bibliometrics

Бібліометрика української науки


Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів. Нижче у таблиці 1 наведено профілі, створені університетами та науково-дослідними установами, а в таблиці 2 – кафедрами, відділами, лабораторіями. Їх упорядкування проведено за індексом Гірша*, а в межах одного індексу – в алфавітному порядку. Наступне оновлення даних – у другій половині квітня 2017 р.

Таблиця 1


п/п
Університет, науково-дослідний інститут h-
індекс
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України
82
  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України
81
  Тернопільський національний економічний університет МОН України
67
  Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
65
  Сумський державний університет МОН України
65
  Інститут економіки та прогнозування НАН України
64
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України
61
  Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
60
  Університет банківської справи Національного банку України
58
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
57
  Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
57
  Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
54
  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України
52
  Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
51
  Одеський національний політехнічний університет МОН України
51
  Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України
49
  Житомирський державний технологічний університет МОН України
46
  Дніпропетровська медична академія МОЗ України
44
  Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України
44
  Львівський державний університет фізичної культури МОН України
44
  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
43
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України
43
  Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України
43
  Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
42
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
41
  Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова МОН України
41
  Вінницький національний технічний університет МОН України
39
  Інститут вищої освіти НАПН України
38
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України
38
  Одеський національний економічний університет МОН України
36
  Академія фінансового управління МОН України
35
  Інститут проблем виховання НАПН України
35
  Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
35
  Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
35
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
34
  Університет державної фіскальної служби України
34
  Чернігівський національний технологічний університет МОН України
34
  Сумський національний аграрний університет МОН України
32
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
31
  Інститут всесвітньої історії НАН України
31
  Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України
30
  Одеський державний екологічний університет МОН України
30
  Cумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України
30
  Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
29
  Одеський національний морський університет МОН України
29
  Запорізький державний медичний університет МОЗ України
28
  Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України
28
  Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України
28
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України
27
  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України
27
  Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
27
  Полтавська державна аграрна академія МОН України
27
  Хмельницький національний університет МОН України
27
  Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України
25
  Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України
25
  Херсонський державний університет МОН України
25
  Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
24
  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
24
  Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України
24
  Кіровоградський національний технічний університет МОН України
23
  Міжнародний інститут соціоніки
23
  Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
23
  Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
22
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України
22
  Харківська державна академія культури Мінкультури України
22
  Харківська державна академія фізичної культури МОН України
22
  Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України
22
  Одеська національна академія харчових технологій МОН України
20
  Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України
20
  Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
20
  Академія муніципального управління МОН України
18
  Інститут економіко-правових досліджень НАН України
18
  Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
18
  Харківський національний медичний університет МОЗ України
17
  Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
16
  Бердянський університет менеджменту і бізнесу МОН України
15
  Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту МОН України
15
  Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України
15
  Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Мінкультури України
14
  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України
14
  Буковинський університет, приватний вищий навчальний заклад
12
  Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О.Сухомлинського НАПН України
9
  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
9
  Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
9
  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
7
  Університет менеджменту освіти НАПН України
6
  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського МОН України
6
  Інститут водних проблем і меліорації НААН України
5
  Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОН України
4
  Інститут помології імені Л.П.Симиренка НААН України
3

Таблиця 2


п/п
Кафедра, відділ, лабораторія Установа h-
індекс
  Кафедра фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
58
  Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
57
  Кафедра кореляційної оптики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
52
  Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
49
  Кафедра фізики металів та напівпровідників Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
48
  Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
46
  Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
42
  Кафедра онкології та медичної радіології Дніпропетровська медична академія МОЗ України
40
  Відділ надпровідності Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України
37
  Кафедра управління персоналом та економіки праці Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
37
  Кафедра фінансів Київський національний торговельно-економічний університет
37
  Кафедра органічної хімії Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
36
  Відділ нервово-м’язової фізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
35
  Кафедра матеріалознавства Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
31
  Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
31
  Інститут медичної інженерії Одеський національний політехнічний університет
30
  Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеський національний політехнічний університет
30
  Кафедра економіки підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
30
  Кафедра наноелектроніки Сумський державний університет
30
  Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
29
  Кафедра фінансового аудиту Київський національний торговельно-економічний університет
29
  Кафедра обліку та аудиту Житомирський державний технологічний університет
28
  Факультет обліку та аудиту Тернопільський національний економічний університет
28
  Відділ слов’янських мов Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
27
  Кафедра прикладної математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
27
  Кафедра теоретичної психології та психології розвитку Житомирський державний університет імені Івана Франка
27
  Кафедра теоретичної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
27
  Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності Одеський національний політехнічний університет
27
  Лабораторія сенсорної сигналізації Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
27
  Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інститут вищої освіти НАПН України
26
  Відділ технологій відкритого навчального середовища Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
26
  Лабораторія біофізики іонних каналів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
26
  Кафедра електроніки і енергетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
25
  Кафедра комп’ютерних наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
25
  Кафедра технічної кріофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
25
  Кафедра фізики Житомирський державний університет імені Івана Франка
25
  Кафедра фізичної хімії Український державний хіміко-технологічний університет
25
  Кафедра біології людини та імунології Херсонський державний університет
24
  Кафедра криміналістики Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
24
  Кафедра теорії спорту та фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
24
  Кафедра теорії та методики фізичної культури Львівський державний університет фізичної культури
24
  Лабораторія молекулярної біофізики Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
24
  Спеціалізована вчена рада К 67.051.02 Херсонський державний університет
24
  Фізико-математичний факультет Житомирський державний університет імені Івана Франка
24
  Юридичний факультет Тернопільський національний економічний університет
24
  Відділ економіки та управління загальною середньою освітою Інститут педагогіки НАПН України
23
  Відділ цитології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
23
  Кафедра банківської справи Тернопільський національний економічний університет
23
  Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
23
  Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
22
  Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонський державний університет
22
  Кафедра педагогіки Житомирський державний університет імені Івана Франка
22
  Кафедра спортивних ігор Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
22
  Науково-дослідна лабораторія освітології Київський університет імені Бориса Грінченка
22
  Факультет фізики, математики та інформатики Херсонський державний університет
22
  Відділ фізіології рухів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
21
  Кафедра інформаційних систем в економіці Одеський національний економічний університет
21
  Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні Одеський національний політехнічний університет
21
  Кафедра математики, фізики та астрономії Одеський національний морський університет
21
  Кафедра стратегії підприємств Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
21
  Науково-дослідний центр Університету банківської справи Університет банківської справи Національного банку України
21
  Відділ фізіології кровообігу Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
20
  Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
20
  Кафедра біомеханіки та спортивної метрології Національний університет фізичного виховання і спорту України
20
  Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом Український державний університет залізничного транспорту
20
  Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
20
  Кафедра теорії і методики фізичного виховання Національний університет фізичного виховання і спорту України
20
  Науково-дослідний інститут Львівський державний університет фізичної культури
20
  Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
19
  Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеський національний політехнічний університет
19
  Кафедра менеджменту та оподаткування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
19
  Кафедра телекомунікаційних систем Харківський національний університет радіоелектроніки
19
  Інститут публічного управління та кадрової політики Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
19
  Педагогічний інститут Київський університет імені Бориса Грінченка
19
  Фізико-технічний факультет Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
19
  Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
18
  Відділ з вивчення гіпоксичних станів Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ загальної та молекулярної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ клінічної патофізіології Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Відділ фізіології нейронних мереж Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
18
  Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)
18
  Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
18
  Кафедра управління персоналом і економіка праці Хмельницький національний університет
18
  Навчально-науковий інститут цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
18
  Відділ моніторингу радіоактивного стану довкілля Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
17
  Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільський національний економічний університет
17
  Кафедра банківської справи Одеський національний економічний університет
17
  Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу Університет державної фіскальної служби України
17
  Кафедра загальної та експериментальної фізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет
17
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка
17
  Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
17
  Кафедра філософії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
17
  Лабораторія експериментальної бальнеології Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
17
  Лабораторія олімпійської освіти Національний університет фізичного виховання і спорту України
17
  Відділ імунології і цитотоксичних сироваток Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
16
  Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка
16
  Кафедра ботаніки Херсонський державний університет
16
  Кафедра обліку, аналізу і аудиту Одеський національний політехнічний університет
16
  Кафедра органічної хімії, біохімії та мікробіології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра термоелектрики та медичної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
16
  Кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
16
  Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Хмельницький національний університет
16
  Відділ регіональної економічної політики Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України
15
  Відділ фізіології мозку Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
15
  Кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
15
  Кафедра економічної теорії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
15
  Кафедра екологічної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
15
  Кафедра електричних апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
15
  Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
15
  Кафедра менеджменту Одеський національний політехнічний університет
15
  Кафедра менеджменту Хмельницький національний університет
15
  Кафедра онкології і радіології Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
15
  Кафедра психології та соціальної роботи Тернопільський національний економічний університет
15
  Кафедра соціальної та практичної психології Житомирський державний університет імені Івана Франка
15
  Кафедра статистики Одеський національний економічний університет
15
  Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
15
  Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
15
  Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
15
  Відділ бібліометрії та наукометрії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
14
  Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
14
  Кафедра економічного аналізу та обліку Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
14
  Кафедра економічної кібернетики Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
  Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
14
  Кафедра маркетингу Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра міжнародних економічних відносин Одеський національний економічний університет
14
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Харківська державна академія фізичної культури
14
  Кафедра практичної психології та психотерапії Житомирський державний університет імені Івана Франка
14
  Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
14
  Кафедра практичної психології та психотерапії Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
14
  Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики Хмельницький національний університет
14
  Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики Одеський національний політехнічний університет
14
  Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
  Харківський торговельно-економічний інститут Київський національний торговельно-економічний університет
14
  Кафедра газогідромеханіки та тепломасообміну Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
13
  Кафедра економіки підприємств Одеський національний політехнічний університет
13
  Кафедра економіки та управління туризмом Одеський національний економічний університет
13
  Кафедра загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
13
  Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра ливарного виробництва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра медико-біологічних дисциплін Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Кафедра менеджменту організацій та управління проектами Запорізька державна інженерна академія
13
  Кафедра організації виробництва та управління персоналом Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра практичної психології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
13
  Кафедра публічного управління та гуманітарних наук Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
13
  Кафедра спортивної медицини Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Кафедра української і світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
13
  Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
13
  Кафедра фізичної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
13
  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молния» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13
  Кафедра германської філології Сумський державний університет
12
  Кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет
12
  Кафедра загальної фізики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
12
  Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
12
  Кафедра інформатики та кінезіології Львівський державний університет фізичної культури
12
  Кафедра комп’ютерного моніторингу і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
12
  Кафедра міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет
12
  Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12
  Кафедра педагогіки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
12
  Кафедра прикладної математики та інформатики Житомирський державний університет імені Івана Франка
12
  Кафедра теоретичних основ хімії Одеський національний політехнічний університет
12
  Кафедра теорії і методики спорту Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
12
  Лабораторія біомеханічних технологій у фізичному вихованні та олімпійському спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
12
  Лабораторія дистанційного професійного навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
12
  Лабораторія професійної кар’єри Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
12
  Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення Університет державної фіскальної служби України
12
  Лабораторія фізіології спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
12
  Кафедра автомобільного транспорту Одеський національний політехнічний університет
11
  Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра географії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
11
  Кафедра економіки підприємства Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі
11
  Кафедра економіки та управління національним господарством Одеський національний економічний університет
11
  Кафедра інженерної електрофізики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра інтегрованих технологій машинобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
11
  Кафедра інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури
11
  Кафедра математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра системного програмування Хмельницький національний університет
11
  Кафедра технології машинобудування Криворізький національний університет
11
  Кафедра фармакології з клінічною фармакологією Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
11
  Кафедра фізичної реабілітації Львівський державний університет фізичної культури
11
  Кафедра філософії Житомирський державний університет імені Івана Франка
11
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
11
  Лабораторія синаптичної передачі Інститут фізіології імені О.О.Богомольця
11
  Науковий центр розробки засобів навчання Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
11
  Библиотека ДНУЖТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
10
  Відділ економічного зростання та структурних змін Інститут економіки та прогнозування
10
  Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра біохімії та гігієни Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра готельно-ресторанного бізнесу Київський національний торговельно-економічний університет
10
  Кафедра електричних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра електричних станцій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра здоров’я людини Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківська державна академія фізичної культури
10
  Кафедра математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра математичного аналізу Житомирський державний університет імені Івана Франка
10
  Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра метрології та промислової автоматики Вінницький національний технічний університет
10
  Кафедра практичної психології та педагогіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
10
  Кафедра промислової і біомедичної електроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра соціології та політології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра стратегічного управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра стрільби та технічних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра телекомунікацій та радіотехніки Хмельницький національний університет
10
  Кафедра теоретичної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
10
  Кафедра української мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра фізики Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра філософії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
10
  Кафедра футболу Львівський державний університет фізичної культури
10
  Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
10
  Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
10
  Лабораторія дидактики фізики Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
10
  Херсонський політехнічний коледж Одеський національний політехнічний університет
10
  Кафедра автомобіле і тракторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра анатомії, фізіології та валеології Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра англійської філології Київський університет імені Бориса Грінченка
9
  Кафедра водних та неолімпійських видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра гімнастики Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра гуманітарних дисциплін Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
9
  Кафедра двигунів внутрішнього згорання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра економіки Бердянський університет менеджменту і бізнесу
9
  Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницький національний університет
9
  Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київський університет імені Бориса Грінченка
9
  Кафедра загальної економічної теорії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра загальної економічної теорії Одеський національний економічний університет
9
  Кафедра зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет
9
  Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національний університет фізичного виховання і спорту України
9
  Кафедра інформатики та обчислювальної математики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра історії та культури української мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
  Кафедра комп’ютеризованих систем управління Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра медичної та біоорганічної хімії Харківський національний медичний університет
9
  Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
  Кафедра олімпійської освіти Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра опору матеріалів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра підйомно-транспортних машин і обладнання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра природничо-наукової підготовки Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумський державний університет
9
  Кафедра публічного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
9
  Кафедра радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницький національний університет
9
  Кафедра соціальних технологій Житомирський державний університет імені Івана Франка
9
  Кафедра телекомунікацій і радіотехніки Хмельницький національний університет
9
  Кафедра теорії і методики фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
9
  Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра товарознавства та митної справи Київський національний торговельно-економічний університет
9
  Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвистики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
9
  Кафедра фізики і електротехніки Хмельницький національний університет
9
  Кафедра філософії та методології науки Одеський національний політехнічний університет
9
  Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури
9
  Кафедра вищої математики та фізики Кіровоградський національний технічний університет
8
  Відділ історичної регіоналістики Інститут історії України НАН України
8
  Інститут мистецтв Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Інститут практичної культурології та арт-менеджменту Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
8
  Кафедра аудиту, ревізії та аналізу Тернопільський національний економічний університет
8
  Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра дошкільної та початкової освіти Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
8
  Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань Тернопільський національний економічний університет
8
  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра експертизи товарів та послуг Одеський національний економічний університет
8
  Кафедра електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницький національний університет
8
  Кафедра культурології та мистецтвознавства Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра математичних методів аналізу економіки Одеський національний економічний університет
8
  Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра менеджменту Державний економіко-технологічний університет транспорту (Київ)
8
  Кафедра менеджменту і туризму Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
  Кафедра моделювання та програмного забезпечення Криворізький національний університет
8
  Кафедра мультимедійних інформаційних технологій та систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра обліку і фінансів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
8
  Кафедра системного програмного забезпечення Одеський національний політехнічний університет
8
  Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
8
  Кафедра спортивних та рекреаційних ігор Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра статистики та математичних методів в економіці Університет державної фіскальної служби України
8
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технічної електрохімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технології і конструювання швейних виробів Хмельницький національний університет
8
  Кафедра технологій полiмерних композиційних матеріалів і покриттів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
  Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Кафедра українського літературознавства та компаративістики Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра української мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра української мови та методики її навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
8
  Кафедра фізичного виховання та рекреації Житомирський державний університет імені Івана Франка
8
  Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
  Кафедра фінансів Одеський національний економічний університет
8
  Кафедра фітнесу та рекреації Львівський державний університет фізичної культури
8
  Кафедра футболу Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
  Кафедра хореографії та мистецтвознавства Львівський державний університет фізичної культури
8
  Лабораторія теоретико-методичних основ фізичного виховання школярів та молоді Національний університет фізичного виховання і спорту України
8
  Кафедра бібліотекознавства та інформології Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра вищої математики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра вищої математики і компютерних застосувань Хмельницький національний університет
7
  Кафедра гідравлічних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра динаміки та міцності машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
  Кафедра електричних машин Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра загальної біології та екології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра загальної електротехніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварини Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра інформаційних технологій та систем колісних і гусеничних машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра інформаційної безпеки Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра математики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
  Кафедра менеджменту і економіки спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікація Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра міжнародного обліку і аудиту Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра обробки металів тиском і спецтехнологій Кіровоградський національний технічний університет
7
  Кафедра організації і управління охороною здоров’я Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
7
  Кафедра органічних і фармацевтичних технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра практики іноземної мови та методики викладання Хмельницький національний університет
7
  Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
7
  Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології машинобудування Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технології та управління ливарними процесами Одеський національний політехнічний університет
7
  Кафедра технологій сушіння та захисту деревини Національний лісотехнічний університет України
7
  Кафедра торговельного підприємництва та логістики Київський національний торговельно-економічний університет
7
  Кафедра турбінобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
7
  Кафедра філософії та теорії права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
7
  Лабораторія електронних навчальних ресурсів Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
7
  Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Київський університет імені Бориса Грінченка
7
  Кафедра алгебри і методики навчання математики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра англійської філології та перекладу Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Відділ мережних технологій і баз даних Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
6
  Інститут журналістики Київський університет імені Бориса Грінченка
6
  Кафедра автоматизації виробничих процесів Кіровоградський національний технічний університет
6
  Кафедра автоматизованих електромеханічних систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра анатомії та фізіології Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра англійської філології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра атлетичних видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра безпеки життєдіяльності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра вищої математики та моделювання систем Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра водних видів спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
6
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національний університет «Острозька академія»
6
  Кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра економіки та маркетингу Житомирський державний університет імені Івана Франка
6
  Кафедра економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра загальної та неорганічної хімії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
6
  Кафедра інженерії програмного забезпечення Хмельницький національний університет
6
  Кафедра інформаційних систем і технологій Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
  Кафедра історії та культури України Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
6
  Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеський національний економічний університет
6
  Кафедра мистецтвознавчої експертизи Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Кафедра основ проектування Хмельницький національний університет
6
  Кафедра педагогіки та психології Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національна академія Державної прикордонної служби України (Хмельницький)
6
  Кафедра передачі електричної енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра пожежної профілактики у населених пунктах Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
6
  Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
6
  Кафедра права Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра правових наук та філософії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра правосуддя Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра практичної психології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
6
  Кафедра прикладної математики і механіки Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
  Кафедра систем і процесів управління Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра спортивних ігор Національний університет фізичного виховання і спорту України
6
  Кафедра спортивного туризму Львівський державний університет фізичної культури
6
  Кафедра теоретичних основ електротехніки Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології машинобудування Хмельницький національний університет
6
  Кафедра технології неорганічних речовин та екології Одеський національний політехнічний університет
6
  Кафедра технології переробки нафти, газу та твердого палива Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Кафедра туризму Національний університет фізичного виховання і спорту України
6
  Кафедра української та іноземних мов Бердянський університет менеджменту і бізнесу
6
  Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Кафедра фізичної культури та основ здоров’я Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
6
  Кафедра хімічної техніки та промислової екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Наукова бібліотека Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
6
  Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Кафедра автоматики та управління в технічних системах Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра анатомії та фізіології людини Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра атомних електричних станцій Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра біології Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисціплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра дошкільної і початкової освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра економіки та маркетингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра економічного аналізу Одеський національний економічний університет
5
  Кафедра електроізоляційної та кабельної техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра загальної та регіональної географії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра захисту інформації Харківський національний університет внутрішніх справ
5
  Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра історії та етнографії України Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра комп’ютерної математики та математичного моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра корекційної та інклюзивної освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра кримінального права і криміналістики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра легкої атлетики Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра математики та інформатики Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра математики та математичних методів Бердянський університет менеджменту і бізнесу
5
  Кафедра математичних проблем управління і кібернетики Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра менеджменту і адміністрування Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра методики навчання іноземних мов Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київський національний торговельно-економічний університет
5
  Кафедра міжнародної економіки Харківський державний університет харчування та торгівлі
5
  Кафедра мистецької педагогіки та хореографії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
5
  Кафедра парогенераторобудування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
  Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Криворізький національний університет
5
  Кафедра природничих наук Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра психології Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра радіоелектроніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра русского языка и мировой литературы Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра світової літератури Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра слов’янських і германських мов Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра теоретичної механіки Одеський національний політехнічний університет
5
  Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
  Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра технології меблів та виробів з деревини Національний лісотехнічний університет України
5
  Кафедра технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницький національний університет
5
  Кафедра туризму Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра української літератури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
5
  Кафедра української та іноземних мов Львівський державний університет фізичної культури
5
  Кафедра фізичної реабілітації Національний університет фізичного виховання і спорту України
5
  Кафедра філософії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку Одеський національний економічний університет
5
  Кафедра хімії Житомирський державний університет імені Івана Франка
5
  Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
5
  Університетський коледж Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра англійської мови Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра англійської мови Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра всесвітньої історії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра всесвітньої історії Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра галузевих юридичних дисциплін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
4
  Кафедра економічної теорії та права Харківський державний університет харчування та торгівлі
4
  Кафедра електротехніки, промислової та пожежної автоматики Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра етики, естетики та історії культури Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії Бердянський університет менеджменту і бізнесу
4
  Кафедра зварювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра зимових видів спорту Львівський державний університет фізичної культури
4
  Кафедра інженерно-технічних дисциплін Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра іноземних мов Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій і систем Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра історії науки і техніки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра історії України Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж Хмельницький національний університет
4
  Кафедра комп’ютерних систем Одеський національний політехнічний університет
4
  Кафедра маркетингу Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
4
  Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
  Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра музично-інструментального виконавства Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
4
  Кафедра наглядово-профілактичної діяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра обчислювальної техніки та програмування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Кафедра педагогіки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра процесів горіння та загальної хімії Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра психології та соціальної роботи Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра теорії і методики професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Кафедра термічної обробки металів ім.К.Ф.Стародубова Національна металургійна академія України
4
  Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю Київський національний торговельно-економічний університет
4
  Кафедра української мови Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Кафедра української та іноземних мов Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
  Кафедра управління інформаційною безпекою Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
4
  Кафедра управління персоналом і економіки праці Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Кафедра філософії, історії та політології Одеський національний економічний університет
4
  Кафедра хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
4
  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Харківський національний медичний університет
4
  Рада молодих вчених Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
4
  Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва Кіровоградський національний технічний університет
3
  Кафедра вищої математики та інформатики Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
3
  Кафедра вокально-хорової підготовкия Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Кафедра всесвітньої історії Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кафедра геометричного моделювання та комп’ютерной графіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра гуманітарних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра деталей машин та прикладної механіки Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра журналістики та нових медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
3
  Кафедра іноземних мов Харківський державний університет харчування та торгівлі
3
  Кафедра культурології та культурно-мистецьких проектів Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
  Кафедра логопедії Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка"
3
  Кафедра машинознавства та деталей машин Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра політичної історії Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
3
  Кафедра правознавства Одеський національний економічний університет
3
  Кафедра практики англійської мови Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра природничих наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем Київський національний торговельно-економічний університет
3
  Кафедра систем інформації Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавствау Житомирський державний університет імені Івана Франка
3
  Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Кафедра теорії та практики романо-германських мов Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра технології води та топлива Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства Одеський національний політехнічний університет
3
  Кафедра української мови Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кафедра фізики Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
  Кафедра фінансів і обліку Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Лабораторія моніторингу атмосферного повітря і дослідження озону Український гідрометеорологічний інститут ДСНС і НАН України
3
  Наукова бібліотека Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України
3
  Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Кіровоградський національний технічний університет
2
  Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Кафедра олімпійського та професійного спорту Житомирський державний університет імені Івана Франка
2
  Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра промислової безпеки та охорони праці Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
2
  Кафедра світової літератури Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра спортивних дисциплін і фізичного виховання Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Кафедра слов’янських мов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2
  Кафедра соціально-економічних наук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
  Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеський національний політехнічний університет
2
  Кафедра технології і організації ресторанного господарства Київський національний торговельно-економічний університет
2
  Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
2
  Кафедра фізичного виховання Одеський національний економічний університет
2
  Кафедра фінансів, обліку та аудиту Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
2
  Кафедра хімії та методики навчання хімії Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2
  Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
1
  Кафедра історії і психології Бердянський університет менеджменту і бізнесу
1
  Кафедра німецької мови та перекладу Одеський національний політехнічний університет
1
  Кафедра політичної історії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
1
  Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
1
  Кафедра українознавства Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
1
  Кафедра української літератури Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
  Кафедра інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра іноземних мов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра інформатики та інтелектуальної власності Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра історії та теорії олімпійського спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
0
  Кафедра обробки металів тиском Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Кафедра професійної освіти та технологій за профілями Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра психології Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра сучасних європейських мов Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
0
  Кафедра теорії та практики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра технічного перекладу Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
0
  Кафедра технологічної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
0
  Кафедра фізичного виховання Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Кафедра фізичного виховання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
0
  Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
0
  Центр педагогічних та психологічних досліджень Київський національний торговельно-економічний університет
0

* Індекс Гірша дорівнює h, якщо науковий колектив має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів.

Просимо наукові колективи створювати свої бібліометричні профілі та надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua