bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2012-2016 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у розділі "Top publications — Ukrainian". Дані оновлено 12.09.2017.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, монографії, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.


п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
  Економіка АПК Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
41
  Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України
40
  Фінанси України Міністерство фінансів України
37
  Теорія та методика фізичного вихованнях Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
30
  SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications Інститут математики НАН України
29
  Вісник Національного банку України Національний банк України
28
  Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
25
  Физика низких температур Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
24
  Економіка і прогнозування Інститут економіки та прогнозування НАН України
23
  Innovative Marketing Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
23
  Problems and Perspectives in Management Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
23
  Регіональна економіка Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
22
  Східно-Європейський журнал передових технологій Український державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
22
  Український математичний журнал Інститут математики НАН України
22
  Banks and Bank Systems Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
22
  Вісник НАН України Національна академія наук України
21
  Investment Management and Financial Innovations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
21
  Облік і фінанси Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»
20
  Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет
20
  Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України
20
  Condensed Matter Physics Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
20
  Corporate Ownership and Control Видавничий дім «Virtus Interpress»
20
  Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
19
  Соціологія: теорія, методи, маркетинг Інститут соціології НАН України
19
  Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури
19
  Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
18
  Економічна теорія Інститут економіки та прогнозування НАН України
18
  Інформаційні технології в освіті Херсонський державний університет
18
  Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
18
  Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет
17
  Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
17
  Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний університет
17
  Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України
17
  Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
17
  Methods of Functional Analysis and Topology Інститут математики НАН України
17
  Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
16
  Економіка та держава Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
16
  Мовознавство Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
16
  Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет
16
  Український фізичний журнал Національна академія наук України, Відділення фізики й астрономії, Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
16
  Бізнес Інформ Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
15
  Вісник економіки транспорту і промисловості Український державний університет залізничного транспорту
15
  Економічний форум Луцький національний технічний університет
15
  Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
15
  Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
15
  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
15
  Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет
15
  Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури
15
  Современная педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
15
  Современная стоматология Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
15
  Бібліотечний вісник Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
14
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка
14
  Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет
14
  Міжнародний медичний журнал Харьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
14
  Інноваційна економіка Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
14
  Ліки України Видавництво «Медікс груп»
14
  Механiзм регулювання економiки Сумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім «Унiверситетська книга»
14
  Політичний менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
14
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет
14
  Український історичний журнал Інститут історії України НАН України
14
  Філософія освіти. Philosophy of Education Інститут вищої освіти НАПН України
14
  Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет
13
  Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Радіотехніка, Радіоапаратобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
13
  Вісник ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет
13
  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорт Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
13
  Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористування
13
  Спортивна медицина і фізична реабілітація Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
13
  Технічна електродинаміка Інститут електродинаміки НАН України
13
  Український ботанічний журнал Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
13
  Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
13
  Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет
12
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
12
  Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України
12
  Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія
12
  Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
12
  Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет
12
  Eкономіка та підприємництво Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
12
  Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України
12
  Економічний вісник Донбасу Інститут економіки промисловості НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
12
  Журнал математической физики, анализа, геометрии Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
12
  Комунальне господарство міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
12
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет
12
  Проблеми економіки Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
12
  Проблеми трибології Хмельницький нацiональний унiверситет
12
  Radioelectronics and Communications Systems Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
12
  Беркут: український орнітологічний журнал І.В.Скільський і В.М.Грищенко
11
  Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу Бердянський університет менеджменту і бізнесу
11
  Вестник зоологии Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
11
  Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університет
11
  Економічний простір Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
11
  Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет
11
  Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України
11
  Міжнародна економічна політика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
11
  Наука молода Тернопільський національний економічний університет
11
  Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
11
  Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11
  Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки
11
  Стратегічні пріоритети Національний інстиутут стратегічних досліджень
11
  International Journal of Computing Тернопільський національний економічний університет
11
  Ukrainian Journal of Physical Optics Iнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
11
  Агроекологічний журнал Інститут агроекології і природокористування НААН України
10
  Біологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка
10
  Біологія тварин Інститут біології тварин НААН України
10
  Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
10
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Житомирський державний технологічний університет
10
  Вісник Книжкової палати Книжкова палата України імені Івана Федорова
10
  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
10
  Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
10
  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія
10
  Економіка і регіон Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
10
  Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
10
  Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
10
  Електротехніка і Електромеханіка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
10
  Запорожский медицинский журнал Запорізький державний медичний університет МОЗ України
10
  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту
10
  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
10
  Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Український державний університет залізничного транспорту
10
  Наукові праці НДФІ Міністерство фінансів України
10
  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького МОЗ України
10
  Перинатология и педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
10
  Радіоелектронні і комп’ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
10
  Спортивний вісник Придніпров’я Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
10
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
10
  Environmental Economics Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
10
  Авиационно-космическая техника и технология Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
  Альгологія Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
9
  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
9
  Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
9
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
9
  Вісник Сумського національного аграрного університету Сумський національний аграрний університет
9
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
9
  Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університет
9
  Збірник наукових праць: економічні науки. Серія облік і фінанси Луцький національний технічний університет
9
  Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
9
  Медична психологія Харьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
9
  Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України
9
  Молода спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури
9
  Наука та Наукознавство Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України ім.Г.М.Доброва
9
  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України
9
  Патологія, реабілітація, адаптація Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
9
  Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ
9
  Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет
9
  Сімейна медицина Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, ТОВ «Професіонал-Івент»
9
  Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
9
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
9
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики Криворізький національний університет
9
  Товари і ринки Київський національний торговельно-економічний університет
9
  Українська мова Інститут української мови HAH України
9
  Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
9
  Український соціум Інститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
9
  Фізика і хімія твердого тіла Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
9
  Фінансовий простір Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
9
  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
9
  Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університет
9
  Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ
9
  Агросвіт Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
8
  Біль, знеболювання і інтенсивна терапія Асоціація анестезіологів України", Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
8
  Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
8
  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі Національний університет «Львівська політехніка»
8
  Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
8
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ
8
  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
8
  Геотехнічна механіка Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
8
  Державне управління: удосконалення та розвиток Академія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
8
  Економічна кібернетика Донецький національний університет
8
  Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
8
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
8
  Здоровье женщины МОЗ України, НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
8
  Металлофизика и новейшие технологии Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
8
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка Ужгородський національний університет
8
  Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія"
8
  Патологія Запорізький державний медичний університет МОЗ України
8
  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
  Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Українська академія банківської справи Національного банку України
8
  Реєстрація, зберігання і обробка даних Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
8
  Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
8
  Стратегія економічного розвитку України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
  Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
8
  Технологічний аудит та резерви виробництва Полтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
8
  Україна-Європа-Світ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
8
  Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет
8
  Хімія, фізика та технологія поверхні Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
8
  Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури
8
  Фінанси, облік і аудит Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
  Харчова наука та технологія Одеська національна академія харчових технологій
8
  Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
8
  Штучний інтелект Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
8
  ScienceRise Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
8
  Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут» І.В.Скільський і В.М.Грищенко
7
  Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Запорізький державний медичний університет МОЗ України
7
  Бранта Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
7
  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький нацiональний унiверситет
7
  Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7
  Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
  Вісник ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки» Харкіський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
7
  Вістник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
  Вопросы химии и химической технологии
(з 2017 р. журнал індексується системою Scopus)
Український державний хіміко-технологічний університет
7
  Економіка харчової промисловості Одеська національна академія харчових технологій
7
  Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7
  Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
7
  Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація Кіровоградський національний технічний університет
7
  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
  Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
7
  Медичні перспективи Дніпропетровська медична академія МОЗ України
7
  Молодий вчений Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
7
  Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
7
  Наукові доповіді НУБІП України Національний університет біоресурсів і природокористування України
7
  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» Національний університет «Острозька академія»
7
  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
7
  Наукові праці ОНАХТ Одеська національна академія харчових технологій
7
  Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки Полтавська державна аграрна академія
7
  Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
7
  Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
7
  Порівняльна професійна педагогіка Хмельницький національний університет
7
  Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological School Національний науково-природничий музей НАН України
7
  Проблеми економіки транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
  Проблеми ендокринної патології Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України
7
  Проблемы криобиологии и криомедицины Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
7
  Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
7
  Соціально-трудові відносини: теорія та практика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Сучасна українська політика Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
7
  Теорія та методика електронного навчання Криворізький національний університет
7
  Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України
7
  Транспортні системи і технології перевезень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
7
  Успехи физики металлов Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
7
  Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
7
  Фізико-математична освіта Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
7
  Філологічні трактати Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
  Філософія і космологія Міжнародне філософсько-космологічне товариство
7
  Холодильна техніка та технологія Одеська національна академія харчових технологій
7
  Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
7
  Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
6
  Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
6
  Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України Інститут сільського господарства степової зони НААН України
6
  Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївський національний аграрний університет
6
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки Житомирський державний технологічний університет
6
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
  Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка
6
  Вісник морфології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
6
  Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет
6
  Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури
6
  Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Гілея: науковий вісник Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
  Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Економіка та право Інститут економіко-правових досліджень НАН України
6
  Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
  Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
6
  Електроніка та зв’язок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
6
  "Журнал Неврології" ім.Б.М.Маньковського Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Видавничий дім "Медкнига"
6
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
6
  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
6
  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет
6
  Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
6
  Краєзнавство Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
6
  Науковий вісник будівництва Харківський національний університет будівництва і архітектури
6
  Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ
6
  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
6
  Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет
6
  Наукові записки. Серія: Педагогічні записки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
6
  Образ людини майбутнього Міжнародне філософсько-космологічне товариство
6
  Освітологія Київський університет імені Бориса Грінченка
6
  Особлива дитина: навчання і виховання Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
6
  Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ
6
  Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Збірник наукових праць ПДАТУ Подільський державний аграрно-технічний університет
6
  Пожежна безпека Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
  Проблемы машиностроения Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
6
  Проблеми сучасного підручника Інститут педагогіки НАПН України
6
  Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
6
  Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
6
  Спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури
6
  Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет
6
  Схід Український культурологічний центр
6
  Східний світ Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
6
  Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі Криворізький національний університет
6
  Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6
  Технічні науки та технології Чернігівський національний технологічний університет
6
  Траектория науки Издательский центр «Диалог»
6
  Фізична культура, спорт та здоров’я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
6
  Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет
6
  Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні Національний університет «Львівська політехніка»
5
  Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
5
  Актуальні проблеми фізкультурної освіти Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
5
  Ветеринарна медицина Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
5
  Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
5
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
5
  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
5
  Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
5
  Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна. Cepiя «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
5
  Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки) Університет економіки та права «КРОК»
5
  Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури
5
  Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
5
  Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
5
  Збірник праць Зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України
5
  Зернові продукти і комбікорми Одеська національна академія харчових технологій
5
  Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет
5
  Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
5
  Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет
5
  Маґістеріум Національний університет «Києво-Могилянська академія»
5
  Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової
5
  Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
5
  Науковий вісник Одеський національний економічний університет
5
  Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України
5
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Незалежний аудитор Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
5
  Новітні комп’ютерні технології Криворізький національний університет
5
  Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет
5
  Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
  Практикуючий ліка Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
5
  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет
5
  Приватне право і підприємництво Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
5
  Психічне здоров’я Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Територіальне медичне об’єднання «Психіартрія» у м.Києві
5
  Психолінгвістика Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
5
  Психологія і особистість Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
  Регіональна історія України Інститут історії України НАН України
5
  Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства НААН України
5
  Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
5
  Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии Научно-производственная внедренческая компания "Триакон"
5
  Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5
  Український гідрометеорологічний журнал Одеський державний екологічний університет
5
  Український науково-медичний молодіжний журнал Національний медичний університет ім. акад.О. О. Богомольця МОЗ України
5
  Автоматизація технологічних та бізнес-процесів Одеська національна академія харчових технологій
4
  Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
4
  Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
4
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет
4
  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
5
  Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН України
4
  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки Національний університет «Львівська політехніка»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки Приазовський державний технічний університет
4
  Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Чернігівський національний педагогічний імені Т.Г.Шевченка
4
  Економіка розвитку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
4
  Землеустрій, кадастр і моніторинг земель Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Історія народного господарства та економічної думки Україния Інститут економіки та прогнозування НАН України
4
  Карпатські математичні публікації Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Клітинна та органна трансплантологія Інститут клітинної терапії
4
  Культурологічна думка Інститут культурології НАМ України
4
  Лінгвістичні дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Мониторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
4
  Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
4
  Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
4
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
4
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
  Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
4
  Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
4
  Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури
4
  Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Праці міжнародного геометричного центру Одеська національна академія харчових технологій
4
  Природничий альманах Херсонський державний університет
4
  Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України Тернопільський національний економічний університет
4
  Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин Український інститут експертизи сортів рослин
4
  Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Українська біографістика Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4
  Управлінські інновації Тернопільський національний економічний університет
4
  Філологічні науки Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
  Філософські обрії Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
  Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ
4
  Biomedical and Biosocial Anthropology Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
4
  News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
4
  Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Виноградарство і виноробство Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
  Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інновацій Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
3
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Екстрена медицина: від науки до практики Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
3
  Емінак Інститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
3
  Збалансоване природокористування Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
3
  Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ Донбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
3
  Здоров’я суспільства Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
3
  Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3
  Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Тернопільський національний економічний університет
3
  Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Кардиология: от науки к практике Українська військово-медична академія, Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»
3
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Наукові записки. Серія: Географія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
3
  Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків Україна
3
  Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Педагогічні науки Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Почки.Нирки.Kidneys Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
3
  Правничий вісник Університету «КРОК» Університет економіки та права «КРОК»
3
  Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
3
  Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
3
  Рідний край: альманах Полтавського національного педагогічного університету Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Інститут економіки промисловості НАН України
3
  Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Східно-Європейський журнал психолінгвістики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
3
  Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
3
  Сходознавство Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
3
  Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освітти НАПН України
3
  Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Український педагогічний журнал Інститут педагогіки НАПН України
3
  Юридична психологія Національна академія внутрішніх справ
3
  Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Академія економічних наук України, Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
3
  Customs Scientific Journal «CUSTOMS» (Митний науковий журнал «Митниця») Університет митної справи та фінансів
3
  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
3
  Актуальные научные исследования в современном мире Інститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
2
  Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет
2
  Акушерство. Гінекологія. Генетика Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
2
  Архів офтальмології України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
2
  Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки Приазовський державний технічний університет (Маріуполь)
2
  Вісник Степу Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
2
  Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
2
  Європейські історичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
  Культура і сучасніcть Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
2
  Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2
  Міждисциплінарні дослідження складних систем Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2
  Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
2
  Науковий вісник НУБіП України: Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Наукові доробки магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Географічні науки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
2
  Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Проблеми пожежної безпеки Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
2
  Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет
2
  Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університет
2
  Психіатрія, неврологія та медична психологія Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2
  Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Соціальна економіка Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2
  Сучасні проблеми економіки і підприємництво Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2
  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
  Український журнал прикладної економіки Тернопільський національний економічний університет
2
  Управління економікою: теорія та практика Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
2
  Управління економічними процесами Сумський державний університет
2
  International Journal of Medicine and Medical Research Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
2
  Studia Philologica Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Актуальні питання гуманітарних науки Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
  Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
1
  Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»
1
  Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет
1
  Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
  Американська історія та політика Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1
  Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет
1
  Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія філософські науки Донецький національний університет імені Василя Стуса
1
  Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет
1
  Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
1
  Енергетика та автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України
1
  Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут серця МОЗ України, Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця
1
  Київські історичні студії Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Мистецтвознавчі запиcки Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
1
  Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
1
  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
1
  Освітній простір України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
1
  Пластична, реконструктивна і естетична хірургія Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів
1
  Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
  Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігівський національний технологічний університет
1
  Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний технічний університет
1
  Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
1
  Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science Національний університет «Львівська політехніка»
1
  Адаптивне управління: теорія і практика Українська інженерно-педагогічна академія, Громадське об’єднання «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
0
  Аксіопсихологічна персонологія Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
  Аннали юридичної історії Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівський медієвістичний клуб при Львівському національному університеті імені Івана Франка
0
  Арт-простір Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
  Геометричне моделювання та інформаційні технології Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського
0
  Економіка і менеджмент культури Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
0
  Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практика Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Наукові здобутки студентів Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університет
0
  Судово-медична експертиза Асоціація судових експертів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
0
  Техногенно-екологічна безпека Національний університет цивільного захисту України ДСНС України
0
  Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Business Ethics and Leadership Сумський державний університет
0
  Financial Markets, Institutions and Risks Сумський державний університет
0
  Modern Economics Миколаївський національний аграрний університет
0
  Socioeconomic Challenges Сумський державний університет
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua