bibliometrics

Бібліометрика української науки


Пошук науковців,
які створили бібліометричні профілі в системі Google Scholar
(науковців - 23028, значення індексів Гірша оновлено 12.10.2016)

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar




Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua