bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2012-2016 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у розділі "Top publications — Ukrainian". Дані оновлено 18.05.2017.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, монографії, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.


п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
  Економіка АПК Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
35
  Економіка України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Національна академія наук України
34
  Фінанси України Міністерство фінансів України
34
  SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications Інститут математики НАН України
29
  Теорія та методика фізичного вихованнях Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
27
  Вісник Національного банку України Національний банк України
25
  Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
24
  Физика низких температур Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
24
  Innovative Marketing Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
24
  Banks and Bank Systems Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
23
  Problems and Perspectives in Management Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
22
  Східно-Європейський журнал передових технологій Український державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
21
  Економіка і прогнозування Інститут економіки та прогнозування НАН України
20
  Український математичний журнал Інститут математики НАН України
20
  Condensed Matter Physics Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
20
  Corporate Ownership and Control Видавничий дім «Virtus Interpress»
20
  Investment Management and Financial Innovations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
20
  Регіональна економіка Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
19
  Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України
19
  Облік і фінанси Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»
19
  Вісник НАН України Національна академія наук України
18
  Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури
18
  Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
17
  Methods of Functional Analysis and Topology Інститут математики НАН України
17
  Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
16
  Економічна теорія Інститут економіки та прогнозування НАН України
16
  Інформаційні технології в освіті Херсонський державний університет
16
  Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
16
  Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний університет
16
  Соціологія: теорія, методи, маркетинг Інститут соціології НАН України
16
  Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
16
  Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
15
  Мовознавство Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
15
  Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України
15
  Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет
15
  Современная стоматология Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
15
  Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
15
  Вісник економіки транспорту і промисловості Український державний університет залізничного транспорту
14
  Економіка та держава Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
14
  Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
14
  Міжнародний медичний журнал Харьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
14
  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
14
  Современная педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
14
  Філософія освіти. Philosophy of Education Інститут вищої освіти НАПН України
14
  Бізнес Інформ Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
13
  Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет
13
  Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Радіотехніка, Радіоапаратобудування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
13
  Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
13
  Інноваційна економіка Подільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
13
  Бібліотечний вісник Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
12
  Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка
12
  Вісник Національної академії правових наук України Національна академія правових наук України
12
  Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет
12
  Економіка промисловості Інститут економіки промисловості НАН України
12
  Економічний аналіз Тернопільський національний економічний університет
12
  Економічний форум Луцький національний технічний університет
12
  Журнал математической физики, анализа, геометрии Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
12
  Ліки України Видавництво «Медікс груп»
12
  Політичний менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
12
  Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу Житомирський державний технологічний університет
12
  Психологія і суспільство Тернопільський національний економічний університет
12
  Спортивна медицина і фізична реабілітація Національний університет фізичного виховання і спорту України
12
  Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
12
  Український фізичний журнал Національна академія наук України, Відділення фізики й астрономії, Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
12
  Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
12
  Вісник Національного авіаційного університету Національний авіаційний університет
11
  Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет
11
  Економічний вісник Донбасу Інститут економіки промисловості НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
11
  Комунальне господарство міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
11
  Механiзм регулювання економiки Сумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім «Унiверситетська книга»
11
  Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорт Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
11
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки Кіровоградський національний технічний університет
11
  Проблеми трибології Хмельницький нацiональний унiверситет
11
  Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі та споруди Національний університет водного господарства та природокористування
11
  Світ фінансів Тернопільський національний економічний університет
11
  Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури
11
  Український ботанічний журнал Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
11
  Radioelectronics and Communications Systems Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
11
  Вестник зоологии Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
10
  Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу Бердянський університет менеджменту і бізнесу
10
  Вісник Вінницького політехнічного інституту Вінницький національний технічний університет
10
  Вісник Книжкової палати Книжкова палата України імені Івана Федорова
10
  Економіст Інститут економіки та прогнозування НАН України
10
  Економічний простір Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
10
  Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
10
  Міжнародна економічна політика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
10
  Неперервна професійна освіта: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
10
  Перинатология и педиатрия Группа компаний «МедЭксперт»
10
  Проблеми законності Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10
  Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки
10
  Стратегічні пріоритети Національний інстиутут стратегічних досліджень
10
  Environmental Economics Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
10
  Ukrainian Journal of Physical Optics Iнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
10
  Беркут: український орнітологічний журнал І.В.Скільський і В.М.Грищенко
9
  Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
9
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Житомирський державний технологічний університет
9
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9
  Вісник Сумського національного аграрного університету Сумський національний аграрний університет
9
  Вісник ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет
9
  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
9
  Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
9
  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія
9
  Економіка і регіон Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
9
  Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
  Збірник наукових праць: економічні науки. Серія облік і фінанси Луцький національний технічний університет
9
  Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту
9
  Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України
9
  Медична психологія Харьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
9
  Молода спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Національний університет державної податкової служби України
9
  Наукові праці НДФІ Міністерство фінансів України
9
  Патологія, реабілітація, адаптація Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
9
  Право і Безпека Харківський національний університет внутрішніх справ
9
  Проблеми економіки Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
9
  Радіоелектронні і комп’ютерні системи Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
  Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
9
  Спортивний вісник Придніпров’я Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
9
  Український соціум Інститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
9
  Фізика і хімія твердого тіла Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
9
  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
9
  Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ
9
  Авиационно-космическая техника и технология Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
  Агроекологічний журнал Інститут агроекології і природокористування НААН України
8
  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
8
  Біологія тварин Інститут біології тварин НААН України
8
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
8
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
  Економічна теорія та право Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8
  Економічні інновації Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
8
  Електротехніка і Електромеханіка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
8
  Журнал європейської економіки Тернопільський національний економічний університет
8
  Запорожский медицинский журнал Запорізький державний медичний університет МОЗ України
8
  Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Український державний університет залізничного транспорту
8
  Мистецтво та освіта Інститут проблем виховання НАПН України
8
  Наука молода Тернопільський національний економічний університет
8
  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького МОЗ України
8
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
8
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики Криворізький національний університет
8
  Технологічний аудит та резерви виробництва Полтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
8
  Товари і ринки Київський національний торговельно-економічний університет
8
  Українська мова Інститут української мови HAH України
8
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
8
  International Journal of Computing Тернопільський національний економічний університет
8
  Агросвіт Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
7
  Альгологія Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
7
  Біологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка
7
  Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
  Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7
  Вісник Львівського університету. Серія біологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
7
  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі Національний університет «Львівська політехніка»
7
  Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
  Вісник Полтавської державної аграрної академії Полтавська державна аграрна академія
7
  Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ Харківський національний університет внутрішніх справ
7
  Вопросы химии и химической технологии
(з 2017 р. журнал індексується системою Scopus)
Український державний хіміко-технологічний університет
7
  Геотехнічна механіка Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
7
  Державне управління: удосконалення та розвиток Академія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
7
  Економічна кібернетика Донецький національний університет
7
  Економічний вісник університету Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
7
  Електротехнічні та комп’ютерні системи Одеський національний політехнічний університет
7
  Здоровье женщины МОЗ України, НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
7
  Медичні перспективи Дніпропетровська медична академія МОЗ України
7
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка Ужгородський національний університет
7
  Наукові записки НаУКМА Національний університет "Києво-Могилянська академія"
7
  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
7
  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
7
  Проблеми економіки транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
  Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Українська академія банківської справи Національного банку України
7
  Проблемы криобиологии и криомедицины Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
7
  Радіоелектроніка, інформатика, управління Запорізький національний технічний університет
7
  Реєстрація, зберігання і обробка даних Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
7
  Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
7
  Сімейна медицина Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, ТОВ «Професіонал-Івент»
7
  Соціально-трудові відносини: теорія та практика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Стратегія економічного розвитку України Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
  Сучасна українська політика Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
7
  Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
7
  Фізична активність, здоров’я і спорт Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
7
  Фінансовий простір Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
7
  Харчова наука та технологія Одеська національна академія харчових технологій
7
  Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
7
  Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університет
7
  Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
7
  Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики Запорізький державний медичний університет МОЗ України
6
  Біль, знеболювання і інтенсивна терапія Асоціація анестезіологів України", Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
6
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
6
  Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка
6
  Вістник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
  Вісник Одеського державного екологічного університету Одеський державний екологічний університет
6
  Вісник Тернопільського національного технічного університету Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
6
  Вісник Харківської державної академії культури Харківська державна академія культури
6
  Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
6
  Гілея: науковий вісник Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
  Економіка та право Інститут економіко-правових досліджень НАН України
6
  Економіка харчової промисловості Одеська національна академія харчових технологій
6
  Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
  Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
  Естетика і етика педагогічної дії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
6
  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
  Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
6
  Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
6
  Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
6
  Молодий вчений Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
6
  Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
6
  Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ Національна академія внутрішніх справ
6
  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
6
  Наукові доповіді НУБІП України Національний університет біоресурсів і природокористування України
6
  Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» Національний університет «Острозька академія»
6
  Наукові праці ОНАХТ Одеська національна академія харчових технологій
6
  Патологія Запорізький державний медичний університет МОЗ України
6
  Педагогічний процес: теорія і практика Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
6
  Південноукраїнський правничий часопис Одеський державний університет внутрішніх справ
6
  Пожежна безпека Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
6
  Порівняльна професійна педагогіка Хмельницький національний університет
6
  Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological School Національний науково-природничий музей НАН України
6
  Проблеми ендокринної патології Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України
6
  Проблеми сучасного підручника Інститут педагогіки НАПН України
6
  Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
  Спортивна наука України Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
6
  Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
6
  Схід Український культурологічний центр
6
  Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України
6
  Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
6
  Теорія та методика електронного навчання Криворізький національний університет
6
  Транспортні системи і технології перевезень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
6
  Україна-Європа-Світ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
6
  Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Тернопільський національний економічний університет
6
  Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
6
  Фізико-математична освіта Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
6
  Філологічні трактати Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
6
  Філософія і космологія Міжнародне філософсько-космологічне товариство
6
  Фінанси, облік і аудит Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
6
  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
6
  ScienceRise Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
6
  Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут» І.В.Скільський і В.М.Грищенко
5
  Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
5
  Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
5
  Бранта Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
5
  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах Хмельницький нацiональний унiверситет
5
  Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївський національний аграрний університет
5
  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки Житомирський державний технологічний університет
5
  Вісник морфології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
5
  Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
5
  Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна. Cepiя «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
5
  Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
5
  Двигатели внутреннего сгорания Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
  "Журнал Неврології" ім.Б.М.Маньковського Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Видавничий дім "Медкнига"
5
  Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
5
  Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
5
  Електроніка та зв’язок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
5
  Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
5
  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
5
  Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Таврійський державний агротехнологічний університет
5
  Збірник праць Зоологічного музею Національний науково-природничий музей НАН України
5
  Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет
5
  Краєзнавство Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
5
  Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет
5
  Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України
5
  Наукові записки. Серія: Педагогічні записки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
5
  Образ людини майбутнього Міжнародне філософсько-космологічне товариство
5
  Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
5
  Освітологія Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка
5
  Особлива дитина: навчання і виховання Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
5
  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет
5
  Проблемы машиностроения Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
5
  Професійна освіта: проблеми і перспективи Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
5
  Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства НААН України
5
  Сільськогосподарська мікробіологія Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
5
  Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии Научно-производственная внедренческая компания "Триакон"
5
  Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві Вінницький національний технічний університет
5
  Східний світ Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
5
  Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі Криворізький національний університет
5
  Технічні науки та технології Чернігівський національний технологічний університет
5
  Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5
  Український науково-медичний молодіжний журнал Національний медичний університет ім. акад.О. О. Богомольця МОЗ України
5
  Фізична культура, спорт та здоров’я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
  Холодильна техніка та технологія Одеська національна академія харчових технологій
5
  Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет
5
  Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
4
  Актуальні проблеми фізкультурної освіти Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
  Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України Інститут сільського господарства степової зони НААН України
4
  Ветеринарна медицина Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
4
  Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
4
  Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
4
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет
4
  Вісник Національного науково-природничого музею Національний науково-природничий музей НАН України
4
  Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки Національний університет «Львівська політехніка»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки Приазовський державний технічний університет
4
  Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
4
  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Чернігівський національний педагогічний імені Т.Г.Шевченка
4
  Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки) Університет економіки та права «КРОК»
4
  Економіка розвитку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
4
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Зернові продукти і комбікорми Одеська національна академія харчових технологій
4
  Інтелігенція і влада Одеський національний політехнічний університет
4
  Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
4
  Карпатські математичні публікації Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
  Культурологічна думка Інститут культурології НАМ України
4
  Маґістеріум Національний університет «Києво-Могилянська академія»
4
  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
4
  Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
  Науковий вісник Одеський національний економічний університет
4
  Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
4
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
  Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
4
  Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
4
  Незалежний аудитор Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
4
  Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури
4
  Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології Вінницький національний технічний університет
4
  Педагогіка та психологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
  Питання літературознавства Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
4
  Практикуючий ліка Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
4
  Приватне право і підприємництво Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
4
  Психолінгвістика Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
4
  Психологічні перспективи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
  Психологія і особистість Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
  Регіональна історія України Інститут історії України НАН України
4
  Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
4
  Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин Український інститут експертизи сортів рослин
4
  Траектория науки Издательский центр «Диалог»
4
  Українська біографістика Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4
  Український гідрометеорологічний журнал Одеський державний екологічний університет
4
  Управлінські інновації Тернопільський національний економічний університет
4
  Biomedical and Biosocial Anthropology Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
4
  Customs Scientific Journal «CUSTOMS» (Митний науковий журнал «Митниця») Університет митної справи та фінансів
4
  Автоматизація технологічних та бізнес-процесів Одеська національна академія харчових технологій
3
  Аспекти публічного управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
3
  Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Виноградарство і виноробство Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
  Військово-науковий вісник Академія сухопутних військ
3
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
3
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право Маріупольський державний університет
3
  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури
3
  Емінак Інститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
3
  Збалансоване природокористування Інститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
3
  Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ Донбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
3
  Здоров’я суспільства Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
3
  Землеустрій, кадастр і моніторинг земель Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3
  Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Тернопільський національний економічний університет
3
  Історія народного господарства та економічної думки Україния Інститут економіки та прогнозування НАН України
3
  Клітинна та органна трансплантологія Інститут клітинної терапії
3
  Лінгвістичні дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал Асоціація психотерапевтів та психоаналітиків Україна
3
  Мониторинг біржового ринку Аграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
3
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
  Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
3
  Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
3
  Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Новітні комп’ютерні технології Криворізький національний університет
3
  Правничий вісник Університету «КРОК» Університет економіки та права «КРОК»
3
  Праці міжнародного геометричного центру Одеська національна академія харчових технологій
3
  Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідження Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
  Природничий альманах Херсонський державний університет
3
  Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України Тернопільський національний економічний університет
3
  Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку Інститут економіки промисловості НАН України
3
  Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
  Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Східно-Європейський журнал психолінгвістики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
3
  Сходознавство Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
3
  Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освітти НАПН України
3
  Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
  Український педагогічний журнал Інститут педагогіки НАПН України
3
  Філософські обрії Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
  Філософські та методологічні проблеми права Національна академія внутрішніх справ
3
  News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
3
  Актуальні проблеми філології та перекладознавства Хмельницький національний університет
2
  Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інновацій Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія Маріупольський державний університет
2
  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки Приазовський державний технічний університет (Маріуполь)
2
  Екстрена медицина: від науки до практики Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
2
  Європейські історичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
  Історія та географія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Кардиология: от науки к практике Українська військово-медична академія, Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»
2
  Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Міждисциплінарні дослідження складних систем Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2
  Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
2
  Науковий вісник НУБіП України: Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Наукові записки. Серія: Географія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2
  Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Психологія особистості Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
  Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Соціальна економіка Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2
  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
  Український журнал прикладної економіки Тернопільський національний економічний університет
2
  Управління економікою: теорія та практика Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
2
  Управління економічними процесами Сумський державний університет
2
  Штучний інтелект Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
2
  Юридична психологія Національна академія внутрішніх справ
2
  International Journal of Medicine and Medical Research Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
2
  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
  Studia Philologica Київський університет імені Бориса Грінченка
2
  Актуальні питання гуманітарних науки Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
  Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»
1
  Актуальні проблеми правознавства Тернопільський національний економічний університет
1
  Актуальные научные исследования в современном мире Інститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
1
  Акушерство. Гінекологія. Генетика Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
1
  Американська історія та політика Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1
  Архів офтальмології України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
1
  Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Вісник двигунобудування Запорізький національний технічний університет
1
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія Маріупольський державний університет
1
  Вісник машинобудування та транспорту Вінницький національний технічний університет
1
  Вісник Степу Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
1
  Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
1
  Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
1
  Енергетика та автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України Національна академія Національної гвардії України
1
  Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут серця МОЗ України, Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця
1
  Київські історичні студії Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
  Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Географічні науки Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
1
  Освітній простір України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
1
  Пластична, реконструктивна і естетична хірургія Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів
1
  Сучасні проблеми економіки і підприємництво Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1
  Наукові доробки магістрантів Київський університет імені Бориса Грінченка
1
  Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
1
  Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
1
  Проблеми і перспективи економіки та управління Чернігівський національний технологічний університет
1
  Проблеми пожежної безпеки Університет цивільного захисту України ДСНС України
1
  Проблеми підвищення ефективності інфраструктури Національний авіаційний університет
1
  Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія Чернігівський національний технологічний університет
1
  Психіатрія, неврологія та медична психологія Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
1
  Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
1
  Техніка, енергетика, транспорт АПК Вінницький національний технічний університет
1
  Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science Національний університет «Львівська політехніка»
1
  Аксіопсихологічна персонологія Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
  Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Аннали юридичної історії Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівський медієвістичний клуб при Львівському національному університеті імені Івана Франка
0
  Арт-простір Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
  Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія філософські науки Донецький національний університет імені Василя Стуса
0
  Геометричне моделювання та інформаційні технології Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського
0
  Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практика Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
0
  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент Міжнародний гуманітарний університет
0
  Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
0
  Наукові здобутки студентів Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка
0
  Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університет
0
  Судово-медична експертиза Асоціація судових експертів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
0
  Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
  Modern Economics Миколаївський національний аграрний університет
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua