин Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра загальної біології та екології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра загальної електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварини Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра інформатики та обчислювальної математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
7
  Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра інформаційної безпеки Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра математики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
  Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
  Кафедра менеджменту і туризму Бердянський університет менеджменту і бізнесу
7
  Кафедра міжнародного обліку і аудиту Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій Кіровоградський національний технічний університет
7
  Кафедра олімпійської освіти Львівський державний університет фізичної культури
7
  Кафедра організації і управління охороною здоров’я Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
7
  Кафедра органічних і фармацевтичних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра практики іноземної мови та методики викладання Хмельницький національний університет
7
  Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
7
  Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра статистики та математичних методів в економіці Університет державної фіскальної служби України
8
  Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології та управління ливарними процесами Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра торговельного підприємництва та логістики Київський національний торговельно-економічний університет
7
  Кафедра турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
  Кафедра фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури
7
  Кафедра фінансів Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра хореографії та мистецтвознавства Львівський державний університет фізичної культури
7
  Кафедра автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
6
  Кафедра автоматизованих електромеханічних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра вищої математики і компютерних застосувань Хмельницький національний університет
6
  Кафедра вищої математики та моделювання систем Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра гідравлічних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національний університет «Острозька академія»
6
  Кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра економіки та маркетингу Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
  Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра загальної та неорганічної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра інженерії програмного забезпечення Хмельницький національний університет
6
  Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
6
  Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеський національний економічний університет
6
  Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Кафедра основ проектування Хмельницький національний університет
6
  Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національна академія Державної прикордонної служби України (Хмельницький)
6
  Кафедра передачі електричної енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
6
  Кафедра права Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра практичної психології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра прикладної математики і механіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
  Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка
6
  Кафедра систем і процесів управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра теорії і методики спорту Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра технології машинобудування Хмельницький національний університет
6
  Кафедра технології неорганічних речовин та екології Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра української та іноземних мов Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
  Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра хімічної техніки та промислової екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Лабораторія електронних навчальних ресурсів Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
6
  Наукова бібліотека Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
6
  Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Відділ мережних технологій і баз даних Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
5
  Кафедра автоматики та управління в технічних системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра анатомії та фізіології людини Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра анатомії та фізіології Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра англійської філології та перекладу Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра атомних електричних станцій Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра гімнастики Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра загальної та регіональної географії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра захисту інформації Харківський національний університет внутрішніх справ
5
  Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
5
  Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра історії та етнографії України Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра корекційної та інклюзивної освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра легкої атлетики Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра математики та інформатики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра математики та математичних методів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра менеджменту і адміністрування Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
5
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра парогенераторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра педагогіки та психології Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра пожежної профілактики у населених пунктах Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра психології Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра спортивного туризму Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра теоретичної механіки Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницький національний університет
5
  Кафедра туризму Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра української літератури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра української та іноземних мов Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
  Кафедра філософії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку Одеський національний економічний університет
5
  Кафедра хімії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра атлетичних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
4
  Кафедра біології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра галузевих юридичних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра дошкільної і початкової освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра економіки та маркетингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра економічного аналізу Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра зимових видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
4
  Кафедра інженерно-технічних дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра історії науки і техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж Хмельницький національний університет
4
  Кафедра комп’ютерних систем Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра мистецької педагогіки та хореографії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра музично-інструментального виконавства Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра обчислювальної техніки та програмування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Кафедра природничих наук Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра процесів горіння та загальної хімії Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра русского языка и мировой литературы Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Кафедра спортивних та рекреаційних ігор Львівський державний університет фізичної культури
4
  Кафедра теорії і методики професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова Національна металургійна академія України
4
  Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра української та іноземних мов Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
  Кафедра управління інформаційною безпекою Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра управління персоналом і економіки праці Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Харківський національний медичний університет
4
  Університетський коледж Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра всесвітньої історії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кафедра гуманітарних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра деталей машин та прикладної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра етики, естетики та історії культури Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра журналістики та нових медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра іноземних мов Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка"
3
  Кафедра машинознавства та деталей машин Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра політичної історії Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
3
  Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
3
  Кафедра правознавства Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра практики англійської мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем Київський національний торговельно-економічний університет
3
  Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра систем інформації Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра технології води та топлива Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра української мови Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кафедра фізики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра філософії, історії та політології Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра фінансів і обліку Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
3
  Наукова бібліотека Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
3
  Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Кіровоградський національний технічний університет
2
  Кафедра інформаційних систем і технологій Бердянський університет менеджменту і бізнесу
2
  Кафедра логопедії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра математичних методів аналізу економіки Одеський національний економічний університет
2
  Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра природничих наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра слов’янських мов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра соціально-економічних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра теорії та практики романо-германських мов Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра технології і організації ресторанного господарства Київський національний торговельно-економічний університет
2
  Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра фізичного виховання Одеський національний економічний університет
2
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2
  Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
1
  Кафедра інформатики та інтелектуальної власності Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра історії і психології Бердянський університет менеджменту і бізнесу
1
  Кафедра німецької мови та перекладу Одеський національний політехнічний університет
1
  Кафедра політичної історії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра промислової безпеки та охорони праці Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
1
  Кафедра світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
1
  Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
1
  Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра українознавства Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
1
  Кафедра інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра іноземних мов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра обробки металів тиском Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра технічного перекладу Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра фізичного виховання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
0
  Центр педагогічних та психологічних досліджень Київський національний торговельно-економічний університет
0

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua