bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2013-2018 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Індекс Гірша наведено з профілю видання, створеного та вивіреного його редакцією. Він зазвичай має більше значення, ніж у розділі "Найкращі публікації" Google Scholar. Дані оновлено 11.12.2018.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.


п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
0 Економіка України Національна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування НАН України
39
0 Економіка АПК Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
38
0 Фінанси України Міністерство фінансів України
37
0 Теорія та методика фізичного вихованнях Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
32
0 SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications Інститут математики НАН України
31
0 Corporate Ownership and Control Видавничий дім «Virtus Interpress»
31
0 Физика низких температур Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
30
0 Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
28
0 Вісник Національного банку України Національний банк України
27
0 Problems and Perspectives in Management Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
27
0 Innovative Marketing Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
25
0 Український математичний журнал Інститут математики НАН України
24
0 Banks and Bank Systems Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
24
0 Економіка і прогнозування Інститут економіки та прогнозування НАН України
23
0 Investment Management and Financial Innovations Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
23
0 Облік і фінанси Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ «Інститут обліку і фінансів»
23
0 Вісник НАН України Національна академія наук України
21
0 Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний унiверситет
21
0 Наука в олимпийском спорте Національний університет фізичного виховання і спорту України
21
0 Інформаційні технології в освіті Херсонський державний університет
21
0 Condensed Matter Physics Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України
20
0 Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки Хмельницький нацiональний унiверситет
20
0 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
20
0 Східно-Європейський журнал передових технологій Український державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
20
0 Регіональна економіка Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України
19
0 Управління розвитком складних систем Київський національний університет будівництва і архітектури
19
0 Физическое воспитание студентов Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
19
0 Комп’ютер у школі та сім’ї Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу
19
0 Соціологія: теорія, методи, маркетинг Інститут соціології НАН України
19
0 Бізнес Інформ Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
19
0 Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
19
0 Соціальна психологія Український центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
18
0 Methods of Functional Analysis and Topology Інститут математики НАН України
18
0 Вісник Київського національного торговельно-економічного університету Київський національний торговельно-економічний університет
18
0 Економіка та держава Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу «Економіка та держава»"
17
0 Економічна теорія Інститут економіки та прогнозування НАН України
17
0 Современная стоматологияНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
17
0 Філософія освіти. Philosophy of Education Інститут вищої освіти НАПН України
17
0 Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії Запорізька державна інженерна академія
17
0 Вісник економіки транспорту і промисловості Український державний університет залізничного транспорту
17
0 Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
17
0 Мовознавство Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України
17
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
17
0 Вісник соціально-економічних досліджень Одеський національний економічний університет
16
0 Економічний вісник Донбасу Інститут економіки промисловості НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
16
0 Праці Одеського політехнічного університету Одеський національний політехнічний університет
16
0 Слобожанський науково-спортивний вісник Харківська державна академія фізичної культури
16
0 Теорія і методика фізичного виховання і спорту Національний університет фізичного виховання і спорту України
16
0 Український фізичний журнал Національна академія наук України, Відділення фізики й астрономії, Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
16
0 Semiconductor Physics, Quantum Electronics and OptoelectronicsIнститут фiзики напiвпровiдникiв ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
16
0 Економіка: реалії часуОдеський національний політехнічний університет
16
0 Міжнародний медичний журналХарьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
16
0 Український історичний журналІнститут історії України НАН України
16
0 Інноваційна економікаПодільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
15
0 Современная педиатрияГруппа компаний «МедЭксперт»
15
0 Технічна електродинамікаІнститут електродинаміки НАН України
15
0 Механiзм регулювання економiки Сумський державний унiверситет, Центр економiчних дослiджень, Сумське регiональне вiддiлення Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговий дім «Унiверситетська книга»
15
0 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізуЖитомирський державний технологічний університет
15
0 Економічний аналізТернопільський національний економічний університет
15
0 Психологія і суспільствоТернопільський національний економічний університет
15
0 Інвестиції: практика та досвідЧорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ ДКС «Центр»
15
0 Вісник Житомирського державного університету імені Івана ФранкаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
15
0 Ліки УкраїниВидавництво «Медікс груп»
15
0 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ЕкономікаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
15
0 Вісник Національної академії правових наук УкраїниНаціональна академія правових наук України
15
0 Лікарська справаНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
14
0 Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні наукиКіровоградський національний технічний університет
14
0 Проблеми економікиНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
14
0 Спортивна медицина і фізична реабілітація Національний університет фізичного виховання і спорту України
14
0 Управління проектами та розвиток виробництва Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
14
0 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: педагогіка Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
14
0 Політичний менеджментУкраїнський центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
14
0 Український ботанічний журналІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
14
0 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ МВС України
14
0 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ
14
0 Комунальне господарство містХарківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
14
0 АльгологіяІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
13
0 Бібліотечний вісникНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
13
0 Економіка промисловостіІнститут економіки промисловості НАН України
13
0 Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспортДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
13
0 Проблеми трибологіїХмельницький нацiональний унiверситет
13
0 Спортивний вісник Придніпров’яПридніпровська державна академія фізичної культури і спорту
13
0 Електротехніка та електроенергетикаЗапорізький національний технічний університет
13
0 Економічний форумЛуцький національний технічний університет
13
0 Стратегічні пріоритетиНаціональний інстиутут стратегічних досліджень
13
0 Radioelectronics and Communications SystemsМіністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
13
0 Вісник Вінницького політехнічного інститутуВінницький національний технічний університет
12
0 Вісник Полтавської державної аграрної академіїПолтавська державна аграрна академія
12
0 Журнал математической физики, анализа, геометрииНаціональна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)
12
0 Філософія і космологіяМіжнародне філософсько-космологічне товариство
12
0 Environmental EconomicsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
12
0 Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Радіотехніка, РадіоапаратобудуванняНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
12
0 Известия высших учебных заведений. РадиоэлектроникаНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України
12
0 Неперервна професійна освіта: теорія і практикаКиївський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
12
0 Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблемиВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
12
0 Вестник зоологииІнститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
12
0 Український соціумІнститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
12
0 Міжнародна економічна політика Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
12
0 Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
12
0 Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
12
0 Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесуБердянський університет менеджменту і бізнесу
12
0 Фінансовий простірЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
12
0 Вісник Національного авіаційного університетуНаціональний авіаційний університет
11
0 Довкілля та здоров’яІнститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва
11
0 ЕкономістІнститут економіки та прогнозування НАН України
11
0 Світ фінансівТернопільський національний економічний університет
11
0 Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільствіСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
11
0 Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиЖитомирський державний технологічний університет
11
0 Проблеми законностіНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11
0 Запорожский медицинский журналЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
11
0 Ukrainian Journal of Physical OpticsIнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
11
0 Економічний простірПридніпровська державна академія будівництва та архітектури
11
0 Право і БезпекаХарківський національний університет внутрішніх справ
11
0 Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицинита біотехнологій імені С.З.ҐжицькогоЛьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького МОЗ України
11
0 Беркут: український орнітологічний журналІ.В.Скільський і В.М.Грищенко
11
0 Розведення і генетика тваринІнститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН України
11
0 Журнал європейської економікиТернопільський національний економічний університет
11
0 Економіка і регіонПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
11
0 Економічні інноваціїІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
11
0 Вісник економічної науки УкраїниІнститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
11
0 Вісник ТНЕУТернопільський національний економічний університет
11
0 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиХарківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
11
0 Державне управління: удосконалення та розвитокАкадемія муніципального управління, ТОВ "ДКС Центр"
11
0 Молода спортивна наука УкраїниЛьвівський державний університет фізичної культури
11
0 Соціально-трудові відносини: теорія та практикаКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
11
0 Чорноморський ботанічний журнал Херсонський державний університет
11
0 Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» Національний університет «Острозька академія»
11
0 Актуальні проблеми транспортної медицини Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України; Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України
10
0 Біологічні студії Львівський національний університет імені Івана Франка
10
0 Геологічний журнал Інститут геологічних наук НАН України
10
0 Електротехніка і Електромеханіка Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
10
0 Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
10
0 Вісник Асоціації кримінального права УкраїниНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10
0 Eкономіка та підприємництвоКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
10
0 Мистецтво та освітаІнститут проблем виховання НАПН України
10
0 Радіоелектронні і комп’ютерні системиНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
10
0 Перинатология и педиатрияГруппа компаний «МедЭксперт»
10
0 Українська моваІнститут української мови HAH України
10
0 Металлофизика и новейшие технологииІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
10
0 Молодий вченийТовариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
10
0 Біологія тваринІнститут біології тварин НААН України
10
0 Гуманітарний вісникПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
10
0 Товари і ринкиКиївський національний торговельно-економічний університет
10
0 Педагогічний дискурсХмельницька гуманітарно-педагогічна академія
10
0 Biotechnologia ActaІнститут біохімії ім.О.В.Палладіна
10
0 Journal of Applied Management and InvestmentsМіжнародний гуманітарний університет
10
0 Progress in Physics of MetalsІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
10
0 Авиационно-космическая техника и технологияНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
0 Агроекологічний журналІнститут агроекології і природокористування НААН України
9
0 Бібліотекознавство. Документознавство. ІнформологіяНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
9
0 Вісник Книжкової палатиКнижкова палата України імені Івана Федорова
9
0 Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
9
0 Вісник Сумського національного аграрного університетуСумський національний аграрний університет
9
0 Вісник Львівського університету. Серія біологічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
9
0 Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра ВасиленкаХарківський національний технічний університет сільського господарстваімені Петра Василенка
9
0 Вісник ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки» Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
9
0 Вісник Хмельницького національного університету. Технічні наукиХмельницький нацiональний унiверситет
9
0 Збірник наукових праць: економічні науки. Серія облік і фінансиЛуцький національний технічний університет
9
0 Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті Український державний університет залізничного транспорту
9
0 Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9
0 Патологія, реабілітація, адаптація Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, ПрАТ «Трускавецькурорт»
9
0 Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки
9
0 Український нейрохірургічний журнал Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
9
0 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
9
0 Наукові праці НДФІМіністерство фінансів України
9
0 Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)Національний університет державної податкової служби України
9
0 Технологічний аудит та резерви виробництваПолтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
9
0 Медична психологіяХарьківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
9
0 Фінанси, облік і аудитКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
9
0 Економічна теорія та правоНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
9
0 Економічний вісник університетуПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
9
0 Теорія і практика інтелектуальної власностіНауково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
9
0 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ МВС України
9
0 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справНаціональна академія внутрішніх справ
9
0 Образ людини майбутньогоМіжнародне філософсько-космологічне товариство
9
0 Педагогічний процес: теорія і практикаКиївський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Макаренка
9
0 Реєстрація, зберігання і обробка данихІнститут проблем реєстрації інформації НАН України
9
0 Спортивна наука УкраїниЛьвівський державний університет фізичної культури
9
0 Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана ХмельницькогоМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
9
0 Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
9
0 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережіНаціональний університет «Львівська політехніка»
9
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
9
0 Електротехнічні та комп’ютерні системиОдеський національний політехнічний університет
9
0 Науковий вісник Полісся Чернігівський національний технологічний університет
9
0 Проблеми підготовки сучасного вчителя Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
9
0 Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатикиКриворізький національний університет
9
0 Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективиІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
9
0 АгросвітДніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ ДКС «Центр»
9
0 Радиоэлектроника и информатикаХарківський національний університет радіоелектроніки
9
0 Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради УкраїниІнститут законодавства Верховної Ради України
9
0 International Journal of ComputingТернопільський національний економічний університет
9
0 ScienceRiseНауково-виробниче об’єднання «Технологічний Центр»
9
0 АрхеологіяІнститут археології НАН України
8
0 Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практикиЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
8
0 Біль, знеболювання і інтенсивна терапіяАсоціація анестезіологів України", Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
8
0 Вісник морфологіїВінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнародна академія інтегративної антропології
8
0 Вістник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
8
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
8
0 Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
8
0 Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
8
0 Вопросы химии и химической технологии Український державний хіміко-технологічний університет
8
0 Духовність особистості: методологія, теорія і практика Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
8
0 Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
8
0 Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
8
0 Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Український державний університет залізничного транспорту
8
0 Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України Університет державної фіскальної служби України
8
0 Наука молода Тернопільський національний економічний університет
8
0 Лісівництво і агролісомеліораціяУкраїнський науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
8
0 Наука та НаукознавствоІнститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України ім.Г.М.Доброва
8
0 Медичні перспективиДніпропетровська медична академія МОЗ України
8
0 Наукові праці ОНАХТОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Наукові доповіді НУБІП УкраїниНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
8
0 ПатологіяЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
8
0 Порівняльна професійна педагогікаХмельницький національний університет
8
0 Радіоелектроніка, інформатика, управлінняЗапорізький національний технічний університет
8
0 Радіофізика і радіоастрономіяНаціональна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу URSI
8
0 Транспортні системи і технології перевезеньДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
8
0 Харчова наука та технологіяОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Праці Таврійського державного агротехнологічного університетуТаврійський державний агротехнологічний університет
8
0 Стратегія економічного розвитку УкраїниКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
0 Українська наука: минуле, сучасне, майбутнєТернопільський національний економічний університет
8
0 Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Збірник наукових праць ПДАТУПодільський державний аграрно-технічний університет
8
0 Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництвіВінницький національний технічний університет
8
0 Проблеми сучасного підручникаІнститут педагогіки НАПН України
8
0 Фізика і хімія твердого тілаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
8
0 Фізико-математична освітаСумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
8
0 Фізична активність, здоров’я і спортЛьвівський державний університет фізичної культури
8
0 Штучний інтелектІнститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
8
0 Экономика транспортного комплекса Харківський національний автомобільно-дорожній університет
8
0 Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Харківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial ComputationsКонсалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»
8
0 Проблемы криобиологии и криомедициныIнститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
8
0 Хімія, фізика та технологія поверхніІнститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
8
0 Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні наукиПолтавська державна аграрна академія
8
0 Траектория наукиИздательский центр «Диалог»
8
0 Вісник Тернопільського національного технічного університетуТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
8
0 Пожежна безпекаЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України
8
0 Південноукраїнський правничий часописОдеський державний університет внутрішніх справ
8
0 Естетика і етика педагогічної діїІнститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
8
0 Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
8
0 Вісник Харківського національного університету внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ
8
0 Здоровье женщиныМОЗ України, НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії акушерства і гінекології НАМН України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
8
0 Наукові записки НаУКМАНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»
8
0 Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
8
0 Порівняльно-педагогічні студії Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
8
0 Честь і закон Національна академія Національної гвардії України
8
0 Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)Таврійський державний агротехнологічний університет
8
0 Праці міжнародного геометричного центруОдеська національна академія харчових технологій
8
0 Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут»І.В.Скільський і В.М.Грищенко
7
0 Антропологічні виміри філософських дослідженьДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
0 БрантаМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
7
0 Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесахХмельницький нацiональний унiверситет
7
0 Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні наукиЖитомирський державний технологічний університет
7
0 Вісник Харківської державної академії культуриХарківська державна академія культури Мінкультури України
7
0 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
0 Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологіяНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
0 Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
7
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
7
0 Геотехнічна механіка Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
7
0 Гілея: науковий вісник Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
7
0 Економічна кібернетикаДонецький національний університет
7
0 Збірник праць Зоологічного музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
7
0 Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
7
0 Економіка харчової промисловості Одеська національна академія харчових технологій
7
0 Електромеханічні і енергозберігаючі системи Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
7
0 Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Історико-педагогічний альманах Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
7
0 Освіта та розвиток обдарованої особистості Інститут обдарованої дитини НАПН України
7
0 Проблеми інженерно-педагогічної освітиУкраїнська інженерно-педагогічна академія
7
0 Ринок праці та зайнятість населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
7
0 Право та інновації Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
7
0 Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological School Національний науково-природничий музей НАН України
7
0 Проблеми економіки транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
7
0 Психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Український хімічний журнал Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
0 Фармацевтичний журнал Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет, Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції, Державний експертний центр МОЗ України
7
0 Філологічні трактати Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
0 Фізична культура, спорт та здоров’я нації Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
0 Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
7
0 Теорія і практика правознавства Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
0 Часопис економічних реформ Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
7
0 Холодильна техніка та технологія Одеська національна академія харчових технологій
7
0 Соціально-економічні проблеми сучасного періоду УкраїниІнститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
7
0 Економіка та правоІнститут економіко-правових досліджень НАН України
7
0 Психологія і особистістьІнститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
7
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
7
0 Науковий вісник Одеський національний економічний університет
7
0 Науковий вісник будівництва Харківський національний університет будівництва і архітектури
7
0 Сучасна українська політика Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, Український центр політичного менеджменту, Українська Академія політичних наук
7
0 Теорія та методика електронного навчання Криворізький національний університет
7
0 Схід Український культурологічний центр
7
0 Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка
7
0 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університетуімені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
7
0 Педагогіка та психологіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
7
0 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнологіїІнститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
7
0 Правова державаІнститут держави і права ім.В.М.Корецького
7
0 Двигатели внутреннего сгоранияНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7
0 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи УкраїниУкраїнська академія банківської справи Національного банку України
7
0 Філософські та методологічні проблеми праваНаціональна академія внутрішніх справ
7
0 Вісник Одеського державного екологічного університетуОдеський державний екологічний університет
7
0 Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологииНаучно-производственная внедренческая компания "Триакон"
7
0 Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна. Cepiя «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
7
0 Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
7
0 Biomedical and Biosocial Anthropology Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
7
0 Автомобильный транспорт Харківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Харківський національний автомобільно-дорожній університет
6
0 Військово-технічний збірник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
6
0 Вісник аграрної науки Причорномор’я Миколаївський національний аграрний університет
6
0 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
0 Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльностіЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності
6
0 Вісник Львівського університету. Серія географічна Львівський національний університет імені Івана Франка
6
0 Гуманітарний часопис Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
6
0 Екологічна безпека Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
0 Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі
6
0 Електрифікація транспорту Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
6
0 Енергетика та електрифікація Міністерство палива та енергетики України, Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України
6
0 "Журнал Неврології" ім.Б.М.Маньковського Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Видавничий дім "Медкнига"
6
0 Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки Черкаський державний технологічний університет
6
0 Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація Кіровоградський національний технічний університет
6
0 Краєзнавство Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України
6
0 Меліорація і водне господарство Інститут водних проблем і меліорації НААН України
6
0 Мікросистеми, електроніка та акустика Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
6
0 Наукові записки. Серія: Педагогічні записки Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
6
0 Наукові записки Державного природознавчого музею Державний природознавчий музей НАН України
6
0 Незалежний аудитор Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
6
0 Поверхня Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України
6
0 Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборониНаціональний університет оборони України імені Івана Черняховського
6
0 Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
6
0 Рибогосподарська наука України Інститут рибного господарства НААН України
6
0 Таврійський науковий вісник Херсонський державний аграрний університет
6
0 Технологія і техніка друкарства Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
6
0 Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Інститут проблем виховання НАПН України
6
0 Особлива дитина: навчання і вихованняІнститут спеціальної педагогіки НАПН України
6
0 Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективиІнститут обдарованої дитини НАПН України
6
0 Проблеми ендокринної патологіїІнститут проблем ендокринної патології імені В.Я.Данилевського НАМН України
6
0 Проблемы машиностроения Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
6
0 Освітологія Київський університет імені Бориса Грінченка
6
0 Свинарство Національна академія аграрних наук України, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
6
0 Україна-Європа-Світ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
6
0 Nova paradigma Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіяхНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школіКриворізький національний університет
6
0 Засоби навчальної та науково-дослідної роботиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
6
0 Карпатські математичні публікаціїПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
6
0 Новітні комп’ютерні технології Криворізький національний університет
6
0 Сільськогосподарська мікробіологіяІнститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України
6
0 Сортовивчення та охорона прав на сорти рослинУкраїнський інститут експертизи сортів рослин
6
0 Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН УкраїниІнститут сільського господарства степової зони НААН України
6
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
6
0 Кам’яна доба УкраїниІнститут археології НАН України
6
0 Український педагогічний журналІнститут педагогіки НАПН України
6
0 Юридична психологіяНаціональна академія внутрішніх справ
6
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектамиНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
6
0 Зернові продукти і комбікормиОдеська національна академія харчових технологій
6
0 Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН УкраїниІнститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
6
0 Український гідрометеорологічний журналОдеський державний екологічний університет
6
0 Вісник Національного науково-природничого музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
6
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплінНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
6
0 Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванніНаціональний університет «Львівська політехніка»
5
0 Автомобиль и Электроника. Современные Технологии Харківський національний автомобільно-дорожній університет
5
0 Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
5
0 Ветеринарна медицина Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
5
0 Вісник Львівського університету. Серія журналістика Львівський національний університет імені Івана Франка
5
0 Вісник Львівського університету. Серія соціологічна Львівський національний університет імені Івана Франка
5
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5
0 Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
5
0 Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
5
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ЕкономікаМаріупольський державний університет
5
0 Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.СухомлинськогоДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського НАПН України
5
0 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки Національний університет «Львівська політехніка»
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
5
0 Наукові записки Харківського національного педагогічного університетуімені Г.С.Сковороди. «Літературознавство» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Наукові основи збереження біотичної різноманітності Інститут екології Карпат НАН України
5
0 Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки) Університет економіки та права «КРОК»
5
0 Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5
0 Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
5
0 Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
5
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету.Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація Кіровоградський національний технічний університет
5
0 Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини Київський національний університет будівництва і архітектури
5
0 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
0 Катализ и нефтехимия Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
5
0 Культурологічна думкаІнститут культурології НАМ України
5
0 Питання літературознавстваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5
0 Полімерний журналІнститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
5
0 Практикуючий лікаНаціональний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
5
0 Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівліХарківський державний університет харчування та торгівлі
5
0 Професійна освіта: проблеми і перспективиІнститут професійно-технічної освіти НАПН України
5
0 Психічне здоров’яНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Територіальне медичне об’єднання «Психіартрія» у м.Києві
5
0 Радіофізика та електронікаІнститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України
5
0 Селекція і насінництвоІнститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН України
5
0 Східний світІнститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
5
0 Актуальні проблеми фізкультурної освітиВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
5
0 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технологіїВінницький національний технічний університет
5
0 Технічні науки та технологіїЧернігівський національний технологічний університет
5
0 Вісник Дніпропетровського університету: Менеджмент інноваційДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
5
0 МаґістеріумНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»
5
0 Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудитуНаціональна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України
5
0 Наукові записки ВДПУ. Серія: ІсторіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5
0 Педагогічні наукиПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5
0 Світлотехніка та електроенергетика Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
5
0 Психолінгвістика Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
5
0 Філософські обріїПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
0 Аспекти публічного управлінняДніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
5
0 Біофізичний вісникХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
5
0 Регіональна історія УкраїниІнститут історії України НАН України
5
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергіїНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
0 Український селянинЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
5
0 Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
5
0 Автоматизація технологічних та бізнес-процесівОдеська національна академія харчових технологій
5
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ПравоМаріупольський державний університет
5
0 Клітинна та органна трансплантологіяІнститут клітинної терапії
5
0 Мониторинг біржового ринкуАграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
5
0 Педагогічні науки Херсонський державний університет
5
0 Природничий альманах Херсонський державний університет
5
0 Філологічні науки Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
5
0 Соціологічні студії Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
5
0 Східно-Європейський журнал психолінгвістики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
5
0 Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
5
0 Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет
5
0 Customs Scientific Journal «CUSTOMS» (Митний науковий журнал «Митниця») Університет митної справи та фінансів
5
0 Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
5
0 Актуальні проблеми інноваційної економіки Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
4
0 Актуальные научные исследования в современном мире Інститут соціальної трансформації, громадське об’єднання
4
0 Археологія і давня історія України Інститут археології НАН України
4
0 Вісник Кримінологічної асоціації України Харківський національний університет внутрішніх справ
4
0 Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
4
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4
0 Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Чернігівський національний педагогічний імені Т.Г.Шевченка
4
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
4
0 Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки Приазовський державний технічний університет
4
0 Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Економіка розвитку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
4
0 Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України Інститут геологічних наук НАН України
4
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
4
0 Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації Тернопільський національний економічний університет
4
0 Інтелігенція і владаОдеський національний політехнічний університет
4
0 Машинобудування Українська інженерно-педагогічна академія
4
0 Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової Мінкультури України
4
0 Землеустрій, кадастр і моніторинг земель Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Лінгвістичні дослідження Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України
4
0 Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті Видавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
4
0 Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика Інститут обдарованої дитини НАПН України
4
0 Науковий вісник «Асканія-Нова» Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» НААН України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
4
0 Приватне право і підприємництво Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
4
0 Радіотехніка Харківський національний університет радіоелектроніки
4
0 Рукописна та книжкова спадщина України Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4
0 Українська біографістика Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
4
0 Хірургія дитячого віку Група компаній «МедЕксперт»
4
0 Правничий вісник Університету «КРОК» Університет економіки та права «КРОК»
4
0 Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні наукиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
4
0 СходознавствоІнститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України
4
0 Почки.Нирки.KidneysНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
4
0 Стратегія і механізми регулювання промислового розвиткуІнститут економіки промисловості НАН України
4
0 Технологічні комплексиЛуцький національний технічний університит
4
0 Управлінські інноваціїТернопільський національний економічний університет
4
0 Управління економікою: теорія та практикаІнститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України
4
0 Військово-науковий вісникАкадемія сухопутних військ
4
0 Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил УкраїниТернопільський національний економічний університет
4
0 Збалансоване природокористуванняІнститут агроекології і природокористування НААН України, ТОВ «Екоінвестком»
4
0 Наукові записки. Серія: ГеографіяВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
4
0 Психологічні перспективиСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
0 Теорія і методика професійної освітиІнститут професійно-технічної освітти НАПН України
4
0 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУДонбаський державний педагогічний університет (Слов’янськ)
4
0 Психологія особистостіПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
0 Соціальні виміри суспільстваІнститут соціології НАН України
4
0 Здоров’я суспільстваМіжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
4
0 Рідний край: альманах Полтавського національного педагогічного університетуПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
4
0 УкраїнознавствоНауково-дослідний інститут українознавства МОН України
4
0 Сучасне птахівництво Національний університет біоресурсів і природокористування України
4
0 Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості Харківський національний університет радіоелектроніки, Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості
4
0 News of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
4
0 Theoretical and Applied Veterinary Medicine: Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровський державний аграрно-економічний університет
4
0 Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
3
0 Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культуриНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Актуальні проблеми філології та перекладознавстваХмельницький національний університет
3
0 Біологія та валеологія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Біоресурси і природокористування Національний університет біоресурсів і природокористування України
3
0 Будівельне виробництво Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінрегіонбуду України
3
0 Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: ПсихологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: державне управління (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
3
0 Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологія (електронне видання)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
3
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія Маріупольський державний університет
3
0 Економічні горизонти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7
0 Історія народного господарства та економічної думки Україния Інститут економіки та прогнозування НАН України
3
0 Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постатіІнститут економіки та прогнозування НАН України
3
0 Економіка природокористування і охорони довкілляДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Екстрена медицина: від науки до практикиУкраїнський науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
3
0 ЕмінакІнститут археології НАН України, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
3
0 Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПКХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
3
0 Кардиология: от науки к практикеУкраїнська військово-медична академія, Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»
3
0 Література та культура ПоліссяНіжинський державний університет імені Миколи Гоголя
3
0 Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журналАсоціація психотерапевтів та психоаналітиків Україна
3
0 Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила ГалицькогоІвано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
3
0 Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки» Херсонський державний університет
3
0 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
17
0 Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури
3
0 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Проблеми теорії та історії архітектури України Одеська державна академія будівництва та архітектури
3
0 Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
3
0 Теорія та методика навчання та виховання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Управління економічними процесамиСумський державний університет
3
0 Інженерні та освітні технологіїКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ФілологіяМаріупольський державний університет
3
0 Людинознавчі студії. Серія «Філософія»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
3
0 Соціальна економікаХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
3
0 Історія та географіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
0 Інженерія природокористуванняХарківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
3
0 Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. МузикознавствоНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
3
0 Мости та тунелі: теорія, дослідження, практикаДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
3
0 Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Географічні наукиСумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
3
0 Синопсис: текст, контекст, медіаКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Сучасні проблеми економіки і підприємництвоНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
3
0 Studia PhilologicaКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університетуКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологіяДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 Придніпров’я : історико-краєзнавчі дослідженняДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
3
0 International Journal of Medicine and Medical ResearchТернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
3
0 Lex PortusНаціональний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай»
3
0 Актуальні проблеми правознавстваТернопільський національний економічний університет
3
0 Виноградарство і виноробствоНаціональний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» НААН України
3
0 Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологіяЧернігівський національний технологічний університет
3
0 Продовольчі ресурсиІнститут продовольчих ресурсів НААН України
3
0 Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
3
0 Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освітиГромадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»
2
0 Акушерство. Гінекологія. ГенетикаНаціональний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Видавничий дім "Медкнига"
2
0 Американська історія та політикаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
2
0 Архів офтальмології УкраїниНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
2
0 Військово-історичний меридіанНаціональний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; Інститут історії України НАН України
2
0 Вісник двигунобудуванняЗапорізький національний технічний університет
2
0 Вісник Черкаського університету. Серія: Фізико-математичні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
2
0 Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікаціїДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
0 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологіяМаріупольський державний університет
2
0 Вісник морської медицинаУкраїнський науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України
2
0 Вісник СтепуКіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
2
0 Ендоваскулярна нейрорентгенохірургіяУкраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
2
0 Енергетика та автоматикаНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Європейські історичні студіїГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
2
0 Історичні студії суспільного прогресуКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
2
0 Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Інститут серця МОЗ України, Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця
2
0 Літературний процес: методологія, імена, тенденції Київський університет імені Бориса Грінченка
2
0 Міждисциплінарні дослідження складних систем Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2
0 Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) Університет державної фіскальної служби України
2
0 Науковий вісник НУБіП України: Серія: Агрономія Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва Національний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Наукові доробки магістрантівКиївський університет імені Бориса Грінченка
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студіїНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджментМіжнародний гуманітарний університет
2
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологіяНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
0 Освітній простір УкраїниПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2
0 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. ПедагогікаКиївський університет імені Бориса Грінченка
2
0 Проблеми підвищення ефективності інфраструктуриНаціональний авіаційний університет
2
0 Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2
0 Проблеми і перспективи економіки та управлінняЧернігівський національний технологічний університет
2
0 Публічне урядування Громадська організація Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління, Міжрегіональна академія управління персоналом
2
0 Психіатрія, неврологія та медична психологіяХарківський національний університет імені В.Н.Каразіна
2
0 Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництваКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
2
0 Техніка, енергетика, транспорт АПКВінницький національний технічний університет
2
0 Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства УкраїниУкраїнський науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
2
0 Філософія і політологія в контексті сучасної культуриДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
0 Ukrainian Journal of Educational Studies and Information TechnologyМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
2
0 Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials ScienceНаціональний університет «Львівська політехніка»
2
0 Modern EconomicsМиколаївський національний аграрний університет
2
0 Освітній дискурс: збірник наукових працьНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2
0 Financial Markets, Institutions and RisksСумський державний університет
2
0 Актуальні питання гуманітарних наукиДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
0 Арт-простірКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
0 Біологія та екологіяПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
1
0 Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні наукиПриазовський державний технічний університет (Маріуполь)
1
0 Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія філософські наукиДонецький національний університет імені Василя Стуса
1
0 Вісник машинобудування та транспортуВінницький національний технічний університет
1
0 Економіка і менеджмент культуриНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки (електрон. наук. вид.)Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
1
0 Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії УкраїниНаціональна академія Національної гвардії України
1
0 Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування Університет державної фіскальної служби України
1
0 Київські історичні студіїКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
0 Культура і сучасніcтьНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Мистецтвознавчі запиcкиНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Наука, технології, інноваціїУкраїнський інститут науково-технічної експертизи та інформації
1
0 Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
1
0 Пластична, реконструктивна і естетична хірургіяНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів
1
0 Геометричне моделювання та інформаційні технологіїМиколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського
1
0 Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»Видавничий дім «Інтернаука (м.Київ, Україна)
1
0 Наукові здобутки студентів Інституту людиниКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
0 Музичне мистецтво ХХІ століття - історія, теорія, практикаДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
1
0 Регіональні проблеми архітектури та містобудування Одеська державна академія будівництва та архітектури
3
0 Соціальне право Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1
0 Судово-медична експертиза Асоціація судових експертів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
1
0 Танцювальні студії Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Українська професійна освіта Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
1
0 Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
1
0 Business Ethics and Leadership Сумський державний університет
1
0 Socioeconomic Challenges Сумський державний університет
1
0 Адаптивне управління: теорія і практика Українська інженерно-педагогічна академія, Громадське об’єднання «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
0
0 Аксіопсихологічна персонологіяПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
0
0 Аннали юридичної історії Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівський медієвістичний клуб при Львівському національному університеті імені Івана Франка
0
0 Аспекти історичного музикознавства Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського Мінкультури України
0
0 Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотекиНаціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Економіка природокористування і сталий розвиток Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
0
0 Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія Вінницький національний технічний університет
0
0 Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» Видавничий дім «Інтернаука (м.Київ, Україна)
0
0 Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі Київський університет імені Бориса Грінченка
0
0 Наука Онлайн Видавничий дім «Інтернаука»
0
0 Підприємництво та інновації Міжнародний університет фінансів (Київ)
0
0 Прикладні питання математичного моделювання Херсонський національний технічний університет
0
0 Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти Харківський національний університет мистецтв ім.І.П.Котляревського Мінкультури України
0
0 Публічне управління та регіональний розвиток Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Миколаїв)
0
0 Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток Чернігівський національний технологічний університет
0
0 Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Український інформаційний простір Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
0
0 Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері Київський національний університет культури і мистецтв Мінкультури України
0
0 Accents and Paradoxes of Modern Philology Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
0
0 Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
0
0 Journal of Scientific Papers «Social development & Security» Громадська організація «Українська наукова спільнота»
0

Для включення в рейтинговий список просимо редакції журналів і збірників наукових праць створювати бібліометричні профілі своїх видань і надсилати інформацію про них на адресу bibliometrics@ukr.net.Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua