bibliometrics

Бібліометрика української науки


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Визначенню таких показників для порівняння ефективності дослідницької діяльності наукових колективів (кафедр, відділів, лабораторій) приділяється недостатня увага. Однак, саме в них формуються наукові школи, здійснюються відкриття, встановлюються нові закономірності.

Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість створення бібліометричних профілів як учених, так і дослідницьких структур. Нижче у таблиці 1 наведено рейтинг наявних у Google Scholar наукових колективів, а в таблиці 2 – університетів і науково-дослідних установ. Їх упорядкування проведено за індексом Гірша*, а в межах одного індексу – в алфавітному порядку. Наступне оновлення даних – у другій половині червня 2016 р.

Табл. 1


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
  Кафедра фінансів. Ukrainian scientific-educational school of public finances Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
51
  Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
48
  Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
46
  Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
36
  Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
34
  Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
33
  Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
29
  Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
29
  Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
27
  Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
27
  Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
26
  Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
26
  Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
25
  Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
25
  Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
25
  Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
24
  Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
24
  Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
24
  Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
24
  Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
23
  Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
23
  Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
  Кафедра аудиту, ревізії та аналізу Тернопільський національний економічний університет
22
  Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
22
  Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
22
  Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
22
  Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
21
  Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
21
  Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
  Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
21
  Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
21
  Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
21
  Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
20
  Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
20
  Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
20
  Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
19
  Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
19
  Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
19
  Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
18
  Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
18
  Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Український державний університет залізничного транспорту
18
  Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка
18
  Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
17
  Відділ з вивчення гіпоксичних станів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
17
  Відділ клінічної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
17
  Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра менеджменту та оподаткування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
17
  Кафедра телекомунікаційних систем Харківський національний університет радіоелектроніки
17
  Відділ загальної та молекулярної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
16
  Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля Інститут педагогіки НАПН України
16
  Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільський національний економічний університет
16
  Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка
16
  Кафедра банківської справи Одеський національний економічний університет
16
  Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
16
  Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
16
  Кафедра менеджменту Одеський національний політехнічний університет
16
  Кафедра онкології і радіології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
16
  Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра фінансів Київський національний торговельно-економічний університет
16
  Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
15
  Відділ імунології і цитотоксичних сироваток Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
15
  Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
15
  Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Національний університет державної податкової cлужби України
15
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка
15
  Кафедра статистики Одеський національний економічний університет
15
  Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Лабораторія експериментальної бальнеології Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
15
  Відділ регіональної економічної політики Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
14
  Відділ фізіології мозку Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
14
  Кафедра електричних апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра маркетингу Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет
14
  Кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет
14
  Кафедра психології та соціальної роботи Тернопільський національний економічний університет
14
  Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра економічної кібернетики Одеський національний економічний університет
13
  Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
13
  Кафедра міжнародних економічних відносин Одеський національний економічний університет
13
  Кафедра обліку та аудиту Житомирський державний технологічний університет
13
  Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра соціальної та практичної психології Житомирський державний університет імені Івана Франка
13
  Відділ бібліометрії та наукометрії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
12
  Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
12
  Кафедра олімпійського, професійного та адаптивного спорту Львівський державний університет фізичної культури
12
  Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеський національний політехнічний університет
12
  Кафедра фізичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра германської філології Сумський державний університет
11
  Кафедра економіки та управління туризмом Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра економічного аналізу та обліку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет
11
  Кафедра загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури
11
  Кафедра ливарного виробництва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
11
  Кафедра теоретичних основ хімії Одеський національний політехнічний університет
11
  Лабораторія синаптичної передачі Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
11
  Кафедра економіки підприємства Одеський національний економічний університет
10
  Кафедра економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра електричних станцій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра інженерної електрофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра інформатики та кінезіології Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра комп'ютерного моніторингу і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Харківська державна академія фізичної культури
10
  Кафедра педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра промислової і біомедичної електроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
10
  Кафедра товарознавства та митної справи Київський національний торговельно-економічний університет
10
  Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра автомобіле і тракторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра анатомії, фізіології та валеології Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеський національний економічний університет
9
  Кафедра економіки та управління національним господарством Одеський національний економічний університет
9
  Кафедра електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківська державна академія фізичної культури
9
  Кафедра інтегрованих технологій машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівський національний технологічний університет
9
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеський національний економічний університет
9
  Кафедра опору матеріалів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра прикладної математики та інформатики Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра природничо-наукової підготовки Одеський національний політехнічний університет,
Херсонський політехнічний коледж
9
  Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницький національний університет
9
  Кафедра соціології та політології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра української мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра фізики Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра філософії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра філософії та методології науки Одеський національний політехнічний університет
9
  Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет
9
  Відділ історичної регіоналістики Інститут історії України НАН України
8
  Кафедра двигунів внутрішнього згорання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Лабораторія дидактики фізики Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
8
  Кафедра економіки Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
  Кафедра загальної економічної теорії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Кафедра менеджменту Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)
8
  Кафедра організації виробництва та управління персоналом Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумський державний університет
8
  Кафедра стратегічного управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Библиотека ДНУЖТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
  Кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра динаміки та міцності машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
7
  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра експертизи товарів та послуг Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра електричних машин Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра загальної економічної теорії Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварини Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра інформаційної безпеки Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра культурології та мистецтвознавства Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра менеджменту і туризму Бердянський університет менеджменту і бізнесу
7
  Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра обліку і фінансів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
7
  Кафедра організації і управління охороною здоров'я Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
7
  Кафедра органічних і фармацевтичних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра системного програмного забезпечення Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра теоретичної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра теорії і методики фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра технології та управління ливарними процесами Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра фінансів Одеський національний економічний університет
7
  Кафедра автомобільного транспорту Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра гідравлічних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра загальної біології та екології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Кафедра загальної електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
6
  Кафедра математичних методів аналізу економіки Одеський національний економічний університет
6
  Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра міжнародного обліку і аудиту Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
6
  Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київський національний торговельно-економічний університет
6
  Кафедра права Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра систем і процесів управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
6
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технічної електрохімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра технології машинобудування Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології неорганічних речовин та екології Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра торговельного підприємництва та логістики Київський національний торговельно-економічний університет
6
  Кафедра турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра хімічної техніки та промислової екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Кафедра автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
5
  Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра вищої математики та моделювання систем Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра економіки та маркетингу Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра загальної та неорганічної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра загальної та регіональної географії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
5
  Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра корекційної та інклюзивної освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра математики та математичних методів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра парогенераторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національна академія Державної прикордонної служби України (Хмельницький)
5
  Кафедра практичної психології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра психології Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра української та іноземних мов Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра філософії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра хімії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра англійської філології Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Кафедра галузевих юридичних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет
4
136 Кафедра дошкільної і початкової освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра захисту інформації Харківський національний університет внутрішніх справ
4
  Кафедра зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра інженерно-технічних дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра менеджменту і адміністрування Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра мистецької педагогіки та хореографії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра музично-інструментального виконавства Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра обчислювальної техніки та програмування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра природничих наук Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра русского языка и мировой литературы Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка
4
  Кафедра теоретичної механіки Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова Національна металургійна академія України
4
  Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра української літератури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра управління персоналом і економіки праці Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку Одеський національний економічний університет
4
  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Харківський національний медичний університет
4
  Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра анатомії та фізіології людини Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра атомних електричних станцій Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра економічного аналізу Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра етики, естетики та історії культури Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра журналістики та нових медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра іноземних мов Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра історії науки і техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра історії та етнографії України Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка"
3
  Кафедра машинознавства та деталей машин Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра правознавства Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра практики англійської мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем Київський національний торговельно-економічний університет
3
  Кафедра радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра фізики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра філософії, історії та політології Одеський національний економічний університет
3
  Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
3
  Наукова бібліотека Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
3
  Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Університетський коледж Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра гуманітарних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра деталей машин та прикладної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра економіки та маркетингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра інформаційних систем і технологій Бердянський університет менеджменту і бізнесу
2
  Кафедра комп’ютерних систем Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра логопедії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра політичної історії Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2
  Кафедра природничих наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра теорії та практики романо-германських мов Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра технології води та топлива Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра технології і організації ресторанного господарства Київський національний торговельно-економічний університет
2
  Кафедра фізичного виховання Одеський національний економічний університет
2
  Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2
  Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
1
  Кафедра історії і психології Бердянський університет менеджменту і бізнесу
1
  Кафедра німецької мови та перекладу Одеський національний політехнічний університет
1
  Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра соціально-економічних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра іноземних мов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра обробки металів тиском Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра фізичного виховання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Центр педагогічних та психологічних досліджень Київський національний торговельно-економічний університет
0


Табл. 2


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
76
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
70
  Сумський державний університет МОН України
58
  Інститут економіки та прогнозування НАН України
56
  Університет банківської справи Національного банку України
56
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
50
  Одеський національний політехнічний університет МОН України
47
  Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
46
  Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
42
  Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
42
  Житомирський державний технологічний університет МОН України
41
  Дніпропетровська медична академія МОЗ України
39
  Київський національний торговельно-економічний університет
37
  Вінницький національний технічний університет МОН України
36
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
36
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
36
  Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
35
  Одеський національний економічний університет МОН України
33
  Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
33
  Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
31
  Сумський національний аграрний університет МОН України
30
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
28
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
27
  Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
27
  Одеський національний морський університет
26
  Чернігівський національний технологічний університет МОН України
26
  Запорізький державний медичний університет МОЗ України
25
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
25
  Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
25
  Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
24
  Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
22
  Львівський державний університет фізичної культури МОН України
22
  Херсонський державний університет МОН України
21
  Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
19
  Одеська національна академія харчових технологій МОН України
19
  Інститут всесвітньої історії НАН України
18
  Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
16
  Харківський національний медичний університет МОЗ України
16
  Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
15
  Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
13
  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
8
  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
6
  Інститут водних проблем і меліорації НААН України
5
  Університет менеджменту освіти НАПН України
5
  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
5

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua